T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI insan KaynakIarl Genel MUdUrliigU SaYI : 16833931/929/4791047
Konu: Okul MUdUrU iken Kullamlmayan
ytlhk izin
23110/2014
.....................vALiLIGiNE (11 Milli Egitim MUdUrIUgU)
ilgi
a) 16/0112013 tarihli ve 34932 saYlh Milli Egitim Bakanhgl izin Yonergesi,
b) 25/0912014 tarihli ve 4214219 saYlh yazl,
e) Devlet Personel Ba~kanhgmm 16/10/2014 tarihli ve 5563 say III yazlS1.
Bakanhglmlza bagh okul ve kurumlarda egitim ogretim smlfl i~inde ikinci
gorev olarak okul ve kurum yonetieiligine atanan ve daha sonra yonetieiligi sona erdirilip
ogretmenlige ba~layanlann idareeilikte kullanmadlklan ytlhk izinlerini kul1amp
kullanamayaeaklarl hakkmda ~e~itli illerden Bakanhglffilza talepler gelmektedir.
Bilindigi Uzere, TUrkiye Cumhuriyeti AnayasaslDlD "<;ah~ma $artlan ve Dinlenme
Hakkl" ba~hkh 50 nei maddesinde:" Kimse, ya~ma, cinsiyetine ve gUeUne uymayan i~lerde
~ah~tmlamaz. KUyUkler ve kadmlar ile bedeni ve ruhi yetersizligi olanlar yah~ma ~artlan
baklmmdan ozel olarak korunurlar. Dinlenmek, yah~anlann hakkldlf. Oeretli hafta ve bayram
tatili ile Ueretli yIlhk izin haklan ve ~artlan kanunla dUzenlenir." hUkmUne yer
verilmektedir.
657 saylll Devlet Memurlan Kanunun 103 UneU maddesinde ;"Ogretmenler yaz
tatili He dinlenIrie tatillerinde izinli saytllrlar.Bunlara, hastahk ve diger mazeret izinleri
dl~mda, aynea yIlhk izin verilmez. " hokmo yer almaktadlr.
Milli Egitim Bakanbgl hin Yonergesinin 1 inci maddesinde :"Ogretmen dl~mdaki
memurlar, kendilerine ikinci gorev olarak okullkurum yonetieiligi verilenler ve yUz yUze
egitim yaptlmayan egitim kurumlarmda gorevli ogretmenlerden hizmet sUresi bir Ylldan on
yda kadar (on yd dahil) olanlarm ydhk izin siireleri yirmi gUn, on yddan fazla olanlann ise
otuz gUndiir. " hUkmone yer verilmiftir.
Milli Egitim Bakanbgl hin Yonergesinin 8 inci maddesinde ise:"(l) Ytlhk izin
memurun istegi Uzerine 6 net maddede belirtilen amirler tarafmdan verilir. (2) Amirler,
memurlann ytlhk izinlerini kullanmalarmda takdir hakkma sahiptir. Amirler bu haklanm,
gorevin aksamamaslm ve memurlann isteklerini birlikte goz onUnde bulundurarak, aylkhk ve
e~itlik ilkeleri yeryevesinde memurlann ytlhk izin zamamm planlayarak kullanular."hiikmii
yer almaktadlr.
Atatiirk Blv. 06648K1Zday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnttll bilgi i~in: Celalettin ERANIL Egitim.Uzmam(~ahsaBagh)
Bu evTak gilvenli elektronik imza He imzalanml~Ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Tel: (0312) 413 1415
Faks:(O 312) 4195251
80Sb-de 1a-3d 1e-8280-9827 kodu ile teyit edilebilir.
Konu ile ilgili ilgi (b) yazunIzla Devlet Personel Ba~kanhgma goril~ sorulmu~ ve
alman ilgi (c) gor~ yazlSl ekte gonderilmi~tir.
tlgi (c) goril~ yazlsmda belirtilen hususlara uyulmasl hususunda geregini rica ederim.
Hamza A YDOGDU
Bakan a.
Genel MudUr
EKi: tIgi (c) yazl
DAGITIM:
81 il Valiligine
Atatiirk Blv. 06648 Ktzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi ir;;in: Celalettin ERANIL Egitim.Uzmam(~aBagh)
Tel: (0 312) 413 1415
Faks:(0312) 41952 51
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanrm~ttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
80Sb-dc la-3d 1c-8280-9827 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
DEVlET PERSONEl BA,KANlIGI
Sa)'l : 31292642-045. 2-5563
'Konu : ytlbk izin
1611012014
MiLLt EGtriM BAKANLIGINA
llgi
e 168339311929/4214219 sayJb Yazl.
:tk:inci garev 0
okul veya kurum yijneticili~e atanan ve daha soma yOOeticilik g<>revi sana
erdirilip lSAretmenlik go ine ~layanIann ylSneticl olarak ~JIllB.kta ik.en kullanamadlklan yJlbk
izinlerini lSiretmen1ilYe b ladlktan sonra kuUarup kuUanamayacaklan hususunda B8fkanll~muz
~ taIep ediJdiAi' ya7J incelenrniP.
BilindiAi fizere. .. 'yc Cumhuriyeti Anayasasmm II~ prtlan ve dinlemne halda" bBfhkh
50 nci maddesinde; ..
YBflllI., dosiyetine ve gOciine uymayan "Ierde I;abftmlamaz.
KOt;lkler ve lea nJar De bedeni ve ruM yetenlzllll olanlar ~abJllla tartIan bakmundan
6zeI olarak konmurlar.
'Qlnlenmek, ¢If............ haklamr. Ucretli hafta v bayram tatlll fie Ocretli Yllilk izin haklarl ve ,artlarl kanunla
dUzenlenlr." hiikmUne verihnekt.edir.
Di~er taraftan, 6S sayili Devlet Memurlan Kanununun " izin" bafhklI 23 Qncil maddesinde;
"Devlet memurlan, bu
unda gosteriJen sOre ve ,artiarla IzIn hakkma sahlptirler. "hilkmii,
"V,llik izinll bBfhkh 102 . maddesinde; "Devlet memurlanmn yillI.k iDn sUresi, blzmed 1 )'lIdan
on ylla kadar (On )'II d hll) elanlar l~lD yirml gOn, hizmeti on ylIdan fazla elanlar i~jn 30
gIlndOr. Zorunlu ball e bu siirelere Kidif ve d6nil, ~ en ~k ildfer giln eklenebilir. " hUkmii,
''Ydbk izinlerin kullaru~ .. bqbkb 103 Oneil maddesinde. "Ydbk izmIer, amirin uYlun bulacap
zamanlarda, toptan vey lbtlyaca g6re klsIm kIsun kullandablUr. BJrbirinllzUyen lid yahn JzIII
blr arade verUebillr.
ri yaille bir tinceld yll harl~, tinceki yillara alt kuDandmayan izln
haklanMdl,er.
Qiretmenler y tatill He dinlenme tatillerinde izlDli saydlll.ar. Bunlara, bastabk ve
diler mazeret Izlnlerl mda, aynca )'lllik Izln verOmez•••" hOkmQ yer a1ma1c:tadIr.
Bu itibarla, ylSne ici olarak ~all~makta iken ikinci gorevine son verilerek lSAretmenli~e
baflayanlann ancelikle
tatili He dinlemne tatillerinde izin kulIamnalan gerekti~, fakat ogretmenlige
~Iadlgl ytl i~ yaz .. ve dinlenme tatillerinin ~ o1mast halinde, dinlenmenin Anayasadan
kaynaJdanan bit bat 0
da g(Sz 0n0ne a1marak, ilgiJilerin yfuletici iken kuIlanamadJklan )'Ilbk izinlerini
eiitim ve ogretimde aks IP neden ohnayacak ~kilde carl yd i~inde kullanmalanmn uygun oJacagi
miitalaa ediImektedir.
Bilgilerinize aIZ
~abanT~
B8fkan a.
Devlet PenoDei B8fkan Yard.lmcisl
Giivenli Elektronik irnzall Ash he Aynl(hr. Adres: lzmir Cad. No: 41 K.1zI y/ANKARA
a.ks: 0(312)4188291
Telcfon: 0 (312) 408 7000
E-posta: [email protected]
ektronikAt: hUp:/Iwww.dpb.gov.trl
501088)'111
Evrak reyidi h
• jmza Kanunu'.IIII U),BWl olllllk Gilvenli Elekltonik tmza ile Dreti~.
:lIcbY..lIl'Ju.dpb.aov.tT:8G80 adreainden A9n.18PH-D'I'EK kodII ile yapllabilir.
Download

Yazı İçin Tıklayınız.