RETİNA DAMAR
HASTALIKLARI
Prof. Dr. İhsan ÇAÇA
Oftalmik arter , common carotid a’in
bir dalı olan internal Carotid arterin
ilk
dalıdır. Oftalmik arter bir kaç dala daha
ayrılır.
Santral retinal arter optik sinire girer.
Retina sinir lifi ve retinanın 2/3ünü
besleyen kapiller yatağı oluşturur.
Kısa posterior silier arterler skleradan
girerek koroidi besler. Gözün arka
segmentini ve 1/3 oranında retinayı
besler..
Uzun posterior silier arterler Silier
cisim, ora serrata bölgesi yakınında
ön segmente girerek konjonktiva, iris ve
silier cisim dahil gözün ön segmentini
besler.
Ön silier arterler iris ve konjonktivayı
besler. Retinanın iç kısmı santral
retinal arter tarafından; dış kısmı
ise koroid damar ağından beslenir
(kısa silier arter ). Basil ve koniler bu
yolla beslenir

Düşük O2 Seviyesi; vasodilatasyon ve
neovaskularizasyon(diabetik retinopati)

Yüksek intraoküler basınç ve karanlık
adaptasyonu  vasodilatasyon
Hipertansif Retinopati

Genç Hastalarda Skleroz Göstermeyen Basit
HT

Sklerozla Beraber HT

Arteriolar(diffuz hiperplastik) skleroz

Malign
hipertansiyon
Hipertansif ve Arteriosklerotik
Retinopati



Sistemik hipertansiyonun süresi ve
ciddiyeti
Hipertansiyon arteriollerde
daralma
Arterioskleroz ise damar
duvarında kalınlaşmaya sebep olur.
Keith-Wegener-Barker
Sınıflandırması ( HT )
EVRE 1: retina arteriollerinde
minimal daralma
EVRE 2: daralma belirgindir.fokal
arterioler daralma
EVRE 3: retina yüzeyinde
hemorajiler,yumuşak exudalar, sert
exudalar
EVRE 4: Optik disk ödemi, koroidin
infarktları (elschning spotları),
arteriolar makroanevrizma, iskemik
optik nöropati
Arteriollerde Fokal ve
Generalize Daralma
Prekapiler Arterioller Tıkanma
Pamuk Atımı Exudalar
Mum Alevi Kanamalar ,Sert
Exuda,Makuler Ödem
Arteriosklerotik Retinopati
EVRE1 Işık refleksinde artma
EVRE2 Salus belirtisi ( venin köprüleşip yön
değiştirmesi )
EVRE3 Bakır tel, Gunn, Bonnet belirtileri
EVRE4 Gümüş tel ,ven dal tıkanmaları
Malign Hipertansiyonda
HTRetinopati

Skleroz ile korunmamış genç arteriollerde
hipertansif dönemin hızla ilerlemesinin bir
sonucu ( Böbrek Hastalığı ).

Yaygın ödem, papilödem, makula ödemi,
yaygın sert exuda, yumusak exuda

Görme kötüdür.
Retinal Ven Tıkanıklıkları
Klinikte en çok rastlanılan retinal
hastalıklardandır.
40 yaş ve üzeri 2.14/1000
60 yaş üzeri
5,36/1000
Erken teşhisi önemlidir, zamanında müdahale
ile komplikasyonlar önlenebilir
İki şekilde görülür;

*santral retinal ven tıkanıklığı
*retinal ven dal tıkanıklığı
SANTRAL VEN TIKANIKLIĞI
Santral Ven Tıkanıklıklığı
Santral Ven Tıkanıklığı
Non İskemik SRVT
Santral Retinal Ven
Tıkanıklığı
ETYOLOJİ: 50-60 yaş erkeklerde sık
%60’ında HT, %40’ında PAAG
DM,kardiovasküler ve periferik damar
hastalığı olanlar,yüksek lipid ve kolesterol
düzeyi Polisitemi, Waldenström
macroglobulinemisi, hiperviskosite
sendromları,VDRL+, Hipermetropi;
periflebitis (Behçet, Sarkoidoz )
SRV Tıkanıklığı Kliniği
Tanınması kolaydır...!!!
Optik disk ödemi, venlerde dolgunluk,
kıvrımlanma artışı, genişleme, yaygın
yüzeysel ve derin retinal hemorajiler (dot,
blot,mum alevi)
HAFİF FORM vasküler dilatasyonlar ve
tortusite, disk hiperemisi ve az miktarda
retinal kanamalar. Bu form genelde
sekelsiz düzelme olur.
AĞIR FORM yaygın retinal &maküler ödem
;kanamalarla beraber pamuk atımı exudalar.
FFA‘da kapiller non perfüzyon. Bu formda
rubeosis ve neovaskularizasyon eğilimi
beklenebilir. Değerlendirmede FFA tek başına
yeterli değildir.Kanamaların yumusak
exudaların yaygınlık ve sayısı önemlidir.
Non İskemik SRVT 1
Non İskemik SRVT2 FFA
İyi Kapiller Perfüzyon
Ciddi İskemik SRVT1
Ciddi İskemik SRVT FFA
Kapiller Non Perfüzyon
Ciddi İskemik SRVT 1
Ciddi İskemik SRVT 2
Yaygın Retinal Non Perfüzyon
Patofizyoloji:
1)TROMBOZ KAYNAKLI: SRV’nin lamina
cribrosa seviyesinde trombozla tıkanması
( retina santral ven ve arterinin burada
yakın ilişkisi, türbülan akım)
2)Venin external kompresyonu
3)Venin kendi hastalığı ( vaskulitis )
Hemorajik nekroz görülmektedir. 5 veya
daha fazla disk alanında retinal non
perfüzyon görülmesi durumunda ciddi
iskemi olur ve neovaskularizasyon riski
oldukça  ***
2/3 SRVO---NONİSKEMİK
1/3 SRVO---İSKEMİK
BAŞLANGIÇTA NONİSKEMİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLEN HASTALARIN 1/10’U
İLERİDE İSKEMİK FORMA DÖNÜŞEBİLİR
Komplikasyonlar1
MAKÜLER ödem (geçici veya kalıcı)
 Kanama (dot, blot, flame)
 İskemi (kapiller non perfüzyon )
 NEOVASKÜLERİZASYON
Rubeosis >NVD>NVE
Tüm SRVO %20
İSKEMİK SRVO %45-85 RUBEOSİS
gelişir

Komplikasyonlar2

RETİNA DEKOLMANI

MİKROANEVRİZMALAR, KOLLATERALLER
(optosilier –silier retinal damarlar arasında
oluşur. Sızıntı olmaması ,daha geniş
kalibrasyonlarıyla neovaskularizasyonlardan
ayrılır..
Tedavi

FTK (Xenon ark ve Argon Laser)
PRFK

Neovasküler glokomu ve diğer
neovasküler komplikasyonları
önlemek için iskemik gözlere

Sosyo-ekonomik durumu açısından
takip edemediğimiz iskemik
gözlere
Retinal Ven Dal Tıkanıklığı

Retinal ven tıkanmaları arteriovenöz kesişmelerde olur
ve tıkalı venin drene ettiği retina birincil olarak
etkilenir. Tıkanıklık optik diske ne kadar yakınsa o
kadar çok geniş retina bölgesi etkilenir ve daha ciddi
komplikasyonlar oluşur.
RVDT(Makuler)
RVDT(Superior Dal)
RVDT (İnferior Hemisfer)
RVDT (Geçirilmiş üst dal, kılıflanma, sert
exuda, kollateraller)
RVDT(Yaygın makuler non
perfüzyon)
RVDT(Yoğun sızıntı fakat
makuler perfüzyon korunmuş)
Etyoloji
Genellikle yaşlılarda 60-70 yaşlarında sık görülür
 Sistemik hipertansiyon
 Artmış göz içi basınç(açık açılı glokom,oküler ht)
 Hipermertopi
 Periflebilit
 Kan diskrazileri
RVDT en sık arteriolün ven üzerinden geçtiği
kavşaklarda görülür. Genellikle Gunn arazı ve
hipertansif retinopatiyle beraberdir.

Komplikasyonlar (RVDT)

Maküler Ödem

Hemoraji

Neovaskülerizasyon

Mikro - Makroanevrizmalar

Retina Dekolmanı

Epiretinal Membran

RPE Düzensizlikleri, Subretinal Skar,
Maküler Hol
Tedavi (RVDT)

İskemi bölgelerine neovaskülerizasyon
gelişimini geriletmek için dağınık tarzda
FTK uygulanır.

3 ay sonra görme 5/10 ve daha altında
ise maküler ödem için grid tarzda FTK
Arteryel Tıkanmalar
Retinanın kanla beslenmesi oftalmik arter yoluyla
internal karotid arterdendir.Oftalmik arter daha sonra
Santral retina ve Silier arterler olarak dallanır.
Klinik olarak küçük retina arteriollerin tıkanması
sonucu pamuk atımı exudadan, oftalmik arter
tıkanması sonucu global iskemi ye kadar değişik
tablolar görülür.
Prekapiller Arteriolün
Tıkanmasına Bağlı Pamuk Atımı
Exuda
Santral Retinal Arter
Tıkanması





Tek Taraflı , Ani , Ağrısız Görme Kaybı (Işık
Hissi Veya Parmak Sayma )
%25 Hastada Daha Önceden Amorozis Fugax
, Transient İskemik Ataklar
%1-2 Bilateral Tutulum (Dev Hücreli Arterit)
Erkeklerde Daha Sıktır
Genellikle 60 Yaşın Üstünde Görülür
Akut Santral Retinal Arter Tıkanması
(Silioretinal Arter Korunmuş)
Akut SRA Tıkanması (Kan
kolonunun segmentasyonu)
Retinal arter tıkanıklığı
(kiraz kırmızısı makula)
Oftalmik arter tıkanması (akut)
SRAT İle İlişkili Hastalıklar
Atheromatöz kapak hast. Karotid Tıkayıcı Hast.
Kompresif Vasküler hast. Arteryel HT
Kan diskrazileri
DM
Kalp kapak hast
Vasospasm(migren)
Vaskulitis(PAN,Dev hüc.art.SLE) Gebelik
En sık sebepler kalp kapak hastalıkları ve karotis
arter atherosklerozuna baglı embolilerdir**
Histopatoloji
İskemik retinal doku oklüzyondan hemen sonra diffuz
soluklaşır sadece foveada kırmızı renkte kalır.(Kiraz
Kırmızısı , Japon Bayrağı)
Akut dönem sonrası fundus eski rengine döner,arteriol
lerde kılıflanma,optik atrofi yerleşir.
Olguların %90ında görme retina normal görünümü
ne kavuşsa bile ışık hissi ile parmak sayma seviyesi a
rasındadır..yaklaşık1/10hastada foveayı perfüze eden
Silioretinal arter sayesinde santral görme korunur.
FFA: Gecikmiş retinal arteryel dolum

RETİNAL EMBOLİ SEBEPLERİ
Endojen:
Atrial mixoma,Atheromplaklı
Carotid hastalık,Amniotik
sıvı,Kalp kapak hast.,DIC,yağ
embolisi,lökemboli.septik
emboli,metastatik tm bağlı
Eksojen:hava,civa,silikon,steroid
,talk,artifisyel
kapak,protez,kateter
Hollenhorst Plakları
Fibrin Emboli
Tedavisi


Santral retinal arter oklüzyonu sonrası 90 dk içinde
irreversible hasar gösterilmiş olsa bile ilk 24 saat
içerisinde yoğun tedavi önerilmektedir
Parasentez,digital yoğun masaj,iv
asetozolamid,hiperbarik oksijentedavisi%95 02 ,
%5CO2
ESR ölçümü gerekirse steroid (Temporal arteritis)
Retinal Arter Dal Tıkanıklığı
Tek taraflı ani ağrısız parsiyel görme kaybıyla 70’li yaşlarda
Retina arter tıkanmalarının %57 si santral %38’i dal,%5’i
silioretinal arter tıkanmaları şeklindedir.
 %90’ ı temporal dallardan birindedir.
 Oftalmoskopik olarak tıkalı arterin suladığı retina
bölgesi opak ve soluk görülür.Etiolojik sebepler benzerdir.
Olgularda görme derecesi iyidir.% 80 olguda görme 5/10 ve
üzerindedir
Parafoveal lezyonlarda görmenin az olduğu durumlarda santral
arter tıkanıklığındakine benzer tedavi uygulanır.
Akut Retinal Arter Dal Tıkanıklığı
PAN da RADTıkanıklığı
Süperior temporal retinal arterin
atheramatöz tıkanıklığı
Silioretinal Arter Tıkanması
Silioretinal Arter insanların %38 inde bulunur.Bu
damarın tıkanması arka kutba
lokalize retinal solukluk biçimindedir.3 sekilde
görülür.
1)İzole : prognozu iyidir gençlerde sistemik
vaskülitin parçası olarak
2)SRVT Beraber: gençlerde non iskemik srvt gibi
3)Anterior iskemik optik nöropatiyle beraber. yaslı
hastalarda görülür, prognoz kötüdür.

Silioretinal Arter Oklüzyonu
Download

Hipertansif Retinopati