T E M S A N
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel
Müdürlüğü
Fizibilite & Projelendirme
Başvuru
Proje Onay
Geçici Kabul
Mustafa BENEK Elk. Elt. Müh.
[email protected]
LÜY Madde (5) Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
(1)
b) izole çalışan üretim tesisleri
c) ≤ 1MW YEK üretim tesisleri
ç) üretim ≤ tüketim (aynı ölçüm noktası) YEK üretim tesisleri
g) Sermaye > %50 doğrudan veya belediyeye ait tüzel
kişilerce (atık) su isale hatları (DSİ , teknik ) üzerinde
kurulan üretim tesisleri
LÜY Madde (5) Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
(2) Muafiyetli üretim miktarı YEKDEM Kapsamında
değerlendirilir
(3) (g) bendi kapsamındaki üretim tesisleri su kullanım
hakkına ilişkin işlemler ilgili yönetmelik çerçevesinde
sonuçlandırılır. (3 ay içinde)
(5) Üretim tesisi kuracak kişilerin (gerçek/tüzel) üretim ile
tüketim tesisleri aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması
zorunludur.
LÜY Madde (6) Bağlantı Esasları
(1) Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisleri (üretim≤tüketim
tesisi sisteme iletimden bağlı ise hariç] YG veya AG
seviyesinden dağıtım sistemine bağlanır.
(4) İletimden bağlanır ise dağıtım şirketince yürütülmesi
öngörülen iş ve işlemler TEİAŞ tarafından yürütülür.
LÜY Madde (7) Bağlantı Başvurusu
Adım 1
Teknik yeterlilik ve fizibilite sonucu verimli bir tesis
LÜY Madde (7) Bağlantı Başvurusu
(2)
Adım 2
 Form EK-1 (sisteme bağlantı için)
 Üretim Tesisinin kurulacağı yere ait (Tapu Kaydı veya Kira
Sözleşmesi veya Kullanım Hakkını Gösterir Belge )
 Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına
yatırıldığına dair makbuz veya dekont
LÜY Madde (7) Bağlantı Başvurusu
(2)
Adım 2
 Kurulacak tesisin özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması
 Form EK-2 (Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi İçin)
İl Özel İdaresine Yukarıdaki belgelerle başvurur
(su rejimi açısından uygunluk görüşü için DSİ bölge müd.
gönderir)
LÜY Madde (7) Bağlantı Başvurusu
İl Özel İdaresine başvuru =>
35 gün (takip eden ayın ilk beş günü içinde) DSİ’ye gönderir
+
45 gün (takip eden ayın yirmisine kadar) DSİ görüşü
=
80 gün sonra tekrar il özel idaresine gelir (olumlu veya olumsuz
DSİ görüşü)
İl özel idaresi DSİ olumlu görüşü 35 gün(takip eden ayın ilk beş
günü) – 20 gün = 15 gün
80+15=95 gün içerisinde ilgili şebeke işletmecisine gönderir
LÜY Madde (7) Bağlantı Başvurusu
(2) Başvuruların il özel idaresi tarafından ilgili şebeke
işletmecisine gönderilmemesi halinde, yatırılan başvuru
bedeli başvuru sahibinin talebi üzerine İlgili Şebeke
İşletmecisi tarafından başvuru sahibine iade edilir.
(5) Başvuruda bulunduğu ay içinde yazılı olarak kurulu güç
değişikliği talebinde bulunması halinde
a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi
olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler
başvuru ekinde sunulur.
LÜY Madde (8) Bağlantı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve
Sonuçlandırılması
(1) İl özelden yönlendirilen başvurular 50 gün(takip eden ayın 20
günü içinde) değerlendirilir ve sonuçlandırılır. (eksik
tamamlama bildirimden itibaren 10 gün)
95+50=145 gün içinde ilgili şebeke işletmecisinden sonuç
(verilen evraklarda eksik yok ise)
(2)TEİAŞ görüşü sorulmuş ise, gelen görüş tarihiyle
değerlendirilir
(4) ilgili şebeke işletmecisi tarafından değerlendirme sırası
kriterleri
(5) ilgili şebeke işletmecisi neticeyi internet sayfasında bir ay
süreyle yayınlar, hidrolik kaynağa ilişkin sonuçları il özel
idaresine yazılı olarak bildirir.
LÜY Madde (9) Bağlantı ve Sistem Kullanımı için başvuru
(1)
 DSİ Uygun görüşü
 İlgili Şebeke İşletmecisinin uygun bağlantı görüşü
Sonrası İl Özel İdaresi Form EK-3 Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi düzenler.
(2) yukarıdakiler olumlu ise ilgili şebeke işletmecisi tarafından Bağlantı
Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir
Su Kullanım Hakkı İzin Belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren 180 gün süre verilir
Söz konusu sürenin ilk 90 günü içinde üretim tesisi proje (TEMSAN) ve
varsa irtibat hattı proje onayları için başvurur.
Adım 3 => Proje Onayı Yapılır
90 gün içinde başvuru yapmayanların bağlantı başvuruları geçersiz sayılır
belgeler iade edilir.
LÜY Madde (9) Bağlantı ve Sistem Kullanımı için başvuru
(3)
a) Proje onayını ilgili şebeke işletmecisine sunduktan sonra 30
gün içinde bağlantı anlaşması imzalanır
(4) Başvuru sahibinin kusuru olmaksızın proje onay alamaması
halinde İlgili Şebeke işletmecisi tarafından 3 ay ilave süre verilir
(5) 3 ay içinde de sunamasa bağlantı anlaşması imzalama hakkını
kaybeder, belgeler iade edilir.
(6) Su kullanım hakkı izin belgesinden sonra bağlantı anlaşması
imzalanana kadar kurulu güç değişikliği talebinde bulunulamaz
LÜY Madde (9) Bağlantı ve Sistem Kullanımı için başvuru
(7)
Bağlantı anlaşmasından sonra kurulu güç değişikliği talebinde bulunursa
a) olumsuz (şebeke) görüşü veya alternatif görüşü başvuru
sahibinin kabul etmemesi halinde mevcut anlaşma devam eder.
b) İki taraf da olumlu ise talep kabul tarihinden itibaren 30 gün
içinde tadilat projesi onaya sunulur (TEMSAN). Tadilat proje onayından
itibaren 30 gün içinde bağlantı anlaşması revize edilir. Başvuru sahibi
revize anlaşma için süre içinde imtina etmesi halinde kurulu güç talebine
ilişkin bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir.
c) Kurulu güç artış talebi olumlu ise tesis tamamlanma süresine artı
6 ay verilir
ç) geçici kabule kadar 1 defa güç artışı yapabilir
LÜY Madde (10) Bağlantı ve Sistem Kullanımı
(1) bağlantı ekipmanları da üretim tesisine ilişkin kabul testlerine
dahil edilir.
(4) Üretim tesisleri sistem kullanım anlaşmasında belirtilen
tarihinden itibaren enerji verebilir fakat bu tarih geçici kabul
(ETKB Yetkilendirdiği Kurum tarafından yapılan) tarihinden önce
olamaz.
Adım 4 => Geçici Kabul
LÜY Madde (15) uyum, bakım, testler ve geçici kabul
(1)
 Yönetmelik ve tebliğ kriterlerine
 Bağlantı anlaşması şartlarına
Uygunluk İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir
LÜY Madde (15) uyum, bakım, testler ve geçici kabul
(1)
İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından geçici kabule hazır
olduğuna dair tutanak imzalanır (gerçek/tüzel kişi ile beraber)
1. Geçici kabule hazır tutanağı
2. Uyum raporu (imalat testi, tip testleri-Ek6- veya
sertifikaları ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır)
Geçici Kabul için üstteki iki madde ile yetki gereği TEMSAN’a
başvurur bir ay içinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.
LÜY Madde (18) İhtiyaç Fazlası Enerjinin Satın Alınması
(1) b) YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında
belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek
üzere, on yıl süreyle satın alınır.
LÜY Madde (21) Yerli ürün Kullanımının Desteklenmesi
(1) YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde belirlenen
fiyatlardan yararlanarak Bakanlıkça YEK Kanununun 6/B
maddesi uyarınca çıkarılan yönetmeliğe göre hesaplanmış
destek fiyatıyla çarpılarak belirler. (yerli geçici kabulden
itibaren 5 yıl süreyle-fıkra 3- yararlanır)
LÜY Madde (24) Üretim tesislerinin İşletmeye Girmesi
(1) geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imzalandığı
tarihten itibaren
a)YG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için üç(3) yıl
c)AG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için bir(1) yıl
içerisinde tamamlanması zorunludur
tesis tamamlanmaz ise bağlantı anlaşması ve su kullanım
haklarına ilişkin belgeler hükümsüzdür.
T E M S A N
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel
Müdürlüğü
Mustafa BENEK Elk. Elt. Müh.
[email protected]
Download

Mustafa Benek SUNUM - elektrik tesislerinin proje onay ve kabul