SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Tarih :03.11.2014
Sayı : 13377
Sayın Üyemiz,
Aşağıda İdari ve Teknik Şartnamesi verilen iş için Kdv hariç fiyat teklifinizi odamıza kapalı zarf usulü
10.11.2014 tarih saat 13.00’e kadar ulaştırmanızı rica ederim.
İKTİSADİ RAPOR TASARIM VE BASIM İŞİ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 2014
Madde 1
İşin Konusu ve Tanımı
1.1)
Konusu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan Samsun İktisadi Rapor 2014 çalışmasının
tasarımının (mizanpaj) yapılması ve basılması işini içermektedir.
1.2)
Tanımlar
Bu şartnamenin uygulanmasında;
İDARE
: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı
İSTEKLİ
: İhale için teklif verecek olanları,
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan istekli ve isteklileri,
ifade eder.
Madde 2
İşin Kapsamı
2.1 İşin Teknik Özelikleri
Basımı yapılacak İktisadi Rapora ait teknik özellikler aşağıda yer almaktadır. Yayınlara ait tüm içerikler ve
çalışmalar İDARE tarafından verilecektir.
YAYININ ADI
BASI ADEDİ
Samsun İktisadi
Rapor 2014
1400 Adet
K -Q
TSE-ISO-EN
9000
SAYFA
SAYISI
287 Sayfa +
ön ve arka
kapak
TEKNİK ÖZELLİKLER
21,5 x 30,5 cm boyutunda,
iç sayfalar 115 gr. mat kuşe,
kapak 350 gr. mat kuşe selefonlu
Amerikan cilt, iplik dikiş, kapaktaki
Logo kısmı laklı
Tüm sayfalar 4 renk baskı (CMYK)
Adres: Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No: 8 55020 Samsun / TÜRKİYE P.K.Kodu: 55001 P.K.: 22
Tel: (+90 362) 432 36 26 Pbx Faks: (+90 362) 432 90 55
E-mail: [email protected] Web: www.samsuntso.org.tr
FKYT.07-18/07/06-2
SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
2.2 Diğer Hususlar
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
İktisadi Raporun içeriğinin yazıları, tabloları (word dokümanı ve/veya PDF formatı) ve görselleri İdare
tarafından yükleniciye verilecektir.
İdare tarafından aktarılan içeriğin tüm tasarım, uygulama, renk ayrımı, film montaj, baskı ve cilt
işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
İktisadi Raporun kapak tasarımı en az 3 alternatifli olarak Yüklenici tarafından hazırlanacak ve
İdareye sunulacaktır. İdare tarafından onaylanan kapak tasarımı baskıda kullanılacaktır.
Sayfalandırma Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenici, İktisadi Raporu tasarımını bitmiş halde dijital ortamda, PDF formatında ve 1 adet prova
baskı yapılarak İdarenin onayına sunacaktır.
İdare talep ettiği düzeltme ve değişiklikleri 3 gün içerisinde Yükleniciye bildirecektir.
Yüklenici, İdare tarafından talep edilen düzeltmeleri ve değişiklikleri 2 gün içerisinde yaparak nihai
onaya sunacaktır.
İdare nihai onayı yüklenicinin sunduğu tarihten başlamak üzere 2 gün içerisinde verecektir.
Yüklenici, nihai onayı verilmiş İktisadi Raporu 10 işgünü içerisinde basıp İdareye teslim edecektir.
İktisadi Raporda yayınlanacak görsellerle ilgili (İdareden gönderilenler hariç) telif haklarına ilişkin
ödeme ve yasal sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici tarafından bu şartnamede yer alan işler için üretilen, temin edilen herhangi bir görsel
ve/veya yazılı materyal olursa bütün kullanım hakları İdareye ait olacaktır.
İş bitiminde baskı dosyaları orjinal formatında ve ayrıca sıkıştırılmamış pdf ve benzeri formatta CD
ortamında, baskı kalitesinde olmak üzere İdareye teslim edilecektir.
Yükleniciye teslim edilen ürünlerin basımı ve madde 2.2.9.’da belirtildiği gibi İdareye teslimi 10
işgünü içinde yapılacaktır. Bu sürenin aşımı durumunda Yüklenici ürünlerin basımı ve idareye teslim
edimini yerine getirinceye kadar her geçen gün için İktisadi Raporun KDV Dahil basım bedelinin % 1
(yüzde bir) oranında Türk Lirası ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Tüm ürünlerin teslimat yeri İdarenin göstereceği yerdir. Her İktisadi Rapor yüklenici tarafından 8’erli
paketler halinde dağılmayacak şekilde plastik ile ambalajlanarak teslim edilecektir. Yüklenici
İdarenin izni ve onayı olmadan İktisadi Rapor içerisine dağıtılmak üzere insert ve benzeri hiçbir
materyal koyamaz. Ancak İdarenin istediği, izin ve onay verdiği insert ve benzeri materyali İktisadi
Raporun içine koyacaktır.
İhale konusu işlerin basımına başlamak için İdarenin nihai onayı alınacaktır. Yüklenicinin kendi
önereceği görsel malzemelerin kullanılması halinde, bunların kullanımından doğan telif hakları gibi
yükümlülükler Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici işin yürütülmesi ve teslimi ile ilgili olarak Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile irtibat halinde olacaktır.
İdare tarafından verilen onay sonrası basılan rapor İdare tarafından incelenecektir. Eğer basımından
kaynaklanan hatalar, eksiklikler yüzünden rapor dağıtılamaz durumda ise İktisadi Rapor yüklenici
tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yeniden basılacaktır. Bu durumda, Yüklenicinin uğrayacağı
zarardan hiçbir şekilde İdare sorumlu tutulamaz. Bu sebeple İdarenin maruz kalabileceği her türlü
zarar ise Yüklenicinin hakedişinden ceza olarak kesilecek ve ödeme, kesintiden arta kalan miktar
olarak yapılacaktır.
İstekli teklif vermeden önce 2013 yılında basımı yapılmış Samsun İktisadi Rapor 2013’ü İdareden alıp
inceleyecektir. İstekli teklif vermekle işbu teknik şartnamedeki şartları ve basılmış 2013 raporunu
gördüğünü, incelediğini ve basılacak raporun özelliklerini tetkik ettiğini kabul ve taahhüt etmiş
sayılır. Raporun basımına ilişkin sonradan yapılan itirazlar kabul edilmez.
Bu teklif alma işi kapsamında Samsun İktisadi Rapor 2014 bir defalığına basılacaktır.
Yüklenici, işbu şartname sonrası teklif verip sözleşme imzalandıktan sonra yapılan/yapılacak itirazlar
hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
K -Q
TSE-ISO-EN
9000
Adres: Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No: 8 55020 Samsun / TÜRKİYE P.K.Kodu: 55001 P.K.: 22
Tel: (+90 362) 432 36 26 Pbx Faks: (+90 362) 432 90 55
E-mail: [email protected] Web: www.samsuntso.org.tr
FKYT.07-18/07/06-2
SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Madde 3
Tekliflerin Hazırlanması
Teklifler Madde 2’de belirtilen şartlar kapsamında kapalı zarf ile KDV Hariç olarak yazılı verilecektir. Teklif
Mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine İsteklinin Adı Soyadı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Madde 4
Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun olarak Madde 3’te belirtilen şekilde hazırlanan teklifler, en geç 10.11.2014 Pazartesi günü
saat 13:00’e kadar Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne verilecektir.
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Madde 5
Tekliflerin Değerlendirme Tarihi
Tekliflerin değerlendirilmesi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak bilahare teklif veren firmalara
bildirilecektir.
İdare, tekliflerinin açılması sonrası, istediği takdirde, teklifleri yeterli bulmaması halinde, tasarım ve basım
işini aynı anda pazarlık yöntemine dönüştürür ve/veya iptal edebilir. İdare uygun bedeli tespitte ve işi
istediğine verip vermemekte serbesttir. Bu durumda teklif sahipleri hiçbir hak iddia edemeyeceğini beyan ve
taahhüt eder.
Madde 6
İşin Kabulü ve Ödeme Şekli
İşin bedeli, İktisadi Raporun İdare tarafından beğenilmesi ve teslim alınmasından sonra fatura karşılığında 15
iş günü içerisinde Yüklenicinin bildirdiği banka hesap numarasına yapılacaktır.
Eğer basılan raporun baskıdan kaynaklı problem nedeniyle İdare tarafından beğenilmemesi durumunda
ödeme yapılmayacak, yükleniciden tekrar bedelsiz basılması istenecektir. Bu durumda, Yüklenicinin
uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde İdare sorumlu tutulamaz. Yüklenici İktisadi Raporun basımından
kaynaklanan sebeplerden dolayı İdarenin yeniden bedelsiz basım isteğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
Ödemenin resmi tatil gününe rastlaması halinde ödeme ertesi işgünü yapılır. Yüklenicinin avans talebi hiçbir
şekilde kabul edilemez.
Madde 7
İhtilafların Halli
Bu şartname veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek ihtilaflarda Samsun
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
K -Q
TSE-ISO-EN
9000
Adres: Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No: 8 55020 Samsun / TÜRKİYE P.K.Kodu: 55001 P.K.: 22
Tel: (+90 362) 432 36 26 Pbx Faks: (+90 362) 432 90 55
E-mail: [email protected] Web: www.samsuntso.org.tr
FKYT.07-18/07/06-2
SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Madde 8
Son Madde
İşbu şartname bu madde dahil toplam 8 maddeden oluşmaktadır.

K -Q
TSE-ISO-EN
9000
Adres: Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No: 8 55020 Samsun / TÜRKİYE P.K.Kodu: 55001 P.K.: 22
Tel: (+90 362) 432 36 26 Pbx Faks: (+90 362) 432 90 55
E-mail: [email protected] Web: www.samsuntso.org.tr
FKYT.07-18/07/06-2
Download

BROŞÜRÜ indirin