ÖZGEÇMİŞ
Halil KAPAR
Adı ve Soyadı
Halil KAPAR
Ünvanı
Ziraat Yüksek Mühendisi
Çalıştığı Bölüm
Tarla Bitkileri
Yazışma Adresi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,
Samsun - Ordu Karayolu 17. km. Tekkeköy / SAMSUN
Telefon
(0362) 256 05 14 / 1032
Faks
(0362) 256 05 16
e-posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim
Alanı
Mezuniyet
Yılı
Derece
Türkiye
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Ziraat fakültesi
Tarla bitkileri
Yüksek
Lisans
Türkiye
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Ziraat fakültesi
Tarla bitkileri Lisans
1993
1986
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim Görev Türü
Görev
Dönemi
Tarım İl Müdürlüğü
Türkiye Mardin
İlçe Yayım
Müh
1987-1988
Güneydoğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Türkiye Diyarbakır Islah
Araştırmacı
1988-1990
Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
Türkiye Samsun
Araştırmacı
1990-
Mısır Islahı
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı
PROJE DENEYİMİ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Proje
Türü
Görev
Tarih
Kendilenmiş At Dişi Mısır (Zea Mays Karadeniz
Indendata Sturt.) Hatlarından Verim
Tarımsal
ve Kalitesi Yüksek Silajlık Mısır
Araştırma
Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Enstitüsü
58516
01.09.2005- Araştırmacı/
Ulusal
01.05.2009 Uzman
Kendilenmiş At Dışı Mısır Hatlarında Karadeniz
Moleküler Genetik Analiz Yöntemi
Tarımsal
ile Yüksek Verimli Muhtemel Hibrit Araştırma
Anaçlarının Belirlenmesi
Enstitüsü
81600
01.05.2006- Araştırmacı/
Ulusal
01.05.2009 Uzman
Bazı Yeni Şeker Mısırı Tiplerinin
Farklı Çevrelerde Verim Ve Verim
Özelliklerinin Belirlenmesi
Karadeniz
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
91588
01.03.2009- Araştırmacı/
Ulusal
01.09.2011 Uzman
Karadeniz Bölgesi Mısır Islah
Araştırmaları
Karadeniz
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
1990-
Araştırmacı/
Ulusal
Uzman
DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan
Danışmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
Özata, E., Kapar, H. 2013. Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Genotiplerinin
Samsun Koşullarında Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma
Dergisi Cilt.3 Sayı 6 (2): 028-031.
Öz, A., Özata, E., Kapar, H. 2013. Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Çeşidi Islahı
Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Cilt.3 Sayı 6 (2): 019-023.
Özata, E., Kapar, H. 2013. Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Cilt.3 Sayı 6 (2): 024-027.
A. ÖZ, S. İPTAŞ, M. YAVUZ, H. KAPAR,2012, Silajlık Hibrit Mısır Islahına Uygun Kendilenmiş
Hatların Belirlenmesi TABAT tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Bahar 2012-11-27 Cilt:5 Sayı:1
Bahar 2012-11-27 Sayfa:42-47
Kapar H.,A. Öz, 2006, Bazı Mısır Çeşitlerinin Orta Karadeniz Bölgesinde Performanslarının
Belirlenmesi, OMÜ Ziraat Fak. Dergisi, Cilt:21,Sayı:2,147-153
Öz. A., H. Kapar, 2005. Samsun koşullarında geliştirilen bazı tek melez mısır çeşitleri üzerine
araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 229-234.
Öz. A., H. Kapar, 2005. Samsun koşullarında geliştirilen bazı tek melez mısır çeşitleri üzerine
araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 229-234.
Öz. A., H. Kapar, 2005. Samsun koşullarında geliştirilen bazı tek melez mısır çeşitleri üzerine
araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 229-234.
Öz. A., H. Kapar, 2005. Samsun koşullarında geliştirilen bazı tek melez mısır çeşitleri üzerine
araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 229-234.
Öz. A., H. Kapar, 2005. Samsun koşullarında geliştirilen bazı tek melez mısır çeşitleri üzerine
araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2), 229-234.
Öz. A., H. Kapar, 2005. Yağ Oranı Yüksek Mısırların Önemi. Türktarım Mart-Nisan 2005,
Sayı:162, sayfa 54-55
Öz. A., H. Kapar., 2003.Samsun Koşullarında Geliştirilen Çeşit Adayı Mısırların Verim Öğelerinin
Belirlenmesi Ve Stabilite Analizi AÜ. Tarım Bilimleri Cilt:9, Sayı:4.
Öz, A. H. Kapar. 2001. Samsun Şartlarında Geliştirilen bazı Tek Melez Mısırların Verim ve Verim
Öğelerinin Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.
Öz. A, H. Kapar ve A. Üstün. 2003. Türkiye’de üretimi yapılan bazı mısır çeşitlerinin
discriminant ve cluster analizleri ile farklılıklarının belirlenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20
(2), 115-121.
Öz. A., H. Kapar, 2003. Karadeniz Koşullarında Geliştirilen Tek Melez Mısır Çeşit Adaylarının
Verim Ve Bazı Agronomik Karekterlerinin Belirlenmesi. OMÜ Ziraat Fak.Dergisi, 18(3):46-50.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Özata, E., Kapar, H. 2013. Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays indentata Sturt) Genotiplerinin
Samsun Koşullarında Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma
Dergisi Cilt.3 Sayı 6 (2): 028-031 - 2013
Öz A., S. İptaş, M. Yavuz ve H. Kapar, 2013. Variation of some maize inbred lines for the wholeplant herbage traits. 48. Croatian & 8. International Symposium on Agriculture, 17-22 February 2013,
Dubrovnic, Croatia. 303-307
Özata, E., ve Kapar, H., 2013. Bazı Atdişi Hibrit Mısır (Zea mays l. indentata) Genotiplerinin Samsun
Koşullarında Kalite ve Performanslarının Belirlenmesi. II.UlusalTarım Kongresi 24-26 Ekim 2013.
Antalya.
Öz. A., Özata, E. Ve Kapar, H. 2013. Hibrit Mısır Islahı Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Tarım
Kongresi 24-26 Ekim 2013. Antalya.
E.ÖZATA, A. ÖZ, H. KAPAR, 2012, Silajlık Hibrit Mısır Çeşit Adaylarının Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi, TABAT tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Bahar 2012-11-27 Cilt:5
Sayı:1 Sayfa:37-42
E. ÖZATA, H. KAPAR, 2011, Atdişi mısır yoklama melezlerinin verim ve bazı verim öğeleri 9.Tarla
Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa Cilt:1 Sayfa:439
A.ÖZ, H. KAPAR , 2011,Bazı Şeker Mısırı Kendilenmiş Hatlarının Yoklama MelezlemesiYolu ile
değerlendirilmesi 9.Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011Bursa Cilt:1 Sayfa 467
ÖZ A, H. KAPAR, 2011, Bazı Atdişi Mısır Saf Hatlarının Yoklama Melezlenmesi ile Verim ve Bazı
Verim Öğelerinin Belirlenmesi 9.Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011 Bursa Cilt:1 Sayfa:447
Sakin M. Ali, Oral Düzdemir, Hüseyin Gözübenli, HALİL KAPAR,Şule KÜÇÜKYAĞCI, Abduvahit
SAYALSAN, 2011, Bazı Şeker Mısırı tiplerinin farklı çevrelerde verim ve verim
özelliklerininBelirlenmesi 9.Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011Bursa Cilt:1 Sayfa 351
Öz. A., H. Kapar, M.Tezel, A. Üstün, 2009. Silajlık Mısır Çeşidi Islahı Üzerine Bir Araştırma.
Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, 875-879.
Öz A., H. Kapar. 2009. Bazı Mısır Çeşitlerinin İnorganik Girdi Kullanmadan Çarşamba Ovasında
Performanslarının Belirlenmesi. III. Organik tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Yalova, 85-93.
Öz. A., M.Tezel, H. Kapar, A. Üstün, 2008. Samsun ve Konya Şartlarına Uygun Mısır Çeşitlerinin
Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya
Öz. A., H. Kapar, 2007. Mısırın Yağ İçeriği Ve Yağ Sanayi Açısından Önemi. 1.Ulusal Yağlı
Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs 2007, Samsun, 388-391.
Öz. A., H. Kapar, 2007. Mısır Bitkisinde Üçlü Ve Çift Melez Islahı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye
VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, 505-508
ÖZ A., H. KAPAR, 2006. Bazı Mısır Çeşitlerinin İnorganik Girdi Kullanmadan Çarşamba Ovasında
Performanslarının Belirlenmesi, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu.1-4 Kasım, 2006.
Öz. A., S. Yanıkoğlu, H. Kapar, A. Balcı, Y. Yılmaz ve M. Çalışkan., 2005. Samsun ve Sakarya
koşullarında geliştirilen ümitvar mısırların verim, bazı verim unsurları ve verim stabilitesinin
belirlenmesi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
IŞIK D., MENNAN H., KAPAR H., (2004), Samsun İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı
Otların Farklı Dönemlerde Yok Edilmesi İle İlgili Kritik Periyodun Saptanması. Türkiye I. Bitki
Koruma Kongresi, 8-10 Eylül 2004, SAMSUN, s..240
Öz. A., H. Kapar.2003. Karadeniz bölgesi için geliştirilen ümitli tek melez mısırların verim ve verim
unsurları. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır.
Öz. A, H. Kapar ve A. Üstün. 2003. Türkiye’de üretimi yapılan bazı mısır çeşitlerinin
discriminant ve cluster analizleri ile farklılıklarının belirlenmesi. GAP. III. Tarım Kongresi. Şanlıurfa
Diğer yayınlar
Düzenleme Tarihi: 17.11.2014
Download

ÖZGEÇMİŞ Halil KAPAR