BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
…. /08 /2014
İKN
İhalenin adı
İSKENDERPAŞA ORTAOKULU ONARIM İŞİ
Teklif sahibinin adı ve
soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve faks numarası
e-posta adresi
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen
tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine
getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e),
(g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin
dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik
olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise
sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeler iie idari şartnamenin 7.7.2.
maddesinde belirtilen belgeleri, anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan
düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun
17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan
veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli
durumundayız.
5) Tarafımıza yapılacak bildirim ve tebligatların EKAP üzerinden yapılmasını kabul ediyoruz.
6) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını]1 her bir
iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen
toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine
getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.2
Ek: Birim fiyat teklif cetveli
Adı - SOYADI
e-imza 3
1
Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. Kısmi teklife
açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir.
2
Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve
yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır. İdare, konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer
vermeyecektir.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif
mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
Standart Form ─ KİK015.5/EKAP-M
Birim Fiyat Teklif Mektubu
Ek: BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU EKİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
A1
B2
Sıra Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birimi Mi Teklif Edilen
No
ktar Birim Fiyat
ı
1
Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf), pik sifonlu 50x60 cm Adet
4
2
Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el ile serme,
m³
1,2
sulama, sıkıştırma yapılması
3
Patlayıcı m. kullanmadan demirli demirsiz beton inş. yıkıl.
m3
1,2
4
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m² 2,34
5
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm
m
8
6
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et
m
20
kalınlığı 3 mm)
7
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et
m
10
kalınlığı 3 mm)
8
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm)
Adet
4
9
2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması
m²
4,8
10 4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması
m²
4,8
11 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar
Adet
1
12 Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA)
Adet
2
13 Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400
kVAR 30
V'a kadar
14 İlave kompanzasyon bataryası 400 V'a kadar
kVAR 23
15 Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar
Adet
2
16 Topraklama hattı-4 mm² (peşel borulu)
m
60
17 Güvenlik hatlı priz sortisi
Adet 34
18 Gömme normal anahtar: (Ölçü: Adet) (TS 4915 EN 60669-1) Adet 10
19 Gömme komütatör anahtar: (Ölçü: Adet) (TS 4915 EN
Adet 10
60669-1)
20 Gömme topraklı priz: (Ölçü: Adet) (TS-40).
Adet 10
21 21 x 12 mm - 40 x 17 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo
m
50
kanalı
22 Peşel, bergman veya PVC boru içinde (HO7Z,O7Z) iletkeni
m
60
ile kolon ve besleme hattı tesisi, 4x4 mm² P.26
23 Elektronik Yangın İhbar Butonu ve Montajı
Adet
5
24 Optik etkili duman dedektörü ve montajı
Adet 35
25 Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın İhbar Sireni
Adet
5
(Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60 )
26 2x2x0,8+0,8 mm² halojensiz yangın alarm kablosu
m
300
27 Kaba Sıva Yapılması
m² 2,34
28 TEST, ARIZA GİDERME, MONTAJ VE DEVREYE
ADET 1
ALMA BEDELİ
29 10 KVAR ŞÖNT REAKTÖR SÜRÜCÜ
ADET 1
30 2,9 KVAR ŞÖNT REAKTÖR
ADET 3
31 Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile
m²
4,8
2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
Tutarı
TL
Standart Form ─ KİK015.5/EKAP-M
Birim Fiyat Teklif Mektubu
32
Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç
cephe)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer
karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü
desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar
karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
33
34
m²
50
m²
4,8
m²
2,34
Adı - SOYADI
e-imza
* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık
gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye
uygun olarak düzenlenecektir.
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde,
teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
Standart Form ─ KİK015.5/EKAP-M
Birim Fiyat Teklif Mektubu
Download

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA