T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Temmuz - 2014
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde,
genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan
Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı
aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor
oluşturulmuş ve hazırlanan "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"
ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 2014 yılı toplam 39.069.000 TL başlangıç ödeneğinin %
36,96 u olan 14.438,760 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 2013 yılının aynı dönemine
ait harcama tutarı olan 12.368,991 TL.' ye göre % 16,73 oranında artış göstermiştir
01
02
03
05
06
Personel Giderleri
Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
KURUM KBÖ
15.847.000
1.951.000
16.671.000
100.000
4.500.000
HARCAMA
9.110.176
1.117.288
4.051.169
50.500
109.628
16.000.000­
14.000.000­
12.000.00010.000.0008.000.000­
□ Kurum KBO
□ Harcama
6.0 00.00 04.0 00.00 02.000.0000­
01 Personel
Giderleri
02 Sos. Güv.
Kur. Devlet
Primi Gid.
03 Mal ve
Hizmet Alım
05 Cari
Transferler
Giderleri
06 Serm aye
Giderleri
01. Personel Giderleri
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Personel Giderleri başlangıç ödeneği
15.847.000 TL.'nin % 57.49'u olan 9.110.176 TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı
2013 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 7.609.407 TL.' ye göre % 19.72 oranında artış
göstermiştir.
02. Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet Primi Giderleri
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Sosyal Güvenlik Kuramlarına Devlet
Primi Giderleri başlangıç ödeneği 1.951.000 TL'nin % 57.27’ si olan 1.117.288 TL. yılın ilk yarısında
harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2013 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 913.361 TL. ye
göre % 22.33 oranında artış göstermiştir.
03. Mal ve Hizmet Alımları
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç
ödeneği 16.671.000 TL 'nin % 24.30 'u olan 4.051.169 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu
harcama tutarı 2013 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 3.582.455 TL.' ye göre % 13.8
oranında artış göstermiştir.
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
KURUM KBO
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
03.3 Yolluklar
03.4 Görev Giderleri
03.5 Hizmet Alımları
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi
Hak Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım
Onarım Giderleri
03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
HARCAMA
3.613.000
1.516.000
74.000
7.814.000
1.545.000
694.000
1.436.408
120.944
550
1.719.609
216.896
99.873
463.000
139.258
952.000
317.661
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
□ Kurum KBO
□ Harcama
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
±Q
03.2 Tüketim e 03.3 Yolluklar
Yönelik Mal ve
M alzeme
Alımları
03.4 Görev
03.5 Hizmet
03.6 Temsil ve
03.7 Menkul
03.8
Giderleri
Alımları
Tanıtma
Mal, Gay.
G ayrim enkul
Cenaze
Giderleri
Mad. Hak
Mal Bakım
Giderleri
A lım , Bak.ve
Onarım
On.Gid.
Giderleri
03.9 Tedavi ve
05. Cari Transferler
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği
100.000 TL olup, ödeneğin % 50,50’si olan 50.500 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama
tutarı 2013 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 50.100 TL.' ye göre % 0.80 oranında artış
göstermiştir.
Cari transferler kapsamında yer alan harcama kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan
ödemelerin içindeki 05.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım
miktarıdır.
06. Sermaye Giderleri
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 2014 yılı Sermaye Giderleri başlangıç ödeneği
4.500.000 TL.'nin % 2.44’u olan 109.628 TL. Yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 2013
yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 213.667 TL.' ye göre % -48.69 oranında düşüş
göstermiştir. Bu durumun nedeni, Mahkememiz Hizmet binasının çevre yapısal peyzaj işlerinin
yapılması ve Mahkememiz lojmanlarının bakım onarımının, 2014 yılının ikinci yarısında yapılacağı
planlanmış olup, mevcut ödeneğin tamamının harcanması düşünülmektedir.
Sermaye Giderlerine ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
06.1 Mamul Mal Alımları
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
KURUM KBÖ
2.387.000
113.000
2.000.000
2 .5 0 0 .0 0 0 -
2 .0 0 0 .0 0 0 -
1 .5 0 0 .0 0 0 -
1 .0 0 0 .0 0 0 -
5 0 0 .0 0 0 -
0­
06.1 M am ul Mal
A lım la rı
06.3 G ayri M addi Hak
A lım la rı
06.7 G a yrim en ku l
B ü yü k O narım
G iderleri
HARCAMA
66.977
0
42.651
A- Demirbaş Alımı
Mahkememiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet T-22 (Diğer taşıtlar) Pick-Up alımı için
Devlet Malzeme Ofisi ile resmi işlemlere başlanılmıştır.
B- Mefruşat Alımı
Mahkememizin artan iş hacmi nedeniyle, özellikle bireysel başvuru ile ilgili birimlerde
personel sayısındaki artışa paralel olarak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap,
etajer, perde v.b alımlar gerçekleştirilmiştir.
III
HEDEFLER
- TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
Mahkememiz kendisine tahsis edilen ödenekler dâhilinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk
prensipleri ile hizmet vermeye devam edecektir.
B- Giderlerin Gelişimine ilişkin Değerlendirme
Personel Giderleri:
Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin personel artışı nedeni ile
yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2014 yılı sonu itibariyle personel sayısındaki artış nedeni ile sosyal güvenlik kurumlarına
devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe
ihtiyaç duyulacaktır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mahkememizin 2014 Yılı bütçe ödeneğinden 03. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan
ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyaçlarımızı karşılayacağı tahmin edildiğinden her hangi bir yedek
ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
Cari Transferler
2014 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde Bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının
kullanılacağı tahmin edilmektedir.
Sermaye Giderleri
2014 yılı içinde sermaye giderleri tertibine; 06.1 Mamul Mal Alımları harcama kaleminin
başlangıç ödeneği 2.387.000 TL olup yılın ilk altı ayında 66.977 TL harcanmıştır, 06.03 Gayri Maddi
Hak Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 113.000 TL olup yılın ilk altı ayında hiç harcama
yapılmamıştır, 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri harcama kaleminin başlangıç ödeneği
2.000.000 TL olup yılın ilk altı ayında 42.651 TL harcanmıştır.
2014 yılı içinde sermaye giderlerinde;
1- Bilgisayar ve yan donanımları alımı için yılın ilk altı ayında harcama yapılmamıştır, ikinci
altı aylık dönemde harcama yapılması planlanmaktadır.
2- Taşıt alımı; 2014 yılı için 1 adet T-22 (Diğer taşıtlar) Pick-Up alınması amacıyla, 63.000
TL ödenek mevcuttur.
3- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için 66.976 TL. harcama yapılmıştır. Kalan
ödeneğin ise ikinci altı aylık dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması planlanmaktadır.
4- Bilgisayar yazılımı alımları için 113.000 TL. ödenek konulmuş olup harcama ihtiyaçlar
doğrultusunda yılın ikinci yarısında yapılacaktır.
5- 2014 yılı içerisinde sermaye giderlerinde 2008K010465 Proje numarası içerisinde yer alan;
Mahkememize ait 34 adet lojmanın tadilat işleri ile hizmet binamızın bahçesinin peyzaj işlerinin
yapılması devam etmektedir.
IV
- TEMMUZ
FAALİYETLER
- ARALIK
2014
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
Bilişim Alanındaki Faaliyetler: Özellikle bireysel başvuru ile birlikte ortaya çıkan yazılım,
yazılım güncelleme, donanım ve gerekli ekipmanın alımına devam edilecektir.
Hizmet Binasının Bakım ve Onarımı: Hizmet binasının verimli bir şekilde işletilmesine
uygun olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarımlar yapılacaktır.
Mefruşat Alımı:
Yeni kurulacak birimler için ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro
mefruşatı alımı yapılacaktır.
Diğer Faaliyetler:
Mahkememiz 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; AİHM Heyeti, Avrupa Ülkeleri
Anayasa Mahkemeleri Heyeti, Mahkememizi ziyaret edecekler ve bu süreçte çeşitli bilimsel
toplantılar, konferans, çalıştay gibi faaliyetler düzenlenecek, ayrıca mahkememiz personeli için hizmet
içi eğitim programları yapılacaktır.
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Mahkememizin ihtiyaçları bütçe imkânları
dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam
edecektir.
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
03 - ANAYASA MAHKEMESİ
2 014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2 013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
O C A K GERÇEKLEŞME
2013
B U IÇ E GİDERLERİ IO PLAM I
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0 2 - SO SYA L GÜ VENLİK KURUM LARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0 3 - M A L VE H İZ M E I ALIM GİDERLERİ
U R E lİM t IÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
IU K E IİM E IÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
Ş U B A I GERÇEKLEŞME
2 014
2013
M A R I GERÇEKLEŞME
2 014
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2 014
2013
M AYIS GERÇEKLEŞME
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2 014
2013
2 014
2013
A R IIŞ
ORANI *
(%)
2 014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI **
(%)
2013
2 0 1 4 YILSONU
GERÇEKLEŞME IA H M İN İ
2014
25.268.180
39.069.000
1.537.462
1.813.643
2.587.692
2 .868.734
1 .960.614
2.275.723
1 .964.268
2 .493.970
2 .213.828
2 .371.809
2 .105.128
2 .614.880
12.368.991
14.438.760
16,73
48,95
3 6,96
37.869.000
1 4.609.246
1 5.847.000
1.1/2.171
1.369.910
1.711.301
1.996.483
1.173.514
1.357.728
1.197.730
1.459.202
1.173.239
1.446.649
1.181.453
1.480.204
7.609.407
9.110.176
19,72
52,09
5 7,49
18.236.000
14.588.312
15.807.000
1.172.171
1.363.989
1.711.301
1.990.176
1.173.514
1.351.578
1.197.730
1.453.211
1.173.239
1.440.770
1.181.453
1.474.391
7.609.407
9.074.116
19,25
52,16
57,41
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
20.934
33.000
0
5.921
0
6.307
0
6.149
0
5.991
0
5.879
0
5.813
0
36.060
0,00
0,00
109,27
1./42./00
1.951.000
141.106
169.406
207.792
245.021
140.776
167.723
141.444
176.555
140.734
177.734
141.509
180.849
913.361
1.117.288
22,33
52,41
5 7,27
1.742.700
1.949.000
141.106
169.406
207.792
245.021
140.776
167.723
141.444
176.555
140.734
177.734
141.509
180.849
913.361
1.117.288
22,33
52,41
57,33
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
7.894.660
1 6.6/1.000
224.185
266.32/
644.000
610.231
646.324
750.273
599.594
832.713
720.740
637.798
747.613
953.827
3.582.455
4.051.169
1 3,08
45,38
2 4,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.198.899
2.236.000
14.697.000
3.613.000
171.589
210.851
220.774
163.750
245.879
270.964
173.896
278.324
153.952
183.193
94.583
329.326
1.060.674
1.436.408
35,42
48,24
39,76
3.600.000
165.463
1.516.000
0
4.245
30.417
37.000
17.961
1.561
808
10.476
9.805
5.988
18.442
61.674
77.432
120.944
56,19
46,80
7,98
1.450.000
GÖREV GİDERLERİ
1.011
74.000
0
0
0
280
0
0
0
80
0
0
135
160
135
520
284,90
13,36
0,70
50.000
HİZMEI ALIMLARI
3.148.473
7.814.000
27.118
25.112
237.031
275.025
237.899
322.619
276.150
325.491
281.144
332.635
284.049
438.729
1.343.391
1.719.609
28,01
42,67
22,01
6.000.000
IEMSİL VE IA N IIM A GİDERLERİ
1.545.000
1.089.135
1.545.000
0
14.637
48.950
42.307
51.900
40.226
21.141
52.467
191.641
55.087
320.885
12.172
634.517
216.896
-65,82
58,26
14,04
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
248.546
694.000
0
800
51.763
27.535
16.895
30.881
10.614
22.972
35.954
4.762
6.235
12.923
121.461
99.873
-17,77
48,87
14,39
650.000
GAIRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
340.192
463.000
0
2.655
2.925
7.711
52.929
30.724
16.526
52.287
17.816
22.759
14.817
23.122
105.014
139.258
32,61
30,87
30,08
450.000
952.000
702.941
952.000
25.478
8.027
52.139
56.622
22.861
53.298
100.459
90.617
30.428
33.375
8.466
75.722
239.829
317.661
32,45
34,12
33,37
0 4 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
95.000
100.000
0
8.000
24.600
17.000
0
0
25.500
25.500
0
0
0
0
50.100
50.500
0 ,8 0
52,74
5 0,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKO N IO GİDERLERİ
0 5 - CARİ IR AN SFER LER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
95.000
100.000
0
8.000
24.600
17.000
0
0
25.500
25.500
0
0
0
0
50.100
50.500
0,80
52,74
50,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000
D E V LE Ï SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y U RIDIŞIN A YAPILAN IRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
926.5/5
4.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
179.114
109.628
34.553
0
213.667
109.628
-48,69
23,06
2,44
2.600.000
287.172
2.387.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.644
66.977
34.553
0
135.197
66.977
-50,46
47,08
2,81
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0 6 - SERM AYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE U R E IİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
53.268
113.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM U LAŞIIRM AS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE U R E IİM GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
586.135
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78.470
42.651
0
0
78.470
42.651
-45,65
13,39
2,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
S IO K ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0 / - SERM AYE IR ANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
Y U RIİÇİ SERMAYE IRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YU RIDIŞI SERMAYE IRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
100.000
1.000.000
Download

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu