T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3928
Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi
31.01.2014
YİĞİTLER METAL MADENCİLİK GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ACIGÖL ŞUBESİ
İlgi:
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:3
Aksaray Karayolu 6. km.
ACIGÖL / NEVŞEHİR
03.01.2014 tarihli ve 38424 sayılı e-başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvuru ile, 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı
maddesi gereğince Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı başvurusunda bulunulmuştur. Sözkonusu
başvurunun Bakanlığımızca Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile EK-3A ve Ek-3B kapsamında
değerlendirilmesi sonucu eksik bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş ve işletmeniz için
Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Tehlikeli Atık Geri
Kazanım, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Hurda Metal İşleme konularında GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ verilmesi uygun bulunmuştur.
İş bu Geçici Faaliyet Belgesi 31/01/2015 tarihine kadar geçerli olup, Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay
içerisinde (31/07/2014 tarihine kadar) Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulmak suretiyle
çevre izin/çevre izin ve lisansı e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. Bu süre içinde çevre
izin/çevre izin ve lisansı başvurusu tamamlanmaz ise Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilecek ve bir
defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izin ve/veya lisans konusu için
belirlenen belge bedeli kadar ödeme yapılarak tekrar müracaatta bulunulması gerekmektedir.
İşletmenin faaliyeti ile ilgili bilgilerin "http://www.csb.gov.tr/gm/ced/" adresi talep edilen belgeler
kısmında yayımlanan "Kütle-Denge Tablosu" formatı kullanılarak aylık olarak hazırlanması ve
Ek-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte 6. ayın sonundaki e-başvuru sürecinin
tamamlanması aşamasında yazılım üzerinden sunulması gerekmektedir.
Ayrıca daha önce işletmeniz adına düzenlenmiş olan 17.12.2013 tarihli ve
B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3697 sayılı Geçici Faaliyet Belgesi de İşletmenin faaliyet konusunun
değişmesi(yeni konu eklenmesi/ başvurulan izin konularından bazılarının çıkarılması dahil)
nedeninden/nedenlerinden dolayı iptal edilmiştir.
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Geçici Faaliyet Belgesi süresi içinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak
çıkarılan mevzuat şartlarına uygun faaliyet gösterilmesi ve süresi içerisinde çevre izin/çevre izin ve
lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması, aksi durumda ise Geçici Faaliyet Belgesinin iptal
edileceği, yapılacak denetimlerde Geçici Faaliyet Belgesi olmadığı halde çalıştığı tespit edilen
işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım
uygulanacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI
02 01 10
11 05 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 21
16 01 06
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 02 13*
16 02 13*
16 02 14
16 02 15*
16 02 16
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 10*
17 04 11
19 10 01
19 10 02
19 12 02
19 12 03
19 12 11*
20 01 35*
Atık metal
Katı çinko
Demir metal çapakları ve talaşları
Demir metal toz ve parçacıklar
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
Sıvılaştırılmış gaz tankları
Demir metaller
Demir olmayan metaller
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
Bakır, bronz, pirinç
Alüminyum
Kurşun
Çinko
Demir ve çelik
Kalay
Karışık metaller
Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
17 04 10 dışındaki kablolar
Demir ve çelik atıkları
Demir olmayan atıklar
Demir metali
Demir dışı metal
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil)
20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve
elektronik ekipmanlar
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
20 01 36
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 40
Metaller
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
Download

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI