03.12.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
Karar No. 488
Özü : 03.12.2014 günlü meclis toplantısına
katılamayan Üye Mustafa Çetin, Hüseyin
Erşin, Erol Özkarabekir, Mustafa Reşat
Oktay ve Ömer Yücesoy’un mazeretli
sayılmalarına oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No.489
Özü :Gündemin 9. Maddesinin öneri
doğrultusunda gündemden geri çekilmesine
oy birliği ile karar verildiği hk.
Karar No.490
Özü : Önergenin gündemin 27. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Karar No.491
Özü : Önergenin gündemin 28. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Karar No.492
Özü : Önergenin gündemin 29. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Karar No.493
Özü : Önergenin gündemin 30. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Karar No.494
Özü : Önergenin gündemin 31. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Karar No.495
Özü : Önergenin gündemin 32. Maddesi
olarak görüşülmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesi
Karar No. 496
Özü: Belediyemiz Meclisinin 05.11.2014 ve
10.11.2014 tarihli olağan toplantılarında
alınan kararlara ait tutanakların kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 3. Maddesi
Karar No.497
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonundan oluşan
Karma Komisyon raporu doğrultusunda Yazı
İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmeliğin kabulüne oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 4. Maddesi
Karar No.498
Özü: Çevre ve Turizm Komisyonu, Eğitim,
Kültür ve Sanat Komisyonu, Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Hukuksal İnceleme ve
Araştırma Komisyonundan oluşan Karma
Komisyon raporu doğrultusunda Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 5.Maddesi
Karar No.499
Özü: Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu,
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuksal
İnceleme ve Araştırma Komisyonundan oluşan
Karma Komisyon raporu doğrultusunda, Mali
Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 6. Maddesi
Karar No. 500
Özü: İller Bankası A.Ş. aracılığıyla Antalya Muratpaşa
Belediye Başkanlığına her ayın 10-15 tarihleri arasında
aktarılacak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 21.833.434,55
TL’sini T.C Ziraat Bankası A.Ş. Antalya Şubesi lehine
temlik etmeye, temlik sözleşmesi imzalamaya, gerekirse ek
düzeltmeler yapmaya ilişkin Belediye Başkanı Av. Ümit
Uysal’a yetki verilmesine ilişkin önerinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 7. Maddesi
Karar No. 501
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda, hazırlanan III Sayılı Memur
Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile IV Sayılı
Memur
Kadro
Cetvellerinde
yapılan
değişikliklerin kabul edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 8. Maddesi
Karar No. 502
Özü: Norm kadro uygulamasına ilişkin
önerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 10. Maddesi
Karar No. 503
Özü: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği,
Sermaye artışına ilişkin önerinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 11. Maddesi
Karar No. 504
Özü: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
taslağının
incelenmek
üzere
Karma
Komisyona havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 12. Maddesi
Karar No. 505
Özü:Karma Komisyon Raporu doğrultusunda,
6552 Ada 1 Parsel, 6978 Ada 27 Parsel, 7719 Ada 1
Parsel, 92 Ada 25 Parsellerdeki taşınmazların
tahsis süresinin 25 yıl kalmak kaydıyla Milli
Eğitim Bakanlığı adına 5393 sayılı Belediye
Kanunun 75. Maddesi d bendi uyarınca bedelsiz
olarak tahsis edilmesine oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 13. Maddesi
Karar No. 506
Özü:
Karma
Komisyon
doğrultusunda, Muratpaşa İlçesi
Raporu
sınırları
içerisinde faaliyette bulunan Amatör Spor
Kulüplerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.
Maddesi gereğince nakdi ve ayni (malzeme)
yardımının yapılmasına oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 14. Maddesi
Karar No. 507
Özü: Karma Komisyon Raporu doğrultusunda,
Kamu yararına hizmet eden Demokratik Kitle
Örgütlerinin, şehir içi ve şehirlerarası seyahat
ihtiyaçlarının, yakıt durumu da göz önüne alınarak
Belediyemiz
imkanları
dahilinde,
kültürel
etkinlikler kapsamında, araç ihtiyaçlarının
karşılanması veya aynı şekilde talep karşılığında
dışarıdan araç kiralanmasına oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 15. Maddesi
Karar No. 508
Özü: Parka isim verilmesine ilişkin önerinin
İsim Verme Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sanat
Komisyonundan
oluşan
Karma
Komisyona havale edilmesine oy birliği ile
Gündemin 16. Maddesi
Karar No. 509
Özü: Parka isim verilmesine ilişkin önerinin
İsim Verme Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve
Sanat
Komisyonundan
oluşan
Karma
Komisyona havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 17. Maddesi
Karar No. 510
Özü: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kuruluş,
Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağının
incelenmek üzere Karma Komisyona havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 18. Maddesi
Karar No. 511
Özü : Karma Komisyon Raporu doğrultusunda,
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan,
cadde ve sokaklardaki binalarda görsel kirliliğin
giderilmesi, kent estetiği ve kent birliğinin sağlanması,
kent kimliğinin güçlendirilmesi, bölgenin turizm bölgesi
olması ve bölgenin iklimine de uygun olarak belirlenecek
olan konseptte binaların yeniden düzenlenmesi, çalışma
yapılacak pilot alanları belirleme ve malzeme-işçilik
giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere
yatırım yapma yetkisinin Belediye Encümenine
verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 19. Maddesi
Karar No. 512
Özü: Kütüphane Müdürlüğü Kuruluş, Görev,
Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik taslağının incelenmek üzere
Karma Komisyona havale edilmesine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 20. Maddesi
Karar No. 513
Özü: Huzurevi Müdürlüğü Kuruluş, Görev,
Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik taslağının incelenmek üzere
Karma Komisyona havale edilmesine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 21. Maddesi
Karar No. 514
Özü:
Karma
Komisyon
Raporu
doğrultusunda, Spor İşleri Müdürlüğü
tarafından işletilmesi yapılan spor saha ve
tesislerin ücretsiz tahsis edilmesine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 22. Maddesi
Karar No. 515
Özü:
Dutlubahçe
Kreş
ve
Gündüz
Bakımevinde kapasitesinin %20’sine kadar
ekonomik
yetersizliği
olan
ailelerin
çocuklarına hizmet verilmesine ilişkin önerinin
Karma Komisyona havale edilmesine oy birliği
ile karar verildiği hk.
Gündemin 23. Maddesi
Karar No. 516
Özü: Planlama ve İmar Komisyon Raporu
doğrultusunda, 5766 Ada 18 Parseldeki plan
değişikliğine yapılan itirazların reddine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 24. Maddesi
Karar No. 517
Özü: 7197 Ada 7 Parselde minimum cephe
koşulları sağlanamadığından dolayı, “D1”
ibareli E=0,81 ve Y=14,50m. ile kütle yapı
nizamı verilmesine ilişkin hazırlanan 5398,14
plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği önerisinin Planlama ve
İmar
Komisyonundan
geldiği
şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 25. Maddesi
Karar No. 518
Özü: 1586 Ada 7 nolu parselde hazırlanan
imar planı değişikliği önerisinin Planlama ve
İmar Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 26. Maddesi
Karar No. 519
Özü: 2742, 2743 ve 2744 nolu Adalarda
hazırlanan imar plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 27. Maddesi
Karar No. 520
Özü: Dutlubahçe şube kreş ve gündüz
bakımevi ücret tarifesinin, 2015 yılı gelir
tarifesinde düzeltilmesi ile ilgili önerinin Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 28. Maddesi
Karar No. 521
Özü: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan anısına bir anıt yapılmasına ve adının
uygun görülen bir parka verilmesine ilişkin
önerinin Karma Komisyona havale edilmesine
oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 29. Maddesi
Karar No. 522
Özü: Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde
uygun görülen bir parka “Soma Maden
Şehitleri Parkı” isminin verilmesine ilişkin
önergenin İsim Verme Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 30. Maddesi
Karar No. 523
Özü
:Falez Çevre Yönetim Danışmanlığı Turizm
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim
Kurulu Başkanı Fatih Doğan tarafından ivazsız
şartsız Belediyemize hibe yolu ile devredilmesi ve
sermayenin 5.000.000-TL. (beş milyon Türk Lirası)
arttırılması, ayrıca yapılacak tüm iş ve işlemler için
Belediye Başkanı Av.Ümit UYSAL’a tam yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 31. Maddesi
Karar No. 524
Özü: 4469 Ada 3 ve 4 Parsellerde hazırlanan
imar plan değişikliğine ilişkin önerinin
Planlama ve İmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 32. Maddesi
Karar No. 525
Özü: Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parselde
Cami alanında hazırlanan imar plan
değişikliğine ilişkin önerinin Planlama ve İmar
Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verildiği hk.
Download

03.12.2014 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 488 Özü