KOZMETİK ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE;
KOZMETİK ÜRETİM YERİ GMP SERTİFİKASYONU
23.01.2014 tarihli ve 0009573 sayılı Makam Olur’u ile yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince; Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
bünyesindeki Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından Kurumumuza kayıtlı kozmetik üretim yerlerine
yalnızca ihracat amaçlı kullanılmak üzere İyi İmalat Uygulamaları (GMP) sertifikası düzenlenecektir.
Başvuru için;
1-Standart dilekçe,
2-Firma antentli kağıdına düzenlenmiş, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş matbu 2 nüsha
deklarasyon,
3-Ziraat Bankası Çukurambar Şubesi 1937-59211027-5001 (IBAN No: TR440001001937592110275001)
no’lu hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılan 100,00 TL “Başvuru bedeli” ni gösterir banka dekontu
gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi ve firmanın üretim yerinin GMP sertifikası düzenlenmesine uygun
bulunması durumunda 210,00 TL “Kozmetik GMP Sertifikası” bedelinin aynı hesap numarasına yatırılması
gerekmektedir.
Firmalar, Elektronik Bildirim Sisteminde (EUP) sertifika başvurularını “Genel Başvuru” bölümünden
“Kozmetik Denetim Dairesi” altında yer alan “Rapor İzleme Birimi” sekmesindeki “Kozmetik Üretim Yeri
GMP Sertifika-Başvuru (ilk işlem)” başlığını seçerek yapabilirler. Başvuru için gerekli olan dokümanların;
*Standart dilekçe “dilekçe.pdf”
*Firma deklarasyonu “deklarasyon.pdf”
*100,00 TL değerindeki başvuru bedeli “başvurumakbuz.pdf”
adlarıyla elektronik sisteme yüklenmesi ve aynı başvuru belgeleriyle ayrıca yazılı olarak Kurumumuz Evrak
Kabul Birimine elden veya posta yolu ile giriş yapılması gerekmektedir.
Önemli:
***Başvurunun kabul edilmesiyle birlikte firmalar bilgilendirilecektir. Bunun üzerine GMP sertifika
düzenlenmesi için gerekli olan “Kozmetik GMP Sertifikası” 210,00 TL bedelinin yukarıda belirtilen
hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
Başvurusu kabul edilen firmalar bilgilendirmeden sonra ikinci adım olarak aşağıdaki işlemleri yapmalıdırlar.
1-Elektronik Bildirim Sisteminde (EUP) “Genel Başvuru” bölümünden “Kozmetik Denetim Dairesi” altında
yer alan “Rapor İzleme Birimi” sekmesi seçilecektir.
2-Bu sekmedeki “Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifika (ikinci işlem)” başlığı seçilerek 210,00 TL
değerindeki GMP sertifika bedeline ait banka dekontu “makbuz.pdf” adıyla ilk başvuruya ait işlem takip
numarası da ilgi tutularak Elektronik Bildirim Sistemine (EUP) yüklenecektir.
3-Ayrıca aynı dekont ile Kurumumuz Evrak Kabul Birimine elden veya posta yolu ile giriş yapılması
gerekmektedir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA
(Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı)
İlgi:
Yazı ekinde yer alan evrak/evraklar gereğince kozmetik üretim yerimize ait yalnızca
ihracat amaçlı kullanılmak üzere İyi İmalat Uygulamalar (GMP) Sertifikası düzenlenmesi
hususunda gereğini bilginize arz ederiz.
Kuruma gönderilen evraklar ile sistemden eklenen dokümanların birebir aynı
olduğunu taahhüt ederiz.
Ek:
sayfa
Kozmetik Üretim Yeri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Sertifika Başvurusu
a) Deklarasyon Belgesi (2 nüsha)
□
b) Başvuru bedeli dekontu
□
c) Sertifika bedeli dekontu
□
Tarih:
Kaşe –İmza
İşlem Takip No:
DECLARATION
We, XXX [TİTCK EUP sisteminde kayıtlı kozmetik firma adınız ve adresiniz yazılmış
olmalı] are a registered company to manufacturate cosmetic products in Türkiye, subject to
Turkish Ministry of Health inspection as stipulated Turkish Legislation.
We declare that the manufacturing site is subject to inspections in suitable intervals
and that we as the manufacturer conform to the requirements in the Regulation concerning
Cosmetics GMP, which is in line with the rules of GMP regulations of the European Union.
Date of Issue:
Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza
Download

Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifikası