03.10/110
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 06.08.2014- 131
Karar Tarih ve no : 06.08.2014-2611
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Güneytepe Köyü, Bulancak Mevkii sınırları içerisinde tespit
edilen Güneytepe Bulancak Mevkii Nekropolüne ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze
Müdürlüğü) 16.07.2013 tarih ve 24632497-165/941 sayılı yazısı ve eki 15.07.2013 tarihli Müze
Müdürlüğü uzman raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.08.2014 tarih ve 5320 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Güneytepe Köyü, Bulancak Mevkii sınırları içerisinde tespit
edilen Güneytepe Bulancak Mevkii Nekropolünün I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline,
tescil fişi, koordinatlı sit sımrı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun
olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür Varlıklarım Koruma Yüksek
Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı
İlke Kararı’mn ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, alanda yer alan kaçak kazı çukurlarının yerel
idarelerce Müze Müdürlüğü uzmanlan denetiminde kapatılarak uygulama sonrası rapor ve
fotoğraflannın Koruma Bölge Kurulu M üdürlüğü’ne iletilmesine, kaçak kazı yapanlann tespiti
halinde suç duyurusunda bulunulmasına, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin
yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasma
karar verildi.
■ v . *■
n
Başkan
Doç. Dr. Feriştah ALANYALI
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
BULUNMADI
İMZA
Uye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
İMZA
İMZA
Uye
Bekir KARABAĞ
Uye
Doç. Dr. İ. Tunç SİPAHİ
Üye
Berrin TAŞKAZAN
İMZA
İMZA
İMZA
Uye
Neriman GÜL ALBAY
Afyonkarahisar Valilik Tem.
Uye
Mevlüt ÜYÜMEZ
Afyonkarahisar Müze
Müdürü
Üye
BULUNMADI
İMZA
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL V A R LIK LA R I KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.
TÜRKİYE
KÜLTÜR V A R LIK LA R I VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLİ:
İLÇE: ŞUHUT
AFYONKARAHİSAR
MAHALLE,KÖY Güneytepe Köyü
Buluncak Mevkii
S İT
ENVANTER No.
HARİTA NO:
PAFTA L25.al-l.b ADA - PARSEL 447,
448,449, 450, 514, 515, 808,809 nolu
parseller ve tescil harici alan.
ADI: GÜNEYTEPE BULUNCAK MEVKİİ NEKROPOLÜ
Şuhut İlçesi, Güneytepe Köyü’nün yaklaşık 1-1,5 km doğusunda Buluncak Mevkii’nde bulunan,
içerisinde kaya mezarı, yüzeye çok yakın konumda içi sıvalı düz toprak mezar ve moloz taş örgü mezar gibi mezar türleri
barındıran Roma Dönemi’ne ait geniş bir nekropol alanıdır.
GENEL TANIM:
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Yoğun kaçak kazılar sonucu yapılan tahribatlar.
ŞİMDİKİ DURUMU: İrili ufaklı birçok kaçak kazı sonucunda tahrip edilmiş mezar türleri bulunmaktadır.
SİT POTANSİYELİ: Arkeolojik Sit.
KORUMA DERECESİ:
1. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
HAZIRLAYANLAR
ŞİMDİKİ KORUMA: Korumasız
Özkan ASLAN
ÖNERİLEN KORUMA: Yerel Yönetimlerce Korunması.
MEvlüt ÜYÜMEZ
T.C.
YAYIN TV
KONTROL EDEN:
..
..
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Mevlüt
ÜYÜMEZ
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUL
ONAYI:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
C.T\ *J ' î ı V/•VI î T \
06.08.2014
SAYILI KARARI
REVİZYON:
HARİTA VE FO’iv
M
4/0/8UU
î o o p u u
C O i UUU
¿ 0 9 AUU
f
+.
+
/
0
/ ¿ u y
-------------’—
+
+
¿
TN 3
a
jr'
v' +
+
+
f3*T 5 f c v j
#
' +
+
fe +
pO m pV
İt
kâ
M o to p o m
Ğ /
J•jTt* r
*
• /
H
-V
V Mofop
+
V \
V;
Sı
İl
p
AFYONKARAHİSAR İLİ ŞUHUT İLÇESİ GÜNEYTEPE KOYU *.
j+
BULANCAK MEVKİİ NEKROPOLU
■lO İ i
- ü ı
I. (BİR) DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
+
4 / 0 1 ÖUU
4 / 0 IO U U
.+•
+
+
•ı, ' -’ra*:. .»i
4/0UÖUU
4 / 0 1 UUU
4 / 0 I/U U
+
4 / 0 1 4UU
4/0/UUU
4/0//UU
4/0/4UU
4/0/0UU
îî
»v
,■ # *
I
S',.-* -: . . ..
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
K Ü Lf ÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ U il Z fÜ
ESKİŞEHİR JCÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
1
* . . VjQ6.08.2014 TARİH, 2611 SAYILI KARARI
4»
*. '• y $ »
KOORDİNATLAR
t YLV i : . .1 . / i +
f j "
+
r
H
H İO U H U U
4/OUOUU
Ö ır -n v e n ■)
* +
i
* ; 1 :1 0 .0 0 0
s
<J-
AFYOflKÂRAJHİSAR-ŞUjHUT
k G ü r i^ $ ^ p ^ J ^ g p p o l Alanı
j _____ L
'*
'■/
— 'V. ....,
ST: .v.
^*ssaHW#1
+V. {
+ *
+
I '38Ç851 ^261775
I 286874 4261621
286880 426,1532
V . '“V ^ r v L 28691 6 4261458-"
762“*26% 61
^88644r42«141
Oj
f.V/1,4-
’
-ş
780 Meters
J____ I
+
■+
j
l
i
İ
İ|
î
286479’ 4 2 6 1 4 0 6 /
286457 4261,643'
286486 4264763
286531 4 2Ö1Ş49
286672 436,i'869
286781/4261827
X ..
/ /
Gekgraphıc Coordmale System:GCS_Eİıropean_1950
Datum:D_European_1950 ED_1950_UTM_Zone_36N
AFYONKARAHİSAR MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
tîS B li
.
-■ ■*■/
İM Ü
•» • •••<
¡¡mm
\ ! ^ ! ! İXKK'slH'1 •
mm m
Ikarar
■ JJilö
-i? :/
Download

Afyonkarahisar Şuhut Güneytepe köyü Bulancak Mevkii Nekropolü 1