SİRKÜLER
Sayı: 2014/25 Ref: 1/2
ANKARA 24 .04.2014
Konu :
2013 Yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Mali tabloların
Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bilindiği üzere, KVK’nın 25’inci maddesi gereğince, yıllık beyan esasında vergilendirilen
kurumların vergilendirme dönemi hesap dönemidir ve beyannamenin, hesap döneminin kapandığı ayı
izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci gün akşamına kadar verilmesi gerekir.
Belirtilen düzenlemelere göre, hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar vergisi yükümlüleri,
2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerini 1-25 Nisan 2014 tarihleri ilgili vergi dairesine verecekler; bu
beyannamelerde gösterilen ödenecek kurumlar vergisi tutarlarını da 30 Nisan 2014 tarihine kadar
ödeyeceklerdir.
Sirkülerimizde özellikle 2014 bahar turnesi kapsamında yapılan vergi incelemelerinde üzerinde
durulan konulardan yola çıkılarak 2013 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve Mali Tabloların
düzenlenmesi , düzenlenen beyanname ve mali tablolara ilişkin ilgili yıl için yapılacak vergi
incelemelerinde ceza unsurları ile karşı karşıya kalınmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar,
madde başlıkları halinde izleyen bölümlerde açıklanmıştır.
1) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler:
Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken, beyannamede gösterilen ticari kazanç tutarına yasal
kayıtlarda yer alan ve gider kaydedilen “kanunen kabul edilmeyen giderler” toplamının ilave edilmesi,
ticari kardan mali kazanca ulaşılabilmesi için gereklidir.
Diğer yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 takvim yılı kurumlar vergisi
beyannamesinde ve eklerinde bazı değişikliler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden en dikkat çekeni,
beyannamenin ekinde, kanunen kabul edilmeyen giderlerin ayrıntısına ilişkin olarak bir tablonun da
istenmesidir.
Buna göre, 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, Gelir Vergisi Kanununun ,40-41 maddeleri
dikkate alınarak ,ticari kazanç tutarına kanunen kabul edilmeyen gider tutarı eklendikten sonra, bu tutarın
ayrıntısı beyanname ekindeki tablo doldurulmak suretiyle gösterilecektir.
2) Zarar Mahsubu:
Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki 4 numaralı tabloda gösterilen geçmiş yıl zararlarının, kurum
kazancından zarar olsa dahi indirilebilecek tutarların mahsubu yapıldıktan sonra kalan tutardan mahsup
edilmesi gerekir.
KVK’nın 9’uncu maddesine göre, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların
beyannamelerinde yer alan zararların, her yıla ait tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirimi mümkündür.
* Objektif Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti * 53. Sokak No:13/8 Beşevler - Çankaya / ANKARA
TEL :0 312 222 30 39 - FAX: 0312 222 30 38 * www.objektifymm.com.tr - email : [email protected]
Buna göre geçmiş yıl zararlarının, 2013 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen kazançtan
mahsup edilebilmesi için;
1- Zararın en fazla beş yıllık olması (buna göre 2008, 2009, 2010, 2011 veya 2012 yılı zararı olması,
2007 ve önceki yıllar zararlarının mahsubu kabul edilmeyecektir.)
2- Geçmiş yıl zarar tutarlarının beyannamede yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş olması,
3- Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının, zararın oluştuğu dönem kurumlar vergisi
beyannamesinde (Örneğin, mahsup edilecek 2009 yılı zararının 2009 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde
yer alması ) gösterilmiş olması gerekmektedir.
Mahsup hakkının doğduğu ilk vergilendirme döneminde ihtiyari olarak mahsup edilmeyen
zararların 5 yıllık süre aşılmadığı sürede, sonraki dönem ya da dönemlerde mahsup edilebileceği
düşünülse de, Vergi İdaresi’nin idari görüşlerinde belirtilen şekilde zarar mahsubunun yapılamayacağı
belirtilmiştir. Bu nedenle, geçmiş yıl zararlarının, 5 yıllık mahsup süresi içerisinde, ilk mahsup imkanı
doğduğunda mahsup edilmesi hak kaybına uğramamak bakımından önem arz etmektedir.
6111 Sayılı Kanun’dan Yararlanan Kurumların Zarar Mahsubu:
6111 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesi kapsamında kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında
bulunan mükelleflerin, matrah artırımında bulundukları yıllara ait zarar tutarlarının % 50’sinin kurum
kazançlarından mahsup edemeyecekleri, aynı Kanun’da hükme bağlanmıştır.
Buna göre, KVK’nın belirlediği 5 yıllık zaman sınırı nedeniyle 2013 yılı kurumlar vergisi
beyannamesinde mahsup imkanı bulunan 2008-2012 yılları zararları yönünden, matrah artırımı imkanı
bulunan 2008 ve 2009 yıllarının tamamı veya bazıları için kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında
bulunulmuşsa, matrah artırımı yapılan yıla ilişkin zarar tutarının % 50’si 2013 yılı kurumlar vergisi
beyannamesinde indirim konusu yapılmayacaktır.
3 ) Yurt İçi ve Yurt Dışı İştirak Kazançlar ile Yurt Dışı İşyeri veya Daimi Temsilci Aracılığıyla Elde
Edilen Kazançlar İstisnası:
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası:
KVK’nın 5/1- e maddesi hükmüne göre; kurumların, en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktiflerinde
yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesnadır. Aynı
maddeye göre;
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı
satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış
bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre
içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler ziyaa uğramış sayılır.
* Objektif Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti * 53. Sokak No:13/8 Beşevler - Çankaya / ANKARA
TEL :0 312 222 30 39 - FAX: 0312 222 30 38 * www.objektifymm.com.tr - email : [email protected]
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre
içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm
uygulanır.
İki yıldan fazla süreyle aktifte bulunan taşınmazların veya iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından
zarar doğması halinde, bu zararın kanunda belirtilen istisna oranı (%75) kadarlık kısmı kurum kazancının
belirlenmesinde dikkate alınamayacak, sadece istisna oranını aşan kısmı (%25) kazanç tespitinde dikkate
alınacaktır.
4 ) 2013 yılı Kurumlar vergisi beyannamesi ve ekleri olan mali tablolar düzenlenirken aşağıda
belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1- Yıl içinde düzenlenen BA-BS bildirimlerimler inden fatura kontrolü kontrolünü yapınız.
2- Banka ve Finans Kurumlarından yıl içinde kullanmış olduğunuz kredilere ilişkin finansman
giderlerini kredi nevilerine göre duran varlık maliyetine dahil edip etmediğinizi hususunu göz
önünde bulundurunuz.
3- İlgili yıla ilişkin Amortisman hesaplandı ise amortisman listelerinin hazırlanması ve amortisman
defterinize kayıt yapmanız gerektiği
4- Dönem sonunda detaylı envanter listelerinin hazırlanması (Stok – Alınan Çekler – Verilen
Çekler – kambiyo senetleri -) gerektiği
5- Gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin kar oranının ortalaması sektörel ortalamada olup
olmadığına dikkat edilmesi
6- 100 Kasa – 131 Ortaklardan Alacaklar- 331,431 ortaklara borçlar hesabı kullanılırken 8.000,00
T.L ve üstü ödeme ve tahsilat olup olmadığına bakılması üstü ödeme ve tahsilatların tevsik
zorunluluğunda olduğunun unutulmaması ,buna ilişkin mahsup kayıtlarının tetkiki
7- 128 Nolu Şüpheli Ticari Alacaklar - 129 Nolu Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı – 158 Nolu stok
değer düşüklüğü karşılığı hesaplarının kullanılması durumunda V.U.K şartlarını taşıdığının
kontrol edilmesi
8- Geçmiş yıl karlarından Dağıtılmamış olsa dahi T.T.K 519 maddesine istinaden 1 Tertip yedek
akçe ayırma zorunluluğunun bulunduğunun bilinmesi
9- Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin olarak tahakkuk eden ancak ödenmeyen S.G.K primlerinin
gider olarak yazılamayacağının bilinmesi
( Gelir Vergisi Kanunu 174 seri no.lu Genel
Tebliği *5+ ile; Sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait
olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda, bu primler Aralık
ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.)
* Objektif Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti * 53. Sokak No:13/8 Beşevler - Çankaya / ANKARA
TEL :0 312 222 30 39 - FAX: 0312 222 30 38 * www.objektifymm.com.tr - email : [email protected]
10- Gümrük tarife pozisyon cetvelinde 87.03 kodlu binek araç olarak nitelendirilen araçların
alımında ödenen Katma değer vergisinin indirime konu yapılamayacağının göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
Saygılarımızla
OBJEKTİF YMM.LTD.ŞTİ.
ALPAY GÜRAYDIN
Yeminli Mali Müşavir
(*)
Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
* Objektif Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti * 53. Sokak No:13/8 Beşevler - Çankaya / ANKARA
TEL :0 312 222 30 39 - FAX: 0312 222 30 38 * www.objektifymm.com.tr - email : [email protected]
Download

2013 Yılı Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Mali