HAREKET KONTROL
TwinCAT 3.1 fiimdi KUKA için
mxAutomation Arabirimini Destekliyor
BECKHOFF
TwinCAT 3.1 alt›ndaki
PLC kütüphanesi KUKA
için mxAutomation
arabirimini destekliyor.
PLC ve robot kontrolü
sorunsuz bir flekilde
entegre ediliyor.
Automatica 2014'te Beckhoff ve
KUKA yeni bir ortak arabirim
sundu. TwinCAT 3.1 alt›ndaki
PLC kütüphanesi KUKA için
mxAutomation arabirimini destekliyor. PLC ve robot kontrolü
sorunsuz bir flekilde entegre ediliyor.
mxAutomation kütüphanesi kullan›larak, komutlar do¤rudan bir
KR C4 kontrolörü ile PLC'den
KUKA robotuna gönderilebilir.
Böylece ilk defa kontrolörü ve robotu bir sistem üzerinde basitçe,
yani özel bir robot programlama
dili bilmeye gerek olmadan programlamak mümkün oluyor.
‹letiflim, TwinCAT EtherCAT
"master" ile KUKA'n›n KR C4
kontrolörü aras›nda EL6692 ya da
EL6695 EtherCAT köprü terminali üzerinden gerçekleflir. Bunu ya-
parken, sürücü komutlar› kontrolörden robota ve mevcut de¤erler
de robottan kontrolöre iletilir.
Komutlar bu etkili, yüksek performansl› iletiflim sayesinde çok h›zl› bir flekilde PLC'den robota iletilebilir. Dahas›, PLC programc›s›n›n her zaman robot konum verilerine gerçek zamanl› olarak eriflimi vard›r. Geniflletilmifl ifllevselli¤i ile do¤rudan ve yak›n etkileflim, ayn› zamanda yüksek hassasiyetli senkronizasyon gerektiren
uygulamalar›n hayata geçirilmesini sa¤lar.
TwinCAT 3.1 için mxAutomation, PLC ve robot aras›ndaki iflbirli¤ine devrimsel bir yenilik getiriyor. PLC programc›lar› hareketleri do¤rudan PLC içinde programlayabilir ve robotun tüm mevcut
de¤erlerini gerçek zamanda izleyebilir.
TwinCAT mxAutomation, PLC ile KUKA'n›n KR C4 robot kontrolörü aras›nda do¤rudan
iletiflim sa¤l›yor.
76 Otomasyon
Download

Bağımlılıkla Mücadele Kursu (Tüm Okul Müd.) 16.03.2015 14:16