NİĞDE ULUKIŞLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE
GÜMÜŞ KÖYÜ GÖLET ONARIM VE YÜKSELTİLMESİ YAPIM İŞİNE AİT İLAN METNİ
1. Birliğin;
a ) Adı :Ulukışla İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği
b)Adresi : Mısırlı Mahallesi Hükümet Konağı Kat:2 UlukıĢla /NĠĞDE
c) Telefon numarası: 0.388.5118788
d) Faks numarası: : 0.388.5118788
e) Elektronik posta adresi: ulukisla.gov.tr
2. . İhale konusu yapım işinin;
a) Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġhale Yönetmeliğinin 18. Mad. Gereğince Açık Ġhale usulü.
b ) Yapılacağı Yer : Niğde- UlukıĢla-GÜMÜġ Köyü
c ) Niteliği, türü: Gümüş Köyü Gölet Onarım ve Yükseltme Projesi
d) Miktarı: Gövdedolgusu, Temel kazısı ve dolgusu, Dolu Savak, Dip Savak Yapımı ve Proje Metraj Cetvelinde
belirtilen İşler
e) İşe Başlama Tarihi : Yer tesliminden itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır
f ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu - NĠĞDE
b ) Tarihi – Saati : 10/07/2014-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ , tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı
beyannamesi.
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Son on beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzeri iĢlere iliĢkin iĢ
deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
1 Adet Ziraat veya İnşaat Mühendisi
1 adet Topoğraf
4.2.3 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
5 adet damperli kamyon, 1 adet dozer, 1 greyder, 1 vibrasyonlu keçiayağı, 1
adet traktör, 1 adet su tankı, 1 adet betoniyer, 2 adet motopomp, 1 adet hazır beton
mikseri, 1 adet titreĢimli darbeli motorlu kompaktör, 2 adet yükleyici ve 2 adet
ekskavatör.
4.2.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak:
1. (A) Alt Yapı ĠĢleri VIII. Grup Barajlar
4.2.5. Benzer işe denk sayılacak mühendislik: İnşaat veya Ziraat Mühendisliği.
5. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. Ġhale dokümanı UlukıĢla Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bürosunda görülebilir ve 500,00 -TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Ġl Özel Ġdaresi Toplantı Salonu adresine verilecektir.
8.Ġstekliler tekliflerini,Her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde
verilecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.Nakit Teminatlar T.C. Ziraat Bankası UlukıĢla ġube Müdürlüğündeki UlukıĢla
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 33190587-5001 nolu hesabına yatırabilir. Teminat
Mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
Ulukışla Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Download

GÜMÜŞ İHALE İLANI - Ulukışla Kaymakamlığı