TÜ BİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
15 Eyl 2014 13:02:27
___ T Ü B İ T A K ___
UNE
EMPIR BİLGİ GÜNÜ
TÜBİTAK UME KONFERANS SALONU
15 Ekim 2014
PROGRAM
13.15 - 14,00
TÜBİTAK UME Tanıtımı
14.00 - 14,45
EMRP ve EM PIR Program lan Genel Tanıtımı
14.45
Ara
h
15.00
15. 0 0 - 15.45
EMRP ve EM PIR’de Mobilité ve Kişisel Gelişim Olanakları
15 .4 5 - 16.15
Soru Cevap
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
P,K. 54j 41470 Gebze Kocaeli T 0 262 679 50 00 F 0 262 G79 50 01 www.ume.tubItak..gov.tr
2/5
15 Eyl 2014 13:02:27
TÜ BİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
3/5
— I ÖBİTAK___
UME
EMPIR BİLGİ GÜNÜ
Katılım Formu
S em inere K atılacak Kişi
Kurum / K uruluş
G örevi
İrtibat Tel
e-posta adresi
Ö nem li Not;
Katılım için bu fo rm u en geç 30 Eylül 2 014 tarihine kadar ta ra fım ıza iletm enizi rica ederiz.
T o p lan tı Tarihi
Top lantı Y eri
İlgili Kişi
Tel
Faks
: 15 Ekim 2014
; TÜBİTAK UME, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, GEBZE-KOCAELİ
: Filiz ÇETİN
e-posta
: [email protected]
:0262 679 50 00/2814
: 0262 679 50 01
15 Eyl 2014 13:02:27
TÜ BİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
4/5
TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (TÜBİTAK UME)
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Kurumu (TÜBlTAK) çatısı altında faaliyet gösteren bir araştırma geliştirme enstitüsüdür.
Araştırma
Enstitü'nün amacı, Türkiye'de yapılan tüm ölçümleri güvence altına almak, bu ölçümlerin uluslararası
sisteme entegrasyonunu sağlamak, mevcut ve yeni ölçme teknolojilerini geliştirmek, böylece ticari ve
endüstriyel ortamda kullanılan ölçümlerin doğruluğunu temin etmek İçin gerekli Ulusal Metroloji
Sİstemi’ni oluşturarak ulusal ve uluslararası ticarette eşitliğin sağlanmasına ve Türk endüstriyel
ürünlerinin kalitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda
bulunmaktır,
Enstitü bu amaçla, ulusal ölçme referans standartlarını geliştirir, muhafaza eder, uluslararası ölçme
sistemine izlenebilirliğini sağlar, endüstri, bilim ve araştırma sisteminin kullanımına sunar. Türkiye'de
yapılan ölçümlere referans teşkil eden ve bu konuda en üst düzeyde yetkili olan Enstitü,
çalışmalarında TÜBİTAK'ın diğer birimleriyle, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapar, gerek
kendi bünyesindeki araştırmacı ve teknik personeli, gerekse bünyesi dışındaki kuruluşların ölçme,
test, kallbrasyon, analiz, kontrol ve metroloji konusunda faal olan teknik personelini eğitme ilkelerini
göz önünde tutar.
Enstitümüz ve faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bilgi İçin: www.ume.tubitak.gov.tr
AVRUPA MBTROLOJİ ARAŞTIRMA PROGRAMI (EMRP)
Avrupa Metroloji Araştırma programı (EMRP), Avrupa Metroloji Topluluğu İçinde yürütülen
hazırlıkların bir ürünü olarak, sağlık, enerji, teme! ölçü standartlan ve endüstriyel üretim alanlarında
ilerleyen teknoloji île beraber ortaya çıkan, daha gelişmiş ve doğru ölçüm tekniklerine artan
gereksinimlere cevap vermek amacıyla geliştirilen çok ortaklı araştırma programıdır. En yüksek
bilimsel standartlara sahip araştırma faaliyetlerinin fonlanmasını mümkün kılan Avrupa Birliği
Antlaşmasının 185. Maddesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 2 0 0 7 2013 yıllan arasında yürütülen EMRP'nln 400.000.000 Avro tutarındaki bütçesinin yaklaşık %45’i
Avrupa Komisyonu tarafından, kalanı ise katılımcı ülkelerin ayni ve az miktardaki nakdi katkıları İle
karşılanmaktadır. Türkiye'nin 2009 yılında EMRP bütçesine taahhüt ettiği katkının değeri 1.576.913
Avro olmuştur, TÜBİTAK UME'nin EMRP kapsamında katıldığı 27 ortak araştırma projesindeki payının
toplam bütçe değeri ise, 2012 ytlsonu itibariyle 3.618.700 Avro tutarına ulaşmıştır,
EMRP
kapsamında son çağrı 2013 yılında yayınlanmış olsa da fonlanan projeler 2017 yılına kadar devam
edecektir. Mevcut durumda devam eden projelere üniversite, kamu araştırma kurumlan ve sanayi
kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar, "Araştırmacı Dolaşım Hibeleri" vasıtasıyla dâhil
olabilmektedir.
EMRP ve yürütülen ortak araştırm a projeleri hakkında daha fazla bilgi için: w w w .em roonline.eu
Araştırmacı Dolaşım Hibeleri hakkında bilgi için: h ttD ;//w w w .em roonline.eu/esrm g.htm l
15 Eyl 2014 13:02:27
TÜ BİTAK UME GENEL EVRAK 0262 679 5001
5/5
İNOVASYON VB ARAŞTIRMA İÇİN AVRUPA METROLOJİSİ PROGRAMI (EMP1R)
EMRP'nin devamı niteliğinde tasarlanan Inovasyon ve Araştırma İçin Avrupa Metrolojisl Programı
(EMPIR), salt araştırma faaliyetlerinin yanısıra endüstriye daha kısa vadede destek sağlayacak
innovasyon ve standardizasyona yönelik faaliyetleri de kapsayarak 2014-2020 yılları arasında
yürürlükte olacaktır, EMPIR Prograrm'nm EMRP'den en önemli farkı; bu programdan ulusal metroloji
enstitülerinin haricinde, ülkede bulunan diğer araştırma kurumlan, üniversiteler ve sanayi
kuruluşlarının AB fon desteğinden yararlanabilecek olmasıdır, EMPIR kapsamında projelere ortak
olarak katılacak kurumların projelerdeki doğrudan masraflarının (işgücü maliyeti, seyahat ve toplantı
masrafları, sarf malzemeleri) %125'lnln Avrupa Komisyonu tarafından karşılanması beklenmektedir.
EMRP projelerinde TÜBİTAK UME'nin artan performansı, ülkemizdeki diğer kurumların artan
araştırma potansiyeli ve gelişen altyapısı göz önüne alınarak, TÜBİTAK UME haricindeki diğer
kurumların da katılımını ön gören ve 10 yıl sürecek projeler için TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı He
12.000.000 Avro katılım payı ve 6.000.000 Avro ek rezerv fonu ayrılması kararlaştırılmıştır.
EMPIR hakkında daha fazla bilgi İçin: http://w w w .em plronllne.eii/
Download

Program/Katılım Formu(4 Sayfa)