i
ÇE
BA
H
ŞE
H
İR
ÜN
RS
İV
E
Sİ
İT
E
İçindekiler
Giriş ...............................................................................................................................................................................2
Amaç .............................................................................................................................................................................2
Ders Planında Yer Alması Gerekenler ...........................................................................................................................2
Sİ
Ders Giriş Sayfasında Yer Alması Gerekenler................................................................................................................2
İçeriğin Hazırlanmasında İzlenecek Yöntemler .............................................................................................................2
İT
E
Ders İçeriğinin Zenginleştirilmesi İçin Kullanılabilecek Yöntemler ...............................................................................3
Video & Ses ..............................................................................................................................................................3
Grafik (Resim, Poster, Afiş, Fotoğraf, Diyagram, İkon, Tablo, vb.) ...........................................................................3
Simülasyon ................................................................................................................................................................3
RS
Animasyon ................................................................................................................................................................3
Sınav Uygulamaları ...................................................................................................................................................3
İletişim & Etkileşim .......................................................................................................................................................4
Öğrenci-Öğrenci ................................................................................................................................................4
2.
İçerik-Öğrenci....................................................................................................................................................4
3.
Öğretmen-Öğrenci ............................................................................................................................................4
İV
E
1.
ÜN
Uzaktan Eğitimle Verilen Örnek Bir Ders Tasarımı 1 ....................................................................................................5
a. Ders Giriş Sayfası ..................................................................................................................................................5
b. Ders İçeriği ............................................................................................................................................................9
c. İletişim & Etkileşim..............................................................................................................................................16
İR
Uzaktan Eğitimle Verilen Örnek Bir Ders Tasarımı 2 ..................................................................................................17
Ders Planlayıcısı ..............................................................................................................................................17
b.
Derse Giriş Sayfası...........................................................................................................................................18
c.
Ders İçeriği ......................................................................................................................................................19
d.
Ölçme – Değerlendirme ..................................................................................................................................20
BA
H
ÇE
ŞE
H
a.
1
Giriş
Sİ
Günümüzde eğitim ve teknolojide yaşanan gelişmeler, eğitim-öğretim alanlarında birçok kolaylık
sağlamaktadır. Dünyada birçok eğitim-öğretim kurumunda kullanılmakta olan, elektronik ortamda öğrenme olarak
ifade edilen e-öğrenme, ülkemizde de önemli bir oranda kullanılmaktadır. E-öğrenme çalışmalarında en önemli
problemlerden biri içerik yetersizliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda e- öğrenmede etkili ve zengin içerik
üretimi yetersizliğinin ortadan kalkması açısından içeriğin belli bir standart doğrultusunda uyarlanması büyük önem
arz etmektedir.
İT
E
Amaç
Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi tarafından hazırlanan bu kılavuzun, uzaktan eğitimle verilen
derslerin aşamasında öğretim görevlilerine yol göstermesi hedeflenmektedir.
Bu kılavuz yardımıyla öğretim görevlisine,
RS
Ders planını hazırlama,
Ders giriş sayfası hazırlama,
Ders içeriğini zenginleştirme ve ilgi çekici hale getirme,
Ders içeriğinde ve ölçme değerlendirme bölümlerinde iletişim ve etkileşimin artırma,
Farklı sınav uygulamaları hazırlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İV
E
1.
2.
3.
4.
5.
Ders Planında Yer Alması Gerekenler
Ders planlayıcısı, metin, grafik, ses, bağlantı, hareketli görüntü gibi internet üzerinde iletişimi mümkün olan her
türlü medyayı ve aşağıdaki birleşenleri içeren bir ortam olmalıdır.
ÜN
Hangi tarihte hangi konunun işleneceği
Her konunun kazanımları
Derste kullanılacak materyaller
Ön hazırlık gerektiren konuların belirtilmesi
Dönem içi sınav & aktivite tarihlerinin belirtilmesi
İR





Ders Giriş Sayfasında Yer Alması Gerekenler
Dersin amaçlarına uygun görsel & video vs.
Dersin syllabus’ı
Öğretim görevlisinin hazırladığı kendisini ve dersi anlatan kısa video
Haftalık konunun anahtar kelimeleri (kelimelere bağlantı verilebilir)
Teknik destek bilgisi
Sistem kullanımını anlatan video
ŞE
H






İçeriğin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde küçük parçalara bölünmesi
Anlatılacak konuları gösteren taslağın ve anahtar kelimelerin hazırlanarak ünite başlangıcına eklenmesi
İçeriğin görsel, işitsel, animasyon vb. ögelerle desteklenmesi
Öğrencinin sıkılmasını önlemek ve onu sisteme dahil etmek için öğrenciye sorular sormak
Önemli kısımların sayfanın bir bölümünde vurgulanması
Konu ile ilgili örnek olayların verilmesi
Konunun özetinin verilmesi
Öğrencinin kendisini deneyeceği, dönem sonu notunu etkilemeyen testlerin oluşturulması
BA
H








ÇE
İçeriğin Hazırlanmasında İzlenecek Yöntemler
2
Ders İçeriğinin Zenginleştirilmesi İçin Kullanılabilecek Yöntemler
Video & Ses
İV
E
Grafik (Resim, Poster, Afiş, Fotoğraf, Diyagram, İkon, Tablo, vb.)
RS
İT
E
Sİ
1) Belirli bir işlemin nasıl yapılması ya da yapılmaması gerektiğini göstermek için, uygulama gerektiren konularda,
uygulama imkanının olmadığı koşullarda kullanılabilir.
2) Anlatılan konuyu pekiştirmek, dersi monotonluktan kurtarmak için,
 Sanat Tarihi dersinin sözlü anlatımı bittikten sonra anlatılan mekanları göstermek için kullanılabilir.
3) İçeriğe ek kaynak sağlamak,
 Edebiyat dersinde konu anlatımına ek olarak alanında uzman kişilerle yapılan röportaj ve söyleşileri
göstermek için kullanılabilir.
4) Öğrencinin okuma yükünü azaltmak,
 Tarihsel bir mekânın uzman kişi tarafından anlatılması için kullanılabilir.
5) Karmaşık konuların anlaşılır hale getirilmesi,
 Yer çekimi kavramının anlatılması ve gösterilmesi için kullanılabilir.
6) Öğrencinin fiziksel olarak gitmesinin zor olacağı yerleri görmesini sağlamak,
 İstanbul dışındaki bir öğrenciye video yardımıyla İstanbul’da bir mekanı video yardımı ile göstermek için
kullanılabilir.
ÜN
1) Konuyu özetlemek,
 Eğitsel bir posterden faydalanabilir.
2) Dersin başında öğrenciyi hedeften haberdar etme, onun ilgisini çekmek ,
3) Eski bilgisi ile yeni öğrendiği bilgi arasında bağlantı kurmasını kolaylaştırmak,
4) Hiyerarşiyi görsel hale getirmek ,
5) İçeriği sadeleştirmek ve daha anlaşılır kılmak,
6) Bir objenin zaman içinde değişimi göstermek,
7) Konuyu öğrencinin ilgisini çekecek hale getirmek,
8) Soyut kavramları somutlaştırmak,
9) Coğrafi ve istatistiksel kavramları göstermek için kullanılabilir.
İR
Simülasyon
ŞE
H
1) Güncel hayatta uygulanması riskli ve pahalı uygulamaların bilgisayar ortamında gerçeğe yakın bir biçimde
canlandırılması için kullanılabilir.
 Pilot eğitimleri, elektrik devreleri, kimya deneyleri
Animasyon
ÇE
1) Bir dizi işlemsel adımları göstermek,
 Fotosentez olayı
 Yaşam döngüsü
2) Soyut bir kavramı somutlaştırmak için kullanılabilir.
 Yoğunlaşma
 Süblimleşme
BA
H
Sınav Uygulamaları
 Etkileşimli sınavların uygulanması
 Sınav sonunda konu ile ilgili geri bildirim verilmesi
 Soru çeşitleri
o Sürükle bırak
o Eşleştirme
o Hotspot
3
o
o
o
o
Multiple choice
Multiple response
Fill in the blank
Select from the list
İletişim & Etkileşim
Sİ
1. Öğrenci-Öğrenci
İT
E
 Öğrencilerin kendi aralarında etkileşim kuracağı ortam oluşturulması
o Blog, forum, viki, çevrimiçi sohbet, sanal grup çalışması
2. İçerik-Öğrenci
RS
 Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun içeriklerin oluşturulması
o Görsel, işitsel, duyuşsal vb.
 Öğretim görevlisininin, öğrencinin yaşantılarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olacak içerikler hazırlaması
 Öğretim görevlisininin, farklı değerlendirme metotlarını kullanması
o E-portfolyo, vaka çalışması, proje,
ÇE
ŞE
H
İR
ÜN
Öğrencilerin öğretim görevlisi ile etkileşim kuracağı ortam oluşturulması
Öğretim görevlisinin öğrencilerin mesajlarına cevap vermesi
Çevrimiçi sohbet, sanal grup çalışması, sanal dersler
Öğretim görevlisinin, öğrencilerden dersin akışı hakkında geri bildirim almak için belirli aralıklarla anket ya da
değerlendirme formu uygulaması
BA
H




İV
E
3. Öğretmen-Öğrenci
4
Uzaktan Eğitimle Verilen Örnek Bir Ders Tasarımı 1
a. Ders Giriş Sayfası
İT
E
Sİ
Öğrencileri karşılayacak bir “Giriş” veya “Starting Module” sayfası dersi ve dersin gerekliliklerini öğrencilere tanıtmak
için iyi bir yoldur. Bu sayfa derse bir giriş modülü olarak da düşünülebilir. Derse giriş yapan öğrenci ilk olarak bu sayfaya
yönlendirileceği için, bu sayfa öğretim elemanının öğrencilerden neler beklediğini onlara duyurmak için iyi bir ortamdır. Bu
sayfaya derse giriş mesajı, ders izlencesi, dersten maksimum düzeyde yararlanabilmek için şart olan minimum donanımsal
ve yazılımsal bilgisayar gereklilikleri, ders ile ilgili öğretici videolar ve duyurular gibi ders içeriğinden bağımsız fakat dersin
akışı açısından önemli kısımlar eklenebilir. Bu giriş sayfası ile ilgili birkaç ekran tasarımı aşağıda sunulmuştur.
İV
E
About the Instructor
Software Requirements
Tutorial Videos
ÇE
ŞE
H
Announcements
Course Plan
ÜN
Read the Syllabus
In this course, we study the solutions of ordinary differential equations
(ODE) using three general approaches. Solutions are obtained using analytic,
geometric, and/or numerical techniques. All three approaches have their advantages,
amaçlarına
uygun
and we will learn when to use the appropriate technique. We beginDersin
by deriving
a few
classical examples with an emphasis on the phenomena that they model.
We then
görseller
kullanılarak
discuss first-order equations using all of the techniques mentioned above. Next we
öğrencide merak
study first-order systems.
İR
Welcome!
Student Support
Dersi tanıtan karşılama
mesajı verilir.
Welcome to Differential Equations Course!
Starting Module
Calendar
RS
“Giriş” veya “Starting Module”
sayfası dersi ve dersin gerekliliklerini
öğrencilere tanıtır.
Derste başarılı olmanın
yolları öğrencilerle
paylaşılır.
Tips for success:


Tip A
Tip B
BA
H
Content
uyandıracak materyaller
kullanılabilir.
5
Sİ
Öğrencilerin öğretim elemanını tanımasına olanak verecek kısa bir yazı veya video kaydı ile kendisini
öğrencilere tanıtması ve çeşitli iletişim bilgilerini paylaşması, öğrencilerin dersi gerçek bir ders olarak algılamasına
yardımcı olur. Bu kısımda ayrıca öğrencilerden gelen mesajlara tahmini bir geri dönüş süresi de verebilir. Aşağıda bu
sayfanın örnek bir tasarımı sunulmuştur.
Öğretim elemanı
kendisini tanıtır ve
iletişim bilgilerini
paylaşır.
About the Instructor
İT
E
Starting Module
Hello! My name is John Doe and I will be your instructor for this course. I
look forward to getting to know each of you and sharing information and ideas
throughout the course.
Welcome!
RS
Read the Syllabus
Education Info:
About the Instructor


Software Requirements
1 Videos
Tutorial
Master at Istanbul University
Ph. D. at METU
Student Support



Course Plan
Messages: Use the internal messaging system of the learning
platform.
E-mail: [email protected]
Phone: (212) 123 45 56
Office Hours: Monday 16:00-18:00
ÜN

Calendar
İV
E
Contact Info:
Announcements
Instructor Response Time:
I will respond to course messages within 24 hours.
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
Content
6
Takvim öğretim elemanının ders ile ilgili etkinlikleri, sınavları, ödevleri işlediği ve öğrencilerin yaklaşan etkinlikleri
günlük, haftalık, aylık olarak görüntüleyebileceği kısımdır. Örnek bir takvim sayfası aşağıda sunulmuştur.
Calendar
Sİ
Starting Module
İT
E
Welcome!
Read the Syllabus
About the Instructor
RS
Software Requirements
Tutorial Videos
Announcements
Calendar
İV
E
Student Support
Yaklaşan etkinliklerin günlük,
haftalık ve aylık olarak
görülebileceği bir takvim
oluşturulur.
ÜN
Course Plan
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
Content
7
Ders planının her haftanın dersi için bulundurması gereken temel ögeler; konu, tarih, kazanımlar, kaynaklar,
ön-hazırlık ve aktivitelerdir. Aşağıda bu ekrana ait temsili 3 haftalık bir tasarım bulunmaktadır. Ders planında bu
sütunlara ek olarak ders taslağı, anahtar kelimeler ve hafta ilave edilebilir.
About the Instructor
Software Requirements
Tutorial Videos
Announcements
Calendar
Student Support
Course Plan
Integrals
as
General
and
Particular
Solutions
Slope
Fields
and
Solution
Curves
Linear
FirstOrder
Equations
-Learning
12.05 Obj 3
16.05 -Learning
Obj 4
-Resource
3
-Learning
19.05 Obj 5
23.05
-Resource
4
İR
Content
RS
Read the Syllabus
Read
Lecture
Note 2.1
Assignment
1
İV
E
Welcome!
Learning
Resources Preliminary Activity
Objectives
Activites
-Learning
-Resource No
- kaynaklara
Öğrencinin
05.05 Obj 1.
1
preperation
kolayca erişimini
09.05 -Learning
-Resource required
sağlayabilmek için link
Obj 2
2
kullanılabilir.
İT
E
Date
ÜN
Topic
Sİ
Course Plan
Starting Module
No
preperation
required
Ders planında;
Hangi tarihte hangi konunun işleneceği
Ön hazırlık gerektiren konular
Konu kazanımları, dönem içi sınav, aktivite tarihleri
Kullanılacak materyaller belirtilir.
ŞE
H




BA
H
ÇE

8
-
b. Ders İçeriği
Week 2 - Slope Fields and Solution Curves
İT
E
Differential Equations
Sİ
Ders içeriği anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde haftalık klasörlere bölünmeli ve bu klasörlere hafta ve
konunun ismi verilmelidir. Böylece öğrencinin aradığını bulması ve konular arasında dolaşımı kolaylaşmaktadır. Her
haftaya ait konuya ilişkin kazanımların ve eğer varsa o haftanın aktivitelerinin (sınav, ödev vs.) belirtilmesi,
öğrencilerin o hafta neler yapacaklarını bilmeleri açısından önemlidir. Aşağıdaki tasarımda örnek dersin 2. haftasına
ait kazanımlar, aktiviteler ve konu ile ilgili anahtar kelimeler sunulmuştur.
Weekly Learning Objectives
Week 3 - Linear FirstOrder Equations
Discussion Forum
RS
1.
2.
Learning Objective 1
Learning Objective 2
Keywords:
İV
E
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
Upon successful completion of this topic, you will be able to;
Her ünite için anahtar
kelimeler öğrencilerin
dikkatini çekecek
şekilde verilir.
Activities:
İR
Assignment 1 (Due Date 16.05.2014 - 10PM)
Self-Evaluation Test 2
Öğrencinin aktivitelere
kolayca erişimini
sağlayabilmek için link
kullanılabilir.
BA
H
ÇE
ŞE
H


ÜN
Week 1 - Integrals as
General and Particular
Solutions
9
Dersin başında
konunun
kazanımları verilir.
İçerikte farklı duyulara hitap edecek materyaller kullanmak, farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin en iyi
algıladıkları şekilde öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Bu sebeple materyallerde metin, grafik, video veya ses kaydı
gibi görsel ve işitsel ögelere yer vermek önemlidir. Bunların yanında öğrencinin etkileşime girebileceği
animasyonlar veya küçük uygulamalar kullanmak dersin anlaşılabilirliğini ve çekiciliğini artıracaktır.
İT
E
Sİ
Konuların sonunda öğrencilerin kendi bilgilerini ölçebilecekleri, eksik ve güçlü yönlerinin farkına
varacakları, dönem sonu notuna katkısı olmayan alıştırmalar koymak, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri
için iyi bir fırsat olacaktır. Bu puansız sınavların yanı sıra sene sonu notunu doğrudan etkileyecek ödev veya
sınavlar da yapılabilir.
Exact Equations
İV
E
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
RS
Aşağıda örnek dersin 2. haftasının içeriklerinin bulunduğu sayfa verilmiştir. 2. Hafta klasörünün içerisinde
“Exact Equations” konusu ile alakalı, konu alan uzmanının grafik tablet kullanarak hazırladığı bir video, yine aynı
konuya ait indirilebilir bir metin belgesi, MIT Mathlets sitesinden alınmış bir Isocline çizme uygulaması, öğrencinin
kendi kendisini değerlendirmesi için puansız test ve bir tane de ödev bulunmaktadır.
Exact Equations
Isocline Applet
İR
Self-Evaluation Test
Anlatılan konuyu pekiştirmek ve
dersi monotonluktan kurtarmak
amacıyla konu ile ilgili video
kullanılır.
BA
H
ÇE
ŞE
H
Assignment 1
Outline
ÜN
Exact Equations
10
İçerik sunulurken konu
ile ilgili indirilebilir yazılı
materyaller, görseller
ve grafikler eklenebilir.
Exact Equations
İT
E
Week 2 - Slope Fields and
Solution Curves
Sİ
Aşağıdaki örnekte bulunan indirilebilir metin belgesi, düz bir metin bloğundan ziyade okunulabilirliği
kolaylaştıran, “beyaz alan” (sayfa yapısında boş bırakılan, içerik bulundurmayan bölümler) kullanımına önem
verilerek ve araya konu ile alakalı görseller, grafikler eklenerek tasarlanmıştır. Bunların yanında örnekte soru işareti
ikonu ile belirtilen yerde öğrenciden konu ile ilgili bir soru çözmesi istenerek materyalden kopması önlenmek
istenmiştir.
RS
Exact Equations
Exact Equations
İV
E
Isocline Applet
Self-Evaluation Test
Assignment 1
Figure 1.1
The slope field for yʹ = .028y as made by dfield. In Lecture 7 we will discuss where to get dfield. Some
solutions are also shown.
ÜN
Outline
Note that we have included the cases y = 0 and y < 0 in the slope field even
though they might not apply to your bank account. (Let us hope.)
Öğrenciyi canlı tutmak ve
öğrendiklerini pekiştirmesini
sağlamak amacıyla konu ile ilgili
soru sorulur.
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
Practice: Try making a slope field for yʹ = y + t with the Isocline App.
11
Öğrencilerin dikkatini derse çekmek ve içerik-öğrenci etkileşimini artırmak amacıyla öğrencilerin diferansiyel
denklem çözerken kullanılan grafiksel bir metot olan izolinleri çizebilecekleri bir uygulama internetten bulunmuş ve
öğrenme platformuna gömülmüştür. Örnekteki gibi animasyon-simülasyon kullanımı öğrencilerin dikkatlerini derse
çekebilmek için iyi bir yöntemdir.
Isocline Applet
RS
Week 2 - Slope Fields and
Solution Curves
İT
E
Sİ
İlgili uygulama MIT Mathlets sitesinden alınmış olup paylaşılması kar amacı güdülmediği sürece yasaldır. Sitede
MIT tarafından geliştirilmiş pek çok matematik uygulaması ve simülasyonu mevcuttur.
Exact Equations
İV
E
Exact Equations
Isocline Applet
Self-Evaluation Test
ÜN
Assignment 1
Öğrencilerin dikkatini derse
çekmek ve içerik-öğrenci
etkileşimini arttırmak amacıyla
öğrencilerin soruları çözerken
kullanabileceği ek kaynaklar
sunulur.
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
Outline
12
Sİ
Aşağıda puansız bir öz-değerlendirme sınav örneği verilmiştir. Her ne kadar örnekte yalnızca çoktan seçmeli bir
soru temsili verildiyse de daha farklı ve etkileşimli soru çeşitleri kullanarak testler oluşturmak da mümkündür. Bu
farklı soru tiplerine örnek olarak sürükle-bırak, eşleştirme, alan işaretleme, çoklu cevap, boşluk doldurma verilebilir.
Self-Evaluation Test
İT
E
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
Exact Equations
RS
Exact Equations
Isocline Applet
İV
E
Self-Evaluation Test
Assignment 1
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
ÜN
Outline
13


Öğrenciye not kaygısı
olmadan kendisini ölçmesi
amacıyla konuya uygun
sorular sorulur.
Geribildirim verilir.
Örnek haftadaki son aktivite ise bir ödev. Ödevler, öğrencilerin bilgilerini ölçmenizi sağlarken aynı zamanda her
öğrenciye tek tek geri-bildirim verme imkanı da sunar.
Sİ
Assignment 1
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
Assignment Information:
İT
E
Exact Equations
Name: Assignment 1
Exact Equations
Self-Evaluation Test
Deadline: 16.05.2014 - 10PM
RS
Isocline Applet
Instructions: Solve the problems in the attached file using the isocline
applet and submit your solution sets with the screen shots.
Weight: 15%
Assignment 1
İV
E
Feedback: Feedback for papers will be provided individually until
20.05.2014
Outline
Aaa
ÜN
Get the problem set

BA
H
ÇE
ŞE
H
İR

14

Öğrenciye ödev verilerek değerlendirme
soruları sorulur.
Değerlendirme yapılırken öğretmen veya
akran değerlendirmesi kullanılabilir. Akran
değerlendirmesi öğrencilere sorumluluk
alma bilnci ve objektif tutum sergileme
becerisi kazandırır.
Geribildirim verilir.
Her konunun sonunda konunun pekiştirilmesi açısından konu ile ilgili kısa bir özet verilebilir.

Exact Equations
Exact Equations

Isocline Applet
İT
E
Outline
A slope field (or direction field) is a graphical representation of the solutions
of a first-order differential equation. It is useful because it can be created
without solving the differential equation analytically. The representation
may be used to qualitatively visualize solutions, or to numerically
approximate them.
The slope field is traditionally defined for the following type of
differential equations yʹ = f(x,y)
RS
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
Sİ
Konu ile ilgili önemli kısımlar
özetlenir.
İV
E
Self-Evaluation Test
Assignment 1
Dramatic collapse of bridges has been induced by failure of their
foundations and/or supports and by the lack of integral action between the
substructure and the superstructure
Konuları somutlaştırmak ve
konuların öğrencinin zihninde
kalıcı hale gelmesini sağlamak için
günlük yaşantısında karşılaştığı
olaylarla ilgili örnekler verilebilir.
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
ÜN
Outline
15
c. İletişim & Etkileşim
Discussion Forum
RS
Differential Equations
İT
E
Sİ
Eş zamanlı olmayan derslerde öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci iletişimini artırmak için kullanılan en
önemli araçlardan birisi tartışma forumlarıdır. Bu forumlarda öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla ve öğretim elemanı ile
tanışma ve fikir paylaşma fırsatı bulurlar. Aşağıdaki örnekte öğrencilerin kendilerini sınıfa tanıtmaları için, her
haftanın konusu ile ilgili öğrencilerin beklenti ve isteklerini yazabilecekleri ve öğrencilerin genel olarak bütün ders ve
sistem işleyişi hakkında düşünce ve geri-bildirimlerini yazabilecekleri konu başlıkları açılmıştır. Bunlara ek olarak eğer
istenirse, eş zamanlı bir sohbet için de forumdan ortak bir saat belirlenerek canlı bir sohbet seansı da
gerçekleştirilebilir.
Description
Say Hi to your classmates!
Week 1: Integrals as
General and
Particular Solutions
Expectations and requests
about the subject.
17
Expectations and requests
about the subject.
Expectations and requests
about the subject.
8
Week 3 - Linear FirstOrder Equations
Week 2: Slope Fields
and Solution Curves
Week3: Linear FirstOrder Equations
Discussion Forum
Chat Time?
Determining the date and
time for a synchronous
chat
Reflections and thoughts
about the course and the
system
ÜN
İR
Week 2 - Slope Fields
and Solution Curves
İV
E
Forum
Introduce Yourself!
Week 1 - Integrals as
General and Particular
Solutions
ŞE
H
Help us improve the
distance education
Öğretim elemanı dersin akışı hakkında
anket vb. yöntemlerle öğrencilerden
geribildirim alır.
Total Posts
23
13
16
20
BA
H
ÇE
Öğretim elemanının haftalık olarak
belirlediği konular hakkında öğrencilerin
birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişime
geçebilecekleri bir ortam sunulur.
16
Uzaktan Eğitimle Verilen Örnek Bir Ders Tasarımı 2
a. Ders Planlayıcısı
BA
H
ÇE
ŞE
H
İR
ÜN
İV
E
RS
İT
E
Sİ
Ders planının her haftanın dersi için bulundurması gereken temel ögeler; konu, tarih, kazanımlar, sınavlar,
kaynaklar, ön-hazırlık ve aktivitelerdir. Aşağıda bu ekrana ait temsili 3 haftalık bir tasarım bulunmaktadır. Burada ders
planı bir zaman çizelgesi şeklinde resim, video gibi ögelerden faydalanılarak etkileşimli olarak hazırlanmıştır.
Öğrencinin ders içeriğine,etkinliklere, ödev ve sınavlara kolayca erişimini sağlayabilmek için link, video, resim vb
araçlarla etkileşimli bir zaman çizelgesi oluşturulur.
17
b. Derse Giriş Sayfası
İT
E
İV
E
RS
Dersin amaçlarına uygun görsel & video eklenir.
Sİ
Öğrencileri karşılayacak bir “Giriş” sayfası dersi ve dersin gerekliliklerini öğrencilere tanıtmak için iyi bir yoldur.
Bu sayfa derse bir giriş modülü olarak da düşünülebilir. Derse giriş yapan öğrenci ilk olarak bu sayfaya
yönlendirileceği için, bu sayfa öğrencilere ders hakkında genel bilgilerin verilebileceği bir ortamdır. Bu sayfaya derse
giriş mesajı, ders izlencesi, ders ile ilgili öğretici videolar ve duyurular gibi ders içeriğinden bağımsız, fakat dersin akışı
açısından önemli kısımlar eklenebilir.
ÜN
Click for SYLLABUS
Ders izlencesi sayfaya eklenir.
ÇE
ŞE
H
İR
Öğretim görevlisinin kendisini ve dersini
tanıttığı video sisteme eklenir.
Öğrencilerin, teknik ve akademik destek
alabilmeleri sağlanır.
BA
H
Öğrencinin performansını izleyebileceği bir
rapor oluşturulur.
 İlgili haftanın anahtar kelimelerine link verilir.
 Her bir anahtar kelime, öğrencinin aklında kalacak
şekilde cümle içinde kullanılır.
18
c. Ders İçeriği
RS
Anlamlı bir bütün
oluşturacak biçimde
hiyerarşi gösterilir.
İT
E
Sİ
Ders içeriği anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde haftalık klasörlere bölünmeli ve bu klasörlere hafta ve
konunun ismi verilmelidir. Böylece öğrencinin aradığını bulması ve konular arasında dolaşımı kolaylaşmaktadır. Her
haftaya ait konuya ilişkin kazanımların ve eğer varsa o haftanın aktivitelerinin (sınav, ödev vs.) belirtilmesi,
öğrencilerin o hafta neler yapacaklarını bilmeleri açısından önemlidir. Aşağıdaki tasarımda örnek dersin 2. haftasına
ait kazanımlar, aktiviteler ve konu ile ilgili anahtar kelimeler sunulmuştur.
İçerik konu ile ilgili görsel ögelerle
desteklenir.
ÜN
İV
E
Anlatılacak konu ve kazanımları
gösteren taslak hazırlanır ve her
ünitenin başlangıcına eklenir.
ŞE
H
İR
Önemli kısımlar
sayfanın bir
bölümünde ayrıca
vurgulanır.
İlgili görsel ve yazı bir arada verilir.
BA
H
ÇE
Öğrencinin sıkılmasını önlemek ve
onu sisteme dahil etmek için
öğrenciye konu ile ilgili düşündürücü
sorular sorulur.
Konuyu pekiştirmek, dersi
monotonluktan kurtarmak, ek kaynak
sağlamak için videolardan faydalanılır.
19
İçerik animasyon gibi ögelerle
desteklenir.
SUMMARY OF THE UNIT

İT
E
Sİ

Bronze is lighter
than stone &
quickly made
Meso-potamia is
also called the
Fertile Crescent.
 Konu ile ilgili örnek olaylar verilir.
 Konunun önemli kısımlarını
vurgulayan bir özet verilir.
RS
İçerik anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde küçük parçalara bölünür.
d. Ölçme – Değerlendirme
İV
E
Anlatılan konuyu pekiştirmek, uygulamayı monotonluktan kurtarmak ve farklı öğrenme biçimine
sahip öğrencilere hitap edebilmek için ölçme- değerlendirme açık uçlu, çoktan seçmeli vb klasik soru tipleri
ÜN
kullanılabileceği gibi sürükle-bırak, eşleştirme, alan işaretleme, çoklu cevap, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri
de kullanılabilir.
Eşleştirme ve Sürükle Bırak Soruları
Alan İşaretleme Soruları
Religious
Monument
Ziggurat
Cuneiform
BA
H
Video Soruları
Tarih dersi gibi harita soruları içeren derslerde
öğrencinin sistemle etkileşimini sağlamak için bu
tarz sorular kullanılır.
Believing in
more than one
god
ÇE
Polytheistic
ŞE
H
Sumerian
Writing System
İR
Please locate and click Mesopotamia on the map
Where was the capital of the Abbasid
Empire?
A)
B)
C)
D)
Cairo
Baghdad
Constantinople
Cordoba
20
Öğrencinin sistemle
etkileşimini sağlamak
ve öğrenciyi motive
etmek için video
soruları kullanılabilir.
Download

bahçeşeh ir ün iversitesi - Buzeb Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan