İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
1
3
4
1
2
2
2
3
1
2
3
4
HĠT-Zorun.
GAZ-Zorun.
RTS-Zorun
HĠT-RTS-REK-Zor.
GAZ-Seç.
HĠT-Zorun.
GAZ-Zorun.
RTS-Seçm.
GAZ-Zorun.
RTS-Seçm.
GAZ-Seçm.
HĠT-Zorun
Pazarlama
Basın Fotoğrafçılığı
Belgesel Film Yapımı
Ekonomiye GiriĢ
Ekonomiye GiriĢ
Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma Hizmet Uygulamaları
Fotoğrafçılık Uygulamaları
Siyaset Bilimine GiriĢ
Karanlık Oda Teknikleri
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri
09.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
1
1
2
3
4
4
2
3
4
4
2
3
3
1
2
3
1
RTS-HĠT-REK-Zor.
REK-Seçm.
RTS-HĠT-Zorun
RTS-Zorun
REK-Zorun
HĠT-Seçm.
GAZ-Seçm.
HĠT-Seçm.
HĠT-Seçm.
GAZ-Zorun.
REK-Seçm.
REK-Seçm
REK-Seçm
HĠT-Zorun.
GAZ-Zorun.
GAZ-Seçm.
GAZ-Zorun.
ĠĢletme Bilimine GiriĢ
Mitoloji
Sosyal Bilim.AraĢtırma Yöntemleri
Basın Fotoğrafçılığı
Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri
Kobilerde ve Aile ĠĢlet.Halkla ĠliĢki.
Medya ve Toplum
Sosyal Medya
Web Ortamında Halkla ĠliĢkiler
Basında ÇalıĢma ĠliĢkileri
Film EleĢtirisi
Bilgisayar Destek.Reklam.Tasar.(1.Grup)
Bilgisayar Destek.Reklam.Tasar.(2.Grup)
Bilgisayara GiriĢ (I-II-III-IV)
Alan Muhabirliği
Gündelik Hayat.DönüĢ.ve Medya
Atatürk Ġlk.veĠnk.Tarihi-I (I.-II.Grup)
Doç.Dr.Pelin BAYTEKĠN
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER
Prof.Dr.Alev PARSA
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem DĠRĠK
Yrd.Doç.Dr.Çiğdem DĠRĠK
Yrd.Doç.Dr.Gül COġKUN DEĞĠRMEN
Prof.Dr.Gülgün TOSUN
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER
Prof.Dr.Gülgün TOSUN
Yrd.Doç.Dr.Alahattin KANLIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Aslı ORAL
Yrd.Doç.Dr.Özgür KÖSEOĞLU
202-203
103-105-106
104-201-204
103-104-106-202-203-204
201
203-204
201
103
201-202-203
104
103
105-106
06 OCAK 2015 SALI
Doç.Dr.Pelin DÜNDAR
Doç.Dr.Emet GÜREL
Prof.Dr.Nimet ÖNÜR
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER
Prof.Dr.Beril AKINCI VURAL
Prof.Dr.Aylin GÖZTAġ
Prof.Dr.Huriye KURUOĞLU
Prof.Dr.Beril AKINCI VURAL
Yrd.Doç.Dr.Gül COġKUN DEĞĠRMEN
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan KAVAKLI
Doç.Dr.Lale KABADAYI
Yrd.Doç.Dr.E.Özen Okat ÖZDEM
Yrd.Doç.Dr.E.Özen Okat ÖZDEM
Öğr.Gör.ġule ÖZBEK
Yrd.Doç.Dr.Yurdagül BEZĠRGAN ARAR
Yrd.Doç.Dr.Soner YAĞLI
ġule Sevinç KĠġĠ
103-104-105-106-201-202-203-204
201
103-104-105-106-203
103-106
203
202-204
104
106
202-204
201-203
103
MAC.LAB.
MAC.LAB.
BĠLG.LAB.1-2
103-104
106
201-202-203
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
13.00
14.30
14.30
14.30
16.00
16.00
3
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
4
GAZ-Seçm.
GAZ-Zorun.
RTS-Zorun
HĠT-Zorun.
REK-Zorun.
REK-Zorun
GAZ-Seçm.
RTS-REK-HĠT-Zor.
GAZ-Zorun.
RTS-GAZ-Seçm
HĠT-Seçm.
RTS-Seçm.
GAZ-RTS-REK-Seç
Grafik Tasarımı
Yabancı Dil-I (I-II Grup)
Yabancı Dil-I (I-II Grup)
Yabancı Dil-I (I-II Grup)
Yabancı Dil-I (I-II Grup)
Bilgisayara GiriĢ (I-II-III-IV)
Medya ve Toplumsal Hafıza
Temel Hukuk
Kitle ĠletiĢim Kuramları
Fotoğraf Çözümlemeleri
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Radyo TV.Sinem.Ses Müz.Efekt.Uy
Kültürel ÇalıĢmalar
Öğr.Gör.ġule ÖZBEK
Orkun YARDĠBĠ-Petek GÖKTEPEUNGAN
Yusuf DEMĠR - Gülen SMĠLES
Meltem KARAASLAN-Gülen SMĠLES
Hacer Funda ÖZCAN - Uğur ERÜLKER
Öğr.Gör.ġule ÖZBEK
Prof.Dr.Gülgün TOSUN
Prof.Dr.Güliz ULUÇ
Prof.Dr.Ferlal ÖRS
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER
Prof.Dr.Gaye ÖZDEMĠR EREL
Öğr.Gör.Barboros BOZKIR
Prof.Dr.Oya PAKER
BĠLG.LAB.1-2
103-105-106-204
201-202-203
FEN FAK.- A-8/ A-9
FEN F.- A-3/ A-5
BĠLG.LAB.1-2
103
103-104-105-106-201-202-204
105-106
103-104
203
106
203-204
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
16.00
1
1
1
3
3
3
2
2
3
1
3
4
4
3
RTS-GAZ-HĠT-REK/ZorunĠletiĢim Bilimine GiriĢ
RTS-Zorun
GAZ-Seçm.
HĠT-Seçm.
GAZ-Zorun.
REK-Zorun
RTS-REK-Zorun
GAZ-Seçm.
REK-Zorun
REK-Seçm.
GAZ-Seçm.
RTS-Seçm.
GAZ-Seçm
HĠT-Zorun
Bilgisayara GiriĢ (I-II-III-IV)
ĠletiĢim Tarihi
Pazar ve Tüketici AraĢtırmaları
Gazete Yayınlama Tekniği
Medya Planlama ve Satın Alma
Kitle ĠletiĢim Kuramları
ÇağdaĢ Siyasal Sistemler
Reklamda Görsel Tasarım
Görsel Kültür Tarihi
AraĢtırmacı Gazetecilik Uygulam.
Radyo TV Haberciliği
Çevre Muhabirliği
KiĢilerarası ĠletiĢim
Prof.Dr.Müjde KER DĠNÇER
Yrd.Doç.Dr.Ġlknur A.KARAASLAN
Yrd.Doç.Dr.Soner YAĞLI
Doç.Dr.Pelin BAYTEKĠN
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan KAVAKLI
Prof.Dr.Belma GÜNERĠ FIRLAR
Yrd.Doç.Dr.Seda S.OLGUNDENĠZ
Yrd.Doç.Dr.Hanifi KURT
Prof.Dr.IĢıl KARPAT AKTUĞLU
Yrd.Doç.Dr.Murat ÜNAL
Prof.Dr.Selda AKÇALI
Öğr.Gör.Hasan Tahsin KOCABAġ
Prof.Dr.Ferlal ÖRS
Prof.Dr.Demet GÜRÜZ
103-104-105-106-201-202-203-204
BĠLG.LAB.1-2
203
105
106-201-202-204
103-104
103-106-201-202-203-204
104
203
204
201
103
106
203-204
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
09 OCAK 2015 CUMA
09.00
09.00
09.00
09.00
10.30
10.30
10.30
11.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
3
3
4
RTS-Zorun.
HĠT-Zorun.
GAZ-Zorun.
REK-Zorun.
RTS-Zorun.
HĠT-Zorun.
REK-Zorun.
GAZ-RTS-Seçm.
GAZ-REK-Zorun.
GAZ-Seçm
REK-Zorun
RTS-Zorun
GAZ-Seçm
Türk Dili-I (I.-II.Grup)
Türk Dili-I (I.-II.Grup)
Türk Dili-I (I.-II.Grup)
Türk Dili-I (I.-II.Grup)
Atatürk Ġlk.veĠnk.Tarihi-I
Atatürk Ġlk.veĠnk.Tarihi-I
Atatürk Ġlk.veĠnk.Tarihi-I
Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri
Sosyal Bilim.AraĢtırma Yöntemleri
Türk Siyasal Hayatı
Reklam Yazarlığı
Video Kurgu Teknikleri
Sosyal Medya
Songül YALÇIN
Erdinç ġENGEL
Emel ERĠNCĠK
Arife GÜLSÜN
Latif DAġDEMĠR
Ġbrahim ÇOBAN
Bünyamin SARAÇ
Öğr.Gör.ġule ÖZBEK
Prof.Dr.Nimet ÖNÜR
Prof.Dr.Gülgün TOSUN
Prof.Dr.IĢıl KARPAT AKTUĞLU
Prof..Dr.Alev PARSA
Yrd.Doç.Dr.Hanifi KURT
201-203-204
BSYO/B06-07-102-104
103-106
FEN F. A-5/ A-8
201-203-204
BSYO/B06-07-102-104
FEN F. A-5 / A-8
BĠLG.LAB.1-2
106-201-202-203-204
103
202-203
104-106
103
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
1
1
2
2
2
2
3
4
4
3
2
3
4
GAZ-Zorun.
RTS-Zorun
REK-Seçm.
RTS-Zorun.
GAZ-Zorun.
REK-Seçm.
HĠT-Zorun.
HĠT-Zorun.
RTS-Seçm.
HĠT-Seçm.
HĠT-Seçm.
REK-Seçm.
RTS-Zorun
Bilgisayara GiriĢ (I-II-III-IV)
Sinema Tarihi-I
Reklam Fotoğrafçılığı
Film Yapımı Temel Kavramlar
Basın Haberciliği-I
Medya ve Toplum
Kurum Kültürü
Kurumsal Değ.ve Marka Yönetimi
Film EleĢtirisi
ĠletiĢim Kodları ve Duygusal Zeka
Pazarlama Yönetimi
Reklamcılık ve San.Akım.EtkileĢ.
Haber Yazım Teknikleri
Öğr.Gör.Tolga ÇELĠK
Yrd.Doç.Dr.Burcu Balcı
Doç.Dr.Zuhal Ö.SAĞLAMTĠMUR
Doç.Dr.Lale KABADAYI
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan KAVAKLI
Prof.Dr.Nimet ÖNÜR
Prof.Dr.Beril AKINCI VURAL
Doç.Dr.Nahit Erdem KÖKER
Doç.Dr.Lale KABADAYI
Prof.Dr.Gaye ÖZDEMĠR EREL
Doç.Dr.Nahit Erdem KÖKER
Yrd.Doç.Dr.Burcu BALCI
Prof.Dr.Alev PARSA
BĠLG.LAB.1-2
103-203
106
103-105-204
202-203
201
104-106
202-203
104
106
202-203
105-204
103-104
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
13 OCAK 2015 SALI
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
4
1
4
2
3
3
4
1
2
3
3
1
2
HĠT-Zorun.
RTS-Seçm.
RTS-Zorun
HĠT-Seçm.
RTS-Seçm.
HĠT-Seçm.
GAZ-Seçm.
HĠT-Seçm.
REK-Zorun.
GAZ-Zorun
HĠT-Seçm.
GAZ-Zor./HĠT-S.
RTS-Zorun.
Kriz Yönetimi
KonuĢma Eğitimi
TV'de Program Türleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sinemada Türler
Medya AraĢtırmaları ve Planlama
Ajans Haberciliği
Doğrudan Pazarlama
Topluma Hizmet Uygulamaları
Dergicilik
Az GeliĢmiĢlik ve KürelleĢme
Temel Gazetecilik
Topluma Hizmet Uygulamaları
Doç.Dr.Mine YENĠÇERĠ ALEMDAR
Doç.Dr.Leyla BUDAK
Prof.Dr.Huriye KURUOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Gül COġKUN DEĞĠRMEN
Doç.Dr.Lale KABADAYI
Doç.Dr.Mine YENĠÇERĠ ALEMDAR
Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan KAVAKLI
Yrd.Doç.Dr.Aydan S.BĠLGĠLĠER
Yrd.Doç.Dr.E.Özen Okat ÖZDEM
Yrd.Doç.Dr.AyĢe ÇATALCALI
Prof..Dr.Emet GÜREL
Prof.Dr.Selda AKÇALI
Yrd.Doç.Dr.Pınar ÖZGÖKBEL BĠLĠS
103-104
106
201-203
201-202
106
105
104
202-203
104
103-106
201
103-104-105-106-204
201
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
09.00
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
1
1
2
3
1
2
3
3
3
1
2
3
4
4
RTS-Seçm.
GAZ-Seçm.
RTS-Seçm.
RTS-Seçm.
REK-Seçm.
REK-S./HĠT-Zor.
RTS-Seçm.
REK-Seçm.
HĠT-Zorun
HĠT-Seçm.
HĠT-Zorun.
GAZ-Zorun
REK-Seçm.
HĠT-Seçm.
Medya ve Toplum
Okuma Becerileri
Radyo Anons ve SöyleĢi Tekn.
Senaryo Yazarlığı Uygulamaları
Televizyonda Yap.ve Uyg.GiriĢ
Temel Halkla ĠliĢkiler
Göstergebilimi
Reklamda Yaratı.ve Yaratıcı Str.
Halkla ĠliĢkilerde Üretim Süreci
Güncel Ekonomik Sos.Olaylar
Pazarlama ĠletiĢimi
Kamuoyu ve AraĢtırmaları
Pazarlama ĠletiĢimi Kampanya Uyg.
Kurumsal Kimlik
Prof.Dr.Nimet ÖNÜR
Yrd.Doç.Dr.Soner YAĞLI
Yrd.Doç.Dr.Özlem ATAMAN
Prof.Dr.Dilek TAKIMCI
Yrd.Doç.Dr.Seda S.OLGUNDENĠZ
Doç.Dr.Ni,lay BAġOK
Prof.Dr.Alev PARSA
Öğr.Gör.Uğur BULDUK
Doç.Dr.Bilgehan GÜLTEKĠN
Yrd.Doç.Dr.Özgür KÖSEOĞLU
Prof.Dr.Füsun TOPSÜMER
Doç:Dr.ġadiye DENĠZ
Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR
Prof.Dr.Beril AKINCI VURAL
106
103-104
203
204
203
104-105-106
201
103
104-106
203
103-106
105-202-203
201
204
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
09.00
09.00
09.00
09.00
11.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
1
1
2
4
1
2
4
4
4
4
3
3
4
1
RTS-Seçm..
GAZ-Seçm.
REK-Zorun.
HĠT-Zorun.
GAZ-Seçm.
RTS-Seçm.
GAZ-Seçm.
REK-Zorun
REK-Zorun
GAZ-Zorun
REK-Seçm.
RTS-Zorun
HĠT-Seçm.
REK-GAZ-Seçm.
ÇağdaĢ Sanat Akımları
Gazeteciliğe Hazırlık
Reklamcılık
Sunum ve Toplantı Teknikleri
Yerel Politika ve Yerel ĠletiĢim
Türk Sineması
Tüketim Kültürü ve Medya
Sanal Ort.Bütün.Pazar.ĠletiĢimi
Marka Yönetimi
Medya Okur Yazarlığı
Reklam Filimciliği
Radyoda Program Yapımı
ÇalıĢma Psikolojisi
Sanat ve Estetik
Doç.Dr.Zuhal Ö.SAĞLAMTĠMUR
Yrd.Doç.Dr.Sıdıka Yılmaz
Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR
Prof.Dr.Demet GÜRÜZ
Prof.Dr.Ferlal ÖRS
Doç.Dr.Lale KABADAYI
Doç.Dr.Selda AKÇALI
Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR
Prof.Dr.IĢıl KARPAT AKTUĞLU
Yrd.Doç.Dr.Yurdagül B.ARAR
Prof:Dr.Zafer ÖZDEN
Prof.Dr.Huriye KURUOĞLU
Prof.Dr.Gaye ÖZDEMĠR EREL
Yrd.Doç.Dr.Hilmi MAKTAV
201-202
203
103-104
105-106
203
106
204
103-104
103-104
203-204
105
202-203
103
106
16 OCAK 2015 CUMA
09.00
09.00
11.00
11.00
13.00
13.00
13.00
13.00
14.30
14.30
14.30
1
3
4
4
1
1
2
3
4
2
1
REK-Seçm.
GAZ-Seçm.
GAZ-Zorun.
REK-Seçm
RTS-Seçm.
REK-Zorun.
GAZ-Seçm.
GAZ-REK-Seçm.
RTS-Seçm.
RTS-Seçm.
GAZ-Zorun.
KonuĢma Eğitimi
Haber Analiz Yöntemleri
Ġnternet Gazeteciliği
ÇağdaĢ Film Üretim Teknikleri - I
Sinema Televizyona GiriĢ
Pazarlama
Modern Siyasi Ġdeolojiler
Mesleki Ġngilizce - I
TV Programcılığı
Studyo Fotoğraf Çekim Teknikleri
Üniversite YaĢamına GiriĢ
Doç.Dr.Leyla BUDAK
Yrd.Doç.Dr.Yurdagül BEZĠRGAN ARAR
Öğr.Gör.Dr.Tolga ÇELĠK
Yrd.Doç.Dr.Murat ÜNAL
Prof.Dr.Dilek TAKIMCI
Yrd.Doç.Dr.E.Özen Okat ÖZDEM
Doç.Dr.ġadiye DENĠZ
Yrd.Doç.Dr.Funda CĠVELEKOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Seda S.OLGUNDENĠZ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ĠMANÇER
Yrd.Doç.Dr.Soner YAĞLI
106
103
201-203
104-105
203
104-106
201
103
106
104
103-202-203
Download

2014-2015 güz-final sınav programı örgün öğretim