TÜRKİYE’DE
SAĞLIK TURİZMİ
1
Sağlık Turizmi, Medikal Turizm – Nedir, Ne değildir?
Bu terimler, uluslararası sınırların ötesinde sağlık hizmetlerinden yararlanma uygulamasının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan
durumu tanımlamak üzere seyahat acenteleri ve kitlesel medya tarafından geliştirilmiştir.


2011’de %15’lik artışın
projeksiyonu
Medical Tourists to Turkey
Number of tourists
140000

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2008
2009
2010
Year
Private Hospitals
2011
Sağlık turizmi, sağlık hizmetleri için yurtdışına seyahat edilmesine denir.
Sağlık turizmi genellikle acil veya kritik tedaviler için yapılmaz. Genel özellikleri:
 Yurtdışında yapılması
 Gurbetçilerin bakımını içermesi
 Bazen gerekli tıbbî tedavi acil olması, ama genellikle kozmetik cerrahî ya da diş bakımı
gibi seçmeli tedavilerin söz konusu olması.
«Sağlık turistleri»’nin yurtdışına gitmesi için nedenler:
 Kendi ülkelerinde gerçekten var olan veya öyle olduğu sanılan düşük hizmet kalitesi
 Düzenleyici kurumlar, sağlık harcamalarını ödeyenler, bazı uzmanlar veya prosedürler
tarafından getirilen sınırlamalar,
 Tedavi protokolleri, ekipman ya da hizmetleri
 Uzun bekleme süreleri
 Bakımın / sağlık hizmetinin daha düşük maliyetli olması
 Kişisel sebepler
Public Hospitals
• Daha geniş anlamda, sağlık turizmi (medikal turizmden ayrı olarak) normalde seyahat ve turizmle özdeşleştirilen
keyfi yönleri içermektedir. Seyahat acenteleri ve havayolları arasında yapılan anlaşmalarla hasta, hasta yakınlarına
ya da arkadaşlarına indirimli oranlarda “mini tatil” seçenekleri sunulmaktadır.
2
Paydaşların İlişkileri Haritası
Ticaret Odası
Gezilecek Yer/Market/Otel
İlişkili Paydaşlar
Diğer Kurumlar
Tur Operatörü
Ulaşım
Sağlık Turizmi
Reklam Şirketi
Hastalar ve Yakınları
Ana Paydaşlar
Eczane
Yatırımcı
Hastane
Sigorta Şirketi
Karmaşık İlişkileri olan Çok Paydaşlı Yapı
Dağıtımcı
Üniversite
Medikal Ekipman
Şirketi
İlaç
Şirketi
3
SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir yere
herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan
planlı seyahate ‘‘Sağlık Turizmi’’, seyahat edene de ‘’ sağlık
turisti’’ denir.
TURİSTİN SAĞLIĞI: İkamet edilen yerden başka bir
ülkeye seyahat amaçlı giden turistlerin seyahat halindeyken
acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalmasına
‘‘Turistin Sağlığı’’ denir.
TURİZM SAĞLIĞI:Turistin konakladığı ve gezdiği
çevrelerin sağlığı ve sağlıklı bir ortam olması, turistin
çevreye, çevrenin turiste sağlık açısından etkisi,
çevre sağlığının konusudur.
4
SAĞLIK TURİZMİ
ÇEŞİTLERİ
Medikal Turizm
2. Termal Turizm
3. Yaşlı ve Engelli Turizm
1.
5
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ TARİHÇESİ
 1990-2000 sağlık turizmi konuşulmaya başlandı.
 2000-2005 sağlık turizmi gündeme girdi.
 Sağlık turizmi çeşitliliğinde Tıp Turizmi öne çıktı.
 2005-2010 STK, Kamu ve Özel sektör de sağlık turizmi farkındalığı oluştu.
 2010-2014 Stratejik eylem planında yer aldı.
 2010 Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatorluğu kuruldu.
 2011 yılı Sağlık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat değişikliği yayınlandı.
 Genelge (2011/41),Yönetmelikler yayınlandı.
 Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonuna girdi.
 Hükümet programında yer aldı.
 Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeline işaret etti.
 Hükümet Politikası haline geldi.
7
ÜLKEMİZE 2008-2009-2010 YILLARINDA GELEN
SAĞLIK TURİSTLERİ ENVANTERİ
ÖZEL
KAMU
TOPLAM
8
2008
56.276
17.817
74.093
2009
70.519
21.442
91.952
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi
2010
77.003
32.675
132.327
ÜLKEMİZİN 2010 YILI MEDİKAL TURİZM
KAMU – ÖZEL DAĞILIMI
2010 Kam u - Özel DAğılım ı
8%
Özel
Kamu
92%
9
Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi
1 – Medikal Turizm ( Tıp Turizmi )
 İleri tedaviler ( Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi,
cyberknife vb. )
 Transplantasyon
 İnfertilite ( Tüp bebek İVF uygulamaları )
 Estetik Cerrahi
 Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.
Hizmet Yeri : Sağlık kurum ve kuruluşları
Hizmet Verenler: Sağlık personel ve özellikle doktorlar
(tamamen hekim merkezli hizmet)
10
TÜRKİYEDE MEDİKAL TURİZMİ
SUNUM
A- Özel Sağlık Kuruluşları
B- kamu Hastaneleri 2011/41 Sayılı Genelge
1- Üniversite Hastaneleri
2- Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
- Belli İl’lerde Belli Hastaneler
- Sağlık Kampüsleri (22İl’de inşaatlar başlıyor)
11
2- Termal Turizm ve SPA-Wellnes
 Kaplıca tedavileri
 Talossoterapiler(deniz suyunda tedavi)
 Hidroterapi(su ile tedavi)
 Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi)
 Peloidoterapi(çamur tedavisi)
 Klimaterapi(iklim tedavisi)
Hizmet Yeri : Kaplıca ve Sağlıklı yaşam tesisleri ve yaylalarımız
Hizmet Verenler: Yardımcı sağlık personeli ve diğer personel
(doktora ihtiyaç çok az)
12
Anadolu’da 1800 termal kaynak bulunmaktadır
 46 şehirde 190 termal tesis vardır, yatak kapasitesi yaklaşık 15.000’dir
 Türkiye termal kaynak bakımından dünyanın 7. zengin ülkesidir
 2009 yılında 10 milyon yerli turist ve 300.000’i aşkın yabancı turist gelmiştir. 2012 yılında ise 1 milyon
yabancı turistin gelmesi öngörülmektedir

Türkiye’deki Termal Spa’lar
Türkiye’de Ana Termal Spa’lar
Yalova
Bolu
Çanakkale
Ankara
Bursa
Balıkesir
Eskişehir
Sivas
Kütahya
Bingöl
Nevşehir
Afyon
İzmir
KAYSERİ
Van
Konya
Aydın
Denizli
Muğla
Kaynak: Türkiye Sağlık Turizmi Kalkındırma Kurulunun Sağlık Turizmi Sunusu
Türkiye Spa’ları http://www.allaboutturkey.com/spa.htm
Spa Zirvesi 2010
13
14
15
3- Yaşlı ve Engelli Turizmi
 İleri yaş turizmi ( gezi turları, meşguliyet terapileri )
 Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım veya rehabilitasyon
hizmetleri )
 Klinik konukevlerinde rehabilitasyon hizmetleri
 Engelliler için özel bakım ve gezi turları
Hizmet Yeri : Klinik konukevleri, tatil köyleri ve bakım
16
evleri v.b
Hizmet Verenler: Eğitim almış sertifikalı lise mezunu
personeller (doktora doğrudan ihtiyaç yok)
SAĞLIKLI YAŞAM TESİSİ
17
18
SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönlerimiz
•Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun
Batıyla yarışabilecek seviyeye gelmesi
•JCI ile akredite olmuş hastane
sayısı(44)açısından dünyada 2.
sıradayız.
•Sağlık turizmi mevzuat düzenlemesi
var
•Termal kaynaklarımıza Avrupa’da
1.sırada Dünyada ise 7. sırada
•Ülkemizin uygun iklimi,tarihi ve
turistik uygarlıklar merkezi
•Ülkemiz çevresinde 712,000,000’luk
bir topluluğa hitap edebilecek merkezi
bir konumdadır.
•Genç nüfus ve eğitilebilirlik ile ciddi
bir iş gücü potansiyeline sahibiz
•Nitelikli insan kaynaklarımız
19
•Sağlık hizmet maliyetimiz düşük
Zayıf Yönlerimiz
•Sağlık personelinin (doktor, hemşire
vb.) sayısal azlığı
• Sağlık Turizmi ile ilgili Politikamız
yeni oluşuyor.
•Sağlık Turizmi açısından Kurumsal
yapımız yeni oluşuyor.
•Yabancı doktor çalıştırılma imkanı yeni
başlıyor.
•Yetişmiş ara genç eğitim eleman eksik
(yetiştirilebilir)
•Yabancı dil eğitimi zayıf, dil bilen
personel az,
•Sağlık Turizminde , devlet, STK ve
sektör temsilcilerinin işbirliği tam
sağlanamadı
•Sağlık Turizmi imkanlarımızın
yurtdışında tanıtımı yetersiz.
•Tanıtım eksikliğimiz var
Fırsatları
• Ülkemize bilgi ve tecrübe transferi (knowhow) yasal düzenlemeleri temel prensipler
• İş istihdamı (sağlık personeli ve diğer
personeller)
• Ekonomik kazanım(ülkeye döviz girdisi)
• Yeni yatırımlar(yaşlı tatil köyleri kaplıcalar,
hastaneler v.b)
• Yurtdışında Sosyal ve siyasal güç kazanımı
(Lobi Gücü)
• Özel sağlık sektörünün finansal yapısının
güçlenmesi
• Ülkemize Yabancı Sermaye girişi
20
Tehditleri
• Sağlık profesyonelleri (özellikle doktorlar)
güçlenen özel sağlık sektörüne kayar.(temel
prensip)
• Özel sağlık kurumlarında talep artar (Kamuya
sağlık hizmetivermekten vazgeçebilir)
• Yurtdışından bulaşıcı Hastalık yayılabilir.
(NDM-1 Hindistan dan yayıldı) Tbc, Aids’li
hastalar gelebilir.
• Özel sağlık sektörü kendi halkımıza(GSS)
hizmet sunmaktan vazgeçebilir.
• Malpraktislere yasal yaptırım etkin değil
(Hukuki Riskler)
• Rakip Ülkelerden gelecek rekabet baskısı
SAĞLIK TURİZMİ
POLİTİKAMIZ
21
Sağlık Turizmi Politikamızın Oluşturulmasında
Temel Prensipler-1
• Halkımıza sunulan sağlık hizmeti aksamamalı,
• Hizmet alıcılar ekonomik ve siyasi açıdan katma
•
•
•
22
•
değeri yüksek bir kitle olmalı ve Ülkemize siyasi
ve sosyal açısından katkıda bulunmalı,
(çevremizdeki ülkeler)
Kapasite fazlası bulunan alanlara (Termal ve Yaşlı
Turizmi) öncelik verilmeli,
Verilen sağlık hizmeti uluslar arası standartlarda
olmalı,
Ekonomik getirisi ve bilgi transferine katkıda
bulunmalı,
Sağlık hizmetinin sürdürebilirliğine katkı yapmalı.
Sağlık Turizmi Politikamızın
Oluşturulmasında Temel Prensipler-2
 Sağlık turizmi sunacak kurumların denetlenmeli ve





23
Planlama yapılmalı,
Sağlık Turizmi mevzuat çalışmaları genişletilmeli,
Sağlık Turizmi Stratejik eylem planı hazırlanmalı,
Sağlık Bakanlığı sağlık turizminde koordinatör
bakanlıktır,
Beyin göçüşünü engellemeli ve hatta tersine çevirmeli
Hekim ihtiyacı az olan Sağlık Turizmi bölümlerine
(Termal ve Yaşlı Turizmi) ağırlık verilmeli.
Download

Sağlık Turizmi (Yaz Okulu Final Sınavı için)