DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Ölçme Bilgisi
İN3205
3 / Bahar
(3+0+0)
3
4
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Seviyesi
: Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Harbiyelilere, meslek yaşamlarında gerek yapımını üstlendikleri gerekse
kontrolünü yürüttükleri askeri yollar, su ve enerji hatları, helikopter pistleri, köprü
gibi binaların aplikasyonlarının yapılabilme, bölgenin topoğrafik özelliklerini
belirleyebilme, yapılacak hafriyat miktarlarını hesaplayabilme becerilerinin
kazandırılması amaçlanmıştır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Ölçü birimlerini ve ölçü birimlerinin birbirine çevrimini öğrenir.
 Basit ölçme aletlerinin nasıl kullanılacağını öğrenirler.
 Uzunluk ve açı ölçme yöntemleri ile ölçmede hata kavramını öğrenir.
 Poligon hesaplamalarının nasıl yapılacağını öğrenir.
 Hata kavramını öğrenecektir.
 Nivelman yöntemi ile yükseklik farkların hesaplanabilmesini öğrenecektir.
 Alan, hacim ve dolgu hesaplarını yapabilmeyi öğrenir.
 Bir projenin arazide aplikasyonunu öğrenecektir.
:
Açı, yay ve ölçü birimleri. Hatalar, Basit ölçme aletleriyle harita alım yöntemleri,
Nokta ve doğruların arazide işaretlenmesi. Röper kavramı. Uzunluk Ölçüsü. Alan
hesabı, Yatay açı ölçmeleri. Temel Problemler. Poligon, poligon türleri. Poligon
hesabı. Nivelman, nivelman çeşitleri. Geometrik yükseklik tayini.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a.
Kaynaklar
İNCE Cankut, Ölçme Bilgisi, KHO Basımevi, Ankara, 2001. (Ders Kitabı)
: b. ÖZBENLİ Erdoğan, TÜDEŞ Türkay, Jeodezi, KTÜ Yayınları, Trabzon, 1989.
c.
SÜMER Veli, Ölçme Bilgisi, Akademi Kitapevi, 1998.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
inşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
inşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Ölçme Bilgisinin Amacı, Ölçü Birimleri, Ölçek Kavramı, Ölçek Dönüşümleri
2
Uzunluk Ölçme Yöntemleri, Açı Ölçme ve Hesap İşlemleri, Uzunluk Ölçmelerinde Hata Kaynakları
3
Poligon Dizilerinin Çeşitleri ve Amaçları, Temel Ödevler, Açık Poligon Dizileri
4
Kapalı Poligon Dizileri, Bağlı Poligon Dizileri
5
Arazide Kapalı Bir Poligon Dizisini Oluşturma
6
Nivelmanın Amacı ve Çeşitleri, Geometrik Nivelmanın Ölçme Prensibi, Geometrik Nivelmanda Hata
Kaynakları, Açık Poligon Nivelmanı, Kapalı Poligon Nivelmanı
7-8
ARA SINAV
9
Bağlı poligon Nivelmanı, Boy kesit, En Kesit, Yüzey Nivelmanı, Trigonometrik Nivelman
10
Arazide Poligonlara Kot Verilmesi
11
Detay Ölçmelerinin Amacı, Detay Ölçme Yöntemleri, Klasik Takeometre
12
Elektronik takeometri, Detayların Haritaya Aktarılması
13
Aplikasyon Çeşitleri, Aplikasyon Elemanları, Alan Hesap Çeşitleri
14
Koordinatlarla Alan Hesabı, Kazı-Dolgu Hesapları, Hacim Hesapları
15
Arazide Bir Projeyi Aplike Etme
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
6
2,5
15
7
3
21
-
-
Genel Laboratuar Uygulaması
Sınıf Çalışması
13
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
12
12
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
18
18
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
97
AKTS KREDİSİ
4
Download

Dersin Dili