PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan
başvurularda yakacak yardımı teslimi, vakfımıza yakacak sevkiyatı yapıldığı tarihlerde olur.
3
4
5
6
7
8
BARINMA YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Barınma İhtiyaç Raporu / varsa Hasar Tespit Raporu / Kira Kontratı
5. Yapım ve onarım taleplerinde söz konusu taşınmaza ait tapu belgesi
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir
2. Başvuru Dilekçesi
Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit 3. Sorgu Dilekçesi
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Öğrenci Belgesi
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi (Yaşlı-Engelli-Engelli Yakını hangisi için başvuru yapılacaksa)
2022 YARDIMLARI
(Yaşlı-Engelli-Engelli Yakını Yardımı) 3. Sorgu Dilekçesi
4. En az % 40 oranını gösteren sağlık kurulu raporu
5. Gerekli durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesince verilmiş vesayet kararı
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA
YÖNELİK DÜZENLİ MERKEZİ YARDIM 3. Sorgu Dilekçesi
Not: Resmi nikâhlı iken eşinin vefat etmiş olması şarttır.
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE
YARDIM
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Askerlik Belgesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Gıda yardımının devamı
için yapılan başvurularda)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Yakacak yardımının
devamı için yapılan başvurularda)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Kira yardımının devamı
için yapılan başvurularda)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Sosyal destek yardımının
devamı için yapılan başvurularda)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14 GÜN (Eğitim yardımının devamı
için yapılan başvurularda)
14 GÜN
14 GÜN
14 GÜN
9
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Öğrenci Belgesi
3. Sorgu Dilekçesi
7 GÜN
Not: Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde başvurular alınır 7 gün içerisinde Sistem üzerinden Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Çocukların Aşı Kartı Fotokopisi
3. Sorgu Dilekçesi
10
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
7 GÜN
Not: İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 7 gün içinde
Sistem üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
11
12
ŞARTLI GEBELİK YARDIMI (ŞNT)
AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)
13
TERÖR ZARAR YARDIMI
14
PROJE DESTEKLERİ (GELİR
GETİRİCİ PROJELER)
15
PROJE DESTEKLERİ
1. SYDV Şartlı Gebelik Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. 14 Haftaya kadar olan gebelik için ultrason yada gebelik raporu
3. Sorgu Dilekçesi
Not: Yılın 12 ayı başvuru alınır ve 7 gün içerisinde Sistem üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Hasar Tespit Raporu/Yangın Raporu vb.
5. Gerekli durumlarda fotoğraf, cd vb.
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Terör zararı tespit tutanağı
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4. Sorgu Dilekçesi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans
mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara
bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğüne gönderilir.
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4. Sorgu Dilekçesi
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar
bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğüne gönderilir.
7 GÜN
7 GÜN
7 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu Dilekçesi
4. Gelir Tespiti Başvuru Formu
16
GSS (GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ)
Not: Gelir tespiti: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı
alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan
hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespitini,
Gelir testi: Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine ilişkin nesnel yöntemi
belirtir.
7 GÜN
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun kapsamında olunması gerekmektedir.
Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen
geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.
Her türlü afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak
haklardan yararlandırılır.
NOT: Başvurularda istenen form ve dilekçe matbu evrakları SYD Vakfı tarafından, doldurulmak üzere başvuru sahibine verilir. (SYDV Başvuru Kayıt Formu, Başvuru Dilekçesi, Sorgu Dilekçesi, Gelir
Tespiti Başvuru Formu, ŞNT Yardımı Başvuru Formu)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
:
:Pınar GÜNDOĞDU TANRIVER
:Vakıf Müdürü
:Yönetim Cad. No:13 Yakutiye/ERZURUM
:233 44 08
:233 44 08
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Hamit GENÇ
Unvan
: Palandöken Kaymakamı
Adres
: Yönetim Cad. No:13 Yakutiye/ERZURUM
Tel.
: 233 55 00
Faks
: 233 55 00
e-Posta
: [email protected]
Download

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları