— 138 —
30 teşrinievvel 1334 den 23 ağustos İSS^ tarihine kadar geçen müddet zarfında
müdafaai memleket uğrunda ika edilmiş olan efal ve harekâtın cürüm addolunmıyacağı hakkında kanun
No.
372
" B Î R I N C Î MADDE — Mondoros mütarekesinin tarihi akdi olan 30 teşriniev­
vel 1334 tarihinden bilitibar sulhun Büyük Millet Meclisi tarafından tarihi tas­
diki olan 23 ağustos 1339 tarihine kadar geçen müddet zarfında müdafaai mem­
leket maksat ve gayesiyle teşekkül etmiş olan her nevi cemiyet ve heyetlerle
müfrezelerin kumandan ve efrat ve mensubini veya mumaileyhimin emirleriyle
hareket etmiş bulunan ahar zevat taraflarından ika edilmiş olan ve memurini
resmiyei Devlet tarafından müdafaai memleket uğrunda ihtiyar olunmuş bulu­
nan efal ve harekât cürüm addolunmaz. Bunlar hakkında takibat icra edilemiyeceği gibi evvelce mahkûm olarak mahpus bulunanlar varsa derhal tahliye olu­
nurlar.
Î K İ N C t MADDE — Birinci madde ahkâmı hetki ırz efal ine şâmil değildir.
Bidayeten birinci maddede beyan olunan kimselerden olup da bilâhare lıiyaneti vataniye fezihasmı irtikâp eylemiş olanlar dahi bu kanundan müstefit ola­
mazlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Birinci maddede sıfat ve hüviyetleri tasrih olunan eş­
has tarafından 15 mayıs 1335 tarihinden bilitibar sulhun Büyük Millet Meclisi
tarafından tarihi tasdiki olan 23 ağustos 1339 tarihine kadar müdafaai memle­
ketin gösterdiği lüzum üzerine vukubulaa mehuzat İstiklâli millî ianesi ve rüsu­
mu addolunur. Ancak tekâlifi milliye mahiyetinde ve vesika mukabilinde alın­
mış olan emval ve eşyanın bedelleri kemakân Hazinece tesviye olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Maznun veya mahkûm oldukları halde kendilerin­
den veya bittahliye Kuvayi milliyeye iltihak ederek hizmetlerinden istiğna hâ­
sıl oluncıya kadar ifayi hüsnü hizmet ettikleri Hükümeti mahalliyece tahak­
kuk eden eşhasın kableliltihak sebebi maznuniyetlcri olan cfalden dolayı takibat
icra ve haklarındaki hüküm de infaz olunmaz ve bunlardan elan mevkuf ve mah­
pus bulunanlar tahliye kılınır.
BEŞÎNCÎ MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.
ALTINCI MADDE — îşbu kanunun icrayi ahkâmına Adliye, Dahiliye, Mali­
ye ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur.
9 rebiyülâhir 1342 ve 19 teşrinisani 1339
Meclis Heyeti Umumiyetine e kabulü
: Elli üçüncü içtimain birinci celsesinde
Cumhuriyet riyasetine tebliği
: 29 . XI. 1339 tarih ve 1/68 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut
>j
tezkerenin tarih ve numarası
: 20 .XI. 1339 ve 6/97
Müzaheretti ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve Cilt
Sayıfa
sayıfa numaraları
;
2
37,452,747:771
3
140,157,292:308,446:466,478,480,529:530
Download

— 138 — 30 teşrinievvel 1334 den 23 ağustos İSS^ tarihine kadar