T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi
Genel Müdürlüğü
«Güvensiz Endüstriyel Ürünlerin Nedenleri, İyileştirmeye Yönelik Öneriler»
Erol FERHAT
Daire Başkanı
23 Eylül 2014
1
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
SUNUM PLANI
1. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ (PGD)
2. PGD İDARİ YAPILANMASI
3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
4. DENETİM PERSONELİ YAPISI
5. FAALİYETLER
A. Politika, Planlama ve Mevzuat Faaliyetleri
B. Sektör Toplantıları
C. Kamuoyu Farkındalık Çalışmaları
D. Denetim Faaliyetleri
E. Eğitim Faaliyetleri
F. Projeler
6. DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN GÜVENSİZLİK NEDENLERİ
7. BASINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
2
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
1. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ (PGD)
 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD);
Ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında, ürün piyasada veya
gerektiğinde kullanımda iken,
 ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup
olmadığını denetlemek
 güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek
 gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen her
türlü faaliyeti kapsar.
3
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD)
faaliyetleri, piyasaya sunulan ürünlerin
teknik
mevzuatına
uygunluğunu
sağlamak suretiyle tüm kullanıcıların
sağlığını, can ve mal güvenliğini ve
çevreyi korumaktadır.
 Denetimsizlik, yerli imalat sanayinin
olumsuz etkilenmesine, üretimin ve
istihdamın azalmasına, dolayısıyla
ithalatın artmasına ve cari açığın
büyümesine yol açmaktadır.
4
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi İlkeleri
 PGD, kamu otoritelerinin sorumluluğunda, oransallık ilkesine riayet
edilerek, bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülür.
 PGD, kural olarak piyasada yapılır.
 Kural olarak PGD aşamasında, ürünün belgelendirilmesini
yapan kuruluştan yararlanılmaz.
 Üreticinin sorumluluğu ürüne uygunluk işaretini iliştirmesinden
sonra başlar.
 Uygunsuz olduğu belirlenen ürünün üreticisini bildirmeyen dağıtıcı ve satıcı, üretici olarak
kabul edilir.
5
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Şekli
 Ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgeler
üzerinde inceleme
 Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve belgeler
üzerinde inceleme
 Teknik düzenlemesi bulunmadığı hallerde ürünün güvenli
olduğunu gösteren ve diğer düzenlemelere göre verilen bilgi
ve belgeler üzerinde inceleme
 Ürünün duyusal incelenmesi ve muayenesi / Tartma
ve ölçme yolu ile muayene
 Ürünün test ve muayene kuruluşuna test ve muayene
ettirilmesi
6
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Uygunsuzluk Halleri
DENETİM SONUCU
UYGUNSUZLUK
1. Uygunluk ve işaret
belgelerinin gerçeği
yansıtmaması / Tahrif ve
taklit edildiğinin tespiti
3. Teknik düzenlemeye uygunsuzluk
2. Güvensizlik
Uygunsuzluğun düzeltilmesi
mümkün ise düzeltici faaliyet için
süre verilir
Cumhuriyet Başsavcılığına
Suç Duyurusu
Soruşturma neticesinde ceza
verilmediği takdirde;
İdari para
cezası
Düzeltilmediği takdirde;
İdari para cezası
Piyasaya arz yasağı kararı /
Toplatma kararı / Bertaraf
etme kararı
Toplatılmasına veya hizmet
dışı bırakılmasına karar
verilen ürünlerden
düzeltilmesi mümkün
olanlar için 6 ayı geçmemek
üzere düzeltici süre verilir.
İdari para cezası
7
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Güvensizlik Hali
DENETİM SONUCU
UYGUNSUZLUK
GÜVENSİZLİK
1. İdari para cezası
2. Piyasaya arz yasağı kararı / Toplatma
kararı / Bertaraf etme kararı
Bu kararları müteakip üretici veya ithalatçı tarafından
1.Firma stoklarında
ve piyasada bulunan
ürünlerle ilgili bilgi ,
belge ve dokümanlar
Bakanlığa verilir.
2. Ulusal düzeyde yayın yapan iki
televizyon kanalında 07.00 - 22.00 saatleri
arasında 20 saniyeden az 60 saniyeden
fazla olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde
iki gün süreyle toplatma kararı yayınlatılır.
3.Ulusal düzeyde dağıtımı
yapılan
iki
gazetede
sayfanın
dörtte
birini
kaplayacak bir biçimde bir
gün süreyle ilan edilir.
4.TV yayını ve gazete
ilanı
yapıldığı
ve
toplatılan ürün sayısı
Bakanlığa belgeler ile
bildirilir.
 Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra güvensiz ürünler Bakanlık İnternet sayfasında ilan edilir.
8
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
YAPTIRIMIN NİTELİĞİNE GÖRE ÜRETİCİNİN
SORUMLULUĞU
İDARİ YAPTIRIM
SORUMLULUĞU
(KABAHATLERDEN)
HUKUKİ (TAZMİNAT)
SORUMLULUĞU
CEZAİ SORUMLULUĞU (TCK 85.
MD. TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME
ve 89. MD TAKSİRLE ADAM
YARALAMA
9
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2. PGD İDARİ YAPILANMASI
PGD Ulusal İdari Yapılanması
PGD Koordinasyon Kurulu, Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda altta adı
geçen on (10) kurum ve kuruluşun
temsilcilerinden oluşmaktadır.
PGD KOORDİNASYON
KURULU*
PGD VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME
KURULU
(İLGİLİ BAKAN VE KURUM BAŞKANLARI)
EKONOMİ BAKANLIĞI
1.BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
2.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3.GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
4.SAĞLIK BAKANLIĞI
5.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
6.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
7.ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
8.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
9.ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
10.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
10
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
3. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Genel Müdürlükçe Takip Edilmekte Olan Strateji Belgeleri
11
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
VİZYON
Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Öncü Kuruluş Olmak
MİSYON
HEDEFLER
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sanayi ürünleri açısından güvenli ve çevreye duyarlı bir piyasanın
oluşumunu ve piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasını sağlamak
1.Piyasa Gözetimi ve Denetimi uygulamaları etkinleştirilecektir.
2.İdari ve teknik kapasite artırılacaktır.
3.Piyasa Gözetimi ve Denetiminin taraflarıyla işbirliği yolları geliştirilecektir.
4.Kamuoyunda ürün güvenliği hakkında farkındalık oluşturulacaktır.
12
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız Sorumluluk Alanındaki Ürün Grupları
Elektrikli Ekipman:
Aydınlatma Cihazları ve
Ekipmanları, Beyaz Eşyalar,
Bilgisayar ve Bileşenleri,
Diğer Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar, Elektrikli Kişisel
Bakım Ürünleri, Endüstriyel
Ürünler, Fişler ve Prizler,
Klimalar, Küçük Ev Aletleri,
Tüketim Cihazları gibi AC 501000 Volt ile DC 75-1500 Volt
Arasında Çalışan Cihazlar
Basınçlı
Ekipman: Düdüklü
Tencere, Basınçlı
Depolama Tankları,
Basınçlı Pişiriciler, Çek
Valfler, Eşanjörler,
Hidroforlar,
Kompresörler,
Manometreler, Vanalar,
Yangın Söndürme
Cihazları
Sivil Kullanım
Amaçlı Patlayıcı
Maddeler: Dinamitler-
Aeresol
Kaplar:
Parfüm,
Deodorant, vb..
Kaplar
Emülsiyon, Jel, Bulamaç Tip
Patlayıcılar- Patlayıcı
Nitratlar-Elektrikli ve
Elektriksiz Kapsüller-Adi
Kapsüller-ANFOGüçlendirilmiş ANFO - İnfilaklı
Fitiller-Emniyetli FitillerEmülsiyon Hacimli
Patlayıcılar -Yemleme
Patlayıcılar- Karabarutlar
Asansörler:
Elektrikli Asansör,
Hidrolik Asansör,
Asansör Bakım
ve Servis
Firmaları
ATEX
Ürünleri: Benzin
İstasyonları, Maden
Ocakları Gibi
Muhtemel Patlayıcı
Ortamlarda
Kullanılan Cihazlar
(Akaryakıt
Pompaları gibi)
Gaz Yakan
Cihazlar: Kombiler,
Gazla Çalışan Izgara,
Tava ve Fritözler, Ocak
ve Fırınlar, Sobalar,
Şofbenler ve
Termosifonlar, Diğer Gaz
Yakan Cihazlar
13
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Otomotiv:
Kazanlar: Katı, Sıvı,
Gaz Yakıtlı Kazanlar
(Kalorifer Kazanı, Buhar
Kazanı, vb..)
Motorlu Araç
Lastikleri, Oto
Yedek Parça,
Traktör ve
Aksamları
Taşınabilir
Basınçlı
Ekipmanlar:
LPG Mutfak
Tüpü, Sanayi
Tüpleri, Oksijen
Tüpleri, vb..
Ayakkabı:
Ayakkabı
Düzenlenmemiş
Alan: Avda ve Sporda
Makineler:
Sanayi
Makineleri, Takım
Tezgahları, Tarım
Makineleri, Tekstil
Makineleri, Yürüyen
Merdiven ve Yürüyen
Platformlar, Ağaç İşleme
Makineleri, Gıda İşleme
Makineleri, İş ve İnşaat
Makineleri, Matbaa ve
Kırtasiye Makineleri, Diğer
Pompalar
Kullanılan Tüfekler, Çocuk
Aksesuarları, Pimler, Spor
Ekipmanları, Türk Bayrağı
ve Kumaşı, Diğer Zorunlu
Standartlar
Tekstil: Hazır Giyim-
Konfeksiyon, İplik ve
Kumaşlar, Deri veya Deri
Bileşimli Giyim Eşyaları,
Teknik Tekstiller, İşlenmiş Deri
ve Kürkler, Kürk ve Kürk
Ürünleri, Giysi Eşyası
Dışındaki Hazır Tekstil
Ürünleri, Halı, Kilim ve Diğer
Yer Kaplamaları, Saraciye,
Diğer Tekstiller
14
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
4. Denetim Personeli Yapısı
%18
763
624
%82
139
Merkez
Birimler
İl
TOPLAM
Müdürlükleri
Merkezde Denetçi Kimliği Sahibi
Personel
İl Müdürlüklerinde Denetçi
Kimliği Sahibi Personel
15
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
5. FAALİYETLER
A- Politika, Planlama ve Mevzuat Faaliyetleri
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Yönetmeliği, 25/02/2014 tarihinde Çerçeve
Yönetmelik ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenerek
yayınlanmıştır.
 “2014 Yılı PGD Uygulamaları Hakkında Genelge”
yayımlanmıştır.
 2014 Yılı PGD Rehberi ve Programı hazırlanarak İl
Müdürlüklerine gönderilmiştir.
 2013 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından, ulusal
yayın yapan 3 televizyon kanalında çeşitli programlara
katılım sağlanarak PGD verileri kamuoyu ile
paylaşılmış, bir ürün alırken tüketicilerin ve kullanıcıların
nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgi
verilmiştir.
16
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 Genel Müdürlüğümüzü ve faaliyetlerini anlatan 68.000 adet tanıtım broşürü
hazırlanmış olup dağıtımı yapılmaktadır.
 Anahtar Dergisi’nin Nisan 2013 ile Kasım 2013
sayıları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda
çıkarılmıştır.
 Bakanlığımız ve TSE arasında 19 Nisan 2013 tarihinde protokol yapılarak test ve
muayenelerin yapılma usulleri düzenlenmiştir.
 Türkiye genelindeki tüm okullara 100.000 adet afiş gönderilmiştir.
 Genel Müdürlüğümüzü ve faaliyetlerimizi halkımıza daha iyi bir
şekilde anlatmak için bir tanıtım filmi ve bir kamu spotu
hazırlanmıştır.
17
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 “Ürün Güvenliği Haftası” çalışmaları kapsamında, 04-05 Aralık 2013
tarihlerinde Ankara’nın çeşitli semtlerinde bulunan AVM’lerde stantlar
açılmıştır.
 Envanter çalışması yapılmış olup bu kapsamda 1.536 ürün tespit
edilmiştir.
 Risk Değerlendirme Çalışması yapılarak 2014 Yılı Denetim Programı
kapsamında denetlenecek olan ürünler tespit edilmiştir.
 Yapılan denetimlerin daha bilimsel ve daha verimli olması için 2014
yılı denetim programında yer alan 93 ürüne ilişkin denetim rehberi
hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır.
 2013 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporu hazırlanarak dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
18
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
B- Sektör Toplantıları
28 Mayıs 2014 Mobil ve Gezer Vinç Sektör
Toplantısı/Konya
19 Haziran 2014 Elektrik-Elektronik ve Gaz
Yakan Cihazlar Sektör Toplantısı/Kayseri
19
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
C- Kamuoyu Farkındalık Çalışmalarımız
Ürün Güvenliği ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi konularında kamuoyunda farkındalık
oluşturmak ve halkımızı bilinçlendirmek amacıyla 16 Eylül – 16 Ekim 2014 tarihlerinde 19
farklı ilimizde etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
20
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
C- Kamuoyunda Farkındalık Çalışmalarımız
Bu etkinlikler içerisinde 13-19 Ekim tarihleri “Ürün Güvenliği Haftası” olarak tüm illerimizde
kutlanacaktır.
21
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
D- Denetim Faaliyetleri
2013 Yılı Denetimleri: Ürün Grubu Bazında Dağılım
UYGUNSUZ
UYGUN
UYGUNSUZLUK
ORANI
TOPLAM
DENETİM
TOPLAM
CEZA(TL)
AERESOL KAPLAR
20
114
%14,9
134
0
ASANSÖR
411
819
%33,4
1.230
1.130.254
ATEX ÜRÜNLERİ
61
793
%7,1
854
292
AYAKKABI
89
5.422
%1,6
5.511
7.325
145
1.066
%12,0
1.211
51.281
ELEKTRİKLİ EKİPMAN
4.208
31.505
%11,8
35.713
681.447
GAZ YAKAN CİHAZLAR
170
1.454
%10,5
1.624
50.748
KAZANLAR
7
207
%3,3
214
2.928
MAKİNELER
1.108
5.502
%16,8
6.610
56.245
OTOMOTİV
143
846
%14,5
989
76.681
1
79
%1,3
80
0
TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
299
761
%28,2
1.060
76.636
TEKSTİL
453
9.985
%4,3
10.438
14.650
0
13
%0,0
13
0
181
1.301
%12,2
1.482
85.487
7.296
59.867
%10,9
67.163
2.233.974
ÜRÜN GRUBU
BASINÇLI EKİPMAN
SİVİL PATLAYICILAR
TELEFERİK
DÜZENLENMEMİŞ ALAN
TOPLAM
22
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2014 Yılı Denetimleri: Ürün Grubu Bazında Dağılım
UYGUNSUZ
UYGUN
UYGUNSUZLUK
ORANI
TOPLAM
DENETİM
TOPLAM
CEZA(TL)
11
190
%5,5
201
0
520
792
%39,6
1.312
1.114.874
87
216
%28,7
303
12.057
0
157
%0
157
0
128
847
%13,1
975
158.424
ELEKTRİKLİ EKİPMAN
4.961
24.077
%17,1
29.038
196.319
GAZ YAKAN CİHAZLAR
180
1.207
%13,0
1.387
9.014
KAZANLAR
15
61
%19,7
76
8.378
MAKİNELER
1.606
5.112
%23,9
6.718
79.015
OTOMOTİV
155
1.871
%7,7
2.026
32.758
0
29
%0
29
0
2.104
7.132
%22,8
9.236
106.217
22
275
%7,4
297
17.693
0
1
%0,0
1
0
244
1.377
%15,7
1.621
139.399
10.033
43.344
%18,8
53.377
1.874.148
ÜRÜN GRUBU
AERESOL KAPLAR
ASANSÖR
ATEX ÜRÜNLERİ
AYAKKABI
BASINÇLI EKİPMAN
SİVİL PATLAYICILAR
TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
TEKSTİL
TELEFERİK
DÜZENLENMEMİŞ ALAN
TOPLAM
23
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2013 Yılı İlk 6 Ayda Yapılan Denetimlere İlişkin Veriler
Denetim
Uygun
27.834
Uygun
Toplam
Denetim
30.963
Uygunsuz
Verilen İdari Para Cezaları
Toplamı
%10,1
Uygunsuz
3.129
%89,9
1.192.312 TL
2014 Yılında Yapılan Denetimlere İlişkin Veriler
Denetim
Uygun
43.344
Uygun
Toplam
Denetim
53.377
Uygunsuz
10.033
Uygunsuz
Verilen İdari Para Cezaları
Toplamı
%18,8
%81,2
1.874.148 TL
24
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teste Gönderilen Ürün
Sayısı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Düzeltme İçin Süre
Verilen Ürün Sayısı
2.791
2.772
2013 Yılı
2014 Yılı
2.008
673
482
127
2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı
2012 Yılı
25
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Toplatma Kararı Verilen
Ürün Sayısı
2014 Yılı
•
Yangın Söndürücü(17), Reflektör(8),
Elektrikli Fırın(3), Elektrikli Su
Isıtıcısı(2), Kaynak Makinesi(2),
Kablo(3), Düdüklü Tencere(1), GoKart Aracı(1), Kahve Makinesi(1),
Asansör
Kablosu(1),
Tüp
Demetleri(1)
•
Yangın
Söndürücü(9),
Kaynak
Makinası(2), Su Isıtıcısı(5), Gaz
Alarm Cihazı(2), Telefon Şarj
Cihazı, Kablo(4), Asansör Boy
Fotoseli, Elektrikli Fırın, Set Üstü
Ocak
•
Yangın Söndürücü(4), Oda Isıtıcısı,
Işımalı Isıtıcı(4), Gaz Alarm Cihazı,
Gece Lambası, Çay Kazanı
40
2013 Yılı
2012 Yılı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
26
12
 Geçmiş yıllarda verilen ve yasal süreci tamamlanan 73 ürüne ilişkin toplatma kararları
Bakanlığımız internet sayfasında ilan edildi.
26
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2012-2013-2014 İthal-Yerli Ürün Karşılaştırması
İthal
%37
2012
İthal
%55
Yerli
%63
Yerli:22.744
İthal:13.617
İthal
%56
Yerli:24.553
İthal:28.824
2013
Yerli:30.465
İthal:36.698
Yerli
%45
2014
Yerli
%44
27
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Gönüllü Geri Çağırma Faaliyetleri
 Genel Müdürlüğümüz tarafından 12/2/2013 tarihinde Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD), Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) ile Otomotiv Yetkili
Satıcıları Derneği’ne (OYDER) bir yazı gönderilmiş ve gönüllü düzeltici
faaliyetlerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
 Bu kapsamda 13 farklı otomotiv markası, Bakanlığımız PGD Yönetmeliği
kapsamında düzeltici faaliyete başladıklarını İstanbul İl Müdürlüğümüze
bildirmişlerdir.
 İstanbul İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğümüze yapılan bildirime
göre; bu 13 farklı otomotiv firması, yaklaşık 60.000 araç için geri çağırma
faaliyeti yürütmektedir.
28
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
E- Eğitim Faaliyetleri
 2013 Yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitimler şunlardır:












Denetim Personelinin Mevzuat Bilgilerinin Güncellenmesi (Ocak 2013)
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Denetim Projesi Eğitimi (Şubat 2013)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yatay Mevzuat Eğitimi (Mart 2013)
Merkez Denetçileri Mevzuat ve Teknik Eğitimi (Nisan 2013)
İş ve İstifleme Makinalarına Yönelik Eğitim (Mayıs 2013)
Strateji ve Eylem Planı Çerçevesinde Dış Paydaş Çalıştayı (Mayıs 2013)
Otomotiv (Haziran 2013)
İç Kontrol Sistemi Eğitimi (Eylül 2013)
Risk Değerlendirmesi (Ekim 2013)
(Sınav sonucunda 149
PGD Aday Denetim Personeli Teknik Eğitimi (Ekim 2013)
personel denetçi kimliği
almaya hak kazandı.)
PGD Aday Denetim Personeli Hukuk Eğitimi (Kasım 2013)
Asansör – Teleferik Denetimi Uygulama Eğitimi (Yıl Boyunca 8 Program)
 2014 Yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitimler şunlardır:
 PGD Denetim Programı Eğitimi (Ocak 2014)
 İzmir, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Çorum illerinde toplam 7 Uygulamalı Eğitim
(13 Mart-02 Mayıs 2014)
 Mobil ve Gezer Vinç Sektör Toplantısı (Mayıs 2014)
 Elektrik-Elektronik ve Gaz Yakan Cihazlar Sektör Toplantısı (Haziran 2014)
29
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
F- Projeler
Türkiye’de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜ dP)
 BM/UNDP, Enerji Bakanlığı ve Bakanlığımız projenin paydaşlarıdır.
 Projenin amacı daha az enerji tüketen elektrikli ev aletlerinin piyasaya dönüşümünü
hızlandırarak konutlardaki enerji tüketimini ve buna karşılık gelen oranda sera gazı
emisyonunu azaltmaktır.
 Proje kapsamında teste tabi tutulmuş toplam 60 üründen 20’sinin test sonucu beyan
edilen enerji sınıfından daha düşük çıkmıştır. Başka bir deyişle bu üç grupta beyan edilen
rakamlarla gerçek rakamlar arasında %35 oranında farklılık mevcuttur. Bu üç ürün
grubundan fark aralığı en yüksek olan grup ise fırınlardır.
 2014 yılında bu tarama faaliyetleri devam edecek olup, 2013 yılı sonuçları üzerinden
yapılacak risk değerlendirmelerine göre aynı ya da farklı ürün/modellerinde 114 adet daha
numune alınarak tarama izleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
30
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
F- Projeler
Sınai Gaz Tüpleri Denetim Projesi
 Piyasada kullanımda olan tüm tüp ve tüp demetlerinin uygun hale getirilmesinin
sağlanması amacıyla Şubat 2013 - Haziran 2014 döneminde 81 ilde üç aşamalı (dolum
tesisleri, tüp demetleri, kullanımdaki tüm tüpler) denetim gerçekleştirilmiştir.
 Dolum tesisi denetimlerinde; 173 adet tesis denetlenmiş, 34 adet tesis uygunsuz
bulunarak 22’sinin faaliyetleri durdurulmuş, 2.296 adet tüp incelenerek uygunsuz bulunan
277 adet tüp imha edilmiştir.
 Tüp demeti denetimlerinde; Türkiye genelinde 171 tesiste toplam 856 adet ürün
denetlenmiş, 40 ilde 220 adet ürün test ve muayene işlemlerine tabi tutulmak üzere
bağlanmış, gerçekleştirilen test ve muayene işlemleri sonrasında 220 adet üründen 138
tüp demetinin imha işlemlerine başlanmıştır.
 Kullanım yeri denetimlerinde; 416’sı hastane olmak üzere 843 kullanım yerinde toplam
11.031 adet tüp denetlenmiştir. Bu tüplerden 5.810 adedi uygun bulunmuş, uygunsuz
bulunan 5.221 tüpün ise 174 adedi güvensizlik nedeniyle bağlanmış, 3.895 adet tüp
yüzey temizleme için ayrılmış, 1.152 adet tüp ise işaretleme eksikliği nedeniyle
bağlanmıştır.
 2015 yılında hastanelerde kullanılan tüplerin tamamı denetlenecektir.
31
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
F- Projeler
Kaplama Lastik İmalatçılarına Yönelik Denetim Projesi
 Ülke genelinde tip onay belgesiz faaliyet gösteren kaplama lastik imalatçılarının tespit
edilmesi amacı ile yapılan denetim sonucunda Türkiye genelinde toplam 14 adet
firmanın tip onay belgesi olduğu tespit edilmiştir. Tip onay belgesi olmayan firmaların R108 ve R-109 numaralı teknik düzenlemeler kapsamında tip onay belgesi alıncaya
kadar piyasaya ürün arz etmeleri durdurulmuş ve gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır.
 Yapılan denetimler ve Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda 29.08.2014 tarihi
itibarıyla tip onay belgesi alan firma sayısı 86 adet olmuştur. 69 adet firma ise tip onay
başvurusu yapmış olup süreçleri onay kuruluşlarında devam etmektedir.
 Ayrıca, 2014 yılında yapılan programlı denetimler ile ülke genelindeki tüm kaplama
lastik firmalarının teknik mevzuata uygunluğu halihazırda kontrol edilmekte olup 2015
yılında bu kontrol faaliyetlerine devam edilecektir.
32
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
6. Denetimlerde Tespit Edilen Güvensizlik Nedenleri
ÜRÜN GRUBU
ÜRÜN ADI
Yangın
Söndürme
Cihazı
Basınçlı
Ekipmanlar
Tüp
Demetleri
Düdüklü
Tencere
ÜRÜN SAYISI
GÜVENSİZLİK NEDENİ
37
Yangın Söndürme performansının yetersiz olması,
Doluluk miktarının standardın altında olması,
Hidrostatik testlerden başarısız olması.
1
Demet içerisindeki tüplerin sabitlenmesinin yetersiz
olması,
Tüpler ve manifoldlar çerçeve içerisinde zorlanmış
olarak kalmıştır ve demette sızıntı oluşması,
Tüp veya manifold kısımlarındaki deformasyonlar.
1
Kulp testlerinden başarısız olması,
Basınç testini geçememesi,
Emniyet tertibatlarındaki uygunsuzluklar.
33
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Denetimlerde Tespit Edilen Güvensizlik Nedenleri
ÜRÜN GRUBU
Elektrikli
Ekipmanlar
ÜRÜN ADI
ÜRÜN SAYISI
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Kablo
6
Bakır iletken yerine bakır kaplı alüminyum iletken kullanılması,
Kabloların iletkenlik direnç değerinin uygun olmaması.
Şarj cihazı
1
Yanmaya karşı dayanıklılığının yetersiz olması,
Mekanik dayanım deneyinden olumsuz sonuç alınması.
Armatür
3
Elektrik çarpmasına karşı korumasının olmaması,
Kaçak akıma karşı dayanıklılığının olmaması.
Oda Isıtıcısı
17
Isınma ve neme karşı dayanıklı olmama.
Kaynak
Makinesi
16
Elektrostatik yük boşalımı bağışıklığının olmaması,
Bağlantı uçlarının işaretlenmemesi
34
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Denetimlerde Tespit Edilen Güvensizlik Nedenleri
ÜRÜN GRUBU
ÜRÜN ADI
Su Isıtıcısı
ÜRÜN SAYISI
6
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Elektrik çarpmasına karşı korumasının olmaması,
Isınmaya, neme karsı dayanıklılığının olmaması,
Cihaz yüzeyinde kaçak akım oluşması,
Vidalar ile bağlantıların uygunsuz olması.
Isıya karşı dayanıklılığının bulunmaması,
boyutlarının uygun olmaması,
kesme kapasitesi
Elektrik çarpmasına karşı koruma olmaması,
Neme karşı dayanıklı olmaması,
Topraklamasının olmaması,
Kaçak akım ve elektrik dayanımının olmaması,
Bileşenler yönünden uygun olmaması,
Isıtma elemanına kolayca erişilebilmesi,
Grup Priz-Priz
3
Taşınabilir Elektrikli
Fırın
4
Tost Makineleri
1
Aşırı ısınma problemi.
Gaz dedektörü
18
Isınma, neme karşı dayanıksız olma, transformatör ve
bağlı devrelerin aşırı yüke karşı korunmasız olması.
Elektrikli
Ekipmanlar
35
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Denetimlerde Tespit Edilen Güvensizlik Nedenleri
ÜRÜN
GRUBU
ÜRÜN ADI
ÜRÜN SAYISI
Otomotiv
Reflektör
8
ÜRÜN
GRUBU
ÜRÜN ADI
ÜRÜN SAYISI
Makine
Go-Kart
1
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Şekil ve boyut gerekliliklerini karşılamaması,
Yansıtma katsayısı değerlerinin limitin altında olması.
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Hareketli parçaların tamamının muhafaza altına
alınmaması.
36
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Denetimlerde Tespit Edilen Güvensizlik Nedenleri
ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI
ÜRÜN SAYISI
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Boy Fotoseli
1
Elektromanyetik bağışıklık ve emisyon değerlerinin
uygun olmaması.
Asansör
Kablosu
1
Et kalınlığının uygun olmaması,
Damar iletkenlik direnç değeri uygun değildir.
Asansör
ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI
Gaz Yakan
Set Üstü Ocak
Cihazlar
ÜRÜN SAYISI
1
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Cihaz üzerinde alev izleme ve gaz kesme tertibatının
bulunmaması,
37
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
7. BASINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
38
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
39
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
40
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
41
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
42
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
43
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
44
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜR EDERİM
ETKİN PGD
GÜVENLİ
YAŞAM
GÜVENLİ
PİYASA
45
Download

Erol Ferhat