 sektördenürünler 
Sek­tör­den Ürün­ler say­fa­la­r› En­düs­tri&Oto­mas­yon der­gi­si­nin üc­ret­siz ürün/hiz­met ta­n›­t›m say­fa­la­r›
olup, en­düs­tri­de kul­la­n›­lan ürün­le­rin ta­n›­t›­m› ama­c›y­la ya­y›n­lan­mak­ta­d›r. ‹l­gi­ni­zi çe­ken ürün ve/
ve­ya hiz­met­ler hak­k›n­da bil­gi al­mak için il­gi­li fir­ma­n›n in­ter­net si­te­si­ni in­ce­le­ye­bi­lir ve­ya fir­ma ile
ba€­lan­t›­ya ge­çe­bi­lir­si­niz.
TwinCAT 3.1 ile Seviye 4 Kinematik Dönüşüm
■ Kinematiğin bir üst seviyeye çıkarılması TwinCAT Kinematik Dönüşüm makine üreticilerinin ve kullanıcıların, robotları ve kendi kinematik
yapılarını doğrudan TwinCAT yazılım platformu içinden kontrol edebilmelerini sağlar. Bu fonksiyon daha
da geliştirilerek son derece karmaşık kinematiklerin uygulanabilmesine olanak verilmiştir.
TwinCAT Kinematik Dönüşüm
Seviye 4 ile artık karmaşık
kinematikler uygulanabiliyor.
TwinCAT Kinematik Dönüşüm, karmaşıklığına bağlı olarak, üç farklı ürün
düzeylerine ayrılmış olan çok sayıda
kinematik sunuyor. Bunlar arasında
2-D, kesme, 3-D delta ve SCARA kinematikleri bulunuyor. Yeni Seviye 4 sürümü, bu yelpazesinin uyumlu bir genişlemesini sunuyor ve daha karmaşık
kinematiklerin uygulamaya konmawww.beckhoff.com
Endüstri otomasyon / 102
sına izin veriyor. 6 eksen robot kinematiği ve Steward platformu buna örnek gösterilebilir.TwinCAT, “set değeri” oluşturur ve gerekli kinematik dönüşüm işlemlerini gerçekleştirir. Eksenlerin set değerleri EtherCAT üzerinden döngüsel olarak servo sürücüye aktarılır. Robot hareketleri doğrudan PLC’den programlanır. Konturların izlenmesi için yol hareketleri, DIN
66025’e göre TwinCAT NC I ile uygulanabilir.
TwinCAT Kinematik Dönüşüm ile ek
bir robot kontrolörü ve dolayısıyla
özel bir robot programlama dilinin öğrenilmesi gerekli değildir. Tüm makine, tek bir kontrol işlemcisi ile çalıştırılabilir.
beckhoff
Download

TwinCAT 3.1 ile Seviye 4 Kinematik Dönüşüm