KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
10 – 11 Mayıs 2014
TG – 6
ÖABT – TÜRKÇE
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / TÜR
1.
Konuşmacının fiziki yapısı dinlemenin sözel ya da sözel olmayan unsurları arasına
yer almaz.
6.
D seçeneğinde iki eser de anlatıma bağlı
metindir.
TG – 6
11.
A) Roman – Tiyatro (Anlatı – Gösteri)
A B C D E
B) Roman – Tiyatro (Anlatı – Gösteri)
Kuralları göz ardı ederek öğrenciyi rahatlatan öğretmen, öğrencinin kurallara bağlı
olan yazma korkusunu yenerek yazma işine heveslendirmeyi amaçlamıştır.
A B C D E
C) Tiyatro – Roman (Gösteri – Anlatı)
D) Hikâye – Roman (Anlatı – Anlatı)
E) Roman – Tiyatro (Anlatı – Gösteri)
A B C D E
ƒ
12.
2.
Konuşma becerisini geliştirmeyi amaçlayan öğretmenin kullandığı teknikler drama
stratejisinde faydalanılabilen tekniklerdir.
7.
A B C D E
Terbiye kelimesinin vezni tef’iledir.
●● Mütareke müfa’ale
Öğrencilerin öğrenebileceğine ve başaracağına inanan bir öğretmen öğrenmek ve
başarmak için birden fazla yolun olduğunu
gösterir.
●● Tebdîl Tef’îl
●● Hikâye Fi’âle
●● Teselli Tef’il
A B C D E
babındandır.
A B C D E
3.
Tanımı verilen yazma süreci Sorgulayıcı
yazma yöntemidir.
8.
A B C D E
Sezai Öğretmen, öğrencilerin kazanacaklarını önceden söyleyerek motivasyon sağlamış, beklenti oluşturmuştur.
13.
Yüzgeç: Anlam ve tür değişmiş.
Görüş: Anlam ve tür değişmiş.
Sonuç: Tür değişmemiştir.
A B C D E
Durak: Anlam ve tür değişmiş.
Gözle: Anlam ve tür değişmiş.
A B C D E
4.
Türkçe dersinin “İstenmedik davranışları
ortadan kaldırabilmek için yönlendirme
yapmak.” gibi bir amacı yoktur. Söz konusu
durum öğretmenin gelişimini izleme ve değerlendirme süreci ile ilgilidir.
9.
Şiir ve deneme türleri 6, 7 ve 8. sınıflarda
da kullanılabilecek türlerdendir.
14.
A B C D E
E seçeneğinde sıcak kelimesi davranmak
fiilini nitelemişken diğer seçeneklerde isimleri etkileyen bir görevde kullanmıştır.
A B C D E
A B C D E
15.
Türkler tarih boyunca kronolojik sırayla
●● Göktürk,
●● Uygur,
5.
Okuma ve dinleme anlama yetilerini, konuşma ve yazma anlatma yetilerini aktif
hâle getiren süreçlerdir.
10.
Bir dilin tarihî, bölgesel, siyasi sebeplerden
dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle
ayrılan kola lehçe denir.
A B C D E
A B C D E
●● Arap,
●● Latin
alfabelerini kullanmıştır. Orta Asya’da yaşayan soydaşlarımız Kiril alfabesini de kullanmaktadır ancak soruda yer almamıştır.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
16.
TG – 6
Etkinliğe ailelerin çağrılması ve beraberce
çözüm yolu üretilmesi olduğu için en uygun
başlık aile katılımı ve işbirliği sağlama seçeneğidir.
21.
A B C D E
● Dış kapakların ilgi çekici olması,
25.
●● Kitabın boyutunun çocukların yaşına
göre olması,
● Tarih, olayları yer, zaman ve mekân belirterek neden - sonuç ilişkisi içerisinde
inceleyen bilim dalıdır.
●● Kitapta kullanılan kâğıdın parlak çok
parlak olmaması,
●● Etnoğrafya, kavimleri ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.
●● Resimlerin konuya uygun ve anlaşılır
olması
●● Sosyoloji, toplum ve insan etkileşimini
inceleyen, toplum bilim olarak da adlandırılan bilim dalıdır.
çocuk kitaplarının dış yapı özellikleridir.
●● Psikoloji, insan davranışlarını bilimsel
süreçlerle açıklayan bilim dalıdır.
Kitapların sorgulayıcı nitelik taşıması ise iç
yapı özelliklerindendir.
Söz konusu bu bilim dalları halk edebiyatı
incelemelerinde direkt olarak araştırmacının faydalanacağı ve başvuracağı nitelik
taşır. Çünkü bu bilim dalları direkt olarak
insanı konu edinir.
A B C D E
17.
Türkçede diş dudak ünsüzü v ve f sesleridir. D seçeneğinde her ikisi de vardır.
Arkeoloji ise kazı gibi yöntemlerle ortaya
çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal
ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir.
Bu bilim dalı daha çok, maddi varlıklara
yönelik olduğu için halk edebiyatıyla direkt
olarak değil, dolaylı yönden ilgilidir.
A B C D E
22.
● Resimli kitaplar 0-6 yaş grubu,
●● Şiir kitapları ve tiyatro eserleri 12-14 yaş
grubu,
A B C D E
●● Doğa öyküleri 7-9 yaş grubu
18.
Çocuklara uygun nitelikte eserlerdir.
Dil göstergelerden kurulu bir dizgedir. Dil
töz değil bir biçimdir ilkelerini savunan,
1931 yılında İskenderiye okulunu kuran ve
dili matematiksel bir sistem olarak ele alan
dil bilimciler Ferdinand ve Saussure’dir
Serüven kitapları ise 10-12 yaş grubu çocukların okuma eğilimine uygundur.
A B C D E
26.
A B C D E
●● Yunus Emre, 13. yüzyılda yaşamış,
Anadolu’da tasavvufun yayılmasını sağlamış, Risaletü’n-Nushiyye adlı eseriyle
tanınmış isimdir.
23.
19.
● Hacı Bektaş Veli, Makalat, Velayet-name gibi eserleriyle tanınır.
Dilin işlevleri şunlardır:
●● Heyecana Bağlı İşlev Kanalı
●● Kontrol İşlevi
●● Dil Ötesi İşlevi
●● Kaygusuz Abdal Saray-name, Minber-name, Dil-guşa gibi eserleriyle tanınan Alevi-Bektaşi şairidir.
Nabi’nin oğlu için yazdığı Hayrabad, Tevfik
Fikret’in oğlu için yazdığı Haluk’un Amentüsü, Mark Twain’in Tom Sawyer’in Maceraları adlı eserleri çocuk edebiyatında
önemli bir yer teşkil eder. Yazı makinesi lakabıyla tanınan Ahmet Mithat Efendi’nin de
çocuklar için yazdığı sayısız eseri vardır.
●● Kul Himmet, 16. Yüzyılda yaşamış Alevi-Bektaşi şiirinin 7 ulu ozanından biridir.
Parçada tanıtılan yazar ise Alevi-Bektaşi
şairlerinden Abdal Musa’dır.
A B C D E
Ömer Seyfettin, çocuklar için eser kaleme
almasa da onun eserleri zamanla çocuklara hitap eder nitelik kazanmıştır.
●● Göndergesel İşlev
●● Alıcıyı harekete geçirme işlevi
●● Şiirsel İşlev
A B C D E
A B C D E
27.
Efsanelerin özellikleri şunlardır:
●● Kısa halk anlatılarıdır.
●● Tek motif etrafında şekillenirler.
●● Kutsaldır. İçerisinde dinî unsurlar barındırırlar.
24.
20.
Sözcüklerin yapılarını, oluşum şekillerini
ve biçimlenişlerini ele alan inceleyen bilim
dalına biçim bilim denir.
Söz konusu dizelerde şarab, mürşidin sunduğu ilim, meyhane ise tekke anlamına
gelmektedir. Kemal bulmak, tekkede, mürşidin sohbetlerinde bulunup ondan feyz
alarak gerçekleşir. Ayrıca tekkede ilim irfan
sahibi olmak ve irşat amaç edinilir.
A B C D E
A B C D E
4
●● Olağanüstü nitelik taşırlar.
●● Bilinen şahıs, olay ve mekân etrafında
anlatılırlar.
●● Konuşma diliyle anlatılırlar.
●● Kalıplaşmış ifadeler nadiren efsanelerde yer alır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
28.
TG – 6
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet
Mithat Efendi Yenileşme Dönemi’nin öncüleridir. Bu şahsiyetler Tanzimat’ın Birinci
Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin ve edebiyatının fikrî liderliğini üstlenmişlerdir. Samipaşazade Sezai ise Tanzimat’ın Birinci
Dönemi’nden sonra hikâye ve romanlarıyla
tanınan bir yazardır.
31.
● Aziz Nesin, ideolojik eserleriyle,
36.
●● Attila İlhan, Hangi Sol, Hangi Sağ, Hangi Atatürk, Dersaadette Sabah Ezanları
gibi eserleriyle,
●● İştikak aynı kökten türeyen kelimelerin
bir arada kullanılması
●● İrsalimesel atasözleri ve deyimlere yer
verme
●● Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf adlı
eseriyle,
●● İstiare benzetme
●● Kemal Tahir, Devlet Ana isimli eseriyle
tanınır.
A B C D E
● İstifham soru sorma sanatı
sanatıdır. İktibas ise ayet, hadis, büyük
eserlerden vb. kaynaklardan alıntı yapmadır. Altı çizili sözcük Kur’an-ı Kerim’in bir
ayetinden alınmadır. Bu söz hiçbir şeyin
fayda vermeyeceği gün anlamına gelir.
Şair de o günde, sadece selim bir kalbin
fayda vereceğini, altın ve gümüşün fayda
vermeyeceğini dile getirmiştir.
Parçada sözü edilen yazar ise Sadri Ertem’dir.
A B C D E
A B C D E
32.
● Gazavat-name şavaşları anlatan
●● Selim-name Sultan Selim’in savaşlarını
anlatan
●● Sergüzeşt-name maceraları konu edinen
29.
●● Seyahat-name gezilen görülen yerleri
anlatan türlerdir.
Dergâh, Türk Yurdu, Genç Kalemler, Türk
Derneği gibi dergiler Türkçülük fikri etrafında çıkarılmıştır.
37.
●● Pend-name ise nasihat verme amacıyla
kaleme alınan eserler arasında yer alır.
●● Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dergileri ise
bir kaçış ve bunalım edebiyatının doğduğu Tanzimat sonrası dönemde ortaya
çıkan dergilerdir.
Gazel, kaside, nazm, müstezat beyitlerle
kurulan nazım şekilleri arasındadır.
Müselles ise bentlerle kurulan nazım şekillerindendir. Her bendi üç mısradan oluşur.
A B C D E
A B C D E
●● Sırat-ı Mustakim, Mehmet Akif’in İslamcılık düşüncesiyle çıkardığı bir dergidir.
●● Safahat-ı Şiir ve Fikir, nayilerin çıkarmış
olduğu dergidir.
Şair ile Şair Nedim dergileri ise 1917’den
sonra hece-aruz tartışmalarının tekrar gündeme getirildiği dergilerdir.
33.
● Âşık Paşa, Garib-name isimli eseriyle
●● Ahmet Fakih, Çarh-name isimli eseriyle
●● Gülşehrî, Mantıku’t-Tayr isimli eseriyle
●● Ahmedî, İskender-name isimli eseriyle
tanınır. Parçada sözü edilen yazar ise
Şeyyat Hamza’dır.
A B C D E
38.
Tuyuğ nazım şeklini Türkler divan edebiyatına kazandırsa da rubai nazım şeklini
Farslar divan edebiyatına kazandırmıştır.
A B C D E
A B C D E
34.
30.
Ahmet Hamdi Tanpınar
●● Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi
romanlarıyla,
Parça mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlün fâ’ kalıbıyla, rubai nazım şekliyle kaleme alınmıştır.
Dize sonlarında yer alan “-dır bu" sesleri
redif, “â" sesleri ise tam uyaktır. Ey mâh
sözüyle sevgilinin yüzü kastedilerek istiare
sanatı yapılmıştır.
Dizelerde aşk ve gurur teması işlenmiştir,
tasavvufi söyleyişler yer almaz.
●● Abdullah Efendi’nin Rüyaları adlı öyküsüyle,
A B C D E
●● Bursada Zaman, Her Şey Yerli Yerinde
gibi şiirleriyle,
●● 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı edebiyat tarihi çalışmasıyla
tanınır. Ancak Ahmet Hamdi’nin dil bilime
dair eseri yoktur.
A B C D E
39.
● “Edebiyat eserinin anlamı metindeki
bazı ipuçlarından anlaşılır." ve “Yazar
her şeyi söylemez, eserdeki bazı boşluklar okur tarafından doldurulur." özellikleri alımlamacılık kuramının
●● “Yüzeydeki fenomenlerin altında bazı
kuralların oluşturduğu bir sistem söz konusudur.“ yapısalcılık kuramının
●● “Güzel ve estetik değer okurun yaşantısındadır.“ duygusal etkicilik kuramının
35.
Üçüncü dizede geçen “Hasenâtını yer hased kişinin" sözüyle hasedin, kişinin iyiliklerini boşa gidereceği dillendirilmiştir.
A B C D E
5
özelliklerindendir.
Doğayı ve insanı taklit ederek esere yansıtma ise yansıtmacılık kuramının özelliğidir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TÜR
40.
TG – 6
● Romantizm, klasisizme tepki olarak
doğmuş bir akımdır. Victor Hugo en
önemli temsilcilerindendir.
44.
●● Empresyonizm, doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler.
Özellikleri verilen okuma tekniği söz korosu olarak okumadır. Söz korosu olarak
okuma dört şekilde yapılabilir:
48.
●● Hep birlikte okuma
Zaman yönetimi öğrenme ve öğretim sürecinin bir unsurudur ancak öğrenmeyi ve
gelişimi izleme, değerlendirme sürecinin
unsuru değildir.
●● Grup olarak okuma
A B C D E
●● Karşılıklı okuma
●● Egzintansiyalizm, var oluşun özden
önce geldiğini savunan akımdır.
●● Nakaratlı metinler okuma
A B C D E
●● Dadaizm, mantıksızlığı ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesini öngören akımdır.
Parçada sözü edilen akım ise ekpresyonizmdir.
A B C D E
45.
● Performansı tanımlayan ölçütleri içeren
puanlama rehberidir.
●● Herhangi bir çalışmanın puanlanması
için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.
●● Öğretmen ve öğrenci için açık bir kalite
tanımı verir.
41.
●● Öğretmenin punlama için ayırdığı süreyi
azatır.
Öğrencinin telaffuz hatalarını görebilmek
ancak sesli okuma tekniği ile mümkündür,
öğretmenin metni sınıfa okutması da sesli
okuma yaptırdığını gösterir.
49.
●● Öğrenci çalışmalarını değerlendirmeyi
kolaylaştırır.
●● Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlama
özellikleri RUBRİK’in özelliğidir.
A B C D E
Kaleme alınmış metinlerde okuyucuyu düşüncelerine ikna etmeye çalışan, düşündürmek isteyen, yönlendirmek ve bilgi vermek gibi amaçları olan yazarın okuyucuyu
değerlendirmek gibi bir amacı yoktur.
A B C D E
A B C D E
42.
Kendine güvenme, zor durumlarla mücadele etme, Türkçeyi kurallarına uyarak
kullanma, sabırlı enerjik ve yaratıcı olma,
üst düzey düşünme ve sanatsal etkinliklere
katılma kişisel gelişim sağlamaya çalışan
bir öğretmenin yapacağı eylemlerdir.
46.
Ayşe Öğretmen'in yaptırdığı uygulama,
konuşmaya yönelik bir aktivite olduğu için
konuşma becerisini geliştirir. Seslendirme
bir beceri alanı değildir.
A B C D E
A B C D E
43.
Şiir okurken vurgulanacak kelimelere göre
sesi ayarlama ve şiiri uygun hızda okuma
becerisi şiiri tempolu okumaktır.
47.
Yemek konusundakini rahatsızlığın dilekçe
ile okul yönetimine bildiren Hasan’ın kullandığı teknik şikâyet yazısı yazma tekniğidir.
A B C D E
50.
Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik)
ilkesi, ders programının hazırlanmasında
veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyoljik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır. Bu ilke, gelişim
ve öğrenme psikolojisindeki gelişmeler ve
çağdaş eğitim akımlarından “Çocuktan
Hareket Akımı” pedagoglarının görüşleri
sonucu gelişmiştir. Verilenen öğrencinin
seviyesine uygunluğu önemlidir.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Türkçe 6 - İhtiyaç Yayıncılık