DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Malzeme Bilimi
İN2203
2 / Güz
(2+0+0)
2
3
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
-
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
Kaynaklar
Harbiyelilere malzemelerin iç yapısı ve iç yapının malzeme sınıflandırmasına
etkisini anlatmak, kristal ve amorf yapıları tanıtmak, faz dönüşümleri ve faz
diyagramları anlatmak, malzemenin mekanik özelliklerini tanıtmak, malzemenin
fiziksel özelliklerinin ve malzemelere çevre koşullarının etkilerinin öğretilmesidir.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Kristal ve amorf yapıları tanımlar.
 Bu yapılar hakkında malzemenin göstereceği davranış farklılıklarından
yola çıkarak malzemenin dayanımı, ömrü, deformasyon özelliklerini
tanımlar.
 Atom hareketleri ve atomsal yayınım kavramlarını tanımlar.
 Bunlarla ilgili olarak malzemenin iletkenlik ve yalıtkanlık gelişimini irdeler.
 Faz dönüşümleri, faz diyagramları ve malzemelerin mekanik özelliklerini
tanımlar. Böylece deformasyonlara karşı faz farklılıklarının etkilerini ifade
eder.
 Malzemelerin fiziksek özelliklerini kavrayarak çevre koşullarının
malzemeye etkilerini gözlemleme yetisi kazanır.
Her türlü mühendislik yapısında kullanılacak malzemelerin iç yapısı, mekanik
özellikleri ve niteliklerinin belirlenmesinde kullanılmakta olup Yapı Malzemesi dersi
için önkoşul teşkil etmektedir.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. ONARAN Kaşif, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 2009. (Ders Kitabı)
b. ONARAN Kaşif, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümü, Seçkin Yayıncılık,
2011.
c. UZUN Hüseyin, FINDIK Fehim, SALMAN Serdar, Malzeme Biliminin Temelleri,
Değişim Yayınları, 2008.
ç. WILLIAM F. Smith, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Literatür Yayıncılık,
İstanbul, 2009.
d. ŞİMŞEK Osman, Yapı Malzemesi I, Beta Basım Yayım, 2003.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
HAFTALIK KONULAR
Hafta
1-2
Konular
Atomsal Yapı ve Atomsal Diziliş
3
Kristal Yapılar
4
Amorf Yapılar
4
Katı Eriyikler
5
Atom Hareketleri ve Atomsal Yayınım
6
Faz Dönüşümleri ve Faz Diyagramları
7-8
ARA SINAV
9-13
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
14
Fiziksel Özellikler
15
Çevre Koşullarının Etkileri
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
6
0,5
3
7
1
7
-
-
Genel Laboratuar Uygulaması
Sınıf Çalışması
13
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
15
16
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
18
18
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
75
AKTS KREDİSİ
3
Download

Dersin Dili