HARİTA BİLGİSİ BÖLÜM TARAMA SORULARI
1-. Yeryüzündeki hayvan ve bitki topluluklarına coğrafi
dağılışı ve bu dağılışı ekileyen fiziki şartları inceleyen
bilimdir.
-Denizler, göller, akarsular ile yer altı sularının
özelliklerini inceleyen, dağılışlarını açıklayan bilimdir.
-Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştıran ve
bunları sınıflandıran bilimdir.
-Yukarıda coğrafyanın bazı bölümlerinin tanımları
verilmiştir.
Bu bölümler aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
5-Türkiye idari(siyasi) haritasına bakılarak
aşağıdakilerden hangisi belirlenemez?
A) Yön
B) Yükselti
C) Yerleşim merkezleri D) İl Alanları
E) Matematik Konum
6-Başlangıç meridyeninde öğle vakti iken
A)Biyocoğrafya - Klimatoloji - Jeoloji
B)Zooloji - Hidroloji - Jeomorfoloji
C)Botanik - Hidrografya - Jeomorfoloji
D)Klimatoloji - Biyocoğrafya - Hidrografya
E) Biyocoğrafya - Hidrografya – Jeomorfoloji
2-Yandaki haritada gösterilen P-S doğrultusunun
profili aşağıda-kilerden
hangisi olabilir?
45° D meridyeninde güneş hangi konumda görülür?
7-Yandaki koordinat
sistemindeki X
noktasından havalanan
bir uçak önce 6660 km
doğuya, sonra 4995 km
kuzeye giderek bir
havaalanına inmiştir.
Buna göre uçağın
indiği havaalanının
coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
3-Eşyükselti eğrileriyle
çizilmiş yandaki haritada
tepe noktası ile X noktası
arasındaki uzaklık 5 cm
ile gösterilmiştir. Haritanın
ölçeği 1 /200.000 dir.
Buna göre, tepe noktası
ile X noktası arasındaki
eğim yüzde olarakaşağıdakilerden hangisine en
yakın değerdir?
A) 6
B) 12
C) 14
D) 20
E) 24
4-Yandaki izohips
haritasında gösterilen
noktaların yükseklikleri
için aşağıda verilen
sıralamalardan hangisi
doğrudur?
A)X>Y>M>K>L B)X>Y>L>K>M
C)L>K>M>Y>X
E)M>K>L>Y>X
D)X>L>Y>K>M
A) 45° K – 60° D
C) 49° K – 60° D
E) 66° K – 45° D
B) 60° K – 75° D
D) 45° K – 75° D
8-Yukarıdaki şekilde işaretlenen X ve Y noktaları
arasındaki kuş uçumu uzaklık 2109 km. dir.
Buna göre X noktasında yerel saat 12:30
olduğunda, Y noktasının yerel saati kaç olur?
A) 10:44
B) 11:14
C) 12:49
D) 13:46
E)14:21
9-Yandaki şekilde
gösterilen A yamacının
eğimi % 16, B yamacının eğimi ise %40 dır.
Buna göre, yatay
mesafede uzaklıklar
her iki yamaç için kaç
km'dir?
A) 16 ve 8 km B) 10 ve 4 km C) 12 ve 6 km
D) 20 ve 8 km E) 4 ve 1 km
HARİTA BİLGİSİ BÖLÜM TARAMA SORULARI
10-Yanda A-B doğrultusunda verilen profil
aşağıdaki haritalarda
gösterilen kesitlerden
hangisine aittir?
14-Bir atlasta coğrafi bölgeleri gösteren haritalar, eşit
boyutlardaki sayfalara, sayfanın tümü kullanılarak
çizilmiştir?
Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisine
ait haritanın ölçeği en büyüktür?
A) Marmara Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
E) Ege Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
D) Doğu Anadolu bölgesi
15I. Yükseltileri aynı olan noktaları birleştiren
eğrilerin ismidir.
Derinlikleri aynı olan noktaları birleştiren eğrilerin
ismidir.
Sıcaklıkları aynı olan noktaları birleştiren eğrilerin
ismidir.
Basınçları aynı olan noktaları birleştiren eğrilerin
ismidir.
11-Yandaki haritada AB arası uzunluk 5 cm
olarak gösterilmiştir.
Haritanın ölçeği
1/100.000 ve A-B
arasındaki eğim %20
olduğuna göre
izohipsler kaç metre
aralıkla çizilmiştir?
A) 100 m
D) 1000 m
B) 250 m
E) 2000 m
Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) izohips - izobar - izoterm - izobat
B) izohyet - izobat - izoterm - izobar
C) izohips - izohyet - izobar - izoterm
D) izohips - izobat - izoterm - izobar
E) izobat - izohips - izohyet - izoterm
C) 500 m
12- Yanda verilen haritada
izohipsler 200 metre
aralıklarla çizilmiştir.
Buna göre hangi
noktanın yükseltisi yanlış
verilmiştir?
A) I = 681 m. B) II = 528 m C) III = 410 m.
D) IV = 499 m.. E ) V = 712m.
13-İki meridyen arasındaki 1° lik boylam farkı 4
dakikalık zaman farkına eşittir.
Bu zaman farkının 2 dakika olabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
A) Dünyanın şeklinin tam bir küre olması
B) Dünyanın ekseni çevresindeki dönüş hızının iki kat
artması
C) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızının
azalması
D) Eksen eğikliğinin ortadan kalkması
E) Dünyanın iki kat daha büyük olması
16-Ölçeği 1/1.200.000 olan haritada 9 cm² yer
kaplayan bir gölün gerçek alanı kaç km² dir?
A) 108
D) 1200
B) 900
E) 1296
C) 1080
17-İki kent arasındaki uzaklık 1/600.000 ölçekli bir
haritada 17 cm olarak gösterilmiştir. Aynı uzaklığın 51
cm olduğu haritanın ölçeği kaçtır?
A) 1/20.000
B) 1/200.000 C) 1/300.000
D) 1/1.200.000 C) 1/1.800.000
18-Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın alt bilim
dallarından biri değildir?
A) Klimatoloji B) Hidroloji
C) Kartografya
D) Hidrografya C) Jeomorfoloji
Mehmet KAYA
Coğrafya Öğretmeni
Download

HARİTA BİLGİSİ BÖLÜM TARAMA SORULARI