ÇANKIRI VALİLİĞİ MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
PERSONEL ALIMI İLANI
Çankırı Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile
belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve
Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1
(Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilecektir. İş ile ilgili bilgiler, adaylarda
aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) Personel Alıntında ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında lisans mezunları için yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 türünden en az 60 puan almış olmak.
9) Adaylar, başvurulan pozisyon için mülakat listesi açıklanıncaya (mülakat listesine girilmesi
durumunda mülakat sonuçlanıncaya) kadar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir.
10) Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3’ten
en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday çağrılacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmak.
2) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak (Bilgisayar kullanabilirliğini ispatlayan belge)
3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
4) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda
her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair sağlık raporu.
5) Alımı gerçekleştirilecek personel için kendisinin Çankırı İli sınırları içerisinde ikamet
ediyor olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesi.16/12/2014
tarihinden sonra yapılan ikamet değişiklikleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular 18/12/2014 - 02/01/2015 tarihleri arasında (02/12/2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar başvuru yapılabilecektir) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak
yapılacaktır. (www.sosyalyardimlar.gov.tr/) http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx
Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 02/01/2015 17:00 dan itibaren Çankırı
Valiliğinin http://www.cankiri.gov.tr/ Resmi Web sitesinde yayınlanacaktır.
Mülakata hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 06/01/2015 Salı günü saat 17.00’ye
kadar Çankırı ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmek
zorundadır. Posta yoluyla ve belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alman belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- İş başvuru dilekçesi
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
4- Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış
olmak (KPSS sonuç belgesi fotokopisi)
5- Diploma fotokopisi
6- Adli sicil belgesi
7- Erkek adaylarda Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge
8- Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
9- Kendi el yazısıyla yazmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu,
iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve
amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
10 - Personel alımı için başvuracakların kendisinin Çankırı İli sınırları içerisinde ikamet ediyor
olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesi.
11- Mülakat sınavını kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim
koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair sağlık raporu, (sözleşme imzala
aşamasında istenecektir.)
MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Alınacak olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için başvuran adaylar arasından, KPSS P3
puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı
aday (5 kişi) mülakata çağırılacaktır.
Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi, 02/01/2015 17:00 dan
itibaren Çankırı Valiliğinin http://www.cankiri.gov.tr/ Resmi Web sitesinde
yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya
da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve
sözleşmeleri imzalanmayacaktır
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta
serbesttir.
İrtibat için: Çankırı İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Cumhuriyet Mah. Necip
Fazıl Kısakürek Sok. Hükümet Konağı Kat:1 ÇANKIRI
Tel: 0 376 213 52 84 / Fax: 0 376 213 52 84
Download

Çankırı SYDV Personel Alım İlanı