DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU,
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
I. Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu
II. Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan
Finansal Rapor
Denizbank A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
İstanbul
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
Denizbank A.Ş.’nin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı
tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide olmayan gelir tablosu, konsolide olmayan
özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide olmayan nakit akış
tablosu ve konsolide olmayan özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz.
Rapor konusu finansal tablolar, Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan
kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal
tablolar üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile
muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair
sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak
finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve
denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı
denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi
nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide olmayan finansal
tabloların, Denizbank A.Ş.’nin 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren
ara döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37nci
maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına
ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A Member Firm of ERNST&YOUNG GLOBAL LİMİTED
Fatma Ebru Yücel
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
İstanbul, 6 Kasım 2014
DENİZBANK A.Ş.’NİN 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
DOKUZ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi
Büyükdere Caddesi No:106
34394 –ESENTEPE/İSTANBUL
Bankanın Telefon ve Faks Numaraları
Tel : 0.212.355 08 00
Faks: 0.212.336 30 80
Bankanın Elektronik Site Adresi
www.denizbank.com
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal
Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan dokuz aylık konsolide olmayan
finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır.







BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız
kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı
denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
6 Kasım 2014
HAKAN ELVERDİ
Uluslararası ve Resmi
Raporlama Grup Müdürü
SUAVİ DEMİRCİOĞLU
Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ATEŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
WOUTER G.M. VAN ROSTE
Yönetim Kurulu ve Denetim
Komitesi Üyesi
DENİS BUGROV
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
HERMAN GREF
Yönetim Kurulu Başkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad / Unvan: Sevil Aydoğan/ BDDK Gözetim Raporlama Bölüm Müdürü
Tel No: 0 212 336 4665
Faks No: 0 212 336 3080
NİHAT SEVİNÇ
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
SAYFA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden
tarihçesi
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte
elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin
açıklama
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve
yardımcılarının, varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri
ödemesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller
1
1
2
3
4
4
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Konsolide olmayan bilançolar
Konsolide olmayan nazım hesaplar tabloları
Konsolide olmayan gelir tabloları
Konsolide olmayan özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablolar
Konsolide olmayan özkaynak değişim tabloları
Konsolide olmayan nakit akış tabloları
6
8
9
10
11
12
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
İştirak, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin açıklamalar
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar
hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
13
14
15
15
16
16
16
18
18
18
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Kredi riski azaltım teknikleri
Risk yönetim hedef ve politikaları
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
24
34
35
37
42
43
45
45
46
47
I.
II.
III.
IV.
V.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
49
62
70
71
76
I.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
78
I.
II.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu
Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
80
80
19
19
20
20
20
21
21
22
23
23
23
23
23
23
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri
ihtiva eden tarihçesi
Denizbank A.Ş. (Banka), Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere 1938 yılında bir devlet
bankası olarak kurulmuştur. 1992 yılında hükümetin bazı devlet bankalarını birleştirme kararı
sonrasında Banka, Emlakbank çatısı altına girmiştir. 20 Mart 1997 tarih ve 97/5 sayılı karar ile
Denizbank A.Ş. hisselerinin %100’ünün özelleştirilmesine karar verilmiş, bu kararı takiben Zorlu
Holding A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 29 Mayıs 1997 tarihinde hisse satışı
sözleşmesi imzalanmış ve Banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyet izni alarak faaliyetlerine
başlamıştır. Bankanın hisse senetleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (“BIST”) işlem
görmeye başlamıştır. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın hisselerinin %0,15’i halka açıktır.
Dexia SA/NV’nin doğrudan ve dolaylı olarak %100 sahibi olduğu Dexia Participation Belgique SA, 17
Ekim 2006 tarihinde Zorlu Holding A.Ş.’nin elinde bulunan %75 oranındaki Banka hisselerini devralmış,
hisse devrini takiben müteakip alımlarla Dexia Participation Belgique SA’nın ortaklık payı %99,85’e
ulaşmıştır.
8 Haziran 2012 tarihinde Banka’nın sermayesinin yaklaşık %99,85’ini temsil eden toplam
715.010.291,335 adet hissenin satışına ilişkin Dexia Grubu ve Sberbank of Russia (“Sberbank”)
arasında bir alım satım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu satış işlemi Banka’nın Türkiye, Avusturya ve
Rusya’daki iştiraklerini de kapsamaktadır. Avrupa Komisyonu dahil olmak üzere alıcı ve satıcının
faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların izin ve onaylarını takiben, 9 Ağustos 2012
tarihinde Rekabet Kurumu ve 12 Eylül 2012 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
onayları, 24 Eylül 2012 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun olumlu görüşleri sonrasında, 28
Eylül 2012 tarihi itibarıyla Banka hisselerinin %99,85’i alım satım sözleşmesi kapsamında belirlenen ön
satın alma bedeli olan 6.469.140.728 TL karşılığında (2.790 milyon Avro) Dexia Grubu’ndan
Sberbank’a devrolmuştur. Alım satım sözleşmesi kapsamında belirlenen şartlar çerçevesinde ön satın
alma bedelinin nihai satış bedeline dönüştürülmesi sürecine ilişkin çalışmaların sona ermesini takiben
belirlenen ilave bedel olarak 430.947.685 TL karşılığı 185 milyon Avro olarak 27 Aralık 2012 tarihinde
ödenmiştir. Böylece nihai satış bedeli 6.900.088.413 TL (2.975 milyon Avro) olarak kesinleşmiş ve
süreç tamamlanmıştır.
II.
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek
başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki
değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
Cari Dönem
Ortağın Unvanı
Sberbank of Russia
Halka açık kısım
Diğer hissedarlar toplamı
Toplam
Önceki Dönem
Ortağın Unvanı
Sberbank of Russia
Halka açık kısım
Diğer hissedarlar toplamı
Toplam
1
Ortaklık Tutarı (Tam TL)
Pay Oranı (%)
715.044.303
1.055.663
34
716.100.000
99,85
0,15
100,00
Ortaklık Tutarı (Tam TL)
Pay Oranı (%)
715.044.303
1.055.663
34
716.100.000
99,85
0,15
100,00
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
III.
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür
ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına
ilişkin açıklamalar
Adı Soyadı
Görevi
Sahip olduğu pay (%)
Yönetim Kurulu Başkanı
Herman Gref
Başkan
--
Yönetim Kurulu
Deniz Ülke Arıboğan
Başkan Vekili
Hakan Ateş
Üye, Genel Müdür
--
Alexander Vedyakhin
Üye
--
Nihat Sevinç
Üye
--
Wouter G.M. Van Roste
Üye
--
Timur Kozintsev
Üye
--
Sergey Gorkov
Üye
--
Vadim Kulik
Üye
--
Denis Bugrov
Üye
--
Derya Kumru
Üye
--
Igor Kondrashov
Üye
--
Alexander Morozov
Üye
--
Artem Dovlatov
Üye
--
Wouter G.M. Van Roste
Üye
--
Denis Bugrov
Üye
--
Nihat Sevinç
Üye
--
Bora Böcügöz
Hazine, Finansal Kurumlar, Özel Bankacılık
--
Suavi Demircioğlu
Mali İşler
--
Dilek Duman
Bilgi Teknolojileri ve Destek Operasyonları
--
Tanju Kaya
Yönetim Hizmetleri
--
Gökhan Sun
KOBİ ve Tarım Bankacılığı
--
Mustafa Özel
Şube ve Merkezi Operasyonlar
--
İbrahim Şen
Kredi Takip ve Risk İzleme
--
Mehmet Aydoğdu
Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı
--
Mustafa Saruhan Özel
Ekonomik Araştırma, Strateji ve Proje Yönetimi
--
Cem Demirağ
İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı
--
Ali Murat Dizdar
Hukuk Baş Müşaviri
--
Ayşenur Hıçkıran
Kartlı Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanalları
--
Murat Çelik
Dijital Kuşak Bankacılığı
--
Hayri Cansever
Kurumsal Bankacılık
--
Selim Efe Teoman
Kurumsal ve Ticari Krediler
--
Ramazan Işık
Teftiş Kurulu Başkanı
--
Kürşad Taçalan
Genel Sekreter
--
Ruslan Abil
Grup Raporlama ve Aktif Pasif Yönetimi
--
Önder Özcan
Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama
--
Necip Yavuz Elkin
İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi
--
Burak Koçak
Kobi Bankacılığı
--
Oğuzhan Özark
Perakende Bankacılık Satış
--
Cemil Cem Önenç
Özel Bankacılık
--
Sinan Yılmaz
Risk Yönetimi Grubu Başkanı
--
Hakan Turan Pala
Kurumsal ve Ticari Krediler Analiz
--
Fatma Ayperi Karahan
Bireysel Kobi ve Tarım Bankacılığı Krediler
--
0,000002
Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
2
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Banka’da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi Ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ticari Ünvan
Sberbank of Russia
Pay
Tutarları
715.044
Pay
Oranları
%99,85
Ödenmiş
Paylar
715.044
Ödenmemiş
Paylar
--
Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi şirket
Sberbank of Russia’ya aittir.
Sberbank of Russia’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ünvanı
Central Bank of Russia (Rusya Merkez Bankası)
Halka Açık Kısım
Toplam
Pay Oranları
%50,00
%50,00
%100,00
Rusya Merkez Bankası %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir.
3
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
V.
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yurtiçindeki 710 ve yurtdışındaki 1 şubesi ile hizmet vermekte olan
Banka, bir özel sektör mevduat bankasıdır.
Esas Sözleşme’nin 3. maddesinde belirtildiği üzere Banka’nın faaliyet alanlarının özeti aşağıda
sıralanmıştır:
Bankacılık kanunu ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla;

Her türlü bankacılık işlemleri yapabilir,

İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her türlü sermaye piyasası
araçları üzerinde işlemler yapabilir,

Yurtiçinde ve Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan
izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü
yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini satın almak suretiyle
iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir,

Yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta
şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir.
Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istenildiği takdirde; keyfiyet Yönetim Kurulu’nun kararı üzerine Genel Kurul’un onayına
sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Banka
tarafından yapılabilecektir.
VI.
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya
borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili ve hukuki engeller
Bulunmamaktadır.
4
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Konsolide Olmayan Bilançolar
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tabloları
Konsolide Olmayan Gelir Tabloları
Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen
Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablolar
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tabloları
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tabloları
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
AKTİF KALEMLER
Dipnot
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/09/2014)
TP
YP
(31/12/2013)
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.1)
1.169.017
8.941.246
10.110.263
1.270.904
7.506.173
8.777.077
II.
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
(5.I.2)
250.242
1.416.737
1.666.979
235.670
964.805
1.200.475
2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
250.242
1.416.737
1.666.979
235.670
964.805
1.200.475
2.1.1
Devlet Borçlanma Senetleri
104.555
8.495
113.050
3.433
4.942
8.375
2.1.2
Sermayede Payı Temsil Eden M enkul Değerler
188
-
188
32.138
-
32.138
2.1.3
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
145.076
1.408.242
1.553.318
145.548
959.863
1.105.411
2.1.4
Diğer M enkul Değerler
423
-
423
54.551
-
54.551
2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
-
-
-
-
-
-
2.2.1
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
-
-
-
2.2.2
Sermayede Payı Temsil Eden M enkul Değerler
-
-
-
-
-
-
2.2.3
Krediler
-
-
-
-
-
-
2.2.4
Diğer M enkul Değerler
-
-
-
-
-
-
III.
BANKALAR
410.898
1.764.505
2.175.403
212.434
119.330
331.764
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.020.314
-
1.020.314
1.290.274
-
1.290.274
4.1
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.2
İM KB Takasbank Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
4.3
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.020.314
-
1.020.314
1.290.274
-
1.290.274
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.966.539
120.229
6.086.768
3.519.973
87.661
3.607.634
5.1
Sermayede Payı Temsil Eden M enkul Değerler
3.929
-
3.929
3.929
-
3.929
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
5.962.610
120.229
6.082.839
3.512.731
87.661
3.600.392
5.3
Diğer M enkul Değerler
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
6.1
Krediler ve Alacaklar
6.1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
6.1.2
Devlet Borçlanma Senetleri
6.1.3
Diğer
6.2
6.3
VII.
FAKTORİNG ALACAKLARI
VIII.
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
8.1
Devlet Borçlanma Senetleri
8.2
Diğer M enkul Değerler
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
9.1
Özkaynak Yöntemine Göre M uhasebeleştirilenler
9.2
Konsolide Edilmeyenler
9.2.1
M ali İştirakler
9.2.2
M ali Olmayan İştirakler
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
10.1
Konsolide Edilmeyen M ali Ortaklıklar
10.2
Konsolide Edilmeyen M ali Olmayan Ortaklıklar
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
11.1
Özkaynak Yöntemine Göre M uhasebeleştirilenler
11.2
Konsolide Edilmeyenler
11.2.1
M ali Ortaklıklar
11.2.2
M ali Olmayan Ortaklıklar
XII.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
12.1
Finansal Kiralama Alacakları
12.2
(5.I.3)
(5.I.4)
-
-
-
3.313
-
3.313
35.494.216
6.869.904
42.364.120
32.008.274
6.629.076
38.637.350
35.028.398
6.869.904
41.898.302
31.627.969
6.629.076
38.257.045
17.733
6.275
24.008
319.216
17.144
336.360
-
-
-
-
-
-
35.010.665
6.863.629
41.874.294
31.308.753
6.611.932
37.920.685
Takipteki Krediler
1.798.998
-
1.798.998
1.378.675
-
1.378.675
Özel Karşılıklar (-)
1.333.180
-
1.333.180
998.370
-
998.370
-
-
-
-
-
-
2.671.267
285.881
2.957.148
2.159.096
273.684
2.432.780
2.671.267
282.455
2.953.722
2.159.096
268.063
2.427.159
-
3.426
3.426
-
5.621
5.621
8.654
-
8.654
8.654
-
8.654
(5.I.5)
(5.I.6)
(5.I.7)
(5.I.8)
(5.I.9)
-
-
-
-
-
-
8.654
-
8.654
8.654
-
8.654
15
-
15
15
-
15
8.639
-
8.639
8.639
-
8.639
454.320
1.100.387
1.554.707
469.573
1.095.685
1.565.258
448.671
1.100.387
1.549.058
463.924
1.095.685
1.559.609
5.649
-
5.649
5.649
-
5.649
2.800
-
2.800
2.800
-
2.800
-
-
-
-
-
-
2.800
-
2.800
2.800
-
2.800
-
-
-
-
-
-
2.800
-
2.800
2.800
-
2.800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Faaliyet Kiralaması Alacakları
-
-
-
-
-
-
12.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
12.4
Kazanılmamış Gelirler (-)
-
-
-
-
-
-
XIII.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
-
-
-
-
-
-
13.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
13.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XIV.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
379.574
8
379.582
393.937
9
393.946
XV.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
148.636
-
148.636
156.205
-
156.205
15.1
Şerefiye
869
-
869
869
-
869
15.2
Diğer
147.767
-
147.767
155.336
-
155.336
XVI.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12)
-
-
-
-
-
-
XVII.
VERGİ VARLIĞI
(5.I.13)
36.716
-
36.716
102.544
-
102.544
17.1
Cari Vergi Varlığı
17.2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
XVIII.
VARLIKLAR (Net)
(5.I.10)
(5.I.11)
(5.I.14)
-
-
-
32.357
-
32.357
36.716
-
36.716
70.187
-
70.187
-
-
-
-
-
-
18.1
Satış Amaçlı
-
-
-
-
-
-
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
-
-
-
XIX.
DİĞER AKTİFLER
924.196
755.225
1.679.421
705.706
214.534
920.240
48.937.389
21.254.122
70.191.511
42.536.044
16.890.957
59.427.001
(5.I.15)
AKTİF TOPLAMI
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI)
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
PASİF KALEMLER
Dipnot
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/09/2014)
TP
(5.II.1)
YP
I.
MEVDUAT
21.971.080
1.1
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun M evduatı
1.2
Diğer
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.2)
288.960
III.
ALINAN KREDİLER
(5.II.3)
942.516
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.602.957
4.1
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
-
4.2
İM KB Takasbank Piyasasına Borçlar
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.1
Bonolar
5.2
(31/12/2013)
Toplam
19.147.190
TP
41.118.270
YP
21.380.473
Toplam
14.251.559
35.632.032
303.451
913.791
1.217.242
157.559
701.536
859.095
21.667.629
18.233.399
39.901.028
21.222.914
13.550.023
34.772.937
746.374
1.035.334
261.752
264.742
526.494
9.337.135
10.279.651
956.504
8.166.323
9.122.827
-
1.602.957
697.416
-
697.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.602.957
-
1.602.957
697.416
-
697.416
1.488.560
-
1.488.560
1.371.101
-
1.371.101
719.130
-
719.130
607.993
-
607.993
Varlığa Dayalı M enkul Kıymetler
568.009
-
568.009
567.759
-
567.759
5.3
Tahviller
201.421
-
201.421
195.349
-
195.349
VI.
FONLAR
-
-
-
-
-
-
6.1
M üstakriz Fonları
-
-
-
-
-
-
6.2
Diğer
-
-
-
-
-
-
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
973.285
797.490
1.770.775
976.453
439.486
1.415.939
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
1.189.496
1.278.906
2.468.402
791.578
1.495.823
2.287.401
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
-
-
-
-
-
-
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
-
1.259
1.259
-
3.842
3.842
10.1
Finansal Kiralama Borçları
-
1.290
1.290
-
3.963
3.963
10.2
Faaliyet Kiralaması Borçları
-
-
-
-
-
-
10.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
10.4
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
-
31
31
-
121
121
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
-
-
-
-
-
-
11.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
11.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
-
-
-
-
-
-
XII.
KARŞILIKLAR
993.568
19.962
1.013.530
946.138
43.953
990.091
12.1
Genel Karşılıklar
769.819
-
769.819
707.836
-
707.836
12.2
Yeniden Yapılanma Karşılığı
-
-
-
-
-
-
12.3
Çalışan Hakları Karşılığı
85.175
-
85.175
78.297
-
78.297
12.4
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
12.5
Diğer Karşılıklar
XIII.
VERGİ BORCU
13.1
Cari Vergi Borcu
13.2
Ertelenmiş Vergi Borcu
XIV.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
14.1
(5.II.4)
(5.II.5)
(5.II.6)
(5.II.7)
(5.II.8)
-
-
-
-
-
-
138.574
19.962
158.536
160.005
43.953
203.958
100.725
-
100.725
111.043
-
111.043
100.725
-
100.725
111.043
-
111.043
-
-
-
-
-
-
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
-
-
-
-
-
-
XV.
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
-
3.867.166
3.867.166
-
2.353.810
2.353.810
XVI.
ÖZKAYNAKLAR
5.468.341
(23.459)
5.444.882
4.944.665
(29.660)
4.915.005
16.1
Ödenmiş Sermaye
716.100
-
716.100
716.100
-
716.100
16.2
Sermaye Yedekleri
289.820
(23.459)
266.361
272.325
(29.660)
242.665
16.2.1
Hisse Senedi İhraç Primleri
98.411
-
98.411
98.411
-
98.411
16.2.2
Hisse Senedi İptal Kârları
-
-
-
-
-
-
16.2.3
M enkul Değerler Değerleme Farkları
(293.730)
(23.591)
(317.321)
(307.016)
(29.416)
(336.432)
16.2.4
M addi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
306.054
-
306.054
306.054
-
306.054
16.2.5
M addi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.6
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
16.2.7
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz
(5.II.9)
(5.II.10)
(5.II.12)
Hisse Senetleri
16.2.8
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.9
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıklar Birikmiş Değerleme Farkları
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
Yasal Yedekler
16.3.2
Statü Yedekleri
16.3.3
Olağanüstü Yedekler
16.3.4
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
Geçmiş Yıllar Kârı / Zararı
16.4.2
Dönem Net Kârı / Zararı
16.5
Azınlık Payları
(5.II.11)
PASİF TOPLAMI
81
-
81
81
-
81
(10.160)
132
(10.028)
(14.369)
(244)
(14.613)
-
-
-
-
-
-
189.164
-
189.164
189.164
-
189.164
3.945.312
-
3.945.312
3.487.952
-
3.487.952
143.220
-
143.220
143.220
-
143.220
-
-
-
-
-
-
3.781.596
-
3.781.596
3.327.441
-
3.327.441
20.496
-
20.496
17.291
-
17.291
517.109
-
517.109
468.288
-
468.288
14.133
-
14.133
14.133
-
14.133
502.976
-
502.976
454.155
-
454.155
-
-
-
-
-
-
35.019.488
35.172.023
70.191.511
32.437.123
26.989.878
59.427.001
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOLARI
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜM LÜLÜKLER (I+II+III)
(5.III.1.1)
ÖNCEKİ DÖNEM
(30/09/2014)
TP
YP
(31/12/2013)
Toplam
TP
YP
Toplam
53.182.664
94.482.593
147.665.257
41.261.938
75.824.640
117.086.578
7.494.463
11.884.189
19.378.652
6.630.029
11.696.346
18.326.375
7.473.444
7.851.378
15.324.822
6.618.689
7.138.140
13.756.829
-
-
-
-
-
-
79.122
128.199
207.321
79.122
170.493
249.615
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1
Teminat M ektupları
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2
Dış Tic aret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3
Diğer Teminat M ektupları
7.394.322
7.723.179
15.117.501
6.539.567
6.967.647
13.507.214
1.2
Banka Kredileri
7.668
114.180
121.848
1.566
137.916
139.482
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
7.668
114.180
121.848
1.566
133.529
135.095
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
-
-
-
-
4.387
4.387
1.3
Akreditifler
2.175
2.637.535
2.639.710
3.148
2.713.146
2.716.294
1.3.1
Belgeli Akreditifler
2.175
2.223.440
2.225.615
3.055
2.306.088
2.309.143
1.3.2
Diğer Akreditifler
-
414.095
414.095
93
407.058
407.151
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
-
-
-
-
-
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1
T.C. M erkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6
M enkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
1.7
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8
Diğer Garantilerimizden
11.176
1.281.096
1.292.272
6.626
1.707.144
1.713.770
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2
Vadeli M evduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5
M en. Kıy. İhr. Arac ılık Taahhütleri
2.1.6
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7
Çekler İç in Ödeme Taahhütleri
2.1.8
İhrac at Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9
Kredi Kartı Harc ama Limit Taahhütleri
(5.III.1.1)
-
-
-
-
-
-
-
22.605.762
5.480.276
28.086.038
15.420.654
4.104.888
19.525.542
19.220.628
5.480.276
24.700.904
14.296.036
4.104.888
18.400.924
1.251.158
3.718.751
4.969.909
1.083.862
2.379.360
3.463.222
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.508.885
-
7.508.885
4.046.189
-
4.046.189
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.654.011
-
1.654.011
1.415.524
-
1.415.524
745
-
745
864
-
864
-
8.777.466
-
8.777.466
7.731.311
-
7.731.311
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankac ılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
-
-
-
-
-
-
2.1.11 Aç ığa M enkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alac aklar
-
-
-
-
-
2.1.12 Aç ığa M enkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borç lar
-
-
-
-
-
-
28.363
1.761.525
1.789.888
18.286
1.725.528
1.743.814
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
-
2.2
Cayılabilir Taahhütler
3.385.134
-
3.385.134
1.124.618
-
1.124.618
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.384.575
-
3.384.575
1.124.059
-
1.124.059
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559
-
559
559
-
559
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.082.439
77.118.128
100.200.567
19.211.255
60.023.406
79.234.661
3.1
Riskten Korunma Amaç lı Türev Finansal Araç lar
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Gerç eğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaç lı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaç lı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaç lı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2
Alım Satım Amaç lı İşlemler
23.082.439
77.118.128
100.200.567
19.211.255
60.023.406
79.234.661
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
809.516
1.952.458
2.761.974
2.017.504
3.653.834
5.671.338
2.853.913
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
422.627
947.389
1.370.016
806.708
2.047.205
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
386.889
1.005.069
1.391.958
1.210.796
1.606.629
2.817.425
15.560.732
66.894.477
82.455.209
9.945.340
48.276.183
58.221.523
1.985.714
32.153.491
34.139.205
1.909.213
23.271.181
25.180.394
13.475.018
19.696.496
33.171.514
7.936.127
16.726.300
24.662.427
50.000
7.522.245
7.572.245
50.000
4.139.351
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
4.189.351
50.000
7.522.245
7.572.245
50.000
4.139.351
4.189.351
5.946.121
7.025.796
12.971.917
7.167.032
8.025.445
15.192.477
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.036.727
3.436.091
6.472.818
3.074.317
4.378.560
7.452.877
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
2.909.394
3.589.705
6.499.099
3.942.715
3.437.745
7.380.460
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
184.882
184.882
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
150.000
24.258
174.258
3.2.3.5 M enkul Değerler Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.6 M enkul Değerler Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.4
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5
3.2.3
Para, Faiz ve M enkul Değer Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
766.070
1.245.397
2.011.467
81.379
67.944
149.323
227.854.883
59.706.688
287.561.571
170.397.475
47.302.893
217.700.368
36.071.383
1.819.664
37.891.047
18.297.557
1.253.678
19.551.235
-
-
-
-
-
-
35.071.543
879.742
35.951.285
17.538.558
437.461
17.976.019
3.2.6
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Diğer
B. EM ANET VE REHİNLİ KIYM ETLER (IV+V+VI)
IV.
EM ANET KIYM ETLER
4.1
M üşteri Fon ve Portföy M evc utları
4.2
Emanete Alınan M enkul Değerler
4.3
Tahsile Alınan Çekler
25.689
745.535
771.224
32.962
662.310
695.272
4.4
Tahsile Alınan Tic ari Senetler
974.151
180.104
1.154.255
726.037
140.390
866.427
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.6
İhrac ına Arac ı Olunan Kıymetler
-
-
-
-
-
-
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
-
14.283
14.283
-
13.517
13.517
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
-
-
-
-
-
-
V.
REHİNLİ KIYM ETLER
191.380.162
55.541.953
246.922.115
151.748.572
43.795.238
195.543.810
5.1
M enkul Kıymetler
6.549.101
62.735
6.611.836
2.089.355
59.598
2.148.953
5.2
Teminat Senetleri
126.473.884
21.169.202
147.643.086
102.177.602
19.253.197
121.430.799
5.3
Emtia
8.850.607
3.138.980
11.989.587
6.071.431
3.002.721
9.074.152
5.4
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
44.646.028
21.832.902
66.478.930
37.294.286
17.631.824
54.926.110
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
4.860.542
9.338.134
14.198.676
4.115.898
3.847.898
7.963.796
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAM I (A+B)
-
-
-
-
-
-
403.338
2.345.071
2.748.409
351.346
2.253.977
2.605.323
281.037.547
154.189.281
435.226.828
211.659.413
123.127.533
334.786.946
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
8
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
I.
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1)
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.5
M enkul Değerlerden Alınan Faizler
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-30/09/2014)
(01/01-30/09/2013)
(01/07-30/09/2014)
(01/07-30/09/2013)
4.243.098
3.346.917
1.482.311
1.158.615
3.555.797
2.797.468
1.249.488
974.452
-
-
-
-
29.561
2.041
8.968
1.064
58.711
2.457
12.646
306
564.195
518.997
199.995
173.445
19.681
87.940
3.252
19.925
-
-
-
-
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
308.687
382.302
125.241
117.981
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
235.827
48.755
71.502
35.539
-
-
-
-
34.834
25.954
11.214
9.348
2.114.422
1.405.861
703.864
537.541
1.592.098
1.127.810
528.697
429.925
308.893
162.184
114.940
67.015
87.062
35.251
20.196
13.698
113.117
63.726
39.001
25.930
13.252
16.890
1.030
973
2.128.676
1.941.056
778.447
621.074
706.305
503.336
175.880
171.714
937.316
682.356
256.743
233.432
92.071
71.233
31.707
24.616
845.245
611.123
225.036
208.816
231.011
179.020
80.863
61.718
406
298
181
119
(5.IV.9)
230.605
178.722
80.682
61.599
49.930
1.875
-
-
(5.IV.3)
(475.744)
(50.931)
(166.857)
(139.957)
(16.007)
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
II.
FAİZ GİDERLERİ
2.1
M evduata Verilen Faizler
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
2.4
İhraç Edilen M enkul Kıymetlere Verilen Faizler
2.5
Diğer Faiz Giderleri
III.
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
(5.IV.2)
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2 Diğer
4.2
(5.IV.9)
Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2 Diğer
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
14.683
129.816
(1.745)
6.2
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
(217.789)
717.036
395.549
299.994
6.3
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
(272.638)
(897.783)
(560.661)
(423.944)
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
XII.
(5.IV.4)
340.368
280.244
180.995
129.532
2.749.535
2.675.580
968.465
782.363
(5.IV.5)
624.430
792.494
251.019
241.846
(5.IV.6)
1.588.105
1.303.362
550.902
476.695
537.000
579.724
166.544
63.822
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
-
-
-
-
XIII.
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
-
-
-
-
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
-
-
-
-
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
537.000
579.724
166.544
63.822
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
(112.424)
(160.461)
(48.683)
(30.176)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
(84.178)
-
1.463
-
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
(28.246)
(160.461)
(50.146)
(30.176)
424.576
419.263
117.861
33.646
78.400
-
78.400
-
-
-
-
-
78.400
-
78.400
-
(5.IV.7)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1
Satış Amaçlı Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş Ort.) Satış Karları
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
-
-
-
-
XIX.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-
-
-
-
19.1
Satış Amaçlı Tutulan Duran Varlık Giderleri
-
-
-
-
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar(İş Ort.) Satış Zararları
-
-
-
-
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
-
-
-
-
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
78.400
-
78.400
-
XXI.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
-
-
-
-
21.1
Cari Vergi Karşılığı
-
-
-
-
21.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-
-
-
-
78.400
-
78.400
-
502.976
419.263
196.261
33.646
502.976
419.263
196.261
33.646
-
-
-
-
0,70
0,59
0,27
0,05
(5.IV.7)
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
23.1
Grubun Kârı / Zararı
23.2
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
(5.IV.8)
Hisse Başına Kâr / Zarar (bin hisse başına)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
9
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN
GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
I.
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-30/09/2014)
(01/01-30/09/2013)
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL
23.863
(702.156)
II.
VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
III.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-
-
IV.
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
3.205
7.381
V.
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN
5.060
32.598
-
-
KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII.
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN
ETKİSİ
-
VIII.
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-
-
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
(5.227)
138.690
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
1.1
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
1.3
26.901
(523.487)
502.976
419.263
13.500
178.842
(4.585)
(45.698)
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir
Tablosunda Gösterilen Kısım
1.4
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
-
-
494.061
286.119
529.877
(104.224)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
10
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
ÖZKAY NAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Sermaye Enf.
Sermaye
Düzeltme Farkı
Ortaklıklardan
Riskten
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Y edek
Statü
Olağanüstü
Diğer
Dönem Net
Geçmiş Dönem
Menkul Değer.
Olmayan Duran
Bedelsiz
Korunma
İlişkin Dur.
Hariç
Azınlık
Toplam
İhraç Primleri
İptal Kârları
Akçeler
Y asal
Y edekleri
Y edek Akçe
Y edekler
Kârı / (Zararı)
Kârı / (Zararı)
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi
Varlık Y DF
Hisse Senetleri
Fonları
Satış A./Durd.F.
V.Bir. Değ.F.
Toplam Özkaynak
Azınlık Hakkı
Payları
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-30/09/2013)
I.
Dönem Başı Bakiyesi
716.100
189.164
98.411
- 143.220
-
2.514.809
9.972
812.632
14.133
272.341
306.054
81
(47.210)
-
5.029.707
-
5.029.707
II.
TMS 8 Uyarınca Y apılan Düzeltmeler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Y eni Bakiye (I+II)
716.100
189.164
98.411
- 143.220
-
2.514.809
9.972
812.632
14.133
272.341
306.054
81
(47.210)
-
5.029.707
-
5.029.707
-
Dönem İçindeki Değişimler
IV.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(561.759)
-
-
-
-
(561.759)
-
(561.759)
VI.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.890
-
30.890
-
30.890
6.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.890
-
30.890
-
30.890
6.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
Maddi Duran Varlıklar Y eniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Y eniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX .
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
7.381
-
-
-
-
-
-
-
7.381
-
7.381
X I.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X II.
Varlıkların Y eniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X III.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X IV.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X V.
Hisse Senedi İhracı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X VI.
Hisse Senedi İptal Karları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X VII.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X VIII. Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X IX .
-
-
-
-
-
-
-
-
419.263
-
-
-
-
-
-
419.263
-
419.263
XX.
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
-
-
-
-
-
-
812.632
-
(812.632)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
812.632
-
(812.632)
-
-
-
-
-
-
-
-
20.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
716.100
189.164
98.411
- 143.220
-
3.327.441
ü
17.353
419.263
14.133
(289.418)
306.054
81
(16.320)
-
4.925.482
-
4.925.482
- 143.220
-
3.327.441
17.291
454.155
14.133
(336.432)
306.054
81
(14.613)
-
4.915.005
-
4.915.005
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+X VIII+X IX +X X )
-
-
CARİ DÖNEM
(01/01-30/09/2014)
I.
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
716.100
189.164
98.411
II.
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.111
-
-
-
-
19.111
-
19.111
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.585
-
4.585
-
4.585
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.585
-
4.585
-
4.585
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.
Maddi Duran Varlıklar Y eniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Y eniden Değerleme Farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort (İş Ort.) Bedelsiz HS.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.
Kur Farkları
-
-
-
-
-
-
-
3.205
-
-
-
-
-
-
-
3.205
-
3.205
IX .
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.
Varlıkların Y eniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X I.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X II.
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1
Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2
İç Kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X III.
Hisse Senedi İhracı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X IV.
Hisse Senedi İptal Karları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X V.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X VI.
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem Net Kârı veya Zararı
X VIII. Kâr Dağıtımı
-
-
-
-
-
-
-
-
502.976
-
-
-
-
-
-
502.976
-
502.976
-
-
-
-
-
-
454.155
-
(454.155)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.1
Dağıtılan Temettü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-
-
-
-
-
-
454.155
-
(454.155)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.3
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
716.100
189.164
98.411
- 143.220
-
3.781.596
20.496
502.976
14.133
(317.321)
306.054
81
(10.028)
-
5.444.882
-
5.444.882
-
X VII.
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+X VI+X VII+X VIII)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
11
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN
DÖNEMLERE AİT KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01-30/09/2014)
(01/01-30/09/2013)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+)
1.1.1
Alınan Faizler (+)
3.738.934
3.076.627
1.1.2
Ödenen Faizler (-)
2.065.584
1.326.771
1.1.3
Alınan Temettüler (+)
1.1.4
Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)
1.1.5
Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)
1.1.6
Zarar Olarak M uhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)
1.1.7
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)
708.416
512.424
1.1.8
Ödenen Vergiler (-)
120.916
96.152
1.1.9
Diğer (+/-)
(1.019.785)
(1.748.441)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
632.721
(3.423.273)
1.2.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (+/-)
(15.367)
341.044
1.2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış (+/-)
1.2.3
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (+/-)
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Bankaların M evduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.7
1.136.730
871.377
45.227
1.875
926.469
642.894
15.964
467.505
324.837
366.264
-
-
(102.652)
186.716
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (+/-)
(4.243.598)
(9.031.170)
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (+/-)
(1.721.854)
(2.679.237)
404.750
(296.018)
Diğer M evduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
5.070.942
6.895.407
1.2.8
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-)
(160.748)
1.524.870
1.2.9
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-)
-
-
1.401.248
(364.885)
1.769.451
(2.551.896)
(2.719.541)
(340.837)
95.000
355.356
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-)
2.1
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (-)
2.2
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş ortaklıkları) (+)
2.3
Satın Alınan M enkuller ve Gayrimenkuller (-)
2.4
Elden Çıkarılan M enkul ve Gayrimenkuller (+)
26.438
4.526
2.5
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)
3.987.991
3.037.366
2.6
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)
1.210.572
4.006.169
2.7
Satın Alınan Yatırım Amaçlı M enkul Değerler (-)
189
1.045.665
2.8
Satılan Yatırım Amaçlı M enkul Değerler (+)
2.9
Diğer (+/-)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-)
3.1
Krediler ve İhraç Edilen M enkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)
4.925.516
3.818.243
3.2
Krediler ve İhraç Edilen M enkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-)
2.153.003
1.027.980
3.3
İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)
-
-
3.4
Temettü Ödemeleri (-)
-
-
3.5
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)
-
3.385
3.6
Diğer (+/-)
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-)
37.757
148.655
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
1.860.180
42.800
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)
4.314.226
2.302.481
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.174.406
2.345.281
188.654
-
64.325
56.137
-
-
2.300
142.992
2.772.513
İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
12
2.786.878
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
1.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması
Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na ilişkin 1 Kasım 2006 tarih ve
26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliklerden “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan
Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak
hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların
açıklama ve dipnotları 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” ile
bu tebliğe ek olarak değişiklik getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır.
Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi
mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin
Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve
yükümlülükler hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve
tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin
etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kullanılan varsayım ve tahminler ilgili dipnotlarda
açıklanmaktadır.
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları
TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmış olup 31 Aralık 2013’de sona eren
yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II no’lu dipnot ile XXIV no’lu
dipnotlar arasında açıklanmaktadır.
1 Ocak 2014’den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TMS/TFRS değişikliklerinin Banka'nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Finansal
tabloların kesinleşme tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş olan TMS ve
TFRS değişikliklerinin, TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hariç tutulmak üzere, Banka'nın muhasebe
politikaları, finansal durumu ve performansı üzerinde önemli etkisi olmayacaktır. Banka, TFRS 9
Finansal Araçlar standardının etkisini değerlendirmektedir.
2.
Muhasebe politikaları ve finansal tablo gösterimlerindeki değişikliklere ilişkin açıklamalar
Yoktur.
13
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
II.
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin
açıklamalar
1.
Finansal araçların kullanım stratejisi
Denizbank A.Ş.’nin kaynakları çeşitli vade dilimlerinde mevduat ve kısa vadeli dış kaynaklı borçlardan
oluşmaktadır. Sağlanan kaynaklar genelde sabit oranlı olup, yüksek getirisi olan finansal aktiflerde
değerlendirilmektedir. Kaynakların önemli bir bölümü, getiriyi artırmak ve likiditeyi desteklemek
amacı ile yüksek getirili ve değişken faizli Türk Parası ve yabancı para devlet iç borçlanma senetleri
ve eurobond gibi enstrümanlar ile dikkatli ve seçici bir yaklaşımla kredilere tahsis edilmektedir.
Vadesi gelmiş bütün yükümlülüklerin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite yapısı, fonlama kaynaklarını
çeşitlendirerek, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüşebilir varlık bulundurarak oluşturulmaktadır.
Kaynakların vade yapısı ile plasmanların vade yapısı ve getirisi piyasa şartları elverdiğince dikkate
alınmakta, uzun vadeli plasmanlarda daha yüksek getiri ilkesi benimsenmektedir.
Banka, para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında ve piyasa
koşullarına göre risk limitleri dahilinde çeşitli riskler alabilmektedir.
Banka’nın Risk Yönetimi Sistemi’nde bu pozisyonlar sürekli olarak izlenmekte; aşım ya da piyasa
verilerindeki değişimler sonucunda gerekli tedbirler alınmaktadır.
Faiz riskinden korunmak için, sabit ve değişken faizli aktifler ile pasifler, vade yapıları da gözetilerek,
dengede tutulmaktadır.
Gerek döviz cinsi gerekse vade yapıları gözetilerek bilançonun aktif-pasif dengesi günlük olarak
izlenmektedir. Kısa süreli alınan pozisyon riskleri ise, vadeli işlem, swap ve opsiyon gibi türev ürünleri
ile karşılanmaktadır.
ABD Doları ve Avro döviz cinslerinin dışındaki döviz cinslerinde risk alınmamakta, belirli limitler
dahilinde pozisyon yönetilmektedir.
14
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.
Yabancı para cinsi üzerinden işlemler
2.1
Yabancı para işlemlerin dönüştürülmesinde ve bunların finansal tablolara yansıtılmasında
kullanılan kur değerleri
Banka’nın yabancı para ile yapmış olduğu işlemler, TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” standardı esas
alınarak muhasebeleştirilmiş olup, dönem sonu itibarıyla tamamlanan yabancı para işlemlerden doğan
kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı tarihteki geçerli kurlar üzerinden Türk Lirası’na
çevrilmekte ve kayıtlara intikal ettirilmektedir. İlgili dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif
hesapların bakiyeleri dönem sonu Banka kurlarından Türk Lirası’na çevrilmekte ve oluşan kur farkları
kambiyo karı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. İlgili dönem sonları itibarıyla değerlemeye
esas alınan Banka döviz alış kurları aşağıdaki gibidir.
ABD Doları
Avro
2.2
30 Eylül 2014
2,2772 TL
2,8746 TL
31 Aralık 2013
2,1304 TL
2,9344 TL
30 Eylül 2013
2,0365 TL
2,7502 TL
Döneme ilişkin net kar ya da zarara dahil edilen toplam kur farkları
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait net kar tutarına dahil edilen net kambiyo zararı
272.638 TL’dir (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 897.783 TL).
2.3
Kur farklarından doğan değerleme fonu hesabının toplam tutarı
Banka’nın yurtdışındaki Bahreyn şubesi finansal tablolarının Türk Lirası’na çevriminden oluşan 18.785
TL (31 Aralık 2013: 15.580 TL) tutarındaki kur farkı “diğer kar yedekleri” hesabına kaydedilmiştir.
III.
İştirak, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin açıklamalar
Konsolide olmayan finansal tablolarda iştirakler ve bağlı ortaklıklar “Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (“TMS 39”)’a göre
muhasebeleştirilmektedir.
Aktif bir piyasada işlem gören iştirakler ve bağlı ortaklıklar, söz konusu piyasadaki kayıtlı fiyatları
dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Aktif bir piyasada
işlem görmeyen iştirakler ve bağlı ortaklıklar ise elde etme maliyetleri üzerinden izlenmekte, varsa
değer azalış karşılıkları düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
IV.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
Banka’nın türev işlemlerini ağırlıklı olarak yabancı para ve faiz swapları, yabancı para opsiyonları ile
vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır.
“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (“TMS 39”)”
hükümleri uyarınca vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri, swap, opsiyon ve futures işlemleri “Alım
satım amaçlı” işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Türev işlemler, sözleşme tarihindeki gerçeğe
uygun değerleri ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca, türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar
sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir.
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değer ile değerlenmekte ve rayiç değerin
pozitif veya negatif olmasına göre “Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar” veya “Alım Satım
Amaçlı Amaçlı Türev Finansal Borçlar” hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yapılan
değerleme sonucu rayiç değerde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.Türev
araçların gerçeğe uygun değeri, piyasada oluşan rayiç değerleri dikkate alınarak veya indirgenmiş
nakit akım modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır.
15
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
V.
Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
İç verim oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gelirleri ve giderleri tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 53 ve 93’üncü maddelerine dayanılarak,
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin faiz reeskontları iptal edilmekte
ve söz konusu krediler yine aynı mevzuat uyarınca canlı krediler içinde sınıflandırılıncaya veya tahsil
edilinceye kadar faiz reeskontu yapılmamaktadır.
VI.
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve
komisyon giderleri; ücret ve komisyonun niteliğine göre ilişkili işlemin vadesine yayılarak veya tahsil
edildiği veya ödendiği dönemde gelir veya gider yazılarak muhasebeleştirilmektedir.
VII.
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir
finansal varlık edinme veya karşılıklı olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın
sermaye aracı işlemlerini ifade eder. Finansal varlıklar; gerçeğe uygun değerleme farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar
ve krediler ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır.
1.
Gerçeğe uygun değerleme farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
1.1
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki
dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak
kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan menkul değerlerdir.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, bilançoya gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmakta ve kayda
alınmalarını müteakiben gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlemeye tabi tutulmaktadır.
Alım satım amaçlı finansal varlıkların değerlemesi sonucunda oluşan kazanç ya da kayıplar kar/zarar
hesaplarına yansıtılmaktadır. Tekdüzen Hesap Planı (THP) açıklamaları doğrultusunda, finansal
varlığın elde etme maliyeti ile iskonto edilmiş değeri arasındaki olumlu fark “Faiz Gelirleri”ne;
varlığın gerçeğe uygun değerinin iskonto edilmiş değerin üzerinde olması halinde aradaki olumlu fark
“Sermaye Piyasası İşlemleri Karları” hesabına, gerçeğe uygun değerin iskonto edilmiş değerin altında
olması halinde ise iskonto edilmiş değer ile gerçeğe uygun değer arasındaki olumsuz fark “Sermaye
Piyasası İşlemleri Zararları” hesabına kaydedilmektedir. Finansal varlığın vadesinden önce elden
çıkarılması durumunda ise, oluşan kazanç veya kayıplar aynı esaslar çerçevesinde
muhasebeleştirilmektedir.
Türev finansal araçlar riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Üçüncü bölüm IV no’lu dipnotta türev finansal araçların
muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.
1.2
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal varlıklar
Banka’nın gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıkları
bulunmamaktadır.
16
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve
gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıkları
ifade etmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değerle
değerlendirilmektedir. Satılmaya hazır borçlanma senetlerinin etkin faiz ile hesaplanan faiz gelirleri
ile sermayede payı temsil eden menkul değerlerin temettü gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve
finansal varlıkların etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile gerçeğe uygun değeri
arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içersinde “Menkul
Değerler Değerleme Farkları” hesabı altında gösterilmektedir. Gerçekleşmemiş kar ve zararlar ise
ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete
uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve
özkaynak altında “menkul değerler” değerleme farkları hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul
değerler tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak hesaplarında birikmiş olan gerçeğe
uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
3.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar saklamak amacıyla elde tutulan, fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış
olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve krediler ve alacaklar tanımının
dışında kalan ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan veya
satılmaya hazır olarak tanımlanmayan ve türev finansal araç olmayan finansal varlıklardır.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme
maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve kayda alınmalarını takiben
“Etkin faiz (“iç verim”) oranı” kullanılarak “itfa edilmiş maliyet bedeli” ile değerlenmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarla ilgili faiz gelirleri konsolide gelir tablosunda “Menkul
Değerlerden Alınan Faizler - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan” hesabında izlenmektedir.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma
esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıklar
bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymet portföyünde bulunan Tüketici
Fiyatlarına Endeksli Devlet Tahvillerinin reel kuponu vade boyunca sabit kalmaktadır. Bununla birlikte
tüketici fiyat endeksi değişiminin etkisine yönelik, ilgili kıymetin ihracındaki ve bilanço tarihindeki
referans endeksler kullanılarak değerleme yapılmaktadır.
4.
Krediler ve ayrılan özel karşılıklar
Krediler ve alacaklar, türev finansal araç olmayan ve alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan veya satılmaya hazır olarak tanımlanmayan, sabit veya belirlenebilir nitelikte
ödemeleri olan ve aktif bir piyasada kote olmayan finansal varlıklardır. Sözkonusu kredi ve alacaklar
gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyetlerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda
alınmakta ve kayda alınmalarını takiben “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak iskonto
edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.
Kullandırılan nakdi krediler, TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardı
uyarınca muhasebeleştirilmektedir.
Bu doğrultuda; döviz kredileri evalüasyon işlemine tabi tutulmakta ve kur değerlemesi sonucu oluşan
değerleme farkları gelir tablosunda “Kambiyo Karı/Zararı” içerisinde kaydedilmektedir. Dövize
endeksli krediler hesaplara intikal ettikleri tarihteki Türk Lirası değerlerle muhasebeleştirilmekte;
geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir gider
hesaplarına yansıtılmaktadır.
17
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve 6 Mart 2010 tarih ve
27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılan “Bankalarca Kredilerin ve
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” uyarınca özel ve genel karşılık ayırmaktadır.
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara ait tahsilatlar konsolide olmayan
gelir tablosunda “Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı” hesabına, önceki dönemlerde karşılık
ayrılmış olan kredilere ait anapara tahsilatları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabına, faiz tahsilatları ise
“Diğer Faiz Gelirleri” hesabına kaydedilmektedir.
VIII.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız
göstergelerin bulunup bulunmadığı hususu her bilanço döneminde değerlendirilir. Anılan türden bir
göstergenin mevcut olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
Finansal varlık grubundan, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar için değer düşüklüğü
gelecekte beklenen nakit akışlarının “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” ile iskonto edilmek
suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarı ile taşınan değeri arasındaki fark olarak ölçülür.
Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen
satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düştüğüne ilişkin tarafsız göstergelerin bulunması
durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilmiş bulunan toplam zarar, ilgili finansal varlık
bilanço dışı bırakılmamış dahi olsa özkaynaktan çıkarılarak kar veya zararda muhasebeleştirilir. Kredi
ve alacaklar değer düşüklüğüne ilişkin açıklama VII-4 no’lu dipnotta yer almaktadır.
IX.
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, Banka'nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip
olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme veya ilgili finansal
varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma niyetinde olması durumlarında bilançoda net
tutarları üzerinden gösterilir.
X.
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin
açıklamalar
Repo anlaşması çerçevesinde geri alım taahhüdüyle müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine
bonoları ilişikteki bilançonun aktifinde portföyde tutuluş amaçlarına göre “Alım Satım Amaçlı
Finansal Varlıklar”, “Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar” ve “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar”
içerisinde sınıflandırılmakta ve ilgili portföyün değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi
tutulmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen fonlar ise bilançonun pasifinde “Repo İşlemlerinden
Sağlanan Fonlar” içerisinde gösterilmektedir. İlgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım
fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo
işlemlerinden elde edilen fonlar için, hesaplanan faiz gider reeskontları bilançonun pasifleri
arasındaki “Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar” hesabında izlenmektedir.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler bilançoda “Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar”
hesabında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları
arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için iç verim yöntemine göre gelir reeskontu
hesaplanmaktadır. Banka’nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri
bulunmamaktadır.
18
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
XI.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu
varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılabilmesi için ilgili varlığın bu tür
varlıkların sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve
satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için uygun bir yönetim
kademesi tarafından, varlığın satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın
tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Çeşitli olay veya koşullar satış
işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin işletmenin
kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın satışına
yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda bahse konu
varlıklar, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmaya devam edilir.
Satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubuna ilişkin borçlar da
bilançoda diğer borçlardan ayrı olarak gösterilir. Bu varlık ve borçlar mahsup edilmez ve tek bir tutar
olarak gösterilmez.
Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak
sınıflandırılan bir kısmıdır. Ayrı bir ana iş kolunu veya faaliyetlerin coğrafi bölgesini ifade eder. Ayrı
bir ana iş kolunun veya faaliyetlerin coğrafi bölgesinin tek başına koordine edilmiş bir plan
çerçevesinde satışının bir parçasıdır veya sadece yeniden satış amacı ile elde edilen bir bağlı
ortaklıktır.
Banka’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla satış amaçlı duran varlıkları ve durdurulan faaliyeti
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
XII.
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
1.
Şerefiye
Şerefiye, satın alma maliyeti ile, satın alınan işletmenin/operasyonun tanımlanabilir varlık,
yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değeri arasındaki farktır ve satın alan
işletmenin tek başına tanımlanabilir ve ayrı ayrı muhasebeleştirilebilir olmayan varlıklardan
gelecekte fayda elde etme beklentisi ile yaptığı ödemeyi temsil eder. İşletme birleşmelerinde satın
alınan işletmenin finansal tablolarında yer almayan; ancak şerefiyenin içerisinden ayrılabilme
özelliğine sahip varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar (Kredi kartı marka değeri ve müşteri
portföyü gibi) ve/veya şarta bağlı yükümlülükler makul değerleri ile finansal tablolara yansıtılır.
“TFRS 3 - İşletme Birleşmelerine İlişkin Standart” uyarınca hesaplanan şerefiye, amortismana tabi
tutulmaz, bunun yerine, yıllık olarak veya koşullardaki değişikliklerin değer düşüklüğü olabileceğini
işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla “TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardına göre
değer düşüklüğü testine tabi tutulur.
2.
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları TMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” standardı
uyarınca, elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan
giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran
varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa
birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar; yazılım programları, lisans hakları ,data/telefon hattı, kredi kartları
ile bireysel kredilere ait müşteri portföylerinin değerlerinden oluşmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklardan, 1 Ocak 2003 tarihinden önce ve 31 Aralık 2006 tarihinden sonra
alınanlar doğrusal amortisman yöntemine göre, bu tarihlerin arasında alınanlar ise azalan bakiyeler
metoduna göre itfa edilmektedir. Varlıkların faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım
süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde
etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Halihazırda kullanımda olan bilgisayar yazılımları ile ilgili bakım maliyetleri oluştukları dönemde
giderleştirilmektedir.
19
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
XIII.
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Tüm maddi duran varlıklar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uyarınca kayıtlara maliyet
bedelinden alınmaktadır.
Banka’nın kayıtlarında bulunan maddi duran varlıklar üzerinden 2003 yılı öncesinde ve 2007’de alınan
varlıklar için doğrusal amortisman yöntemine göre, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında alınan
varlıklar için ise azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaktadır. Kullanılan amortisman
oranları aşağıdaki gibidir:
Tahmini
Ekonomik Ömür
(Yıl)
2003 yılı öncesi
alınanlar
2003-2006 yılları
arasında alınanlar
2007 yılında
alınanlar
2008-2013 yılları
arasında alınanlar
- Büro makineleri
4 YIL
%20
%40 - %50
%20 - %25
%10 - %25
- Mobilya/Mefruşat
5 YIL
%20
%20 - %50
%10 - %20
%12,50 - %20
- Nakil vasıtaları
5 YIL
%20
%40 - %50
%20 - %50
%20 - %50
- Diğer teçhizat
10 YIL
%20
%4,44 - %50
%2,50 - %50
%2,50 - %50
50 YIL
%2
%2
%2
%2 - % 2,94
Menkuller
Gayrimenkuller
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Banka’nın kayıtlarında yer alan binalar için, önceki dönemlerde ayrılmış
olan 4.402 TL tutarında değer düşüş karşılığı bulunmaktadır.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine
eklenmektedir.
Maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler veya bunların alımı için verilen
taahhütler bulunmamaktadır.
XIV.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
XV.
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi çoğunlukla 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit
kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve ilgili oldukları sabit kıymet grubuna göre
amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte
“Finansal Kiralama Borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz giderleri ve
kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Faaliyet kiralamasına ilişkin işlemler sözleşme hükümleri
doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
Banka, “kiralayan” sıfatıyla finansal kiralama işlemi gerçekleştirmemektedir.
20
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
XVI.
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Krediler ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar ile muhtemel riskler için ayrılan
serbest karşılıklar dışında kalan karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülükler, TMS 37 “Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklar” standardı uyarınca; karşılıklar geçmiş olayların bir sonucu olarak ortaya
çıktığı anda muhasebeleştirilmekte olup, bununla ilgili olarak Banka tarafından yükümlülük tutarının
tahmini yapılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Söz konusu yükümlülük tutarının tahmin
edilemediği durumlarda “Şarta bağlı” olarak kabul edilmektedir. Şarta bağlı yükümlülükler için şartın
gerçekleşme olasılığı şartın gerçekleşmeme olasılığından yüksek ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa
karşılık ayrılmakta, güvenilir olarak ölçülemiyorsa ya da şartın gerçekleşme olasılığı yoksa veya şartın
gerçekleşmeme olasılığından az ise bu yükümlülük dipnotlarda açıklanmaktadır.
Banka’nın avukatlarından edinilen hukuk beyanına göre 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Banka aleyhine
açılmış olan ve devam eden 147.782 TL, 2.512.299 ABD Doları ve 1.832.399 Avro tutarında toplam
5.620 adet dava mevcuttur. Ayrıca, Banka tarafından açılmış olup devam eden 328.381 TL, ve 64.747
Avro tutarında toplam 9.326 adet takip davası mevcuttur. Banka’nın devam etmekte olan aleyhine
açılmış davalar için 16.045 TL (31 Aralık 2013: 15.624 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır.
XVII.
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Banka çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerini TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı
uyarınca muhasebeleştirmektedir.
Banka, Türkiye’de geçerli mevcut kanunlar çerçevesinde çalışanlarının istifa etmesi veya kötü hal
dışında görevine son vermesi durumları dışında görevine son verdiği çalışanlarına, kıdem tazminatı ve
ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu haller dışında emekli olan, vefat eden,
askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan, evlenmelerini müteakip bir yıl içinde kendi arzusu ile işten
ayrılan bayan çalışanlarına ise İş Kanunu 14. Maddesi gereği kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Banka, TMS 19 standardı çerçevesinde kıdem tazminatına ilişkin gelecekteki muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmin edilmesi suretiyle karşılık kaydı gerçekleştirmektedir. 1 Ocak 2013
sonrasında oluşan aktueryal kayıp ve kazançlar, revize edilen TMS 19 standardı uyarınca özkaynaklar
altında muhasebeleştirilmektedir.
Banka, çalışanlarının kullanmadığı izin günleri üzerinden hesaplanan izin yükümlülüğü tutarını karşılık
ayırarak finansal tablolarına yansıtmıştır.
21
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
XVIII.
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
1.
Cari vergi
21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’na göre; kurumlar vergisinin, kurum kazancı üzerinden 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere %20 olması hükme bağlanmıştır.
Kurumlar vergisi beyannamesi, ilgili olduğu hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek bu ayın sonuna kadar tek taksitte
ödenir.
Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar ve gelir vergisi karşılıkları pasifte “Cari Vergi Borcu”
hesabına ve gider olarak da gelir tablosunda “Cari Vergi Karşılığı” hesabına kaydedilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları
vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. 23 Temmuz 2006 tarih ve
26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30 uncu maddelerinde yeralan bazı tevkifat oranları yeniden
belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden
dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü
ödemelerine uygulanan stopaj oranı %15’tir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar
dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar
dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilen işlemlerle ilgili cari vergi etkileri de özkaynaklara
yansıtılır.
2.
Ertelenmiş vergi
Banka, uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen
vergiye esas değeri arasındaki geçici farkları için TMS 12 “Gelir Vergileri” standardı uyarınca
ertelenmiş vergi hesaplamakta ve muhasebeleştirmektedir.
Bankanın ertelenmiş vergi varlık ve borçları konsolide olmayan bilançoda netleştirilerek
gösterilmektedir. Bunun sonucunda 36.716 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı (31 Aralık 2013:
70.187 TL) finansal tablolara yansıtılmıştır.
Doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ertelenmiş vergiler özkaynaklar hesap
grubuyla ilişkilendirilmiş ve bu grupta yer alan ilgili hesaplarla netleştirilmiştir.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle
bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. BDDK’nın 8 Aralık
2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 no’lu genelgesi çerçevesinde genel karşılık tutarı üzerinden
ertelenmiş vergi aktifi ayrılmamaktadır.
22
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
XIX.
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Borçlanmayı temsil eden araçlar; işlem tarihinde gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyeti
ile kayda alınmakta, sonraki dönemlerde iskonto edilmiş değerleri üzerinden izlenmektedir. İlişikteki
finansal tablolarda, yabancı para borçlanma araçları Banka’nın dönem sonu döviz alış kuru ile
değerlemeye tabi tutulmuş, borçlanma tutarlarına ilişkin döneme isabet eden faiz gideri tutarları
finansal tablolara yansıtılmıştır.
Borçlanmayı temsil eden mevduatlar için likidite ve yabancı para kur riskine karşı genel anlamda
korunma teknikleri uygulanmaktadır. Banka, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan kaynak
temin etmektedir. Yurtdışı kuruluşlardan sendikasyon, seküritizasyon gibi borçlanma araçları ile de
kaynak temini yoluna gitmektedir.
Banka yapılandırılmış işletme (SPE) aracılığı ile ihraç etmiş olduğu borçlanmayı temsil eden
araçlardan sağlanan fonları “Alınan Krediler” içerisinde göstermiştir.
XX.
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Hisse senedi ihracı ile ilgili işlemler 5.II.10.8 no’lu dipnotta belirtilmiştir. Bilanço tarihinden sonra,
hisse senetleriyle ilgili kar payları ilan edilmemiştir.
XXI.
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Aval ve kabuller, olası borç ve taahhüt olarak bilanço dışı yükümlülükler arasında izlenmektedir. Aval
ve kabullere ilişkin nakit işlem, müşterilerin ödemeleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla aktif karşılığı bir yükümlülük olarak gösterilen aval ve kabuller
bulunmamaktadır.
XXII.
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Bilanço tarihi itibarıyla Banka’nın kullandığı devlet teşviği bulunmamaktadır.
XXIII.
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Faaliyet bölümlerine göre raporlama dördüncü bölüm, VI no’lu dipnotta sunulmuştur.
XXIV.
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
Yoktur.
23
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere revize edilen Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı %14,31’dir (31 Aralık 2013: %12,83). Bu
oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranın üzerindedir.
1.
Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanması, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik (Yönetmenlik)”, “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” ile 5 Eylül 2013
tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun
olarak düzenlenen veriler kullanılır. Bu veriler yönetmelik kapsamında “Alım Satım Hesapları” ve
“Bankacılık Hesapları” olarak ayrıştırılarak kredi riski ve piyasa riski hesaplamasına tabi tutulur.
Alım Satım Hesapları ve Özkaynakların hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate
alınan tutarlar kredi riski hesaplamasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında,
tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten
sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Gayrinakdi krediler ve taahhütler ile ilgili işlemlerde karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler
için “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan özel karşılıklar
düşüldükten sonraki net tutar üzerinden Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen oranlar ile
krediye dönüştürülüp “Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca kapsamlı finansal
teminat yöntemine göre risk azaltımına tabi tutularak Yönetmelik’in EK-1’i uyarınca risk sınıfının
ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
Bankacılık hesaplarında yer alan Türev Finansal Araçlar ve Kredi Türevi Sözleşmeleri ile ilgili
işlemlerde, kredi riskine esas tutarın hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, Yönetmelik’in
EK 2’sinde belirtilen oranlar ile krediye dönüştürülüp “Kredi Risk Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ”
uyarınca risk azaltımına tabi tutularak Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde belirtilen ilgili risk sınıfına
dahil edilir ve aynı Yönetmelik’in EK-1’i uyarınca risk sınıfının ağırlığı ile ağırlıklandırılır.
Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca repo işlemleri, menkul kıymet ve emtia ödünç işlemleri için
“Karşı Taraf Kredi Riski” hesaplanmaktadır.
24
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler
Risk Ağırlıkları
Cari Dönem
0%
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
10%
20%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
--
--
499.879
4.630.109
11.670.738
30.996.145
2.053.479
7.851.110
257.878
--
17.509.590
--
--
402.685
--
--
--
--
36.716
--
--
--
857.663
--
--
601
--
--
--
--
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
1
--
--
--
--
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
--
--
1.641.644
1.986.589
--
972.938
10.777
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
--
--
--
--
--
24.454.929
--
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
--
--
--
--
15.560.984
1.165.139
--
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
--
--
--
6.841.687
--
747.904
--
--
--
--
Tahsili gecikmiş alacaklar
--
--
--
23.975
--
376.713
47.571
--
--
--
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
--
--
--
5.282
--
12.804
1.310.638
3.925.555
66.435
--
İpotek teminatlı menkul kıymetler
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.361.928
--
86
--
--
3.265.116
--
--
--
--
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
Diğer alacaklar
25
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Risk Ağırlıkları
Önceki Dönem
0%
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarındanşarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
75%
100%
--
10%
--
315.877
20%
4.178.093
50%
9.497.737
27.683.970
1.795.614
150%
7.642.148
200%
250%
360.463
1250%
--
13.237.439
--
--
355.725
--
--
--
--
--
--
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
--
--
820.852
--
--
628
--
--
--
--
İdari birimlerden ve ticari olmayan girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
1
--
--
--
--
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
--
--
230.289
1.315.135
--
84.502
--
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
--
--
--
--
--
22.659.680
--
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
--
--
--
--
12.663.649
902.651
--
--
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
--
--
--
6.636.038
--
748.756
--
--
--
--
Tahsili gecikmiş alacaklar
--
--
--
21.526
--
301.132
35.637
--
--
--
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
--
--
--
4.040
--
12.838
1.161.439
3.821.074
144.185
--
İpotek teminatlı menkul kıymetler
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
--
--
528.204
23.722
--
5.143
--
--
--
--
Kollektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.249.612
--
42
--
--
2.968.639
--
--
--
--
Diğer alacaklar
26
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
3.
Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi
Cari Dönem
Önceki Dönem(*)
4.636.747
4.117.912
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü
117.306
117.124
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü
360.673
305.076
9.145.937
7.283.249
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü
Özkaynak
Özkaynak / ((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5*100)
%14,31
%12,83
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5*100)
%8,16
--
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12.5*100)
%8,34
--
KRSY: Kredi Riski Sermaye Yükümlülüğü
PRSY: Piyasa Riski Sermaye Yükümlülüğü
ORSY: Operasyonel Risk Sermaye Yükümlülüğü
(*)
Özkaynak hesaplaması 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile
değişmiş olup , önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga yönetmelik çerçevesinde hesaplanmıştır.
27
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
4.
Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde
muhasebeleştirilmeyen hisseler
Azınlık payları
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara
yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’unu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini
aşan tutarlar (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana
sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin
%10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave Ana Sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların
Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
Cari Dönem (*)
905.264
98.411
-3.924.816
326.550
517.109
502.976
14.133
8.000
81
-5.780.231
317.321
99.350
29.728
-------------446.399
5.333.832
-----------118.908
118.908
-5.214.924
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin
edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana
sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin
%10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
28
1.355.319
1.907.028
-724.492
3.986.839
---44.748
44.748
3.942.091
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda
kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl
geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine
kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
-600
6.148
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına
istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
-4.330
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının,
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana
sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
--
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya
da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı
sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
--
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve
ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve
(2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
--
ÖZKAYNAK
9.145.937
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak
unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
--
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek
sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
--
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
--
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar
255.386
(*) Cari dönem özkaynak tutarı 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır.
29
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
716.100
Nominal Sermaye
716.100
Sermaye Taahhütleri (-)
--
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
189.164
Hisse Senedi İhraç Primleri
98.411
Hisse Senedi İptal Karları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
-3.487.952
--
Kar
468.288
Net Dönem Karı
454.155
Geçmiş Yıllar Karı
14.133
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
8.000
306.054
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
--
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
--
Net Dönem Zararı
--
Geçmiş Yıllar Zararı
--
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
104.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
156.205
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
--
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
--
Ana Sermaye Toplamı
5.013.686
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
707.836
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
--
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
--
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Karı
İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artış Tutarının %45’i (Değer Azalışı
Olması Durumunda %100’ü)
Sermaye Yedeklerinin, Kar Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek
Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
81
-1.940.485
(336.432)
--
Katkı Sermaye Toplamı
2.311.970
SERMAYE
7.325.656
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı)
Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın
Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye
Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini
Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle
Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken
Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net
Defter Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
42.407
--
--
5.752
--
33.837
-2.818
TOPLAM ÖZKAYNAK
7.283.249
30
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
Özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Özkaynak
Hesaplamasında
Dikkate Alınan Tutar
Azınlıkların çekirdek sermayedeki payları
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları
Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri
(1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
31
Toplam
Tutar
----
----
1.907.028
1.907.028
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler
İhraçcı
SBERBANK OF RUSSIA
SBERBANK OF RUSSIA
SBERBANK OF RUSSIA
SBERBANK OF RUSSIA
SBERBANK OF RUSSIA
DEXIA CREDIT LOCAL PARIS
DEXIA CREDIT LOCAL PARIS
DEXIA CREDIT LOCAL PARIS
DEXIA CREDIT LOCAL PARIS
Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.)
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
Sermaye Benzeri Kredi
05 Eylül 2013 tarihli
05 Eylül 2013 tarihli
05 Eylül 2013 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
01 Kasım 2006 tarihli
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
"Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
İlişkin Yönetmelik".
Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Borçlanma aracının türü
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Kredi
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla - Milyon TL)
331
342
683
683
683
273
118
46
103
Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL)
331
342
683
683
683
455
296
114
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
259
3470102
3470102
3470102
3470102
3470102
3470102
3470102
3470102
3470102
30.09.2014
30.04.2014
31.01.2014
30.09.2013
28.06.2013
27.02.2008
27.09.2007
28.06.2007
28.12.2006
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Vadeli
Borçlanma aracının başlangıç vadesi
10 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
10 yıl
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
BDDK'nın yazılı onayına tabi
Borçlanma aracının ihraç tarihi
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
olmak suretiyle, kredi
Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar
Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
olmak suretiyle, kredi
10 yıl
olmak suretiyle, kredi
kullandırımının 5. yılında
kullandırımının 5. yılında
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
kullandırımından en az 5 yıl
tamamen geri ödenebilir.
tamamen geri ödenebilir.
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
sonra olmak üzere planlanan
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
geri ödeme gününden önceki
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır.
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
herhangi
bir zamanda
Bulunmamaktadır
Faiz/temettü ödemeleri*
Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
Sabit faiz
Sabit faiz
Sabit faiz
Sabit faiz
Sabit faiz
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Faiz oranı ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
İlk 5 yıl 6.2%, sonrasında ırs
İlk 5 yıl 7.93%, sonrasında ırs
7,5%
7,5%
6,1%
Libor + %2.90
Libor + %2.10
Libor + %2.10
Euribor + %2.5
Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
+5.64
Temettü
ödemesi
+6.12
Temettü
ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Temettü ödemesi
Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
bulunmamaktadır.
--
bulunmamaktadır.
--
bulunmamaktadır.
--
bulunmamaktadır
--
bulunmamaktadır
--
bulunmamaktadır
--
bulunmamaktadır
--
bulunmamaktadır
--
bulunmamaktadır
--
Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bankanın faaliyet izninin
Bankanın faaliyet izninin
Bankanın faaliyet izninin
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
kaldırılması veya Fona
kaldırılması veya Fona
kaldırılması veya Fona
devredilmesi ihtimalinin
devredilmesi ihtimalinin
devredilmesi ihtimalinin
belirmesi halinde; Kurulun bu
belirmesi halinde; Kurulun bu
belirmesi halinde; Kurulun bu
yönde alacağı karara istinaden yönde alacağı karara istinaden yönde alacağı karara istinaden
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
kredinin asıl anapara tutarı ve kredinin asıl anapara tutarı ve
geçici veya sürekli olarak
faiz ödeme yükümlülükleri
faiz ödeme yükümlülükleri
kayıtlardan silinebilir veya
tamamen veya kısmen sona
tamamen veya kısmen sona
gerekli mevzuata uyularak
erdirilebilir veya gerekli
erdirilebilir veya gerekli
sermayeye dönüştürülebilir.
mevzuata uyularak sermayeye mevzuata uyularak sermayeye
dönüştürülebilir.
dönüştürülebilir.
Tamamen dönüştürülebilir.
Tamamen dönüştürülebilir.
Tamamen dönüştürülebilir.
--
--
--
--
--
--
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
Değer azaltma özelliği
Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip Değer azaltma özelliğine sahip
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
değildir.
Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
--
--
--
--
--
--
--
--
Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bankanın tasfiyesi halinde;
Bankanın tasfiyesi halinde;
Bankanın tasfiyesi halinde;
Sahibine alacak hakkını hisse
Sahibine alacak hakkını hisse
Sahibine alacak hakkını hisse
Sahibine alacak hakkını hisse
Sahibine alacak hakkını hisse
Sahibine alacak hakkını hisse
sahibine alacak hakkını ilave
sahibine alacak hakkını ilave
sahibine alacak hakkını ilave
ana sermaye hesaplamasına
ana sermaye hesaplamasına
ana sermaye hesaplamasına
dahil edilecek borçlanma
dahil edilecek borçlanma
dahil edilecek borçlanma
önce, diğer tüm borçlardan
önce, diğer tüm borçlardan
önce, diğer tüm borçlardan
önce, diğer tüm borçlardan
önce, diğer tüm borçlardan
önce, diğer tüm borçlardan
araçlarından önce, mevduat
araçlarından önce, mevduat
araçlarından önce, mevduat
sonra vermektedir.
sonra vermektedir.
sonra vermektedir.
sonra vermektedir.
sonra vermektedir.
sonra vermektedir.
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı
senetlerinden ve birincil
senetlerinden ve birincil
senetlerinden ve birincil
senetlerinden ve birincil
senetlerinden ve birincil
--
senetlerinden ve birincil
sermaye benzeri borçlardan bir sermaye benzeri borçlardan bir sermaye benzeri borçlardan bir sermaye benzeri borçlardan bir sermaye benzeri borçlardan bir sermaye benzeri borçlardan bir
sahipleri ve diğer tüm
sahipleri ve diğer tüm
sahipleri ve diğer tüm
alacaklılardan sonra tahsil
alacaklılardan sonra tahsil
alacaklılardan sonra tahsil
etme yetkisi vermektedir.
etme yetkisi vermektedir.
etme yetkisi vermektedir.
Madde 8'e haizdir.
Madde 8'e haizdir.
Madde 8'e haizdir.
Haiz değildir.
Haiz değildir.
Haiz değildir.
Haiz değildir.
Haiz değildir.
Haiz değildir.
--
--
--
Madde 8/2 (ğ)
Madde 8/2 (ğ)
Madde 8/2 (ğ)
Madde 8/2 (ğ)
Madde 8/2 (ğ)
Madde 8/2 (ğ)
32
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
6.
İçsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin
değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımlar
Banka’nın içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci; bütçeleme sürecinde kullanılan stratejik
plana göre, cari ve gelecek üç yıl dikkate alınarak yıllık olarak yürütülmektedir. Uygulanan
yaklaşımda birinci yapısal blok kapsamındaki kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk yanı sıra,
ikinci yapısal blok kapsamında yer alan, kur riski, yapısal faiz oranı riski, artık risk ve likidite riski
değerlendirilerek bankanın sermaye yeterliliği değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde
dikkate alınacak risk unsurları Banka’nın yıllık risk belirleme süreci sonuçlarına göre saptanmaktadır.
Belirlenen risklere göre yıllık olarak yürütülen stres testi analizleri içsel değerlendirme sürecinde veri
olarak kullanılmaktadır. Süreç içerisinde Banka’nın risk ağırlıklı varlık yapısı, özkaynak gelişimi ve
sermaye planlama unsurları stres senaryosu altında hesaplanarak bankanın yasal sermaye bütçelemesi
ve hedef sermaye yeterlilik oranı ile mukayeseli olarak sunulmaktadır.
33
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
II.
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Banka’nın finansal risk yönetimi amaçları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla
önlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka yönetim kurulunun risk
yönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler
ile piyasa riski ölçümlerinin aralıkları
Finansal risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla “Bankaların İç
Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında piyasa riski yönetimi
faaliyetlerini belirleyerek gerekli önlemler alınmıştır. Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Banka
yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin almış olduğu önlemlerin başında ekonomik sermaye
kapsamında risk limitleri gelmektedir.
Piyasa riskinin ölçümünde standart metot ve iç model uygulanmaktadır. Standart metot, BDDK
tarafından kriterleri belirlenmiş uygulama olup aylık olarak yapılmaktadır. İç model ile risk ölçümü ise
günlük olarak takip edilmektedir.
Standart metot ile yapılan ölçümler, muhasebe ve kayıt düzenine ilişkin sınıflandırma temel alınarak
“Alım Satım Hesapları” üzerinden gerçekleştirilmektedir.
1.
Piyasa riskine ilişkin bilgiler
Tutar
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
33.297
687
-44.178
341
--38.803
-117.306
1.466.325
34
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
III.
Kur riskine ilişkin açıklamalar
1.
Banka’nın maruz kaldığı kur riski, bu durumun etkilerinin tahmin edilmesi, Banka Yönetim
Kurulu’nun günlük olarak izlenen pozisyonlar için belirlediği limitler
Banka, belirlenmiş olan riske maruz değer limitleri dahilinde kur riski alabilmektedir. Ölçülebilir ve
yönetilebilir riskler, uyulması gereken yasal limitler dahilinde alınmaktadır.
“Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına göre kur riski
izlenmekte ve yabancı para işlemlerde oluşması muhtemel değer değişiklikleri gözlenmektedir. Kur
riskinin ölçülmesinde, riske maruz değer yöntemi kullanılmakta, hesaplamalar günlük olarak
yapılmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu günlük olarak; genel ekonomik durum ve piyasalardaki gelişmelere göre risk
limitlerini gözden geçirerek gerekli hallerde yeni limitler belirlemektedir.
2.
Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para
yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçları ile korunmasının boyutu
Banka, TMS 39’a uygun olarak, yurtdışındaki yabancı para yatırımlarının kur riskinden korunmak için
konsolide finansal tablolarında yurtdışındaki net yatırımlarından kaynaklanan kur riskinden korunma
muhasebesi uygulamaktadır.
3.
Yabancı para risk yönetim politikası
Banka, belirlenmiş olan riske maruz değer limitleri dahilinde kur riski alabilmektedir. Ölçülebilir ve
yönetilebilir riskler, uyulması gereken yasal limitler dahilinde alınmaktadır.
4.
Banka’nın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari
döviz alış kurları
Bilanço tarihindeki ABD Doları Gişe Döviz Alış Kuru
Bilanço tarihindeki Avro Gişe Döviz Alış Kuru
24
25
26
29
30
5.
Tarih
Eylül 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
2,2772 TL
2,8746 TL
ABD Doları
2,2325
2,2482
2,2557
2,2789
2,2772
Avro
2,8677
2,8607
2,8748
2,8914
2,8746
Banka’nın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit
aritmetik ortalama değeri
2014 yılı Eylül ayı basit aritmetik ortalama ile ABD doları döviz alış kuru 2,2095 TL, Avro döviz alış
kuru 2,8501 TL’dir.
35
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
6.
Kur riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C.Merkez Bnk.
Avro
ABD Doları
Diğer YP (4)
Toplam
1.497.115
5.974.781
1.469.350
8.941.246
871.698
676.663
216.144
1.764.505
49.329
75.147
4
124.480
--
--
--
--
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler (2)
24.563
2.810.779
95.666
6.438.369
-350.548
120.229
9.599.696
İştirak Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal
Varlıklar (1)
Para Piyasalarından Alacaklar
1.067.420
32.967
--
1.100.387
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
--
285.881
--
285.881
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
--
--
--
--
Maddi Duran Varlıklar
--
8
--
8
-524.024
6.844.928
-168.748
13.748.230
-53.709
2.089.755
-746.481
22.682.913
337.600
342.246
803.234
1.483.080
5.882.159
11.077.369
704.582
17.664.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar (3)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
--
--
--
--
4.963.845
8.238.119
2.337
13.204.301
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
303.926
487.009
6.555
797.490
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
(5)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
--
--
--
--
532.320
854.238
935
1.387.493
12.019.850
20.998.981
1.517.643
34.536.474
(5.174.922)
(7.250.751)
572.112
(11.853.561)
4.732.508
7.634.174
(567.255)
11.799.427
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
13.999.261
31.197.528
1.121.364
46.318.153
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
(9.266.753)
(23.563.354)
(1.688.619)
(34.518.726)
(6)
Net Pozisyon
Gayri Nakdi Krediler
(442.414)
383.423
4.857
(54.134)
3.250.885
8.475.629
157.675
11.884.189
19.005.406
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
6.774.641
10.693.137
1.537.628
Toplam Yükümlülükler
8.284.584
16.831.852
1.677.870
26.794.306
Net Bilanço Pozisyonu
(1.509.943)
(6.138.715)
(140.242)
(7.788.900)
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Net Pozisyon
Gayri Nakdi Krediler
(1)
(2)
(3)
(4)
:
:
:
:
1.002.170
6.559.889
131.812
7.693.871
11.487.874
22.478.792
1.081.654
35.048.320
(10.485.704)
(15.918.903)
(949.842)
(27.354.449)
(507.773)
421.174
(8.430)
(95.029)
3.275.074
8.267.177
154.095
11.696.346
1.292.257 TL tutarındaki türev finansal varlıklara ait kur farkları dahil edilmemiştir.
2.729.792 TL tutarında dövize endeksli krediler dahil edilmiştir.
8.744 TL tutarında peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir.
Toplam varlıklar içerisinde 1.779.569 TL tutarında, toplam yükümlülüklerin içerisinde ise 1.306.054 TL tutarında altın
bakiyeleri mevcuttur.
(5) : (23.459) TL tutarında YP özkaynaklar ve 659.008 TL tutarında türev finansal borçlara ait kur farkları dahil edilmemiştir.
(6) : Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda
“Vadeli aktif değer alım taahhütleri” kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri “Net nazım pozisyonu”na
dahil edilmiştir.
36
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
1.
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı
Varlık ve yükümlülükler ve bilanço dışı kalemlerin faiz oranı riskinin ölçülmesinde Standart Metot
kullanılmaktadır.
2.
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmaların Banka’nın finansal pozisyonları ve nakit akışları
üzerindeki beklenen etkileri, faiz gelirlerine ilişkin beklentileri, banka yönetim kurulunun günlük
faiz oranlarına getirdiği sınırlamalar
Banka tarafından piyasadaki muhtemel olumsuz gelişmelere, yönelik olarak duyarlılık limitleri
belirlenmiştir. Duyarlılık hesaplamaları haftalık olarak yapılmakta ve limitler ile uyum
incelenmektedir.
Günlük olarak piyasadaki faiz oranları takip edilmekte, gerektikçe faiz oranları yeniden
belirlenmektedir.
37
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
3.
Banka’nın, cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek
dönemde net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri
Banka cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı duyarlılık analizi, tarihsel stres testi ve riske maruz
değer metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır. Faiz riskine ilişkin duyarlılık limitleri
belirlenmiş olup, haftalık olarak limitler takip edilmektedir.
“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya
kalan süreler itibarıyla)”:
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut.Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
-1.123.455
-2.006
-6.320
---
---
10.110.263
1.043.622
10.110.263
2.175.403
356.105
1.020.314
576.606
9.767.149
283.109
-13.126.738
308.535
-1.120.266
4.569.130
--5.999.937
425.680
-1.561.471
4.862.504
1.571.735
-8.427.710
510.326
-1.513.237
15.066.109
409.838
-17.499.510
65.723
-1.311.259
7.633.410
692.466
-9.702.858
610
-3.929
465.818
-3.810.516
15.434.758
1.666.979
1.020.314
6.086.768
42.364.120
2.957.148
3.810.516
70.191.511
1.292.866
24.035.803
1.602.957
-227.228
795.672
376.200
28.330.726
164.024
5.368.120
--490.703
5.718.808
662.161
12.403.816
17.879
1.516.347
--202.620
2.661.686
845.205
5.243.737
-10.286
--568.009
1.136.226
269.002
1.983.523
-----3.834.425
57.747
3.892.172
234.311
8.478.634
-1.770.775
--7.853.817
18.337.537
1.709.080
39.409.190
1.602.957
1.770.775
1.488.560
14.146.817
10.064.132
70.191.511
-(15.203.988)
1.717.379
(216.864)
(13.703.473)
-(6.403.879)
4.157.483
(5.640.819)
(7.887.215)
3.183.973
-1.129.762
(1.444.811)
2.868.924
15.515.987
-4.852.139
(3.895.447)
16.472.679
5.810.686
-670.149
(670.149)
5.810.686
-(2.902.779)
--(2.902.779)
24.510.646
(24.510.646)
12.526.912
(11.868.090)
658.822
(*) Diğer varlıklar-faizsiz; 379.582 TL tutarında maddi duran varlıklar, 148.636 TL tutarında maddi olmayan duran varlıklar,
8.654 TL tutarında iştirakler, 36.716 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı, 1.554.707 TL tutarında bağlı ortaklıklar, 2.800
tutarında birlikte kontrol edilen ortaklıklar, 99.242 elden çıkarılacak kıymetler ve 1.580.179 TL tutarında diğer aktifler
bakiyelerini içermektedir.
(**) Diğer yükümlülükler-faizsiz; 5.444.882 TL tutarında özkaynaklar, 1.294.680 TL tutarında diğer yabancı kaynaklar, 1.013.530
TL tutarında karşılıklar, 100.725 TL tutarında vergi borcu bakiyelerini içermektedir.
38
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut.Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
-200.045
---
---
---
---
8.777.077
131.719
8.777.077
331.764
222.600
1.290.274
93.418
7.857.584
1.295.026
-10.958.947
56.960
-806.925
4.284.873
192.627
-5.341.385
308.181
-1.538.812
5.637.774
263.758
-7.748.525
511.798
-681.041
13.200.272
100.941
-14.494.052
14.252
-483.509
7.276.542
580.428
-8.354.731
86.684
-3.929
380.305
-3.149.647
12.529.361
1.200.475
1.290.274
3.607.634
38.637.350
2.432.780
3.149.647
59.427.001
222.666
21.618.720
697.416
-244.317
1.027.697
338.924
24.149.740
808.414
4.308.209
--450.841
2.194.827
283.258
8.045.549
4.074
971.888
--26.854
4.899.428
1.137.427
7.039.671
-40.479
--649.089
1.428.058
171.451
2.289.077
-----1.926.627
8.659
1.935.286
268.808
7.388.774
-1.415.939
--6.894.157
15.967.678
1.303.962
34.328.070
697.416
1.415.939
1.371.101
11.476.637
8.833.876
59.427.001
-(13.190.793)
996.502
(386.722)
(12.581.013)
-(2.704.164)
3.643.802
(1.467.719)
(528.081)
708.854
-1.277.341
(1.460.984)
525.211
12.204.975
-1.465.797
(3.620.960)
10.049.812
6.419.445
---6.419.445
-(3.438.317)
--(3.438.317)
19.333.274
(19.333.274)
7.383.442
(6.936.385)
447.057
(*) Diğer varlıklar-faizsiz; 393.946 TL tutarında maddi duran varlıklar, 156.205 TL tutarında maddi olmayan duran varlıklar,
8.639 TL tutarında iştirakler, 70.187 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı, 32.357 TL tutarında cari vergi varlığı, 1.565.273 TL
tutarında bağlı ortaklıklar, 2.800 TL tutarında birlikte kontrol edilen ortaklıklar, 128.624 elden çıkarılacak kıymetler ve
791.617 TL tutarında diğer aktifler bakiyelerini içermektedir.
(**) Diğer yükümlülükler-faizsiz; 4.915.005 TL tutarında özkaynaklar, 878.018 TL tutarında diğer yabancı kaynaklar, 990.091 TL
tutarında karşılıklar, 111.043 TL tutarında vergi borcu bakiyelerini içermektedir.
39
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
4.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
Avro
%
Cari Dönem Sonu
ABD Doları
%
Japon Yeni
%
TL
%
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
--
--
--
--
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
0,07
0,35
--
11,00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Menkul Değer.
3,66
5,21
--
9,88
--
--
--
11,24
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
4,20
6,23
--
8,85
Verilen Krediler
5,36
5,34
5,30
12,28
--
4,45
--
11,30
Para Piyasalarından Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tut.Men.Değ.
Yükümlülükler
--
--
--
--
Bankalar Mevduatı
0,37
0,59
--
10,01
Diğer Mevduat
2,22
2,10
0,10
9,33
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
8,25
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
9,07
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
1,28
1,63
--
8,15
Önceki Dönem Sonu
Avro
%
ABD Doları
%
Japon Yeni
%
TL
%
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
--
--
--
--
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
--
--
--
7,65
5,49
4,83
--
10,26
7,74
Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan
Menkul Değer.
Para Piyasalarından Alacaklar
--
--
--
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
--
4,26
--
7,74
5,49
5,74
6,05
13,18
--
4,47
--
9,14
Bankalar Mevduatı
2,25
1,88
--
8,65
Diğer Mevduat
2,60
2,79
0,10
8,90
Para Piyasalarına Borçlar
--
--
--
4,32
Muhtelif Borçlar
--
--
--
--
İhraç Edilen Menkul Değerler
--
--
--
8,49
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
0,98
1,61
--
7,85
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut.Men.Değ.
Yükümlülükler
40
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
5.1
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri
ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli
varsayımlar ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, aktiflerin pasiflerin yeniden fiyatlanma
vadelerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Yeniden fiyatlanma vadeleri dikkate alındığında, aktif
kalemlerin ortalama vadesi pasif kalemlerin ortalama vadesinden yüksektir.
Aktif ve pasif kalemlerine ilişkin büyüklük ve vade yapısındaki gelişmeler ile faiz hareketleri dikkate
alınarak faiz riski haftalık olarak değerlendirilmektedir. Bankanın maruz kaldığı faiz riski Aktif Pasif
Komitesi tarafından merkezi olarak yönetilmekte ve alınan kararlar doğrultusunda, faize dayalı türev
sözleşmeler ile bilançonun faiz duyarlılığının asgari seviyede tutulması sağlanmaktadır.
Faiz oranındaki olası değişikliklerin net bugünkü değere etkisi, içsel yaklaşımların yanı sıra Bankacılık
Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde de hesaplanmakta ve aylık olarak
raporlanmaktadır.
Standart Şok Yöntemi ile yapılan ölçümler, muhasebe ve kayıt düzenine ilişkin sınıflandırma temel
alınarak “Bankacılık Hesapları” içinde yer alan ve faize duyarlı tüm bilanço içi ve bilanço dışı
kalemleri kapsamaktadır. Vade unsuru bulunmayan mevduatlara ilişkin vade varsayımı, en az 5 yıllık
veri üzerinden yapılan analizler ile yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu analizler ile vadesiz
mevduatların hesapta ne kadar süre ile kaldığı ve hangi vadelerde hangi oranda mevduat çıkışı olduğu
belirlenmektedir.
5.2
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca Banka’nın konsolide olmayan finansal
tabloları baz alınarak hazırlanan faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer
farkları
Alım-satım portföyü dışında kalan tüm bankacılık işlemleri için faiz oranı riski bankacılık
hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski altında takip edilmektedir. Alım-satım portföyüne ilişkin
faiz oranı riski ise piyasa riski kapsamında takip edilmektedir.
Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bankacılık hesaplarındaki faiz duyarlılıkları ile ilgili
limitler dahilinde faiz oranı riskinin günlük yönetimine ilişkin karar ve aksiyonlar APKO tarafından
alınmaktadır. APKO toplantıları haftalık olarak yapılmaktadır.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski ölçüm süreci, Banka’nın bankacılık hesapları
olarak tanımladığı faiz oranı pozisyonlarını içerecek ve ilgili yeniden fiyatlama ve vade verilerini
dikkate alacak şekilde oluşturulmakta ve yürütülmektedir. Vade uyumsuzluğundan kaynaklanan
yeniden fiyatlama riskinin izlenmesi kapsamında durasyon-gap, vade dilimi bazında gap ve duyarlılık
analizleri kullanılmaktadır.Durasyon-gap ve duyarlılık analizleri haftalık olarak gerçekleştirilmektedir.
Durasyon-gap analizinde, faize hassas aktif ve pasif kalemlerin nakit akışları üzerinden, piyasa faiz
oranları kullanılarak oluşturulan verim eğrileri kullanılarak, bugünkü değerleri hesaplanmaktadır.
Vadesi belli olmayan ürünlerde vade, faiz belirleme sıklığı ve müşteri davranışları baz alınarak
belirlenmektedir. Piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı periyodik olarak yapılan duyarlılık
ve senaryo analizleri ile bu sonuçlar desteklenmektedir.
41
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz
Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”
uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları 30 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
Cari Dönem
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
Para Birimi
Kazançlar/Kayıplar
Kazançlar/Özkaynaklar
- Kayıplar/Özkaynaklar
1 TL
2 TL
(+) 500 baz puan
(1.636.491)
(%17,89)
(-) 400 baz puan
1.627.774
%17,80
3 Avro
4 Avro
(+) 200 baz puan
35.906
%0,39
(-) 200 baz puan
(18.820)
(%0,21)
5 ABD Doları
6 ABD Doları
(+) 200 baz puan
245.800
%2,69
(-) 200 baz puan
(275.927)
(%3,02)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
(1.354.785)
(%14,81)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
1.333.027
%14,57
Kazançlar/Özkaynaklar
- Kayıplar/Özkaynaklar
(%15,71)
%15,65
Önceki Dönem
Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)
Para Birimi
1 TL
2 TL
(+) 500 baz puan
Kazançlar/Kayıplar
(1.144.039)
(-) 400 baz puan
1.139.794
3 Avro
4 Avro
(+) 200 baz puan
34.660
%0,48
(-) 200 baz puan
(22.751)
(%0,31)
5 ABD Doları
6 ABD Doları
(+) 200 baz puan
233.520
%3,21
(-) 200 baz puan
(276.819)
(%3,80)
(875.859)
840.224
(%12,03)
%11,54
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
V.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
1.
Hisse senedi yatırımlarının bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve piyasa değeri karşılaştırma
Banka'nın, 30 Eylül 2014 itibarıyla BIST piyasalarında işlem gören ve konsolide olmayan mali
tablolarda gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır (31 Aralık
2013-Yoktur).
2.
Hisse senedi yatırımlarının gerçekleşmiş kazanç veya kayıpları, yeniden değerleme değer artışlar
ve gerçekleşmemiş kazanç veya kayıpları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen
tutarlarına ilişkin bilgiler
Yoktur (31 Aralık 2013-Yoktur).
42
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
VI.
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
1.
Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı,
Banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların
ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına getirdiği sınırlamalar
Likidite riski; varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan doğmaktadır. Banka
tarafından varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlukları belirli kriterlere göre kontrol
altında tutulmaktadır. Piyasa dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacı için Banka,
her türlü borcun likit kaynaklarla karşılanabileceği bir aktif yapısını hedeflemektedir. Banka’nın acil
likidite ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %8 büyüklüğü nakit değerler ve
bankalarda, %7 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri
yoğun olarak kullanılmamaktadır. Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat ve kısa
vadeli yurtdışı kredilerle karşılanmaktadır.
2.
Banka’nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan
önemli likidite kaynakları
Banka’nın acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %8 büyüklüğü nakit
değerlerde, %7 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri
(TCMB ve BIST repo piyasası gibi) kullanılmamaktadır. Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel
olarak mevduat ve kısa vadeli yurtdışı kredilerdir.
3.
Banka’nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi
Nakit akışlarının büyük bir bölümü Türk Lirası, ABD Doları ve Avro cinsinden oluşmaktadır.
Kısa ve uzun vadede, likidite ihtiyaç veya fazlası bankalararası para piyasaları, mevduat ve kredi
yoluyla değerlendirilmektedir.
43
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
4.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal
Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde
Tut.Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Vadesiz
1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Dağıtılamayan (*)
Toplam
2.677.429
1.043.622
7.432.834
1.123.455
-2.006
-6.320
---
---
---
10.110.263
2.175.403
--
355.420
308.413
425.644
510.445
66.447
610
1.666.979
--
1.020.314
--
--
--
--
--
1.020.314
-465.818
107.840
8.546.963
102.959
2.604.568
1.474.895
8.034.396
1.686.191
15.076.802
2.710.954
7.635.573
3.929
--
6.086.768
42.364.120
-1.434.575
---
---
---
413.263
--
2.543.885
--
-2.375.941
2.957.148
3.810.516
5.621.444
18.586.826
3.017.946
9.941.255
17.686.701
12.956.859
2.380.480
70.191.511
234.310
8.478.635
1.292.866
23.913.215
164.025
5.349.937
17.879
1.625.778
-41.625
---
---
1.709.080
39.409.190
---
453.803
1.602.957
2.906.035
--
3.471.077
--
3.222.145
--
4.093.757
--
---
14.146.817
1.602.957
-1.770.775
1.294.679
226.075
-476.405
309.040
-663.123
284.318
-844.764
669.127
-269.002
--57.747
--6.458.412
1.488.560
1.770.775
10.064.132
Toplam Yükümlülükler
11.778.399
27.965.321
9.392.160
6.243.816
4.201.899
4.151.504
6.458.412
70.191.511
Likidite Açığı
(6.156.955)
(9.378.495)
(6.374.214)
3.697.439
13.484.802
8.805.355
(4.077.932)
--
Önceki dönem
Toplam Aktifler
3.973.406
14.951.340
2.664.539
9.425.411
15.265.095
10.675.942
2.471.268
59.427.001
Toplam Pasifler
9.951.540
23.414.167
6.582.213
7.078.480
4.354.638
2.140.867
5.905.096
59.427.001
2.346.931 10.910.457
8.535.075
(3.433.828)
--
Net Likidite Açığı
(5.978.134) (8.462.827) (3.917.674)
(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, birlikte kontrol edilen ortaklıklar, bağlı ortaklıklar, ayniyat
mevcudu ve peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde
dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar, pasif hesaplardan ise karşılıklar ve özkaynaklar burada
gösterilmektedir.
44
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
VII.
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Yoktur.
VIII.
Kredi riski azaltım teknikleri
Banka, kredi risk azaltımını “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” uyarınca, kapsamlı
finansal teminat yöntemine göre kredi riski azaltımı yapmaktadır.
Alacak ve teminat arasındaki kur uyumsuzluğu ve teminat türüne dayalı kesinti oranları, tebliğin
ek’inde belirtilen standart kesinti oranları dikkate alınarak, alacak ile teminat arasında vade
uyumsuzluğu ise Madde 49’da belirtilen yöntem uyarınca dikkate alınmaktadır.
Kredi risk azaltım sürecinde, finansal teminat kapsamında, nakit ve mevduat blokaj niteliğinde
teminat ve borçlanma senetleri dikkate alınmıştır. Fiziksel teminatın kapsamı, risk sınıflarını
belirlerken kullanılan ticari ve mesken ipotekleri ile sınırlıdır. Hesaplama içerisinde bilanço içi ve
bilanço dışı netleştirme unsurları dikkate alınmamaktadır.
Risk sınıfı bazında teminatlar;
Cari Dönem
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan
Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
a) İkamet Amaçlı Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
b) Ticari Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Finansal
Teminatlar
Tutar (*)
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi Türevleri
17.874.560
--
--
--
864.174
--
--
--
3
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.149.469
39.950.848
28.719.082
8
823.700
216.323
----
----
7.799.442
--
6.841.687
--
3.768.722
--
3.635.408
--
4.030.720
1.706.894
5.441.075
---
-114
45.702
---
3.206.279
-----
------
--4.664.562
111.170.109
---1.085.847
---6.841.687
-----
(*) Kredi riski azaltım etkileri dikkate alınmadan ve krediye dönüşüm oranlarından önceki kredi tutarıdır.
45
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Finansal
Teminatlar
Tutar (*)
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi Türevleri
13.585.948
--
--
--
827.415
--
--
--
3
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.305.001
124
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
33.828.812
871.520
--
--
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
a) İkamet Amaçlı Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
b) Ticari Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar
23.567.720
161.208
--
--
7.614.067
--
6.636.038
--
3.953.400
--
3.838.871
--
3.660.667
--
2.797.167
--
Tahsili gecikmiş alacaklar
1.300.160
54
--
--
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
5.242.169
42.034
--
--
İpotek teminatlı menkul kıymetler
--
--
--
--
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
--
--
--
--
547.802
--
--
--
--
--
--
--
4.253.532
--
--
--
92.072.629
1.074.940
6.636.038
--
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
(*) Kredi riski azaltım etkileri dikkate alınmadan ve krediye dönüşüm oranlarından önceki kredi tutarıdır.
IX.
Risk yönetim hedef ve politikaları
Risk yönetimi stratejisi, risklilik düzeyi ve sermaye gereksiniminin devamlı olarak izlenmesi ile
bankanın kısa ve uzun vadeli hedefleri ile sermaye yapısı arasındaki dengenin korunması esasına
dayanır. Yönetim Kurulu tüm risk yönetimi stratejisinin, programının ve organizasyonunun sahibidir.
Banka sermaye ve risk düzeyi arasındaki ilişkiyi risk toleransı ve limit mekanizmaları ile düzenler.
Limitler belirlenirken mevcut koşullar ile birlikte ileriye yönelik olarak oluşabilecek olumsuzluklar da
dikkate alınır. Limitlerin uygunluğu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Denetim
Komitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk yönetimi esaslarına ve risk limitlerine uyumun
gözetilmesinden ve alınması gereken önlemlerin Yönetim Kurulu’na iletilmesinden sorumludur. İcrai
birimler ise kendi bünyesindeki faaliyetlere ilişkin risklerin takip edilmesi ve limitlere uyumundan
sorumludur.
Bankanın kabul ettiği risk politikaları çerçevesinde risklerin ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve
raporlamasından oluşan risk yönetimi faaliyetleri, icracı birimlerden bağımsız ve doğrudan Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak yürütülmektedir. Risk ölçüm modellerinin tasarlanmasında, uluslararası
düzeyde kabul görmüş yöntemler ve faaliyette bulunulan piyasalara özgü koşullar gözetilerek
belirlenmiş parametreler kullanılmaktadır. Risk politikalarının ve risk ölçüm modellerinin değişen
koşullara uyum sağlamasını teminen uygulamaların düzenli olarak gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.
Risk yönetimi faaliyetleri kapsamında limit kullanımları da yakından izlenir ve raporlanır.
Stratejik ve taktik banka hedefleri risk politikaları kapsamında belirlenmiş limitler ile uyumlu olmak
durumundadır. Banka içsel ve yasal limitlere uyumun sağlanması, ekonomik gelişmeler ve yeni
düzenlemeler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması amacıyla çeşitli risk unsurları için risk
azaltım tekniklerini uygulamaktadır. Risk azaltım araçlarının sağladığı korumanın etkinliği ve
yeterliliği düzenli olarak yapılan risk ölçümleri ile izlenmektedir.
46
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
X.
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Banka; toptan bankacılık, perakende bankacılık, hazine ve yatırım bankacılığı olmak üzere üç ana
alanda faaliyet göstermektedir.
Toptan bankacılık; büyük ölçekli ulusal ve uluslararası kurumsal ve ticari müşterilere finansal
çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerin yatırım, işletme sermayesi ve projelerine
yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kısa ve uzun vadeli işletme kredileri, yatırım kredileri,
gayrinakdi krediler, döviz alım-satımı, dış ticaretin finansmanı, proje finansmanı, yapılandırılmış
finansman, kurumsal finansman ile mevduat, nakit yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.
Perakende bankacılık kapsamında, müşterilerine kredi ürünleri (genel ihtiyaç, mortgage, taşıt
kredileri), farklı özelliklerde kredi kartları, yatırım ürünleri (yatırım fonları, hisse senetleri, hazine
bonosu / devlet tahvili, repo), mevduat ürünleri (vadesiz, vadeli, korumalı), sigorta ürünleri, küçük
ve orta ölçekli işletme kredileri, tarım kredileri sunmaktadır. Şube dışı bankacılık kanalları ile
müşterilerinin şubeye gelmeden bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır. Kredili
mevduat hesabı, otomatik fatura ödemeleri, çek karnesi, kiralık kasa ürünleri de güncel bankacılık
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler arasındadır.
Hazine ve yatırım bankacılığı faaliyetleri; hazine, hazine satış, pozisyon ve özel bankacılık
gruplarında; spot ve vadeli TL ve döviz alım-satımı, hazine bonosu, tahvil ve diğer yurtiçi ve yurtdışı
menkul kıymetlerin alım satım işlemleri ile türev ürünleri pazarlanmasını kapsamaktadır. Özel
bankacılık kapsamında, bankacılık ve yatırım hizmetleri konusunda farklı beklentileri bulunan yüksek
varlık ve gelir düzeyine sahip müşterilere hizmet sunulmaktadır.
Faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:
Toptan Bankacılık
Cari Dönem
(01.01.2014-30.09.2014)
Net faiz geliri
Net ücret ve komisyon gelirleri
Diğer gelir/gider, net
Perakende Bankacılık
Kurumsal Ticari&Kamu
Bankacılık
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
Toplam
252.478
55.558
43.579
330.206
72.956
61.225
656.119
247.323
58.281
473.798
342.512
111.821
416.075
(12.044)
(360.352)
2.128.676
706.305
(85.446)
351.615
464.387
961.723
928.131
43.679
2.749.535
(101.826)
(24.168)
(196.761)
(54.015)
(580.596)
(175.835)
(682.000)
(334.767)
(26.922)
(35.645)
(1.588.105)
(624.430)
(112.424)
Sürdürülen faaliyetler net karı
Durdurulan faaliyetler net karı
225.621
213.611
205.292
(88.636)
(18.888)
424.576
78.400
Net dönem karı
225.621
213.611
205.292
(88.636)
(18.888)
502.976
5.384.919
9.787.278
12.603.941
14.587.982
24.016.875
66.380.995
1.566.161
2.244.355
Bölüm gelirleri toplamı
Diğer faaliyet giderleri
Kredi ve diğer al.değ.düş.karşılığı
Vergi gideri
Cari Dönem (30.09.2014)
Bölüm varlıkları
İştirak ve bağlı ortaklıklar
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Özkaynaklar
70.191.511
7.989.065
8.354.523
Toplam yükümlülükler
7.512.667
16.564.929
19.984.284
60.405.468
4.341.161
5.444.882
70.191.511
47
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Toptan Bankacılık
Perakende Bankacılık
Kurumsal
Bankacılık
Ticari&Kamu
Finansmanı
Kobi&Tarım
Bankacılığı
Bireysel
Bankacılık
Hazine ve
Yatırım
Bankacılığı
Toplam
216.618
31.151
22.434
304.613
67.174
96.958
629.214
170.410
66.727
613.693
246.471
93.948
176.918
(11.870)
(48.879)
1.941.056
503.336
231.188
Bölüm gelirleri toplamı
270.203
468.745
866.351
954.112
116.169
2.675.580
Diğer faaliyet giderleri
Kredi ve diğer al.değ.düş.karşılığı
Vergi gideri
(71.216)
(88.386)
(153.664)
(137.610)
(488.206)
(177.057)
(547.110)
(344.501)
(43.166)
(44.940)
(1.303.362)
(792.494)
(160.461)
Sürdürülen faaliyetler net karı
Durdurulan faaliyetler net karı
110.601
177.471
201.088
62.501
28.063
419.263
Net dönem karı
110.601
177.471
201.088
62.501
28.063
419.263
4.825.007
9.999.339
10.025.704
13.787.300
17.640.004
56.277.354
1.576.712
1.572.935
Önceki Dönem
(01.01.2013-30.09.2013)
Net faiz geliri
Net ücret ve komisyon gelirleri
Diğer gelir/gider, net
Önceki Dönem (31.12.2013)
Bölüm varlıkları
İştirak ve bağlı ortaklıklar
Dağıtılmamış varlıklar
Toplam varlıklar
Bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmamış yükümlülükler
Özkaynaklar
59.427.001
6.710.556
7.233.599
Toplam yükümlülükler
6.638.705
14.734.018
15.376.893
50.693.771
3.818.225
4.915.005
59.427.001
48
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE
DİPNOTLAR
I.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.
Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
612.945
695.952
482.601
744.570
TCMB
556.072
8.245.210
788.303
6.761.561
Diğer (*)
--
84
--
42
Toplam
1.169.017
8.941.246
1.270.904
7.506.173
(*) 84 TL tutarında satın alınan çekler (31 Aralık 2013: 42 TL) bakiyesini içermektedir.
1.1
T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Vadesiz Serbest Hesap
TP
YP
TP
YP
556.072
812.376
788.303
676.873
Vadeli Serbest Hesap
--
--
--
--
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
--
7.432.834
--
6.084.688
556.072
8.245.210
788.303
6.761.561
Toplam
1.2
Önceki Dönem
TCMB kalemine ilişkin bilgiler
30 Eylül 2014 itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, Türk Lirası yükümlülüklerin vade
yapısına göre %5 ile %11,5 oranları arasında, (31 Aralık 2013 %5 ile %11,5 arasında) yabancı para
yükümlülükleri için ABD Doları veya standart altın döviz cinslerinden olmak üzere %6 ile %13 oranları
arasında (31 Aralık 2013 %6 ile %13 arasında) TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
2.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler
2.1
Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı finansal varlıklara ilişkin bilgiler
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
-----
49
YP
-----
Önceki Dönem
TP
-----
YP
-835
-835
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2
Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı finansal varlıklar
Yoktur. (31 Aralık 2013-Yoktur).
2.3
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu
Cari Dönem
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
4.101
33.567
4.607
64.456
Swap İşlemleri
140.879
1.330.714
136.332
742.274
--
--
--
--
96
43.961
4.609
153.133
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
3.
Önceki Dönem
TP
--
--
--
--
145.076
1.408.242
145.548
959.863
Bankalara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
Önceki Dönem
YP
TP
YP
Bankalar
Yurtiçi
398.612
733.027
200.242
1.559
Yurtdışı
12.286
1.031.478
12.192
117.771
--
--
--
--
410.898
1.764.505
212.434
119.330
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam
4.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
4.1
Satılmaya hazır finansal varlıkların başlıca türleri
Satılmaya hazır finansal varlıklar, borsada işlem görmeyen hisse senetleri, Devlet İç Borçlanma
Senetleri, Türk Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobond’lar, Türk Hazinesi tarafından ihraç edilen
döviz tahvillerden oluşmaktadır.
4.2
Teminat olarak gösterilen satılmaya hazır finansal varlıkların özellikleri ve defter değeri
T.C. Merkez Bankası A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye bankalararası para piyasası,
döviz piyasası ve diğer işlemler için verilen teminatlardan oluşmaktadır. Teminat olarak gösterilen
satılmaya hazır finansal varlıklar devlet tahvilleri ve eurobondlardan oluşmakta olup, defter değerleri
toplamı 371.707 TL (31 Aralık 2013: 179.827 TL) tutarındadır.
50
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
4.3
Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
4.4
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
-332.937
--
-38.770
--
-122.577
--
-57.250
--
332.937
38.770
122.577
57.250
Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklar
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
4.5
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
1.219.144
------
-------
468.683
------
-------
1.219.144
--
468.683
--
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Cari Dönem
Önceki Dönem
6.247.797
3.815.309
6.247.797
3.815.309
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
--
--
3.929
3.929
--
--
3.929
3.929
164.958
211.604
6.086.768
3.607.634
5.
Kredilere ilişkin açıklamalar
5.1
Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin
bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Nakdi
Gayrinakdi
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
----57.832
2.960
2.960
-59.679
95
----53.049
----4
Toplam
57.832
62.734
53.049
4
51
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.2
Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa
planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler
Standart Nitelikli Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer
Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Nakdi Krediler
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
(Toplam)
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
35.505.029
306.777
1.400.288
-497.689
10.092.849
3.892.871
19.314.555
3.673.489
--
459.503
39.046
---84.251
447
335.759
11.815
--
-----------
2.558.463
245.107
3.133
-8.379
1.095.908
207.291
998.645
161.321
--
1.061.040
241.436
1.505
-7.933
300.947
867
508.352
55.647
--
-----------
Toplam
39.178.518
471.318
--
2.719.784
1.116.687
--
Ödeme Planının Uzatılmasına
Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 defa uzatılanlar
3, 4 veya 5 defa uzatılanlar
5 üzeri uzatılanlar
Toplam
Ödeme Planı Değişikliği ile
Uzatılan Süre
0-6 Ay
6 Ay - 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
52
Krediler ve
Diğer
Alacaklar
(Toplam)
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
Diğer
Standart Nitelikli
Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki
Krediler ve
Diğer Alacaklar
470.363
955
--
941.444
175.243
--
471.318
1.116.687
Standart Nitelikli
Krediler ve
Diğer Alacaklar
Yakın İzlemedeki
Krediler ve
Diğer Alacaklar
371
5.247
11.427
144.008
310.265
96.352
24.452
83.853
446.725
465.305
471.318
1.116.687
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.3
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler
Tüketici Kredileri-TP
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun
Vadeli
Toplam
213.727
10.426.418
10.640.145
Konut Kredisi
1.256
4.530.527
4.531.783
Taşıt Kredisi
2.760
528.954
531.714
206.687
5.366.937
5.573.624
İhtiyaç Kredisi
Diğer
3.024
--
3.024
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
--
77.105
77.105
Konut Kredisi
--
75.714
75.714
Taşıt Kredisi
--
--
--
İhtiyaç Kredisi
--
1.391
1.391
Diğer
--
--
--
Tüketici Kredileri-YP
--
1.466
1.466
Konut Kredisi
--
1.282
1.282
Taşıt Kredisi
--
--
--
İhtiyaç Kredisi
--
184
184
Diğer
--
--
--
3.611.435
199.616
3.811.051
Taksitli
1.283.900
199.616
1.483.516
Taksitsiz
2.327.535
--
2.327.535
1.155
--
1.155
94
--
94
Taksitsiz
1.061
--
1.061
Personel Kredileri-TP
Bireysel Kredi Kartları-TP
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
3.914
29.718
33.632
Konut Kredisi
--
2.617
2.617
Taşıt Kredisi
--
186
186
3.914
26.915
30.829
Diğer
--
--
--
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
--
--
--
Konut Kredisi
--
--
--
Taşıt Kredisi
--
--
--
İhtiyaç Kredisi
--
--
--
Diğer
--
--
--
Personel Kredileri-YP
--
--
--
Konut Kredisi
--
--
--
Taşıt Kredisi
--
--
--
İhtiyaç Kredisi
--
--
--
İhtiyaç Kredisi
Diğer
--
--
--
22.666
193
22.859
Taksitli
8.579
193
8.772
Taksitsiz
14.087
--
14.087
50
Personel Kredi Kartları-TP
Personel Kredi Kartları-YP
50
--
Taksitli
5
--
5
Taksitsiz
45
--
45
436.409
--
436.409
--
--
--
4.289.356
10.734.516
15.023.872
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) (*)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
(*) Banka personelinin kullandığı kredili mevduat hesabı 1.291 TL tutarındadır (31 Aralık 2013: 1.512 TL).
53
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.4
Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Toplam
321.733
4.553.121
4.874.854
250
188.893
189.143
12.455
372.358
384.813
308.366
3.761.945
4.070.311
662
229.925
230.587
835.819
855.737
İşyeri Kredileri
--
23.614
23.614
Taşıt Kredileri
45
58.605
58.650
19.767
619.866
639.633
İhtiyaç Kredileri
Diğer
106
133.734
133.840
Taksitli Ticari Krediler-YP
212
257.152
257.364
İşyeri Kredileri
--
--
--
Taşıt Kredileri
--
73
73
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
212
25.983
26.195
--
231.096
231.096
264.741
255.207
9.534
Taksitli
80.970
9.534
90.504
Taksitsiz
174.237
--
174.237
306
--
306
1
--
1
305
--
305
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
663.733
--
663.733
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
--
--
--
1.261.109
5.655.626
6.916.735
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Toplam
Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
5.6
Orta ve Uzun
Vadeli
19.918
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
5.5
Kısa Vadeli
Cari Dönem
Önceki Dönem
41.322.943
575.359
37.664.085
592.960
41.898.302
38.257.045
Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
6.275
--
328.107
--
Toplam
6.275
328.107
54
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.7
Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar
Özel Karşılıklar
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
58.931
184.025
1.090.224
30.088
179.913
788.369
1.333.180
998.370
5.8
Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)
5.8.1
Donuk alacaklardan Banka tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
IV. Grup
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
13.586
23.732
V. Grup
Zarar
Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
43.939
--
--
--
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
13.586
23.732
43.939
Önceki Dönem
1.354
6.888
22.814
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
5.8.2
--
--
--
1.354
6.888
22.814
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)(*)
Tahsili Şüpheli Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve
Alacaklar
Diğer Alacaklar
153.934
332.025
652.548
45.788
892.716
57.390
--
513.225
452.638
513.225
452.638
--
61.570
71.310
191.957
--
--
10.566
Kurumsal ve Ticari Krediler
--
--
10.566
Bireysel Krediler
--
--
--
Kredi Kartları
--
--
--
Diğer
--
--
--
231.687
367.090
1.200.221
58.931
184.025
1.090.224
172.756
183.065
109.997
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
(*) Banka 2013-132 no’lu Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden 10.566 TL tutarındaki krediyi aktiflerinden silmiştir.
55
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.8.3
Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler
Yoktur.
5.8.4
Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarına ilişkin bilgiler
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı(-)
III. Grup
IV. Grup
V. Grup
Zarar
Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve
Diğer Alacaklar
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
172.756
183.065
109.997
231.687
367.090
1.200.221
58.931
184.025
1.090.224
172.756
183.065
109.997
Bankalar (Brüt)
--
--
--
Özel Karşılık Tutarı(-)
--
--
--
Bankalar (Net)
--
--
--
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
--
--
--
Özel Karşılık Tutarı(-)
--
--
--
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
--
--
--
123.846
152.112
104.347
153.934
332.025
892.716
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı(-)
30.088
179.913
788.369
123.846
152.112
104.347
Bankalar (Brüt)
--
--
--
Özel Karşılık Tutarı(-)
--
--
--
Bankalar (Net)
--
--
--
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
--
--
--
Özel Karşılık Tutarı(-)
--
--
--
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
--
--
--
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
56
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
6.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler
6.1
Repo işlemine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere ilişkin bilgiler
6.1.1
Repo işlemine konu olanlara ilişkin bilgiler
Repo işlemine konu vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar devlet tahvili olup, defter değeri 387.688
TL (31 Aralık 2013: 230.632 TL) tutarındadır.
6.1.2
Teminata verilen/bloke edilenlere ilişkin bilgiler
Teminata verilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar devlet tahvili olup , defter değeri 720.480
TL (31 Aralık 2013: 694.568 TL) tutarındadır.
6.2
Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
2.953.722
---
2.427.159
---
2.953.722
2.427.159
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam
6.3
6.4
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
2.973.028
2.969.602
3.426
15.880
2.434.412
2.428.791
5.621
1.632
Toplam
2.957.148
2.432.780
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları (*)
Yıl İçindeki Alımlar (**)
Satış ve Geri Ödeme Yolu İle Elden Çıkarılanlar/İtfa Olanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
2.432.780
132.712
409.836
(2.300)
15.880
147.736
877
2.428.791
(142.992)
1.632
Dönem Sonu Toplamı
2.957.148
2.432.780
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri
(*) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin reeskontlar “Parasal varlıklarda meydana gelen kur farkları” satırında
gösterilmiştir.
(**) Yeniden sınıflandırılan menkul kıymetler “Yıl içindeki alımlar” satırında gösterilmiştir.
Banka, daha önce "satılmaya hazır finansal varlıklar" içinde takip ettiği ve sınıflama tarihindeki yeni
maliyet bedeli 2.645.113 TL ve 136.323 ABD Doları olan devlet iç borçlanma senetlerini elde tutma
niyetindeki değişiklik sebebi ile 23 Temmuz, 24 Temmuz, 26 Aralık 2013 ve 24 Ocak 2014 tarihlerinde
"vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar" portföyüne sınıflamıştır. Menkullere ilişkin sınıflama tarihine
kadar özkaynaklarda takip edilen 232.397 TL tutarındaki negatif değerleme farkları, ilgili menkul
kıymetlerin itfa tarihine kadar etkin faiz yöntemi ile itfa edilerek kar/zarar hesaplarına aktarılacak
olup, bilanço tarihi itibarıyla özkaynaklarda kalan negatif değerleme farkı 220.872 TL’dir.
57
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
7.
İştiraklere ilişkin bilgiler
7.1
İştiraklere ilişkin bilgiler
Ünvanı
1-Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (*)
2-Kredi Garanti Fonu A.Ş. (**)
3-Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Dep. A.Ş. (**)
Adres (Şehir/ Ülke)
Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy
Oranı (%)
Banka Risk
Grubu Pay
Oranı (%)
İstanbul/Türkiye
Ankara/Türkiye
İzmir/Türkiye
9
2
10
----
Aktif
Toplamı
Özkaynak
Sabit Varlık
Toplamı
Faiz Gelirleri
Menkul
Değer
Gelirleri
Cari Dönem
Kar/Zararı
Önceki Dönem
Kar/Zararı
Gerçeğe
Uygun
Değer
1
98.036
85.314
52.204
2.054
--
15.409
20.233
--
2
287.207
282.357
2.857
9.978
--
10.211
10.729
--
3
10.892
9.876
8.651
20
--
(946)
(1.216)
--
(*) Finansal tablo bilgileri 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir.
(**) Finansal tablo bilgileri 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir.
8.
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
8.1
Önemli büyüklükteki bağlı ortaklıkların sermaye yeterlilik durumu
Aşağıdaki tutarlar Denizbank AG’nin tabi olduğu mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış 30 Eylül 2014
tarihli finansal verilerinden elde edilmiştir.
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Yedekler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi
yükümlülükleri (-)
Çekirdek Sermaye Toplamı
İlave ana sermaye toplamı
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi
yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
Sermayeden indirilecek değerler (-)
ÖZKAYNAK
459.447
668.704
866.602
420
1.994.333
-1.679
1.992.654
-1.992.654
-1.992.654
58
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
8.2
Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Unvanı
Adres (Şehir/ Ülke)
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.(*)
Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (*)
Denizbank AG
Eurodeniz International Banking Unit Ltd.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ekspres Menkul Değerler A.Ş.(**)
CJSC Denizbank Moskova
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Deniz Faktoring A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Viyana/Avusturya
Lefkoşa/Kıbrıs
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Moskova/Rusya
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Bankanın
Pay Oranı
(%)
Diğer
Ortakların Pay
Oranı (%) (***)
100
100
100
100
100
71
49
49
100
--
-----29
51
51
-100
(*) Konsolidasyona tâbi değildir.
(**)“Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş” nin ünvanı 3 Nisan 2014 tarihinde “Ekspres Menkul Değerler A.Ş.” olarak değişmiş ve
tescil edilmiştir. 28 Kasım 2013 tarih ve 2013/29 sayılı Ekspres Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu’nda alınan kararla Ekspres
Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyetleri 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren durdurulmuştur.
(***)Banka risk grubu pay oranını göstermektedir.
Aktif Toplamı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Özkaynak
19.005
1.276
22.286.380
1.209.429
194.220
13.850
877.852
2.088.135
1.770.992
6.333
4.267
1.252
2.141.571
13.554
178.846
12.760
153.964
471.699
256.311
4.887
Sabit Varlık
Toplamı
2.759
-19.739
91
735
2.477
3.403
17.776
1.899
37
Faiz
Gelirleri
Menkul
Değer
Gelirleri
336
-673.915
41.378
3.356
790
38.151
123.186
143.691
295
Cari
Dönem
Kar/Zararı
--97.906
-31
583
11.238
--4
1.071
53
307.585
593
4.644
115
20.352
46.574
94.006
428
Önceki
Dönem
Kar/Zararı
255
53
156.567
606
3.072
125
17.841
130.557
42.519
1.121
İhtiyaç
Duyulan
Özkaynak
Tutarı
Gerçeğe
Uygun
Değer
-----------
-----------
Finansal tablo bilgileri 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir.
8.3
Bağlı ortaklıkların dönem içindeki hareketleri
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler:
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.565.258
992.516
(10.551)
572.742
95.000
572.742
4.703
--
Cari Yıl Payından Alınan Kar
Satışlar ve Transferler
--
--
110.254
--
--
--
Yeniden Değerleme Artışı, Enflasyon Düzeltme Farkı ve Kur Farkı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
--
--
1.554.707
1.565.258
Sermaye Taahhütleri
--
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
--
---
Bankanın, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Deniz Yatırım'ın ödenmiş sermayesinin 55.000 TL’den
150.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, 18 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2014 tarihlerinde Banka tarafından
Deniz Yatırım’ın sermayesi toplam 95.000 TL artırılmıştır.
59
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
Banka Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar sonucunda, Banka’nın Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
sermayesinin %34,6’sını temsil eden 110,3 milyon TL maliyet bedelli payının 188,7 milyon TL (65,4
milyon Avro) bedel ile Banka’nın bağlı ortaklığı olan Denizbank AG’ye satılması işlemi, BDDK’nın 18
Eylül 2014 tarih ve 6014 sayılı kararını takiben gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını müteakiben 29
Eylül 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
8.4
Bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
1.100.387
1.095.685
--
--
Faktoring Şirketleri
138.107
138.107
Leasing Şirketleri
155.329
265.582
--
--
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Bağlı Ortaklıklar
Toplam
8.5
160.884
65.884
1.554.707
1.565.258
Borsaya kote edilen bağlı ortaklıklar
Yoktur.
8.6
Cari dönem içinde elden çıkarılan bağlı ortaklıklar
Yoktur.
8.7
Cari dönem içinde satın alınan konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar
Yoktur.
9.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler
Unvanı
Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve
Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
Bankanın
Payı (%)
Grubun
Payı (%)
Dönen
Varlık
Duran
Varlık
Uzun
Vadeli
Borç
Gelir
Gider
33
33
10.881
10.402
--
42.113
(40.115)
Denetlenmemiş finansal tablo bilgileri 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine aittir.
10.
Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler
10.1
Finansal kiralamayla yapılan yatırımların kalan vadelerine göre gösterimi
Yoktur.
10.2
Finansal kiralamayla yapılan net yatırımlara ilişkin bilgiler
Yoktur.
60
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
11.
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar
Banka, finansal riskten korunma aracı faiz swapları ve finansal riskten korunma konusu kalemi
mevduat olan, faiz oranındaki değişimlerden kaynaklanan nakit akış riskinden korunma muhasebesi
uygulamasına 31 Mayıs 2013 tarihinde son vermiştir. Bunun sonucunda, önceden riskten korunma
aracı olmaları nedeniyle bilançoda “riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar/borçlar”
kalemlerinde yer alan türev finansal araçlar “alım satım amaçlı finansal varlıklar/borçlar”
kalemlerine sınıflanmıştır. Söz konusu türev finansal araçlara ilişkin transfer tarihine kadar
özkaynaklar altındaki “riskten korunma fonları” hesabında oluşan (18.657) TL tutarındaki negatif
farklar, ilgili türev finansal araçların vadelerine kadar gelir tablosuna aktarılacak olup, bilanço tarihi
itibarıyla özkaynaklardaki negatif değerleme farkı ertelenmiş vergi sonrası net (10.028) TL’dir.
12.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
Yoktur.
13.
Ertelenmiş vergi aktifine ilişkin bilgiler
13.1
İndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla bilançoya
yansıtılan ertelenmiş vergi varlığı
İlgili düzenlemeler kapsamında ertelenmiş vergi bilanço tarihi itibarıyla indirilebilir
vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanmış ve bilançoda net değeri ile gösterilmiştir.
ve
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kazanılmamış Gelirler
42.056
42.561
Finansal Varlıklar Değerleme Farkları
38.260
--
Çalışan Hakları Karşılığı
17.035
15.659
Muhtelif Karşılıklar
10.403
13.941
Mali Zarar
--
91.956
Diğer
--
2.554
107.754
166.671
(52.506)
(84.850)
(7.363)
(9.366)
--
(2.268)
(11.169)
--
(71.038)
(96.484)
36.716
70.187
Ertelenmiş Vergi Varlığı:
Ertelenmiş Vergi Borcu:
Türev İşlemler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Değerleme Farkları
Finansal Varlıklar Değerleme Farkları
Diğer
Net Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar
Yoktur.
15.
Diğer aktiflere ilişkin bilgiler
15.1
Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler
Peşin ödenen giderlerin toplamı 236.923 TL (31 Aralık 2013: 143.196 TL) tutarındadır.
15.2
Bilançonun diğer aktifler kalemi bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşmamaktadır.
61
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
II.
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.
Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı
1 Aya Kadar
1-3 Ay
Tasarruf Mevduatı
1.344.806
--
1.514.614
Döviz Tevdiat Hesabı
4.848.125
--
2.300.257
Yurt içinde Yer. K.
4.653.056
--
Yurtdışında Yer. K.
195.069
--
Cari Dönem
Resmi Kur. Mevduatı
3-6 Ay
6 Ay-1
Yıl
1 Yıl ve
Üstü
Birikimli
Mevduat
Toplam
10.613.527
553.360
240.305
249.780
28.547
14.544.939
7.655.013
1.154.546
739.006
447.739
833
17.145.519
2.225.355
7.252.431
1.103.128
439.399
306.602
745
15.980.716
74.902
402.582
51.418
299.607
141.137
88
1.164.803
358.387
--
11.391
15.347
1.901
90
285
--
387.401
1.647.143
--
1.562.641
2.383.012
179.933
32.053
49.378
--
5.854.160
Diğ. Kur. Mevduatı
67.575
--
51.075
635.025
130.426
74.246
232
--
958.579
Kıymetli Maden DH
212.598
--
34.716
227.427
16.794
17.989
7.458
1.609
518.591
Bankalar Mevduatı
234.311
--
800.665
226.254
423.621
9.526
14.704
--
1.709.081
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Tic. Kur. Mevduatı
TC Merkez B.
Yurtiçi Bankalar
532
--
949
15.522
2.041
9.526
14.704
--
43.274
Yurtdışı Bankalar
57.210
--
799.716
210.732
421.580
--
--
--
1.489.238
Katılım Bankaları
176.569
--
--
--
--
--
--
--
176.569
Diğer
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Toplam
8.712.945
--
6.275.359
21.755.605
2.460.581
1.113.215
769.576
30.989
41.118.270
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
Tasarruf Mevduatı
1.120.707
--
1.650.584
9.806.000
Döviz Tevdiat Hesabı
4.143.128
--
2.027.368
5.205.930
Yurt içinde Yer. K.
4.010.729
--
1.921.145
Yurtdışında Yer. K.
132.399
--
106.223
Önceki Dönem
Resmi Kur. Mevduatı
6 Ay-1
Yıl
1 Yıl ve Üstü
Birikimli
Mevduat
Toplam
333.258
94.785
579.235
24.743
13.609.312
425.843
351.610
384.994
595
12.539.468
4.930.704
384.464
306.012
281.383
535
11.834.972
275.226
41.379
45.598
103.611
60
704.496
286.716
--
6.384
24.361
5.915
26.928
1.109
--
351.413
1.534.127
--
1.878.662
2.696.643
99.649
62.592
194.815
--
6.466.488
Diğ. Kur. Mevduatı
58.442
--
124.963
596.824
2.455
19.232
295
--
802.211
Kıymetli Maden DH
245.654
--
53.113
214.809
14.826
12.252
17.513
1.011
559.178
Bankalar Mevduatı
268.808
--
50.323
197.594
779.980
3.110
4.147
--
1.303.962
--
--
--
--
--
--
--
Tic. Kur. Mevduatı
TC Merkez B.
--
--
Yurtiçi Bankalar
2.051
--
5.049
85.697
--
3.110
4.147
--
100.054
Yurtdışı Bankalar
55.265
--
45.274
111.897
779.980
--
--
--
992.416
Katılım Bankaları
211.492
--
--
--
--
--
--
--
211.492
Diğer
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Toplam
7.657.582
--
5.791.397
18.742.161
1.661.926
570.509
1.182.108
26.349
35.632.032
62
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
1.1
Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına
ilişkin bilgiler
Mevduat Sigortası
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan
Limitini Aşan
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Cari
Dönem
Önceki
Dönem
Tasarruf Mevduatı
6.596.695
5.839.043
7.873.520
7.626.306
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
1.743.294
1.510.632
5.280.411
4.718.181
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
--
--
--
--
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına
Tabi Hesaplar
--
--
--
--
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Toplam
--
--
--
--
8.339.989
7.349.675
13.153.931
12.344.487
1.2
Banka’nın merkezi yurtdışında bulunmadığından Türkiye’de bulunan tasarruf mevduatı, başka bir
ülkede sigorta kapsamında değildir.
1.3
Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Cari Dönem
Önceki Dönem
91.239
226.856
--
--
43.591
33.115
--
--
Hakim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki
Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve
Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına
Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 sayılı TCK'nın 282’nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ve Diğer
Hesaplar
Türkiye'de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere
Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
Toplam
--
--
134.830
259.971
2.
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
2.1
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler
12.247
21.481
28.811
6.308
Swap İşlemleri
276.698
660.828
231.812
130.011
--
--
--
--
15
64.065
1.129
128.423
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
63
--
--
--
--
288.960
746.374
261.752
264.742
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
3.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem
YP
TP
YP
--
--
--
--
141.720
157.264
159.410
214.645
800.796
9.179.871
797.094
7.951.678
942.516
9.337.135
956.504
8.166.323
Banka, 14 Kasım 2013 tarihinde vadesi gelen 392,5 milyon Avro ve 221 milyon ABD Doları tutarındaki
sendikasyon kredisinin geri ödemesini yapmış, 21 Kasım 2013 tarihinde Sberbank, Standard Chartered
ve Wells Fargo koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan 23 ülkeden 47 bankanın katılımıyla, 1 yıl
vadeli ve toplam maliyeti Libor/Euribor + %0,75 olan 328 milyon ABD Doları ve 503 milyon Avro
tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi temin etmiştir.
Banka, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 10 Haziran 2014 tarihinde
Standard Chartered Bank, HSBC Bank Plc ve Sberbank Europe AG koordinatörlüğünde, EIB (Avrupa
Yatırım Bankası) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)’nin diğer yatırımcılar olarak katıldığı
toplam 5 bankadan vadeleri 5 ile 8 yıl arasında değişen toplam 264 milyon Avro tutarında
seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
Banka, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 17 Haziran 2014 tarihinde Wells
Fargo Bank, N.A.’den 5 yıl vadeli, 50 milyon ABD doları tutarında seküritizasyon kredisi temin
etmiştir.
Banka, yapılandırılmış işletme aracılığı ile 6 Nisan 2011 tarih ve 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı
çerçevesinde, 27 Nisan 2011 tarihinde West LB’nin düzenleyici ve katılımcı; EBRD, EIB, IFC ve DEG’nin
katılımcı oldukları konsorsiyum kaynaklı toplam 300 milyon Avro tutarında seküritizasyon kredisi
temin etmiştir. 30 Eylül 2014 itibarıyla kalan kredi borcu 224,6 milyon Avro’dur. Seküritizasyon beş
farklı krediden oluşmakta olup, 2-3 yıl anapara ödemesiz ve 5-12 yıl nihai vadelidir.
3.1
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
4.
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
332.134
5.479.406
323.720
5.385.250
610.382
3.857.729
632.784
2.781.073
942.516
9.337.135
956.504
8.166.323
İhraç edilen menkul kıymetlere ait bilgiler
Cari Dönem
Tahvil
Bono
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
201.421
719.130
568.009
----
195.349
607.993
567.759
----
1.488.560
--
1.371.101
--
Banka ihraç ettiği menkul kıymetlerden 71.070 TL (31 Aralık 2013: 108.580 TL) nominal değerdeki
kısmını geri alarak mali tablolarında netleştirmiştir.
64
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının
%10’u aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşmamaktadır.
6.
Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
Finansal kiralama sözleşmelerinin vadeleri çoğunlukla 4 yıldır. Yapılan kira sözleşmelerinde, faiz oranı
ve Banka’nın nakit akışı gözönüne alınan kriterlerdir. Kiralama sözleşmelerinde Banka’ya önemli
yükümlülükler getiren hükümler bulunmamaktadır.
6.1
Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin
detaylı açıklama
Cari dönemde yapılan sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6.2
Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Cari Dönem
1 Yıldan Az
Net
Brüt
Net
1.286
1.259
3.916
3.802
1-4 Yıl Arası
4
--
47
40
4 Yıldan Fazla
--
--
--
--
1.290
1.259
3.963
3.842
Toplam
6.3
Önceki Dönem
Brüt
Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka, şubeleri, binek otoları ve ATM lokasyonları için faaliyet kiralaması sözleşmeleri yapmaktadır.
Kira ödemeleri büyük çoğunlukla aylık olarak yapılmakta; yıllık peşin ödenen kiralar ise aylık olarak
giderleştirilmekte ve henüz giderleştirilmemiş kısımlar “diğer aktifler” hesabında peşin ödenmiş
giderlerde muhasebeleştirilmektedir.
6.4
Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin
özellikli maddelerine ilişkin açıklamalar
Cari dönemde gerçekleşen satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır.
7.
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Yoktur (31 Aralık 2013- Yoktur).
8.
Karşılıklara ilişkin açıklamalar
8.1
Genel karşılıklara ilişkin bilgiler
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar İçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Ödeme Süresi Uzatılanlar İçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Toplam
65
Cari Dönem
Önceki Dönem
572.791
550.473
24.506
4.508
129.172
99.648
69.272
52.492
67.856
57.715
--
--
769.819
707.836
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
8.2
Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıkları
Cari Dönem
Önceki Dönem
7.176
244
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Karşılıkları
Dövize endeksli kredilere ait kur farkları aktifte yer alan “Krediler ve Alacaklar” ile netleştirilmektedir.
8.3
Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler
TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryel değerleme yöntemlerinin
kullanımını gerekli kılmaktadır.
Bu bağlamda, toplam kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel
varsayımlar kullanılmıştır.
Cari Dönem
%4,52
%9,75
%5,00
İskonto oranı
Faiz oranı
Tahmini maaş /kıdem tazminatı tavanı artış oranı
Önceki Dönem
%4,52
%9,75
%5,00
Banka 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 60.161 TL (31 Aralık 2013 : 51.415 TL) kıdem tazminatı
ve 25.014 TL (31 Aralık 2013: 26.882 TL) izin yükümlülüğünü finansal tablolarında “Çalışan Hakları
Karşılığı” kalemi içinde göstermiştir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişim
Aktüeryal kayıp/kazanç
Dönem içinde ödenen
51.415
14.839
-(6.093)
43.351
10.203
2.139
(4.278)
Dönem sonu bakiyesi
60.161
51.415
8.4
Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler
8.4.1
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
40.631
58.741
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar, kredi portföyüne ilişkin ayrılan diğer karşılıkları
içermektedir.
8.4.2
Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve
tutarlarına ilişkin bilgiler
Diğer karşılıkların 101.798 TL’si (31 Aralık 2013: 113.569 TL) tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş
gayrinakdi kredilerin özel karşılıkları, 16.045 TL’si (31 Aralık 2013: 15.624 TL) Banka aleyhine açılan
davalar için ayrılan karşılıklar ve 62 TL’si diğer karşılık (31 Aralık 2013: 16.024 TL) tutarlarından
oluşmaktadır.
66
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
9.
Vergi borcuna ilişkin açıklamalar
9.1
Cari vergi borcuna ilişkin bilgiler
9.1.1
Vergi karşılığına ilişkin bilgiler
Banka’nın 30 Eylül 2014 itibarıyla kurumlar vergisi karşılığı 84.178 TL’dir.(31 Aralık 2013- Yoktur).
Banka’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam vergi ve primlere ilişkin borcu 100.725 TL’dir (31
Aralık 2013: 111.043 TL).
9.1.2
Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
28.781
1.978
1.822
28.333
29.898
--
--
3.013
1.964
34.855
84.747
97.320
Cari Dönem
Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
6.866
5.933
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
7.676
6.548
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
--
--
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
--
--
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
--
--
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
--
--
İşsizlik Sigortası-Personel
479
414
İşsizlik Sigortası–İşveren
957
828
--
--
15.978
13.723
Toplam
Primlere ilişkin bilgiler
Diğer
Toplam
9.2
--
35.324
15.297
Diğer
9.1.3
Önceki Dönem
802
Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler
Banka’nın ertelenmiş vergi aktifinden netleştirildikten sonra kalan ertelenmiş vergi pasifi
bulunmamaktadır. Ertelenmiş vergi detayı bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
bölümünün 13 no’lu dipnotunda verilmiştir.
67
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
10.
Özkaynaklara ilişkin bilgiler
10.1
Ödenmiş sermayenin gösterimi
Cari Dönem
Önceki Dönem
716.100
716.100
--
--
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Yukarıda Banka’nın ödenmiş sermayesi nominal olarak gösterilmiştir. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla
ödenmiş sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan 189.164 TL (31 Aralık 2013:
189.164 TL) “diğer sermaye yedekleri” hesabında bulunmaktadır.
10.2
Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı
hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı
Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
10.3
Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin
diğer bilgiler
Yoktur.
10.4
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler
Yoktur.
10.5
Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu
taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar
Sermaye’nin tamamı ödenmiş olup sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
10.6
Banka’nın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki
tahmini etkileri
Banka, bilançosu, faiz, kur ve kredi risklerinden minimum düzeyde etkilenecek bir ihtiyatlılıkla
yönetilmekte olup, bu durum Banka gelirlerinin düzenli olarak artan bir eğilim içinde gelişmesine
katkıda bulunmaktadır.
68
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
10.7
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler
Banka’nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
10.8
Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçları
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hisse Senedi Sayısı (*)
50.368.526
50.368.526
İmtiyazlı Hisse Senedi
--
--
98.411
98.411
Hisse Senedi İptal Karı
--
--
Diğer Sermaye Araçları
--
--
50.369
50.369
Hisse Senedi İhraç Primi (**)
Toplam Hisse Senedi İhracı (*)
* Banka’nın 27 Eylül 2004 tarihinde yaptığı sermaye artırımına ilişkindir. Söz konusu dönemde, banka sermayesi 202.000 TL’den
290.000 TL’ye yükseltilmiştir. Artırılan 88.000 TL’nin 50.369 TL tutarındaki kısmı halka arz yolu ile nakden sağlanmıştır.
** İlgili dönemde nominal değeri “Bin” Türk Lirası olan hisse senetlerinin adedi “ikibinsekizyüzyetmişbeş” Türk Lirası değerle
satılmış ve 94.440 TL hisse senedi ihraç primi elde edilmiştir. Aralık 2004 tarihine kadar olan enflasyon değerleme farkı 3.911
TL olup yönetmelik gereği ilgili hesabın üzerinde izlenmektedir. 28 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirilen 400.000 TL’lik
sermaye artışından 60 TL hisse senedi ihraç primi alınmıştır.
10.9
Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler
Cari Dönem
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan
Değerleme ve Kur Farkı
Toplam
10.10
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
-(293.730)
-(23.591)
-(307.016)
-(29.416)
(293.730)
(23.591)
(307.016)
(29.416)
Riskten korunma fonlarına ilişkin bilgiler
10.10.1 Nakit akış riskinden korunma kalemlerine ilişkin bilgiler
Banka, finansal riskten korunma aracı faiz swapları ve finansal riskten korunma konusu kalemi
mevduat olan, faiz oranındaki değişimlerden kaynaklanan nakit akış riskinden korunma muhasebesi
uygulamasına 31 Mayıs 2013 tarihinde son vermiştir. Bunun sonucunda, önceden riskten korunma
aracı olmaları nedeniyle bilançoda “riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar/borçlar”
kalemlerinde yer alan türev finansal araçlar “alım satım amaçlı finansal varlıklar/borçlar”
kalemlerine sınıflanmıştır. Söz konusu türev finansal araçlara ilişkin transfer tarihine kadar
özkaynaklar altındaki “riskten korunma fonları” hesabında oluşan (18.657) TL tutarındaki negatif
farklar, ilgili türev finansal araçların vadelerine kadar gelir tablosuna aktarılacak olup, bilanço tarihi
itibarıyla özkaynaklardaki negatif değerleme farkı net (10.028) TL’dir.
11.
Azınlık haklarına ilişkin açıklamalar
Yoktur.
12.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farklarına ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları içerisinde yer alan 306.054 TL’nin 305.198 TL’si
Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş.ve Deniz Türev Menkul Değerler A.Ş. satışlarından kaynaklanan bağlı
ortaklık satış kazancı, geri kalan 856 TL’si ise gayrimenkul satış kazancı olup, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5/1-e maddesine göre kurumlar vergisinden istisna edilerek özkaynaklar altında ilgili fon
hesabına alınmıştır. (31 Aralık 2013: 306.054 TL)
69
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
III.
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama
1.1
Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı
Banka’nın bilanço dışı kredi taahhütlerinin büyük bir bölümü gayri kabili rücu niteliğinde olup, 30
Eylül 2014 tarihi itibarıyla gayrinakdi kredi riski 19.378.652 TL (31 Aralık 2013: 18.326.375 TL), kredi
kartlarına verilen harcama limit taahhüdü 8.777.466 TL (31 Aralık 2013: 7.731.311 TL) ve çek
yaprakları için ödeme taahhüdü 1.654.011 TL (31 Aralık 2013: 1.415.524 TL) tutarındadır. Bu
kalemlere ait detay nazım hesaplarda takip edilmektedir.
1.2
Aşağıdakiler dahil nazım hesap
taahhütlerin yapısı ve tutarı
kalemlerinden
kaynaklanan
muhtemel
zararların
ve
1.2.1
Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler
dahil gayrinakdi krediler
Banka’nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla toplam 15.324.822 TL tutarında teminat mektupları, 121.848
TL tutarında aval ve kabulleri ve 2.639.710 TL tutarında akreditiflerden kaynaklanan garanti ve
kefaletleri bulunmaktadır. Ayrıca 1.292.272 TL tutarında diğer garanti ve kefaletleri bulunmaktadır.
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam 13.756.829 TL tutarında teminat mektupları, 135.095
TL tutarında aval ve kabulleri ve 2.716.294 TL tutarında akreditiflerden kaynaklanan garanti ve
kefaletleri bulunmaktadır. Ayrıca 1.713.770 TL tutarında diğer garanti ve kefaletleri bulunmaktadır.
1.2.2
Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler
Cari Dönem
Geçici teminat mektupları
826.686
Kesin teminat mektupları
10.775.137
9.995.189
Avans teminat mektupları
2.432.467
2.075.062
207.321
249.616
1.090.472
610.276
15.324.822
13.756.829
Cari Dönem
Önceki Dönem
2.378.102
1.716.714
2.370.973
1.716.178
Gümrüklere verilen teminat mektupları
Diğer teminat mektupları
Toplam
2.
Önceki Dönem
819.425
Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
70
7.129
536
17.000.550
16.609.661
19.378.652
18.326.375
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
IV.
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.
Faiz gelirleri
1.1
Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli Kredilerden
1.317.552
47.125
1.024.653
38.026
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1.829.503
323.509
1.427.856
254.234
38.108
--
52.699
--
--
--
--
--
3.185.163
370.634
2.505.208
292.260
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul.Destekleme Fonundan Alınan Primler
Toplam
Kredilerden alınan faiz gelirleri, nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
1.2
Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
TP
--
--
--
--
Yurtiçi Bankalardan
26.999
574
1.188
147
Yurtdışı Bankalardan
1.360
628
507
199
--
--
--
--
28.359
1.202
1.695
346
TC Merkez Bankasından
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
1.3
Önceki Dönem
Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
19.111
570
87.708
232
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
1.4
YP
--
--
--
--
302.698
5.989
364.392
17.909
220.161
15.666
48.474
282
541.970
22.225
500.574
18.423
İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
7.963
2.959
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
2.
Faiz giderleri
2.1
Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
54.879
254.014
42.090
120.094
21
--
26
--
Yurtiçi Bankalara
6.336
3.472
6.301
3.888
Yurtdışı Bankalara
48.522
250.542
35.763
116.206
--
--
--
--
--
--
--
--
54.879
254.014
42.090
120.094
Bankalara
TC Merkez Bankasına
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
Kullanılan kredilere verilen faizler, ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
71
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
2.2
İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
2.3
11.871
12.595
Cari Dönem
Önceki Dönem
113.117
63.726
Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterilmesi
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
Türk Parası
Bankalararası Mevduat
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
64
25
-2
---
16.177
105.230
638
120.708
4.530
--
Toplam
91
Hesap Adı
Yabancı Para
Dth
Bankalararası Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden Depo
Toplam
Genel Toplam
3.
Önceki Dönem
İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
2.4
Cari Dönem
5
1 Yıla
Kadar
1 yıldan
Uzun
Birikimli
Mevduat
-1.329
-----
-796.972
2.450
190.762
40.931
--
-28.375
121
10.229
4.722
--
-11.648
1.011
3.144
2.146
--
-20.933
41
4.207
12
--
247.283 1.031.115
43.447
17.949
25.193
8.804
--211
4
--1
96
Vadeli Mevduat
3 Aya
6 Aya
Kadar
Kadar
38.063
1.820
-10.978
141.769
--2.244
8.876
--1.175
11.496
--231
50.861
144.013
10.051
11.727
9.015
298.144 1.175.128
53.498
29.676
34.208
Toplam
16.241
964.512
4.261
329.052
52.341
1.329 1.366.407
3
--16
209.015
1.820
-14.856
19
225.691
1.348 1.592.098
Ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar
Kar
Cari Dönem
Önceki Dönem
106.223.077
21.164.818
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
75.149
502.654
Türev Finansal İşlemlerden Kar
3.478.219
2.770.109
Kambiyo İşlemlerinden Kar
102.669.709
17.892.055
Zarar (-)
106.698.821
21.215.749
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
60.466
372.838
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
3.696.008
2.053.073
102.942.347
18.789.838
(475.744)
(50.931)
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
Net Ticari Kar/Zarar
Türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar tutarı 122.625 TL (1 Ocak – 30 Eylül
2013: 225.888 TL)’dir.
4.
Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
242.311
222.570
26.064
4.344
Haberleşme Gelirleri
9.984
8.918
Çek Karnesi Bedeli
3.845
2.885
58.164
41.527
340.368
280.244
Geçmiş Yıla Ait Serbest Kalan Karşılık
Elden Çıkarılacak Gayrimenkul Satış Geliri
Diğer
Toplam
72
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
5.
Kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüş karşılıkları
Cari Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III.Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V.Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili Şüpheli Ücret Komisyon ve Diğer Alacaklar
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
528.504
51.481
148.118
328.905
-183.567
-37.457
1.177
36.280
7.478
---7.478
35.488
624.430
792.494
Cari Dönem
Önceki Dönem
730.926
591.646
8.746
7.001
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
--
--
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
--
--
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
77.461
67.780
Toplam
6.
Önceki Dönem
504.207
59.335
184.578
260.294
-61.983
-20.278
-20.278
14.429
---14.429
23.533
Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
--
--
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
48.580
34.479
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Giderleri
--
--
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Gideri
--
--
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Gideri
1.256
2.137
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
--
--
545.874
467.402
Faaliyet Kiralama Giderleri
149.258
108.106
Bakım ve Onarım Giderleri
28.966
17.305
Reklam ve İlan Giderleri
58.158
71.613
309.492
270.378
Diğer İşletme Giderleri
Diğer Giderler (*)
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam
1.100
1.457
174.162
131.460
1.588.105
1.303.362
(*) Diğer işletme giderleri içinde yer alan diğer giderler 59.478 TL (1 Ocak – 30 Eylül 2013: 57.537 TL) tutarında haberleşme,
31.959 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 31.514 TL) tutarında bilgisayar kullanım giderleri, 15.550 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 15.235
TL) tutarında kırtasiye, 14.681 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 15.590 TL) tutarında ısıtma, aydınlatma ve su, 63.501 TL (1 Ocak 30 Eylül 2013: 50.766 TL) tutarında kredi kartları ve promosyon uygulamaları, 16.471 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 13.450 TL)
tutarında taşıt aracı ve 107.852 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 86.286 TL) tutarında diğer giderleri içermektedir.
73
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
7.
Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama
7.1
Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da gideri
30 Eylül 2014 dönemine ait sürdürülen faaliyetler cari vergi gideri 84.178 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013Yoktur); ertelenmiş vergi geliri ise 28.246 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2013: 160.461 TL ertelenmiş vergi
gideri) tutarındadır.
Durdurulan faaliyetler cari vergi gideri ve ertelenmiş vergi gideri yoktur.(30 Eylül 2013-Yoktur).
7.2
Geçici farkların
geliri/(gideri)
oluşmasından
veya
kapanmasından
Geçici Farkların Oluşmasından / Kapanmasından Kaynaklanan Ert. Vergi Geliri
/ Gideri
7.3
kaynaklanan
ertelenmiş
vergi
Cari Dönem
Önceki Dönem
İndirilebilir Geçici Farkların Oluşmasından (+)
İndirilebilir Geçici Farkların Kapanmasından (-)
Vergilendirilebilir Geçici Farkların Oluşmasından (-)
Vergilendirilebilir Geçici Farkların Kapanmasından (+)
150.520
(103.738)
(77.948)
2.920
80.683
(159.113)
(85.996)
3.965
Toplam
(28.246)
(160.461)
Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan
ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Kaynakları İtibarıyla Gelir Tablosuna Yansıtılan Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri
İndirilebilir Geçici Farkların Oluşmasından(+) / Kapanmasından (-)
Vergilendirilebilir Geçici Farkların Oluşmasından(-) / Kapanmasından (+)
Mali Zararların Oluşmasından (+) / Kapanmasından (-)
Vergi İndirim ve İstisnalarının Oluşmasından (+) / Kapanmasından (-)
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
138.738
(75.028)
(91.956)
--
(120.633)
(82.031)
42.203
--
(28.246)
(160.461)
8.
Net dönem kar ve zararına ilişkin açıklamalar
8.1
Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve
tekrarlanma oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için
gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı
Banka’nın cari ve önceki dönemine ilişkin olarak olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan
gelirleri, kredi ve menkul kıymet faiz gelirleri ile diğer bankacılık hizmet gelirleridir. Temel gider
kaynakları ise kredi ve menkul kıymetlerin fonlama kaynağı olan mevduat ve benzeri borçlanma
kalemlerinin faiz giderleridir.
8.2
Banka tarafından finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerdeki herhangi bir
değişikliğin kar/zarara önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
8.3
Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarında azınlık hakkı bulunmadığı için azınlık haklarına ait
kar/zarar bulunmamaktadır.
8.4
Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulanacağı beklenen
muhasebe tahminlerinde yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
74
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
9.
Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu
kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplara ilişkin bilgi
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kredi kartı takas ve diğer komisyonları
336.053
176.259
Üye işyeri / POS komisyonları
153.361
130.609
Dosya masraf karşılıkları
76.032
63.352
Hesap yönetim ücretleri
72.343
65.073
Sigorta hizmetleri
67.326
47.796
Havale komisyonları
18.435
13.884
Aracılık hizmetlerinden
15.416
17.000
Ekspertiz ücretleri
Diğer
Toplam
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Kredi kartı / POS komisyonları
EFT için verilen ücret ve komisyonlar
Diğer
Toplam
75
9.747
6.866
96.532
90.284
845.245
611.123
Cari Dönem
Önceki Dönem
168.127
111.338
5.881
3.768
56.597
63.616
230.605
178.722
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
V.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
1.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış
kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler
1.1
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
İştirak ,Bağlı Ortaklıklar
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Nakdi
G.Nakdi
Dönem Başı Bakiyesi
374.121
Dönem Sonu Bakiyesi
264.672
17.524
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
139.079
920
11.287
47
9
117.416
37.657
62.639
17.133
25
433
113
35
584
1
Krediler ve Diğer Alacaklar
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Önceki Dönem
İştirak, Bağlı Ortaklıklar
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Nakdi
G.Nakdi
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
9
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
6.851
102.029
--
--
5.050
374.121
139.079
920
11.287
47
9
14.238
359
74
--
51
--
(*) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
1.2
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduat ve kredilere ilişkin bilgiler
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
İştirak ,Bağlı Ortaklıklar
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Cari dönem
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları (**)
Önceki
Cari dönem
dönem
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Önceki
Cari dönem
dönem
Önceki
dönem
Dönem Başı Bakiyesi
165.120
462.508
2.597.278
77.856
23.304
18.212
Dönem Sonu Bakiyesi
671.075
165.120
3.918.965
2.597.278
23.600
23.304
13.482
13.997
158.845
40.900
1.903
1.117
Faiz ve Komisyon Gideri
(*) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
(**) Sberbank of Russia’dan temin edilen 1.050 milyon ABD Doları ve 115 milyon Avro tutarında sermaye benzeri krediyi de
içermektedir.
76
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
1.3
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ve benzeri
diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
İştirak ,Bağlı Ortaklıklar
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
Bankanın Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Önceki
Cari dönem
dönem
Cari dönem
Risk Grubuna Dahil Olan
Diğer Gerçek ve Tüzel
Kişiler
Önceki
Cari dönem
dönem
Önceki
dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemler:
Dönem Başı Bakiyesi
10.256.697
5.113.735
292.678
211.068
4.735
--
Dönem Sonu Bakiyesi
11.933.839
10.256.697
101.683
292.678
27.863
4.735
5.218.521
31.382
(1.417)
3.721
(32)
95
Dönem Başı Bakiyesi
--
--
--
--
--
--
Dönem Sonu Bakiyesi
--
--
--
--
--
--
Toplam Kar/(Zarar)
--
--
--
--
--
--
Toplam Kar/(Zarar)
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler:
(*) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
Ayrıca Banka'nın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu türev işlemlere ilişkin aldığı 340.419 TL
tutarında türev teminatı bulunmaktadır.
1.4
Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Banka üst yönetimine 18.078 TL (30 Eylül 2013: 25.006 TL) tutarında
ödeme yapılmıştır.
2.
Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla olan işlemleri hakkında bilgiler
Banka Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar sonucunda, Banka’nın Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
sermayesinin %34,6’sını temsil eden 110,3 milyon TL maliyet bedelli payının 188,7 milyon TL (65,4
milyon Avro) bedel ile Banka’nın bağlı ortaklığı olan Denizbank AG’ye satılması işlemi, BDDK’nın 18
Eylül 2014 tarih ve 6014 sayılı kararını takiben gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını müteakiben 29
Eylül 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla risk grubu şirketlerine kullandırılan nakdi krediler ve diğer alacakların
toplam krediler ve bankalara oranı %0,70, risk grubu şirketlerinden temin edilen mevduat ve
kullanılan kredilerin toplam mevduat ve kullanılan kredilere oranı %8,35, risk grubu şirketlerine
kullandırılan gayrinakdi kredilerin toplam gayrinakdi kredilere oranı ise %0,93’dir.
Banka, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal ve faaliyet kiralama işlemleri gerçekleştirmektedir.
Banka'nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bu sözleşmelerden doğan net finansal kiralama borçları 1.259
TL (31 Aralık 2013: 3.842 TL) tutarındadır. Ayrıca Banka, şubeleri aracılığıyla Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş. için acentalık hizmeti vermektedir.
77
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
1.
Banka’nın faaliyetlerine ilişkin açıklamalar
Banka, Sberbank of Russia'dan 30 Nisan 2014 tarihinde 150 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli,
kullanım tarihinden sonraki ilk beş yıl yıllık %7,93 sabit faiz oranından, ilk beş yıllık sürenin sona
ermesinden sonra ilgili 5 yıllık ABD Doları IRS (Interest Rate Swap) oranına ilave yıllık %6,12 sabit faiz
oranından sermaye benzeri kredi temin etmiştir. Söz konusu kredinin Bankaların Özkaynaklarına
İlişkin Yönetmelik"te belirtilmiş olan şartlara uygun olarak katkı sermaye hesabında dikkate
alınmasının uygun görüldüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yazılı olarak
bildirilmiştir.
Banka, Sberbank of Russia’dan 30 Eylül 2014 tarihinde 115 milyon Avro tutarında 10 yıl vadeli,
kullanım tarihinden sonraki ilk beş yıl yıllık %6,2 sabit faiz oranından, sürenin sona ermesinden
sonraki ilgili beş yıllık Avro IRS (Interest Rate Swap) oranına ilave yıllık %5,64 sabit faiz oranından
sermaye benzeri kredi temin etmiştir. Söz konusu kredinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin
Yönetmelik"te belirtilmiş olan şartlara uygun olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınmasının
uygun görüldüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.
2.
Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye ilişkin
özet bilgiler
Moody's (*)
Uzun Vade Yabancı Para Mevduat
Kısa Vade Yabancı Para Mevduat
Uzun Vade Yerel Para Mevduat
Kısa Vade Yerel Para Mevduat
Finansal Dayanıklılık (BCA)
Ba1 / Durağan
Not Prime
Ba1 / Durağan
Not Prime
D-(ba3) / Durağan
Fitch Rating's (**)
Uzun Vadeli Yabancı Para
Kısa Vadeli Yabancı Para
Uzun Vadeli Yerel Para
Kısa Vadeli Yerel Para
Finansal Kapasite
Destek
Ulusal
BBB- / Negatif
F3
BBB- / Negatif
F3
bb+
2
AA+ (tur) / Negatif
(*) 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
(**) 15 Nisan 2014 tarihi itibarıyla
78
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
3.
Bilanço sonrası hususlar
31 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Birliği (“AB”) tarafından Rusya Federasyonu’na yönelik olarak
sektörel kısıtlamalar getirilmiş ve aralarında Sberbank Grubu’nun da yer aldığı bazı finansal kuruluşlar
(AB ülkelerinde kurulmuş olan iştirakleri hariç tutulmak üzere) bu kısıtlamalara tabi olmuşlardır.
Avrupa Birliği’nin 8 Eylül 2014 tarihinde yaptığı değişiklikle, uygulanan kısıtlamaların kapsamı tadil
edilmiştir.
Ek olarak Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi bünyesinde kurulu Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi’nin
(“OFAC”) 12 Mart 2014 tarihli direktifinde (“Direktif”), 12 Eylül 2014 tarihinde yapılan değişiklikle
birlikte Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının, söz konusu Direktif kapsamındaki kişilerle işlem
yapması yasaklanmıştır. Bu değişikliği takiben, Denizbank da bu kısıtlamalar kapsamına dahil
edilmiştir.
DenizBank bu kısıtlamaların kapsamı dışında tutulmak için OFAC’a başvuruda bulunmuş ve OFAC 6
Ekim 2014 tarihli Genel Lisans No.3 ile Denizbank’ın Direktifle getirilen kısıtlamaların tamamen
dışında tutulduğunu açıklamıştır. Avrupa Birliği nezdinde de Denizbank’ın söz konusu kısıtlamaların
kapsamı dışında bırakılması için girişimler sürdürülmektedir.
79
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU
I.
Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Banka’nın kamuya açıklanan konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları Güney Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından
bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş olup, 6 Kasım 2014 tarihli bağımsız sınırlı denetim raporu
finansal tabloların önünde sunulmuştur.
II.
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
Banka’nın faaliyetleriyle ilgili olan, ancak yukarıdaki bölümlerde belirtilmeyen önemli bir husus ve
gerekli görülen açıklama ve dipnot bulunmamaktadır.
80
Download

Denizbank Anonim Şirketi