DERS ADI*: HUK211_ Devletler Genel Hukuku
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
III-IV
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
28x2
Dersin Amacı
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer**
Çalışması
Grupları
-
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
2
2
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
Türkçe
Zorunlu
Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Devletler Genel Hukuku, uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası ilişkilerinde
uyması gerekli kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin kurulmasını, gelişimini, diğer devletlerle olan
ilişkilerini, ilişkilerde uyulacak kuralları anlamak; deniz hukukunda yer alan birçok kavramın uygulamasını
kavramak; uluslararası kuruluşların işlevini ve özelliklerini öğrenmek; uluslararası hukukta var olan örf ve adet
hukuku kurallarını araştırmak.


Hedeflenen
Kazanımlar
BÖLÜMÜ: Hukuk Fakültesi



Hafta
Dersin Gidişatı
01
02
03
04
05
06
Uluslararası hukukta var olan kuralları kavrayarak güncel olaylara uygulayabilmek
Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası toplumda nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu anlayabilmek
Deniz hukuku kapsamında yer alan kavramların, denize kıyısı olan devletler bakımından nasıl uygulandığını, denize kıyısı olmayan devletler için de uygulama olanağının olup olmadığını kavrayabilmek
Uluslararası kuruluşların, amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini uluslararası arenada yaşanan
olaylar ışığında değerlendirebilmek
Uluslararası uyuşmazlıkların gerçekten barışçıl yollarla mı çözüme kavuşturulduğunu saptayabilmek
KONULAR
-Giriş, dersin tanıtımı
-Uluslararası hukukun niteliği ve tanımı
-Uluslararası hukukun tarihi gelişimi
-Uluslararası hukukun niteliği ve geçerliliği ile ilgili görüşler
-Uluslararası hukukun kaynakları
-Antlaşmalar
-Örf ve adet hukuku
-Hukukun genel ilkeleri
-Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları
-Yargı kararları
-Bilimsel görüşler
-Uluslararası kuruluşların kararları
-Hakkaniyet
-Tek taraflı hukuki işlemler
-Uluslararası hukukun kodifikasyonu
-Uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi
-Türk hukuku ve uygulamadan örnekler
-Uluslararası hukukun sujelerinden devletin unsurları ve uluslararası hukuktaki konumu
-Devletler birliği (konfederasyon)
-Federal devlet (federasyon)
-Tanıma
-Hükümetlerin tanınması
-Devletlerin tanınması
-Tanımanın niteliği, şekilleri ve yasal etkileri
-Devletin kurucu unsurları
-İnsan topluluğu (millet)
-Toprak parçası (ülke)
-Devlet kudreti (egemenlik)
-Deniz hukukunun tarihi gelişimi
-İç sular
-Karasuları
-Karasularının ölçümünde kullanılan yöntemler
-Karasularının hukuki rejimi
-Zararsız geçiş hakkı
-Kıyı devletinin sahip olduğu yetkiler
-Boğazlardan geçiş
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
-Bitişik bölge
-Münhasır ekonomik bölge
-Kıta sahanlığı kavramı ve gelişimi
-Kıta sahanlığı üzerinde kıyı devletinin sahip olduğu haklar
-Bitişik veya karşılıklı kıyılara sahip devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması
-Açık denizler
-Açık denizlerin serbestliği
-Açık denizlerde gemilerin hukuki statüsü
-Uluslararası deniz yatağı
-Deniz yatağının ekonomik önemi
-Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kurulan rejim
-Uluslararası deniz yatağı kurumu
-Hava hukuku
-Hava sahasının hukuki rejimi
-Şikago Sözleşmesi
-Hava sahasının ihlali
-Hava güvenliğine karşı işlenen suçlar
-Uzay hukuku
-Uzayın tanımı
-Uzayın hukuki rejimi
-Devletlerin halefiyeti
-Halefiyet türleri
-Viyana Sözleşmesi’nin kapsamı ve uygulama alanı
-Devletlerin Antlaşmalar dışında hak ve yükümlülüklere halef olması
-Lozan Antlaşması açısından halefiyet
-Uluslararası kuruluşlar
-Uluslararası kuruluşlara üyelik
-Uluslararası kuruluşların türleri
-Uluslararası kuruluşların yetki ve görevleri
-Birleşmiş Milletler
-Birleşmiş Milletler’in amacı ve ilkeleri
-Birleşmiş Milletler’e üyelik
-Birleşmiş Milletler’in organları
-Avrupa Birliği
-Avrupa Birliği’nin kuruluşu
- Avrupa Birliği’nin hukuki yapısı
- Avrupa Birliği’nin amaç ve görevleri
- Avrupa Birliği Hukukunun niteliği
- Avrupa Birliği’nin organları
-Avrupa Konseyi
-Avrupa Konseyi’nin kuruluşu
- Avrupa Konseyi’nin amaçları
- Avrupa Konseyi’nin organları
-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
-Diğer bölgesel kuruluşlar
-Bağımsız Devletler Topluluğu
-Amerikan Devletler Teşkilatı
-Afrika Birliği Teşkilatı
-Arap Devletleri Birliği
-Uluslararası Hukukun Devletlerarası İlişkilerdeki Temel İlkeleri
-Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi
-Karşılıklılık İlkesi
-Müdahale Yasağı
-Devlet Bağışıklığı
-Yargı Bağışıklığı
-Cebri İcradan Bağışıklık
-Yargı Bağışıklığının Kapsamı
-Mutlak Bağışıklık Görüşü
-Sınırlı Bağışıklık Görüşü
-Devlet Organlarının Yargı Bağışıklığı
-Yargı Yetkisi ve Uluslararası Ceza Hukuku
-Ulusal Mahkemelerin Ceza Davalarındaki Yetkisi
-Ülkesel Yargı Yetkisi
-Aktif Vatandaşlık İlkesi
-Pasif Kişisellik İlkesi
-Koruma İlkesi
-Evrensellik İlkesi
-Ulusal Yargı Yetkisinin Sınırlandırılması
-Uluslararası Adli Yardım ve Suçluların İadesi
17
18
19
20
21
22
23
24
-Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri
-Diplomatik İlişkilerin Tarihçesi
-Diplomatik İlişkilerin Kurulması ve Kesilmesi
-Diplomatik Temsilciliklerin Görevleri
-Diplomatik Temsilciliklerin Üyeleri
-Ayrıcalık ve Bağışıklıklar
-Diplomatik Temsilciliklerin Dokunulmazlığı
-Konsolosluk İlişkileri
-Gelişmesi ve Hukuki Temeli
-Kurulması ve Sona Ermesi
-Görevleri
-Konsolosluk Görevlileri
-Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı
-Konsolosların Ayrıcalık ve Bağışıklığı
-İnsan Hakları Alanındaki Hukuk Belgeleri
-Belgelerin Niteliği
-Program Niteliğindeki Belgeler
-Bildiriler
-Sözleşmeler
-Uluslararası Kurumlar ve İnsan Hakları Sözleşmeleri
-Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri
-Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Belgeleri
-İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
-Amerika Kıtasında İnsan Hakları
-Afrika Kıtasında İnsan Hakları
-Hükümet Dışı Kuruluşlar ve İnsan Hakları
-Uluslararası Hukukta Azınlık Haklarının Korunması
-Tarihi Süreç İçinde Azınlık Haklarının Korunması
-I.Dünya Savaşı’ndan Sonra Azınlık Haklarının Korunması
-II.Dünya Savaşı Sonrası Azınlık Haklarının Korunması
-Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Azınlık Haklarının Korunması
-Uluslararası İnsancıl Hukuk
-Kavram
-Cenevre Sözleşmeleri
-Ek Protokoller
-Devlet Sorumluluğu
-Suç Sorumluluğu
-Devletin sorumlu Organları
-Sorumluluğun Dayanağı
-Zararın Tazmini
-Devletin Yabancılar Bakımından Sorumluluğu
-Asgari Uluslararası Standart
-Vatandaşlık Şartı
-İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
-Devletin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller
-İlgili Devletin Onay Vermesi
-Karşı Önlem
-Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal
-Zaruret Hali
-Olağanüstü Hal
-Meşru Savunma
-Uluslararası Hukukta Yaptırımlar
-Uluslararası Kuruluş Yaptırımları
-Devlet Yaptırımları
-Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
-Milletler Cemiyeti Dönemi
-Birleşmiş Milletler Dönemi
-Saldırı Kavramı
-Kuvvet Kullanılmasının Haklı Olduğu Durumlar
-Meşru Savunma
-Yabancı Ülkelerdeki Vatandaşların Can ve Mal Güvenliğinin Korunması
-İnsancıl Müdahale
-Milletlerin Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı ve Kuvvet Kullanma
-Birleşmiş Milletler ve Toplu Kuvvet Kullanma
-Kore
Değerlendirme
Ölçütleri
-Rodezya
-Irak
-Somali, Bosna ve Haiti
-Birleşmiş Milletler Barış Gücü
-Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümlenmesi
-Uyuşmazlıkların Çözümünde Diplomatik Yöntemler
-Müzakere
-Arabuluculuk
25
-Uluslararası İnceleme Komisyonu
-Uzlaştırma
-Birleşmiş Milletler
-Güvenlik Konseyi
-Genel Kurul
-Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargısal Yöntemler
-Uluslararası Tahkim
-Uluslararası Adalet Divanı
-Diğer Uluslararası Mahkemeler
26
-Uluslararası Ceza Mahkemesi
-Deniz Hukuku Mahkemesi
-Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
-Dünya Ticaret Örgütü Sistemi
-Uluslararası Ticaret Hukuku
-Uluslararası Ticaret Hukukunun Niteliği
-Uluslararası Ticaret Hukukunun Kaynakları
-Uluslararası Ekonomik ve Ticaret İlişkilerinin Kurumsallaştırılması Girişimleri
-GATT Antlaşması
-Dünya Ticaret Teşkilatı
-GATS ve TRIPS
27 -Mali ve Finansal Kuruluşlar
-Uluslararası Para Fonu
-Dünya Bankası Grubu
-Bölgesel Uluslararası Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar
-Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
-Serbest Ticaret Bölgeleri
-Gümrük Birlikleri
-Mülkiyetin Korunması ve Yabancı Yatırımların Korunmasına İlişkin Antlaşmalar
-Uluslararası Çevre Hukuku
28
-Uluslararası Çevre Hukukunun Konusu ve Gelişmesi
-Çevre Korunması ve Devlet Sorumluluğu
Varsa (X) olarak
Yüzde
işaretleyiniz
(%)
x
Ara Sınavlar
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
* Hukuk Fakültesinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak okutulmaktadır.
**Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
x
60
Download

Devletler Genel Hukuku I