8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ SON TEKRAR
Sayın student, bunları yalayıp yut lütfen bir an önce!!!   
!!!!!!! Arkadaşlar, öncelikle zamanları unutmuyoruz. İpuçlarıyla beraber zamanları hatırlayalım aşağıda:
 Perfect tense:
yakın geçmiş zaman yani. I, You, We, They ile have;
He, She, It ile has
yardımcı fiili ve fiilin üçüncü hali kullanılır. (düzenli fiillere ‘’ed’’ eki gelir, düzensiz fiillerin üçüncü hali yazılır.)
İpucu!!!! : just ve already (özneden hemen sonra ve olumlu cümlede), yet (cümlenin mutlaka sonunda, soru ya da
olumsuz cümlede), have you ever …? (sen hiç … mı? Cümlesidir ve fiilin 3. hali olmalı), I have never…, this is the … I
have ever… (ilk boşluğa ‘’best, worst’’ gibi en’li ifadeler gelir ve ikincisine de yine fiilin 3. hali), how long (ne zamandır)
sorusuna cevap since ( since 1985, 3 o’clock, I came to London…) ya da for ( net olmayan zaman. For 2 hours.. )ile olur.
example: look- looked- looked, eat-ate-eaten
+ I have already washed the dishes.
+ She has just done the ironing.
– I haven’t washed the dishes yet.
– She hasn’t done the ironing.
? Have you ever seen an elephant? Yes, this is the first time I have ever seen an elephant./ No I have never seen...

Past tense:
Geçmiş zaman. Fiilin 2. halini kullanıyoruz. Fiiller yani eylemler söz konusu ise fiilin 2. Hali, değilse yani isim cümlesi
ise was, were kullanıyoruz. Yardımcı fiili ‘’did’’. Olumlu, olumsuz ve soru cümlesinin farklı olduğuna dikkat edelim!
İpucu!!!! : yesterday, last friday/day, … ago (bu zaman zarfları cümlenin en başında veya sonunda kullanılır) gibi
ifadeler varsa bu past simple’dır.
Was – were:
+ I was at the school yesterday.
–We weren’t at home last day.
Did:
+ Marry cried at her wedding day. – Marry didn’t cry at her wedding day.
? Did your grandfather fight with the enemies? – yes he did/ yes he fought with the enemies.
+ They played table tennis last Monday. – They didn’t play table tennis last Monday.
? Did they play table tennis last Monday?
 Present simple tense:
geniş zaman. I, You, We, They ile do,
He, She, It ile does kullanılır.
Olumlu, olumsuz ve soru cümlesinin farklı olduğuna yine dikkat ediyoruz !!! past simple’da olduğu gibi bunda da olumlu
cümlede bu yardımcı fiilleri görmeyiz.
İpucu!!!! : Fiil yalın haldedir. She/he/it öznelerinden biri kullanılmışsa olumlu cümlede fiil ‘’s’’
eki alır. Sıklık zarflarını bu zamanda görürüz. ‘’How often’’ ya da ‘’how many times’’ gibi
sorulara şunlarla cevap veririz: never, sometimes, often, rarely, twice a day, once a week …
+ Do you get up early? – No I don’t/ No I don’t get up early. –Yes I get up early.
? Does she drink milk? – Yes, she sometimes drinks milk. / No, she doesn’t drink milk. / No, she never drinks milk.
 Future tense: Gelecek zamanın 2 farklı kullanımını öğrendik. ‘’will’’ ve ‘’be going to’’.
İpucu!!!! :tomorrow, a few days/years/hours later, next day/summer/week gibi zaman
zarfları kullanılır.
Will:
+ I will go to Ankara next weekend. – I won’t/will not go to Ankara next weekend.
? What will you do tomorrow? – I will go for a picnic.
Be going to:
? What are you going to do tomorrow? – Well, I am going to go skiing.
? Is she going to accept his marriage proposal? – I don’t know.
+ We are going to make cake next Sunday.
!!!!!!! Şimdi de adverb/ adjective, too/enough, so…that/such … that konularını hatırlayalım.
 Adverb (zarf)/ adjective(sıfat):
Adverb: Eylemi niteler. Sıfatın sonuna genellikle ‘’ly’’ eki gelir. Bazıları tamamen değişirken,
bazıları hiç değişmez. (good-well, fast-fast gibi.)
He drives the car carefully.
We do our job professionally.
My mother cooks well.
Adjective: ismi niteler. Sıfat + isim kullanılır.
He is a careful driver.
We do a professional job.
My mother’s meals are good.
 Too (aşırı)/enough (yeterince):
Too: Olumsuz bir anlam katar. ‘’… olamayacağı kadar fazla’’ anlamına gelir. Too + sıfat kullanılır.
+This car is too slow to arrive on time. (bu araba zamanında ulaşamayacak kadar yavaş)
+You are too old to carry these bags. (bu çantaları taşıyamayack kadar yaşlısın.)
Enough: Olumluluk katar. Bir şeyin yeterliliğini gösterir. Sıfat + enough kullanılır. ‘’… yapabilecek
kadar …’’
+ She is tall enough to reach the top of the door. (kapının üstüne ulaşabilecek kadar uzun.)
+ The tea is hot enough to drink. (çay içilebilecek kadar sıcak.)
 So….that/ such …. that: anlamları aynı olmasına rağmen kullanım şekilleri farklıdır.
So… that: dikkat etmemiz gereken en önemli nokta so’dan hemen sonra sıfat ya da zarf
kullanılmasıdır.
+ He is so careful that he rarely makes mistakes. (öyle dikkatli ki nadiren hata yapar.)
+ Lynda is so selfish a girl that she never thinks the others.
Such …that: Such’tan hemen sonra a/an + isim gelir.
+ He is such a careful man that he rarely makes mistakes.
+ Anastasia such a self-confident lady that she always makes her own decisions.
Evet arkadaşlar, dikkat etmemiz gerekenler bunlardı. Tabii şunu söylemeye hiç gerek bile
duymuyorum: 1. Üniteden 13. Ünitenin sonuna kadar olan tüm kelimeler sular seller gibi
bilinecek   
Hepinize başarılar diliyorum.
ŞENAY GELİR
Download

8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ SON TEKRAR Sayın student