İZMİR EKO-VERİMLİLİK
(TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
BAŞVURU REHBERİ
İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
1. Giriş
1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu kapsamda sağlanacak mali destekler, İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İşbirliği ile 27/12/2013
tarihinde imzalanmış olan “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü”nde
belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir.
1.2. Program, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin b) bendi ile 2010-2013 İzmir Bölge Planı’nın, İzmir’in
“Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen, Yenilikçi İzmir” vizyonu ve üç temel ilkesinden
biri olan “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesi ve “İşletmelerde Rekabet Edebilirlik” gelişme
ekseni altında yer alan “KOBİ Temiz Üretim Uygulamalarının Artırılması” “Bölgesel ArGe ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” ve “Enerji Verimliliğinin Sağlanması” stratejik
öncelikleri ve “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması” kapsamındaki hedeflere dayanarak hazırlanmıştır.
2
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
2. Programın Amaç ve Öncelikleri
2.1. Programın amacı; İzmir’de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının eko-verimlilik (temiz üretim) alanında
teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot uygulamaların gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı’nın kapsamı aşağıdaki gibidir:
•
İşletmelerde kapasite artırma ve eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına
yönelik pilot proje geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
•
İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projelerinin gerçekleştirilmesi
ve projelere mali destek sağlanması
•
Pilot proje uygulama sonrası izleme, yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması
ve sürdürülebilirliğe yönelik önlemlerin alınması
2.2. Programa “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Strateji Çalışması1” kapsamında hazırlanmış olan Durum Değerlendirme
Raporu’nda belirlenen aşağıdaki öncelikli sektörler başvuru yapabilecektir. Bu sektörler
aşağıdaki gibidir:
•
Ana Metal Sanayi
•
Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı
•
Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı
•
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı
•
Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı
•
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
1 İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına
Yönelik Strateji Çalışması’na www.izka.org.tr/izmirekoverimlilikstratejisi.pdf adresinden erişim sağlanabilir.
3
BAŞVURU REHBERİ
3. Program İçin Önemli Tanımlar
Eko-verimlilik Programı: İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programıdır.
Eko-verimlilik (Temiz Üretim): Hammadde ve kaynak tüketiminin azaltılması; atık, atıksu ve hava emisyonlarının kaynakta azaltılması; enerji verimliliğinin artırılması; tehlikeli ve
toksik kimyasallar öncelikli olmak üzere kimyasal tüketiminin azaltılması ve çevreye duyarlı
eşdeğerleri ile değiştirilmesi; çevreye duyarlı tasarım; ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması; geri dönüşüm ve geri kazanım, vb. çalışmaları içeren bir stratejinin ürünlere, üretim süreçlerine ve hizmetlere uygulanarak çevresel performansın geliştirilmesi, maliyetlerin
azaltılması, ekonomik ve ekolojik verimliliğin artırılmasıdır.
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdü: İşletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim)
olanaklarının belirlenmesine yönelik olarak kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen ve
çıktısı Etüt Raporu olan değerlendirme (denetleme) çalışmasıdır.
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projesi: Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve özendirilmesi amacıyla, sanayiye örnek teşkil etmek üzere gerçekleştirilecek ve işletmelerde eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü sonucunda ortaya çıkan eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarından hayata geçirilmesine karar verilmiş olan uygulamalar
bütünüdür.
Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi: Etüt Raporu ve Finansman Planı’nın İZKA
tarafından onaylanmasından sonra, TTGV ve işletme arasında imzalanan ve işletmelerin
İZKA tarafından verilen hibe desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir.
Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi: İZKA tarafından sağlanan
hibe desteğin onaylanmasından sonra, TTGV Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, TTGV
ve işletme arasında imzalanan ve işletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen sözleşmedir.
Etüt Raporu: Bir işletmede gerçekleştirilen eko-verimlilik (temiz üretim) etüdünün çıktısı
olarak hazırlanan, işletmeye ilişkin genel bilgiler, ürün, hammadde ve kaynak tüketimi, üretim prosesleri ve ilgili çevresel etkileri ve çevresel performans değerlendirmesini takiben
eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarını, öncelikli olarak hayata geçirilecek uygulamaları,
fizibilite, proje ve finansman planının yanı sıra genel değerlendirme ve diğer önerileri içeren,
Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek
Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan rapordur.
Finansman Planı: Etüt raporunda yer alan, eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesine ait
bütçe ve zaman planı ile gerekli finansman kaynağının İZKA hibe desteği, TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı kullanılarak ne şekilde sağlanacağını gösteren işletme ve TTGV tarafından üzerinde mutabık kalınmış plandır.
Gelişme/Sonuç Raporu: Pilot projenin uygulanması sırasında Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi’nde ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek
Sözleşmesi’nde belirtilen tarihte/ tarihlerde işletmenin TTGV tarafından belirlenen formata
göre projenin çevresel, teknik ve mali açıdan ilerlemesini açıklamaya yönelik hazırlayarak
TTGV’ye ilettiği,TTGV onayı sonrası da İZKA’ya sunulan rapordur.
4
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
Geri Ödeme Sözleşmesi: İşletmenin TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanması
halinde, pilot projenin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen toplam harcama tutarının
TTGV’ye geri ödenmesine ilişkin esasları belirleyen, TTGV ile işletme arasında imzalanan
sözleşmedir.
Harcama Dosyası: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi’nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden
sonra işletme tarafından yapılan harcamaların bildirildiği dosyalardır.
İzleme Ekibi: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Destekleme Sözleşmesi ve Eko-verimlilik
Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi’nin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra,
her bir projeyi izlemek ve süreci yönetmek üzere, TTGV himayesinde bir TTGV personeli
ve TTGV tarafından belirlenen bir bağımsız izleyiciden oluşan ekiptir.
İzleyici Raporu: Her pilot proje için İzleme Ekibi’nde yer alan bağımsız izleyicinin işletmeyi
yerinde ziyaret ederek, projenin teknik, çevresel ve mali gelişimi ile ilgili durumu ve kendi
izlenimlerini yansıttığı ve TTGV’ye sunduğu rapordur.
Pilot Proje Yürütücüsü: Projenin yürütülmesinden ve Proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve İşletme’nin
bünyesinde çalışan kişidir.
İZKA: İzmir Kalkınma Ajansıdır.
Taahhütname: Eko-verimlilik Programı için belirlenen beş işletme ile eko-verimlilik (temiz
üretim) etüdü öncesinde imzalanacak ve işletmelerin Eko-verimlilik Programı’na katılım
şartlarını yerine getirmeyi taahhüt ettikleri belgedir.
Program Uygulama Ekibi: TTGV ve İZKA’nın Eko-verimlilik Programı’nın uygulanması
için kendi bünyesinden belirlediği koordinatörler ve diğer personelin yanı sıra hizmet alımı
yoluyla çalışmalara katılan uzman ve danışmanlardan oluşan ekiptir.
Program Değerlendirme Komisyonu: TTGV koordinasyonunda, İZKA ve TTGV’den en
az ikişer kişi olmak koşuluyla program uygulama ekibinden belirlenecek toplam beş kişiden
oluşan, Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin
seçimini gerçekleştirecek komisyondur.
TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’dır.
TTGV Alan Komitesi Üyesi: Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projelerine ilişkin etüt raporunun ve finansman planının TTGV geri ödemeli desteğine esas olan bölümlerini ilgili
işletmeyi ziyaret ederek, TTGV destek kriterleri çerçevesinde değerlendirmek üzere TTGV
tarafından kamu/ üniversite/ özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve ilgili pilot proje
konularında uzman kişidir.
5
BAŞVURU REHBERİ
4. Kimler Başvurabilir?
Program kapsamında işletme büyüklüğüne bakılmaksızın aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlayan işletmeler Ek A’daki İşletme Başvuru Formu ile başvuruda bulunacaklardır:
•
İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak.
•
Sanayi sicil belgesine sahip olmak.
•
İzmir için öncelikli olduğu belirlenmiş olan “Ana Metal Sanayi”, “Kimyasal Madde
ve Ürünleri İmalatı”, “Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı”, “Metalik Olmayan Diğer
Mineral Ürünlerin İmalatı”, “Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı”, “Rafine
Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı” sektörlerinden birinde faaliyet göstermek.
•
Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcu olmamak.
5. Pilot Projeler İçin Sağlanacak Mali
Kaynak ve Teknik Destek
5.1. Program kapsamında gerçekleştirilecek pilot projeler için İZKA tarafından hibe desteği
olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir.
5.2. Program’a TTGV tarafından TTGV’nin halen yürütmekte olduğu Çevre Destekleri Programı kapsamında faizsiz geri ödemeli destek olarak tahsis edilen toplam kaynak tutarı
1.000.000 TL’dir.
5.3. Ayrıca eko-verimlilik pilot projesinin geliştirilmesi, TTGV teknik desteği ile gerçekleştirilecek, teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek etüd raporunun hazırlanması için ihtiyaç
duyulan mali kaynak İZKA tarafından karşılanacaktır.
5.4. Program çerçevesinde her bir pilot proje için verilecek İZKA hibe desteği için belirlenen azami tutar 100.000 TL olacaktır. İZKA hibe desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) ve gümrük
vergisi tutarları uygun maliyet kabul edilmeyecektir. İZKA tarafından sağlanacak hibe desteği,
İZKA desteğine esas olan toplam uygun maliyetin % 90’ından fazla olamaz. Bütçenin kalan
tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman
(İZKA desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10’u) olarak karşılanmalıdır. Proje
başvuru aşamasında bununla ilgili taahhüdün verilmediği durumda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmez.
5.5. Her bir işletmeye sağlanabilecek azami TTGV geri ödemeli destek tutarı söz konusu
destekten yararlanmak isteyen işletme sayısına göre belirlenecektir. TTGV faizsiz geri
ödemeli desteğinde Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyettir.
5.6. İZKA ve TTGV bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama
hakkını saklı tutar.
6
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
6.
Programa İlişkin Kurallar
Program çerçevesinde finanse edilen pilot projeler için işletmelerin başvurması, seçilmesi
ve uygulamalar ile ilgili kurallar 09/12/2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenmektedir. Bu Başvuru Rehberi söz konusu protokole uygun olarak
hazırlanmış olup, başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu rehber ve
eklerinde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.
7.
Destekleyici Belgeler
İşletmelerden Başvuru Formu ile birlikte istenecek destekleyici belgeler aşağıdaki gibidir.
•
Resmi kayıt belgesi (Oda faaliyet belgesi ve/veya sanayi sicil belgesi)
•
Kuruluş sözleşmesi veya sözleşmenin yer aldığı Sicil Gazetesi
•
Mevcut sermaye yapısını gösteren Sicil Gazetesi
•
Önceki üç mali yıla ait vergi dairesince onaylanmış kar zarar tablosu ve bilânçosu/
işletme hesap özeti
•
Vergi numarasını ve Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde internet vergi
dairesinden alınmış internet çıktısı
•
Sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine, borcu bulunmadığına ya da borçlarının yapılandırıldığına dair başvuru tarihinin bulunduğu
takvim ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış resmi yazı veya barkodlu
internet çıktısı
•
İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini ve imzalarını tasdik eden belge
•
İşyeri açma ve çalışma ruhsatının örneği
Başvuru esnasında belirtilen evrakların eksiksiz sunulması beklenmektedir.
7
BAŞVURU REHBERİ
8. Başvuru
8.1. Başvuru formu işletmenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olmalı ve bir asıl iki
suret olarak sunulmalıdır.
8.2. Başvurular başvuru zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden (elden
teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır.
İzmir Kalkınma Ajansı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1
Birlik Plaza Kat:3 35210
Gümrük – İZMİR
8.3. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru zarfının üstüne “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” ifadesi açık bir şekilde yazılmalıdır.
8.4. Başvurular 4 Şubat 2014 tarihinden itibaren Ajansa sunulabilir. Başvuruların alınması için son tarih 7 Mart 2014 saat:17:00’dir. Son başvuru zamanından sonra sunulan başvurular, değerlendirmeye alınmaksızın iade edilecektir. Posta ya da kargoda
ortaya çıkabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9. Başvuruların Değerlendirilmesi ve
İşletmelerin Seçilmesi
9.1. Eko-verimlilik Programı kapsamındaki pilot projelerin gerçekleştirileceği işletmelerin
seçimi Program Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.
9.2. Gelen başvurular öncelikle Program Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede işletmelerin başvuru formlarında verdikleri bilgiler ve destekleyici belgeler doğrultusunda aşağıdaki genel kriterler esas alınarak
Ek B’de yer alan Ön İnceleme Kontrol Listesi esasında incelendikten sonra, Ek C’de yer
alan Ön Değerlendirme Tablosu’ndaki puanlandırma sistemine göre yapılacaktır:
•
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması
için başvuru formunda doldurulması beklenen gerekli verilere sahip olmak ve
eksik olan verilerin etüt çalışması kapsamında temini konusunda işbirliğine açık
olmak (Başvuru Formu – Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5.4)
•
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması
8
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
ve gerçekleştirilecek pilot uygulamalar için İZKA hibe desteğine ilişkin proje
bütçesinin en az % 10’u oranında eş finansman sağlayabilecek olmak (Başvuru
Formu – Bölüm 5.1)
•
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması
ve pilot uygulamalar sürecinde gerekli işgücünü sağlayabilecek olmak (Başvuru
Formu – Bölüm 5.2)
•
Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik ön çalışmaları olmak, hali
hazırda uygulanabilecek eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları için önerileri
olmak (Başvuru Formu – Bölüm 5.3)
•
Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik altyapıya ve yeterli
teknik kapasiteye (personel, deneyim, sertifikalar, eğitim, organizasyon yapısı,
daha önce desteklenmiş projeleri, vb.) sahip olmak (Başvuru Formu – Bölüm 2)
9.3. Ön değerlendirme sonuçlarına göre programın " iyi uygulama örneği olarak İzmir’de
eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi "
amacına en uygun olduğu sonucuna varılan “örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara
yönelik potansiyel taşıyan aday işletmeler” belirlenecektir. Belirlenen aday işletmelerden “10 aday işletme” ziyaret edilecektir. Ziyaretler işletmelerin başvuru formlarında
verdikleri bilgilerin teyit edilmesi, üretim süreçlerinin daha ayrıntılı incelenmesi, kurumsal yapı, üst yönetim ve çalışanlar hakkında bilgi sahibi olunması amacıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca program ve gerçekleştirilecek çalışmalar ve olası beklentiler hakkında
işletme temsilcilerine bilgi verilecektir.
9.4. Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında işletmeler 9.2. Madde’de yer alan kriterler doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek pilot uygulama yapılacak beş işletmenin nihai seçimi
Ek D’de yer alan Değerlendirme Tablosu’na göre Program Değerlendirme Komisyonu
tarafından yapılacaktır.
9.5. Bölgede temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla
pilot uygulama gerçekleştirilecek beş işletmenin belirlenmesi sürecinde Program Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki kriterler de dikkate alınacaktır:
•
Sektörel çeşitliliğin sağlanması
•
Bölgesel çeşitliliğin sağlanması
•
Farklı ölçeklerde işletmelerin dahil edilmesi
•
Örnek oluşturabilecek farklı uygulamalara yönelik potansiyelin olması
Beş işletmenin nihai seçimine yönelik değerlendirme aşaması en fazla 75 gün sürecek-
9
BAŞVURU REHBERİ
tir. Nihai değerlendirme sonucu, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi açısından uygunluğuna karar verilen işletmelere ilişkin bilgi İZKA ve TTGV internet sitelerinden ilan edilir.
9.6. Başvuru ve değerlendirme sürecinde işletmeler, çalışma kapsamında değerlendirilmek
üzere İZKA veya TTGV tarafından veri ve bilgi gibi talep edilen hususları, kendilerine
verilen süre içinde yerine getirir.
10. İşletmelerin Seçiminden Sonra Gerçekleştirilecek
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Etüdüne Yönelik
Faaliyetler
10.1. Seçilen beş işletme eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü ve pilot projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel başlıkları Ek E’de yer alan Taahhütnameyi imzalayacaktır. Taahhütname kapsamında işletme yapılacak etüt çalışması için gerekli verileri,
işgücünü ve zamanı sağlayacağını; etüt çalışması sonucunda belirlenecek pilot projeyi
uygulayacağını, söz konusu pilot proje için eş-finansman sağlayacağını ve tüm çalışmaların kesintisiz olarak yürütüleceğini, çalışmalar sırasında TTGV koordinasyonunda
verilecek eğitime ilgili personelini yönlendireceğini, vb. taahhüt edecektir.
10.2. Taahhütnameyi imzalayan beş işletmede eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının
belirlenmesine yönelik eko-verimlilik (temiz üretim) etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir.
10.3. İşletmelerde gerçekleştirilecek etüt çalışmalarına entegre olarak işletme temsilcilerine
TTGV koordinasyonunda eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına ilişkin eğitimler
verilecektir.
10.4. Etüt çalışmalarının çıktısı olarak her işletme için TTGV tarafından “etüt raporu” hazırlanacaktır. Etüt raporları TTGV temsilcisi ve işletme yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Raporda tespit edilen tüm eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları yer alacak, işletme
yetkilileri ile birlikte öncelikli olarak hayata geçirilmesine karar verilen olanaklar belirtilecek ve bunlara ilişkin fizibilite çalışmaları dahil edilecektir. Fizibilite çalışmaları teknik,
çevresel ve ekonomik değerlendirmeleri içerecektir. Etüt raporu kapsamında, işletmelerin hayata geçirilecek olan eko-verimlilik (temiz üretim) pilot projesi belirlenerek ilgili
finansman planının oluşturulması da sağlanacaktır. Bu kapsamda İZKA hibe desteği,
TTGV geri ödemeli desteği ve işletme eş-finansmanı ile gerçekleştirilecek uygulama ve
maliyet kalemleri belirlenecektir.
10
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
10.5. Finansman planı aşağıdaki esaslar doğrultusunda hazırlanacaktır.
•
İşletmelerin en fazla 100.000 TL’lik limit dahilinde olan uygulamaları ve maliyet
kalemleri İZKA desteği kapsamındadır.
•
İşletme 100.000 TL limiti üzerinde kalan uygulama ve maliyet kalemleri için TTGV
geri ödemeli finansman desteğinden yararlanabilecektir. TTGV geri ödemeli
desteğinin her bir işletme için üst limiti söz konusu destekten yararlanmak isteyen
işletme sayısına göre belirlenecektir.
•
İşletmelerin İZKA hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az %10’u
kadar eş-finansman sağlaması gerekmektedir.
10.6. İşletmeler İZKA ve TTGV desteğinden aşağıdaki kalemler için yararlanabilecek olup
finansman planı buna göre oluşturulacaktır.
•
Makine ve teçhizat
•
Mühendislik, tasarım ve danışmanlık
•
Deneme ve optimizasyon amaçlı sarf malzemesi
•
Tesis kurulumu, nakliye, montaj, devreye alma
•
İnşaat ve tadilat
•
Laboratuar ve ölçüm hizmetleri
•
Personel (sadece TTGV geri ödemeli desteği kapsamında bu kalem yer alabilecek
olup toplam TTGV destek tutarının en fazla %10’u olabilecektir.)
10.7. Teknoloji seçiminde ve her tür ürün (makine, teçhizat, malzeme) ve hizmet alımında
mümkün olabildiğince yerli olanakların tercih edilmesi esas alınacaktır.
11. Etüt Raporu ve Finansman Planının Kabulü
11.1. Etüt raporunda (Ek F) yer alan uygulama ve maliyet kalemlerine yönelik finansman
planı, İZKA ve TTGV tarafından değerlendirilerek gerekiyorsa revizyonlar sonrasında
onaylanacaktır. Bu süreçte ihtiyaç halinde işletmelerden sair bilgi ve belgeler talep
edilebilir.
11.2. Finansman planı için bütçelendirme yapılırken 10.000 TL’yi geçen bütçe kalemleri için
3 adet proformanın da etüt raporu içinde yer alması sağlanacaktır. 3 adet proformanın
sunulamayacağı istisnai durumlarda maliyetlendirme ile ilgili gerekçelendirme yapıla-
11
BAŞVURU REHBERİ
caktır. İşletmeler, yapacağı teçhizat, malzeme ve hizmet satın alımlarını Finansman
Planında yer alan proformalara göre serbestçe gerçekleştirecektir.
11.3. İşletmenin TTGV desteği talep etmesi halinde TTGV tarafından ayrı bir mali
değerlendirme gerçekleştirilecektir. Bunun için aşağıdaki belgeler ayrıca talep
edilebilecektir:
• İçinde bulunulan yıla ait (3 ay, 6 ay veya 9 aylık) onaylı Bilanço ve Gelir Tabloları
• Banka Referans Mektupları
• Gerçek kişi ortakların ve varsa kefillerin kimlik fotokopileri
• Büyük ortakların özgeçmişleri
• Kuruluş ile ilgili tüm değişiklikleri gösteren ticari sicil gazeteleri
11.4. Kabul edilen proje sahibi işletmelerden sözleşme öncesi mali güvence sunulması istenecektir. İZKA’ya verilecek mali güvence (banka teminat mektubu) İZKA’nın vereceği
destek tutarının % 10’u oranında olacaktır. TTGV ise yaptığı mali değerlendirme sonucu işletmeden almayı uygun bulduğu mali güvenceyi (banka teminat mektubu, kefalet,
vb.) belirleyerek işletmeye bilgisini verecektir.
12. İşletmelerde Eko-Verimlilik
(Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi
ve Projelere Mali Destek Sağlanması
12.1. Etüt Raporu ve Finansman Planı İZKA ve TTGV (TTGV desteği talep edenler için)
onayını takiben, verilecek destek ve uygulamalara ilişkin ilke ve kurallar, işletme ve
TTGV arasında imzalanacak sözleşme(ler) ile düzenlenecektir. Sadece İZKA hibe desteğinden yararlanılması durumunda Ek G’de yer alan “Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe
Sözleşmesi” imzalanacaktır. Ayrıca TTGV geri ödemeli desteğinden yararlanılması
durumunda ise buna ilaveten Ek H’de yer alan “Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli
Destek Sözleşmesi” de imzalanacaktır..
12.2. İşletme, pilot projenin yürütülmesinden ve proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik
konudan İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak, İşletme bün-
12
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
yesinde çalışan bir kişiyi pilot proje yürütücüsü olarak belirleyecek ve sözleşmeyi
birlikte imzalayacaktır.
12.3. Pilot projenin İZKA ve TTGV tarafından onaylandığı şekliyle yürütülmesinden, proje
ile ilgili olarak yapılacak her türlü harcama ve satın alma işlemlerinden; proje ile ilgili
raporların zamanında verilmesinden ve projenin yürütüldüğü yerlerde iş güvenliği ile
ilgili gereken önlemlerin alınmasından, TTGV’ye karşı proje yürütücüsü ile işletme müteselsilen sorumludur.
12.4. Pilot proje uygulamalarının Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi’nin (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi’nin) imzalanmasını müteakip en
fazla 6 ay içinde tamamlanması gerekmektedir. Proje uygulama süresinin uzatılması,
yeterli gerekçenin olması ve Eko-verimlilik Programının genel takvimini aksatmaması
şartıyla, TTGV’nin uygun bulması ve İZKA’nın onayı üzerine gerçekleşebilir.
12.5. İşletme gerçekleştirdikleri uygulamalar ile ilgili olarak Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe
Sözleşmesi’nde (ve Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi’nde)
belirtilen zamanlarda gelişme ve sonuç raporlarını TTGV’ye iletecektir. Harcama dosyaları sonuç raporları ile birlikte sunulacaktır.
12.6. İZKA ve TTGV desteğinden yararlanan işletmeler için ödemeler, izleyici raporları
(Ek I), işletmeden gelen sonuç raporları (Ek K) ve harcama dosyaları doğrultusunda
yapılacaktır. Ödemeler hak ediş esasına göre yapılacak olup destekleme sözleşmelerinde belirtilen, proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki harcamalar dikkate alınacaktır. Harcamaların karşılığı, proje bütçesi kapsamında olmak koşuluyla ödenebilecektir.
12.7. Pilot projenin destekleme sözleşmesi hükümlerine ve ekindeki etüt raporu ve finansman planına uygun olarak yürütüldüğü ve gerek görüldüğü takdirde ibraz edilen
belgelerin doğruluğunun tespiti TTGV koordinasyonunda Proje İzleme Ekibi aracılığıyla yerinde incelemelerde bulunmak suretiyle gerçekleştirilir. İşletme pilot projeye ilişkin olarak talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi İzleme Ekibi’ne vermekle yükümlüdür.
12.8. İşletmelerin harcamalar ve harcama dosyalarının hazırlığında dikkate alacağı mali
usul ve esaslar sözleşme aşamasında işletmelere aktarılacaktır.
13. İşletmelerde Eko-Verimlilik
(Temiz Üretim) Pilot Projelerinin Gerçekleştirilmesi
ve Projelere TTGV Mali Desteğinin Sağlanması
İşletmenin TTGV desteğinden yararlanması söz konusu ise diğer maddelerde belirtilen
genel esaslara ek olarak TTGV desteğine ilişkin aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır:
13
BAŞVURU REHBERİ
13.1.Sözleşmenin TTGV desteği ile ilgili bölümü TTGV destek tutarının ABD Doları karşılığı üzerinden yapılacaktır. Sözleşmenin yapılabilmesi için 11.4. Maddede belirtilen
mali güvenceye ilişkin mutabakat yazısının işletme tarafından TTGV’ye iletilmiş olması gerekmektedir.
13.2.TTGV desteğinden yararlanan işletmeler 3.000 TL’lik tutarı, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV’ye ödeyecektir. TTGV ayrıca, proje
harcamalarına ilişkin yapacağı ödemeden de %2 kesinti yapacaktır. Bu tutarlar hiçbir
şekilde işletmeye geri ödenmeyecektir.
13.3.İşletmelere ayrıca toplam TTGV destek tutarının en fazla %25’i oranında ön ödeme
yapılabilecektir. Ön ödeme gerçekleştirilmiş ise, söz konusu ön ödemeye ilişkin
harcamalar tamamlanıp, İşletme’nin katkıları gerçekleştirilene ve bu harcamalar TTGV
tarafından onaylanana kadar TTGV desteği çerçevesinde yeni ödeme yapılmaz.
13.4.TTGV onaylanmış finansman planı kabul edilen uygulama bütçesi fasılları arasında
aktarma yapmaya yetkili olacaktır.
13.5.TTGV desteği ile ilgili olarak onaylanmış finansman planı çerçevesinde TTGV Yönetim Kurulu’nun destekleme kararı tarihinden itibaren en çok 4 (dört) ay öncesine ait
harcamalar kabul edilebilir.
13.6.TTGV ödemelerinin tamamlanmasının ardından ilgili geri ödeme planları TTGV tarafından hazırlanarak işletmelere iletilecektir. Pilot projenin bitiminde, projeye sağlanan TTGV destek tutarı, işletme tarafından, pilot proje destek sözleşmesinde belirtilen şartlar ve proje sonuçlandıktan sonra imzalanan geri ödeme planındaki vadeler
ve taksit tutarları esas alınarak TTGV’ye geri ödenir. Sağlanan destek pilot proje
tamamlandıktan sonraki ilk bir yılı ödemesiz olmak üzere, ABD Doları üzerinden,
toplam dört yıl içerisinde, altı ayda bir yedi eşit taksit halinde TTGV’ye geri ödenir.
13.7.Gerekli görmesi durumunda, TTGV İşletme’nin mali durumu hakkında bilgi almak
üzere yerinde inceleme yapabilir.
14. Diğer Hususlar
14.1.Programın uygulanmasına yönelik bu rehber ve protokolde yer almayan hususlarda
İZKA ve TTGV tarafından alınacak ilke kararları derhal yürürlüğe girecek ve işletmeye
bildirilecektir.
14
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
EKLER:
Ek A: İşletme Başvuru Formu
Ek B: Ön İnceleme Kontrol Listesi
Ek C: Ön Değerlendirme Tablosu
Ek D: Değerlendirme Tablosu
Ek E: Taahhütname Metni
Ek F: Etüt Raporu Formatı
Ek G: Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi Örneği
Ek H: Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi Örneği
Ek I: İzleyici Raporu Formatı
Ek K: Gelişme/Sonuç Raporu Formatı
15
BAŞVURU REHBERİ
BR- EK A
İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM)
PROGRAMI
İŞLETME BAŞVURU FORMU
1.
İşletmenizin başvuru kriterlerini sağladığını teyit ediniz:
Başvuru Kriteri
Evet
Hayır
1.1. İzmir il sınırları içinde faaliyet gösteriyoruz.
1.2. Sanayi sicil belgesine sahibiz.
1.3. “Ana Metal Sanayi”, “Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı”,
“Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı”, “Metalik Olmayan Diğer
Mineral Ürünlerin İmalatı”, “Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri
İmalatı”, “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı” sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyoruz.
1.4. Vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili borcumuz yok.
2.
İşletmeniz ile ilgili genel bilgileri veriniz:
İşletme Adı
İşletme Yetkilisi ve Görevi
Adres
E-posta
Web Adresi
Telefon
Faks
Uygulamanın Yapılacağı
İşletme Adresi
16
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
İşletme özel yatırım bölgesi'nde
ise bölgenin adı (Özel Yatırım
Bölgeleri Teknoloji Geliştirme
Bölgesi-Organize Sanayi
Bölgesi-Serbest Bölgeleri
kapsamaktadır)
Faaliyet Konusu ve 4 haneli
NACE Kodu
Kuruluş Yılı
Toplam Personel Sayısı
Mühendis Çeşit ve Sayısı
Yıllık Ciro
Sertifika ve Belgeler
(Var ise her bir belgenin birer
kopyasını başvuru esnasında
sunmanız gerekmektedir)
İşletmenin Kısa Tarihçesi
İşletmenin Organizasyon
Yapısı (Varsa Çevre Mühendisi
ya da ilgili personel hakkında
bilgi)
17
BAŞVURU REHBERİ
İşletmenin Çevre Yönetimi ile
İlgili Çalışmaları
İşletmenin Ar-Ge Birimi ve/
veya Ar-Ge Projeleri ile İlgili
Bilgiler
İşletmenin Daha Önce İZKA
tarafından ya da Ulusal ve
Uluslararası Kaynaklardan
Desteklenmiş Projeleri Hakkında Bilgiler
(Proje ismi-Proje Kodu-Başvuru Yapılan Program-Proje
tarihi-Proje Bütçesi)
18
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
3.
İşletmenizin ürün ve hammadde/kaynak tüketimi ile ilgili verileri veriniz.
3.1.Ürün Çeşitleri ve Üretim Miktarları
Ürünler
Üretim Miktarı
Oran
(%)
Toplam
3.2.Kullanılan Hammadde Çeşit, Miktar ve Maliyetleri
Hammaddeler
Tüketim/Kullanım
Miktarı
(ton/ay)
Çeşit
Oran
(%)
Maliyeti
Toplam
3.3.Tüketilen Toplam Kaynak (Enerji, Su, Boya, Yardımcı Kimyasal vb.) Miktarı ve Maliyetleri
İşletmenin Toplam Üretim Maliyeti (Giderleri ):
19
BAŞVURU REHBERİ
Kaynak Türü
(Enerji, Su vb.)
Çeşidi
(Doğalgaz, Yeraltı
suyu, Elektrik vb.)
Toplam Tüketim Miktarı
Maliyeti
Firmanın Toplam
Üretim Maliyetine
(Giderlerine)
Oranı
(%)
20
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
3.4.Üretilen Toplam Atık (Atıksu, Katı/Tehlikeli Atık vb.) Miktarı ve Arıtım/Bertaraf Maliyeti
Atık Türü
(Atıksu, Çamur, Katı/Tehlikeli Atık vb.)
4.
21
Toplam Üretim Miktarı
Arıtım/Bertaraf
Maliyeti
Firmanın Toplam Üretim Maliyetine Oranı
(TL/yıl)
(%)
Üretim proseslerinizi kısaca açıklayınız ve proses akım şemanızı veriniz.
BAŞVURU REHBERİ
5. İşletmenizin İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı’ndan yararlanması olasılığı ile
ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
5.1.Eko-verimlilik Programından yararlanmanız söz konusu olduğunda firmanızda gerçekleştirilecek pilot uygulamalar için, İZKA hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az
%10’u oranında eş finansman sağlayacağınızı taahhüt eder misiniz?
5.2.Eko-verimlilik Programından yararlanmanız söz konusu olduğunda işletmenizde eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek etüt çalışması ve sonrasındaki pilot proje sürecinde gerekli işgücünü sağlayacağınızı taahhüt eder
misiniz?
5.3.İşletmenizde bugüne kadar eko-verimlilik (temiz üretim) kapsamına girecek çalışmalarınız
oldu mu? Hali hazırda planladığınız ve uygulanabileceğini düşündüğünüz eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları var mıdır? Varsa açıklayınız.
5.4.3.Bölüm’de yer alan verilerden eksik olduğunu düşündüğünüz verilerin gerçekleştirilmesi
planlanan eko-verimlilik (temiz üretim) etüt çalışması kapsamında temin edilmesi konusunda işbirliğine açık olduğunuzu taahhüt eder misiniz?
6. Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin tamamının doğru olduğunu taahhüt ederim.
Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı:
Pozisyonu/Konumu:
İmza:
Tarih :
22
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
Ön İnceleme Kontrol Listesi
Projenizi göndermeden önce, aşağıdaki maddelerde belirtilen evrakların tamamlandığını ve başvurunuzun aşağıdaki kriterlere uygun olduğunu kontrol
ediniz. Lütfen bütün kutucukların doldurulduğundan emin olunuz.
KRİTERLER
1.
Başvuru formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir.
2.
Başvuru formu işletmenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
3.
İşletmenin imzalı, mühürlü resmi kuruluş sözleşmesi veya sözleşmenin yer
aldığı sicil gazetesi bir asıl ve iki suret halinde sunulmuştur.
İşletmenin İzmir’de kayıtlı olduğunu ya da faaliyet gösterdiğini kanıtlayan
belge (Resmi kayıt belgesi) bir asıl ve bir suret halinde sunulmuştur.
İşletmenin “Ana Metal Sanayi”, “Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı”,
“Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı”, “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin
4.
5.
Ürünleri İmalatı” sektörlerinden birinde faaliyet göstermektedir.
6. İşletmenin mevcut sermaye yapısını gösteren belge bir asıl bir suret halinde
sunulmuştur.
7. İşletmenin önceki üç mali yıla ait vergi dairesince onaylanmış kar/zarar tablosu
ve bilançosu/işletme hesap özeti bir asıl iki suret şeklinde sunulmuştur.
8. İşletmenin vergi numarasını ve Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını
veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden önceki 15 gün
içinde vergi dairesinden ya da internet vergi dairesinden alınmış internet çıktısı
ya da resmi belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
9. İşletmenin sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine,
borcu bulunmadığına ya da borçlarının yapılandırıldığına dair başvuru tarihinin
bulunduğu takvim ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış resmi yazı
veya barkodlu internet çıktısı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
10. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını tasdik
eden belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
11. İşletmeye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir asıl iki suret halinde
sunulmuştur.
12. Hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az % 10’u oranında
23
Başvuru Sahibi
tarafından doldurulacak
Evet
Hayır
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK B
ÖN İNCELEME KONTROL LİSTESİ
Ön inceleme aşamasında kullanılacak olan kontrol listesi formudur.
KRİTERLER
Evet
Hayır
1. Başvuru formu bir asıl ve iki suret halinde teslim edilmiştir.
2. Başvuru formu işletmenin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
3. İşletmenin imzalı, mühürlü resmi kuruluş sözleşmesi veya sözleşmenin yer
aldığı sicil gazetesi bir asıl ve iki suret halinde sunulmuştur.
4. İşletmenin İzmir’de kayıtlı olduğunu ya da faaliyet gösterdiğini kanıtlayan
belge (Resmi kayıt belgesi) bir asıl ve bir suret halinde sunulmuştur.
5. İşletmenin “Ana Metal Sanayi”, “Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı”, “Gıda
Ürünleri ve İçecek İmalatı”, “Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin
İmalatı”, “Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı” ve “Rafine Edilmiş Petrol
Ürünleri İmalatı” sektörlerinden birinde faaliyet göstermektedir.
6. İşletmenin mevcut sermaye yapısını gösteren belge bir asıl bir suret halinde
sunulmuştur.
7. İşletmenin önceki üç mali yıla ait vergi dairesince onaylanmış kar/zarar tablosu
ve bilançosu/işletme hesap özeti bir asıl iki suret şeklinde sunulmuştur.
8. İşletmenin vergi numarasını ve Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını
veya borcun yapılandırıldığını gösteren ve başvuru tarihinden önceki 15 gün
içinde vergi dairesinden ya da internet vergi dairesinden alınmış internet çıktısı
ya da resmi belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
9. İşletmenin sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlüklerini yerine getirdiklerine,
borcu bulunmadığına ya da borçlarının yapılandırıldığına dair başvuru tarihinin
bulunduğu takvim ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış resmi
yazı veya barkodlu internet çıktısı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
10.İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını tasdik
eden belge bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
11.İşletmeye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir asıl iki suret halinde sunulmuştur.
12.Hibe desteğine esas olan toplam proje bütçesinin en az % 10’u oranında
eşfinansman sağlanacağı taahhüt edilmiştir.
24
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
BR - EK C
ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
Kriter
Başvuru Koşullarına Uygunluk &Veri Temini
Başvuru/İş Koşullarının Anlaşılması (Başvuru Formu - Bölüm 1)
10
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması
için gerekli verilere sahip olmak/paylaşmak; eksik olanların etüt sırasında temin
edilmesine açık olmak (Başvuru Formu – Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5.4)
25
Proje Yönetimi
35
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması
ve pilot uygulamalar sürecinde gerekli işgücünü sağlayabilecek olmak (Başvuru
Formu – Bölüm 5.2)
15
Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik altyapıya ve gerekli teknik kapasiteye (personel, deneyim, sertifikalar, eğitim, vb.) sahip olmak (Başvuru Formu – Bölüm 2)
20
İsteklilik & Projede Özgünlük
30
Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik ön çalışmaları olmak, hali
hazırda uygulanabilecek eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları için önerileri olmak (Başvuru Formu – Bölüm 5.3)
30
Toplam
25
Azami Puan
35
100
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK D
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Kriter
Başvuru Koşullarına Uygunluk &Veri Temini
Azami Puan
25
Başvuru/İş Koşullarının Anlaşılması (Başvuru Formu - Bölüm 1)
10
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması için gerekli verilere sahip olmak/paylaşmak; eksik olanların etüt sırasında temin edilmesine açık
olmak (Başvuru Formu – Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5.4)
15
Proje Yönetimi
30
Eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarının belirlenmesine yönelik etüt çalışması ve pilot
uygulamalar sürecinde gerekli işgücünü sağlayabilecek olmak (Başvuru Formu – Bölüm
5.2)
15
Kalite yönetimi, çevre yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik altyapıya ve gerekli teknik
kapasiteye (personel, deneyim, sertifikalar, eğitim, vb.) sahip olmak (Başvuru Formu – Bölüm 2)
15
İsteklilik & Projede Özgünlük
45
Eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik ön çalışmaları olmak, hali hazırda
uygulanabilecek eko-verimlilik (temiz üretim) olanakları için önerileri olmak (Başvuru
Formu – Bölüm 5.3)
15
İşletmenin yapılacak çalışmayı sahiplenme potansiyeli (Değerlendirme Komisyonunun
ziyaret sırasındaki gözlemlerine dayandırılacaktır.)
10
Üst yönetimin ilgisi ve istekliliği (Değerlendirme Komisyonunun ziyaret sırasındaki
gözlemlerine dayandırılacaktır.)
10
İşletmenin pilot proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına açık oluşu (Değerlendirme
Komisyonunun ziyaret sırasındaki gözlemlerine dayandırılacaktır.)
10
Toplam
100
26
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
BR - EK E
TAAHHÜTNAME METNİ
İzmir’de Eko-Verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, sanayi
kuruluşlarının eko-verimlilik (temiz üretim) alanında teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot uygulamaların
gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılması amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile yürütülen “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” kapsamında
kapasite arttırma, eko-verimlilik (temiz üretim) etüdü ve pilot proje uygulamalarının gerçekleştirilmesine
ilişkin olarak;
a. Yapılacak etüt çalışması için gerekli tüm verileri, işgücünü ve zamanı İZKA ve TTGV’ye sağlayacağımızı,
b. Gerek etüt işlemleri aşamasında ve gerekse uygulama işlemleri aşamasında tüm çalışmaların
kesintisiz olarak yürütülmesini sağlayacağımızı,
c. Bu süreçte Pilot Proje Yürütücüsü olarak İşletmemiz bünyesinde yer alan …………………….isimli
çalışanın projenin yürütülmesinden ve proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan işletme ile
birlikte müştereken ve müstesilen sorumlu olacağını,
d. Etüt çalışmalarına entegre olarak Program Uygulama Ekibi tarafından verilecek eğitime ilgili personelimizi yönlendireceğimizi,
e. Etüt raporunu TTGV ile birlikte imzalayacağımızı,
f. Etüt çalışması sonucunda belirlenecek ve etüt raporunda mutabık kalınan pilot projede ve ilgili
finansman planında İZKA ve TTGV tarafından talep edilecek revizyonları yapacağımızı,
g. Etüt raporunda mutabık kalınan pilot projede ve ilgili finansman planını uygulayacağımızı,
h. Pilot proje için eş-finansman sağlayacağımızı (İZKA hibe desteğine esas olan proje bütçesinin en
az %10’u oranında),
i. Etüt çalışması sonrasında pilot projeyi gerçekleştirmememiz halinde etüt ile ilgili her türlü masrafı
(en fazla 15.000 TL) ve zararı karşılayacağımızı,
j. İZKA hibe desteği kapsamında yer alan kalemlere ait KDV ve gümrük vergilerini üstleneceğimizi,
k. Etüt raporunun tamamlanması sonrasında firmamıza Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesinin
iletilmesini takiben süresi içinde sözleşmeyi imzalayacağımızı, sözleşmenin imzalanabilmesi için
gerekli işlemleri geciktirmeden yapacağımızı,
l. Firmamıza iletilen Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi şartlarını kabul ettiğimizi,
m. İzmir’de eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi,
sanayi kuruluşlarının eko-verimlilik (temiz üretim) alanında teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot
uygulamaların gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılması amacıyla İZKA ve TTGV işbirliği ile
yürütülecek “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” na ilişkin usul ve esasların düzenlendiği
ve İZKA ile TTGV arasında imzalanmış olan 27/12/2013 tarihli Protokole dayanılarak hazırlanmış
Başvuru Rehberi ve eklerini tamamı ile okuduğumuzu ve bu Rehber kapsamında Firmamıza yüklenmiş diğer yükümlülükleri de eksiksiz biçimde yerine getireceğimizi,
n. Yukarıda sıralanan yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde, en fazla 15.000 TL. ile sınırlı
olmak kaydıyla, Eko-verimlilik Programı kapsamında yapılan masrafları ve/veya uğranılan zararı
karşılayacağımızı, aksi halde Eko-verimlilik Programı kapsamında yapılan masrafların tahsili yoluna gidileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederiz.
Tarih: ../../….
FİRMA ÜNVANI (KAŞE-İMZA)
27
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK F
ETÜT RAPORU FORMATI
1. Genel İşletme Bilgileri
• İşletme Adı
• İşletme Yetkilisi ve Görevi
• Adres
• E-posta
• Web Adresi
• Telefon
• Faks
• Faaliyet Konusu
• Kuruluş Yılı
• Toplam Personel Sayısı
• Mühendis Çeşit ve Sayısı
• Yıllık Ciro
• Sertifika ve Belgeler
• İşletmenin Konumu ve Fiziki Şartları
• İşletmenin Kısa Tarihçesi
• İşletmenin Organizasyon Yapısı
2. Ürünler ve Hammadde/Kaynak Tüketimi
• Ürün Çeşitleri ve Üretim Miktarları
• Kullanılan Hammadde Çeşit, Miktar ve Maliyetleri
• Tüketilen Toplam Kaynak (Enerji, Su, Boya, Yardımcı Kimyasal vb.) Miktarı ve Maliyetleri
• Üretilen Toplam Atık (Atıksu, Katı/Tehlikeli Atık vb.) Miktarı ve Arıtım/Bertaraf Maliyeti
3. Üretim Prosesleri ve İlgili Çevresel Etkiler
• Proses Akış Şeması
• Proseslerde Gerçekleşen İşlemlerin Açıklamaları ve İlgili Çevresel Etkiler
4. Çevresel Performans Değerlendirmesi
• Üretim Maliyet Analizi (Enerji, Su, Hammadde, Kimyasal vb. Giderleri)
• Spesifik (Birim Ürün Başına) Kaynak Tüketimi ve Atık/Atıksu/Emisyon Üretimi
• Spesifik Verilerin Literatür (ör: Mevcut En İyi Teknikler) ile Karşılaştırılması
•
Üretim Proses ve Teknolojilerinin Literatürde (ör: Mevcut En İyi Teknikler) Geçen Proses
ve Teknolojiler ile Karşılaştırılması
• Temiz Üretim Uygulama Potansiyeli Tespit Edilen Prosesler/Alanlar
28
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
5. Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Olanakları
• İzleme, Ölçüm ve Raporlama
• Yönetsel Önlemler
• Proses Optimizasyonu
• Ekipman Modifikasyonu
• Hammadde/Kimyasal İkamesi
• Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım (Firma İçi/Dışı)
• Proses/Teknoloji Değişikliği
6. Firmada Öncelikli Olarak Hayata Geçirilecek Uygulamalar ve Fizibilite Çalışmaları
• Teknik fizibilite
• Ekonomik fizibilite
• Çevresel fizibilite
7. Pilot Proje Faaliyet Planı ve Finansman Planı
• İZKA hibe desteği kapsamındaki kalemler, bütçe ve zaman planı
• TTGV geri dönüşlü desteği kapsamındaki kalemler, bütçe ve zaman planı
• İşletme eş-finansmanı kapsamındaki kalemler, bütçe ve zaman planı
• 10.000 TL’yi geçen bütçe kalemleri için 3’er adet proforma
8. Genel Değerlendirme ve Diğer Öneriler
29
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK G
EKO-VERİMLİLİK PİLOT PROJE HİBE SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
İŞLETME ADI
:
………….
PROJE ADI
:
………….
PROJE NO
:
………….
:
………….
İZKA YÖNETİM KURULU
KARAR TARİH VE NO
EKO-VERİMLİLİK
PİLOT PROJE HİBE SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV): CYBERPARK CYBERPLAZA B-Blok Kat:
5-6 BİLKENT 06800 ANKARA
İŞLETME :
…………
VERGİ DAİRE VE NO :
………….
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :
………….
arasında aşağıdaki şartlarla Eko-verimlilik Pilot Proje Hibe Sözleşmesi (Sözleşme) yapılmış ve taraflarca imzalanmıştır.
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu Sözleşme’de geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Eko-verimlilik Programı: İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programıdır.
Etüt Raporu: İşletmede gerçekleştirilmiş eko-verimlilik (temiz üretim) etüdünün çıktısı olarak hazırlanan, işletmeye ilişkin genel bilgiler, ürün, hammadde ve kaynak tüketimi, üretim prosesleri ve
ilgili çevresel etkileri ve çevresel performans değerlendirmesini takiben eko-verimlilik (temiz üretim)
olanaklarını, öncelikli olarak hayata geçirilecek uygulamaları, fizibilite, proje ve finansman planının
yanı sıra genel değerlendirme ve diğer önerileri içeren, bu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan rapordur.
Finansman Planı: Ek 1’deki Etüt raporunda yer alan, Proje’ye ait bütçe ve zaman planı ile gerekli
finansman kaynağının ne şekilde sağlanacağını gösteren işletme ve TTGV tarafından üzerinde mutabık kalınmış plandır.
Gelişme/Sonuç Raporu: Sözleşme’de belirtilen tarihlerde İşletme tarafından Ek 2’deki formata
göre hazırlanarak TTGV’ye iletilecek ve TTGV onayı sonrası İZKA’ya sunulacak rapordur.
Harcama Dosyası: İşletme’nin Proje kapsamındaki harcamaları bildirerek ödeme talep etmek
üzere bu Sözleşme’nin Ek 3’ünde yer alan esaslara göre hazırlayarak Sonuç Raporu ile birlikte
TTGV’ye sunacağı dosyadır.
30
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
İZKA: İzmir Kalkınma Ajansı'dır.
İzleme Ekibi: İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesini takiben Proje’deki uygulamaları izlemek ve süreci yönetmek üzere, TTGV sorumluluğunda bir TTGV personeli ve bir bağımsız izleyiciden oluşturulacak ekiptir.
İzleyici Raporu: İzleme Ekibi’nde yer alan bağımsız izleyicinin işletmeyi yerinde ziyaret ederek, Proje’nin teknik, çevresel ve mali gelişimi ile ilgili durumu ve kendi izlenimlerini yansıttığı ve TTGV’ye
sunduğu rapordur.
Proje: İşbu Sözleşme’ye konu olan, İşletme tarafından Ek 1’deki Etüt Raporu’na uygun olarak uygulanacak, İZKA’nın hibe desteğini almaya hak kazanmış Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projesidir.
Proje Yürütücüsü: Projenin yürütülmesinden ve Proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan
İşletme ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve İşletme bünyesinde çalışan kişidir.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. Bu Sözleşme
/ /
tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı arasında imzalanan “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü” kapsamında ve
söz konusu Protokol’de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
3.2. Bu Sözleşme’nin konusu Ek 1’de yer alan …………… No’lu Etüt Raporu’nda ayrıntıları belirtilmiş olan “…………………………..” adlı ve …………………… No’lu Proje’nin uygulanmasının sağlanması ve uygulama sırasında ve sonrasında izlenmesidir.
3.3. Bu Sözleşme ile, Proje’nin uygulanması amacıyla İşletme’ye sağlanacak İZKA hibe desteğinin TTGV aracılığıyla aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
3.4. Bu Sözleşme’nin ekinde yer alan belgeler Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.
4. PROJENİN VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1. Bu sözleşme Proje’nin uygulama ve uygulama sonrasındaki izleme sürelerini içerecek şekilde
…………… tarihinden …………… tarihine kadar yürürlüktedir.
4.2. Proje’nin öngörülen uygulama süresi aşağıdaki gibidir:
Proje Uygulama Başlangıç Tarihi: ……………….
Proje Uygulama Bitiş Tarihi:
……………….
Proje Uygulama Süresi:
…………... ay
4.3. Projenin Madde 4.2.’de belirtilen süre içinde tamamlanması esastır. İşletmenin Proje uygulama süresinin uzatılmasına yönelik talebinin olması halinde, İşletme söz konusu talebi Proje uygulama süresinin bitiş tarihinden otuz (30) takvim günü önce gerekçesi ile birlikte yazılı olarak TTGV’ye
iletecektir. Uzatma talebi, yeterli gerekçenin olması ve Eko-verimlilik Programı’nın genel takvimini
aksatmaması şartıyla, TTGV’nin uygun bulması ve İZKA’nın onayı üzerine kabul edilebilecektir.
4.4. Proje uygulamasının tamamlanmasının ardından Proje sonuçları TTGV ve/veya TTGV tarafından atanacak bir uzman tarafından izlenecektir. Proje’nin izleme süresi, uygulama bitiş tarihinden
itibaren .…… ay olacak, bu süre TTGV’nin gerekli görmesi halinde uzatılabilecektir.
4.5. TTGV, Proje’nin izlenmesi sırasında temin edilen verileri yeterli bularak, Madde 4.4’teki izleme süresi dolmadan izleme sürecinin sona ermesine karar verebilecektir.
4.6. İşletme, Proje boyunca Proje’nin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her durum
hakkında TTGV’yi derhal bilgilendirecektir.
5. PROJENİN FİNANSMANI
5.1. Ek 1’de yer alan Etüt Raporu ve Finansman Planı’na uygun olarak Proje’nin hibeye esas toplam uygun maliyeti ………….. TL olarak öngörülmüştür. Bu tutara KDV dahil olmayıp, bu Sözleşme
kapsamında KDV uygun maliyet değildir.
5.2. İşletme’ye, Proje’nin Etüt Raporu ve Finansman Planı’na göre uygulanması amacıyla İZKA
kaynağından hibe olarak tahsis edilen tutar…….. TL olup, bu tutar Madde 5.1’de belirtilen toplam uygun maliyetin %......’ine karşılık gelmektedir. Toplam uygun maliyetin %.….’sına tekabül eden bakiye
….. TL. İşletme tarafından karşılanacaktır.
5.3. Madde 5.2.’de belirtilen ve İZKA kaynağından tahsis edilen tutar ve oran azami olup İşlet-
31
BAŞVURU REHBERİ
me’ye aktarılacak hibe, Proje’de gerçekleştirilecek toplam harcamaya ve hak ediş usulüne göre yapılacak hesaplama sonucunda kesinlik kazanacaktır.
5.4. Proje uygulaması sonunda gerçekleşen uygun maliyetler toplamının 5.1’de belirtilen tutarın
altında kalması halinde, İşletme’ye aktarılacak tutar, gerçekleşmiş toplam uygun maliyetler üzerinden
5.2.’de belirtilen yüzde oranı esas alınarak belirlenecektir.
5.5. Belirlenen hibe tutar, İşletme’nin Madde 14’teki usullere uygun olarak TTGV’ye sunacağı harcama belgelerinin TTGV ve İZKA tarafından uygun bulunması halinde TTGV tarafından İşletme’ye
ödenecektir. Söz konusu ödeme ilgili İZKA kaynağının TTGV’ye aktarılmasını takiben gerçekleştirilecektir.
5.6. Proje çerçevesinde 5.1’de belirtilen toplam uygun maliyetin aşılması halinde ise, söz konusu
tutarı aşan tüm maliyetler İşletme tarafından karşılanacaktır.
5.7. İZKA hibe kaynağının kısmen veya tamamen kullandırılmama hakkı saklıdır. Bu Sözleşme
ve/veya Eko-verimlilik Programı kapsamında tahsis edilen kaynaklarda meydana gelebilecek kısıtlamalar, değişiklikler ve aksamalar mücbir sebep olarak kabul edilecek, bunlardan dolayı TTGV sorumlu tutulmayacak ve İşletme’nin herhangi bir talep hakkı doğmayacaktır.
6.
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
6.1. İşletme, Proje’yi kendi sorumluluğu altında Ek 1’de sunulan Etüt Raporu ve Finansman Planı’na uygun olarak yürütecektir.
6.2. İşletme, Proje’yi gerekli özen, verimlilik, şeffaflık ve gayretle ve Sözleşme hükümleri ile uyumlu şekilde uygulayacaktır. Bu amaçla İşletme, gereken tüm mali, beşeri ve maddi kaynaklarını seferber edecektir.
6.3. İşletme adına Proje Yürütücüsü ………………………. olup, Proje’nin Etüt Raporu’na göre
öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından İşletme ve Proje Yürütücüsü müştereken ve müteselsilen sorumludur.
6.4. İşletme, Proje Yürütücüsü’nü ancak TTGV’nin onayı ile değiştirebilecektir. Proje’de çalışanları
görevden alma, yeni personel atama vb. değişikliklerin yapılması Proje Yürütücüsü’nün yetkisindedir.
İşletme yapılan değişiklikler hakkında, en geç beş (5) iş günü içerisinde TTGV’ye bilgi vermekle yükümlüdür.
6.5. Proje uygulaması esnasında ihtiyaç olunan ve Etüt Raporu’nda belirlenmiş olan teçhizat,
malzeme ve hizmet satın alımları, İşletme tarafından Finansman Planı’nda yer alan proformalara
göre gerçekleştirecektir.
6.6. İşletme, Proje uygulamalarının Sözleşme’de belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi ve
belgelendirilmesi, belgelerin Proje sona erdikten sonra en az on yıl süreyle muhafazası ve gerektiği
takdirde bu belgelerin görevlilere ibraz edilmesinden sorumludur.
6.7. İşletme, Proje ile ilgili olarak TTGV’ye verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi
verdiğini ve vereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
6.8. Bu Sözleşme’den doğan ve doğacak her türlü vergi, resim, harçlar vb. giderler İşletme’ye
aittir.
7.
BİLGİ VE RAPOR SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
7.1. İşletme, Proje’nin uygulanması hakkında gereken her türlü bilgiyi TTGV’ye sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla İşletme, Proje sürecinde Gelişme ve Sonuç Raporlarını hazırlayarak sırasıyla
………. ve ……….. tarihlerine kadar TTGV’ye iletecektir. Ayrıca, TTGV İşletme’ye yazılı olarak bildirerek ve makul bir süre vererek ilave raporlar talep edebilecektir.
7.2. İşletme söz konusu raporları Ek 2’de verilen formata uygun bir şekilde hazırlayacak, elektronik ortamda ve yazılı şekilde TTGV’ye iletecektir. TTGV, sunulan raporları inceleyecek ve değerlendirecek, gerektiğinde raporların yeniden hazırlanmasını isteyebilecektir. Raporlar TTGV tarafından
onaylanmadıkça İşletme’ye Proje’ye ilişkin ödeme yapılmayacaktır.
7.3. TTGV’ye yapılan bütün raporlamalarda, resmi yollardan imzalı ve yazılı olarak teslim edilen/
gönderilen raporlara ve bunların TTGV kayıtlarına geçtiği tarihler esas alınacaktır.
32
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
8. SORUMLULUK
8.1. Projenin tek uygulayıcısı olan İşletme, uygulama sırasında ya da sonrasında gerçekleştirilen
faaliyetler ve/veya Proje sonuçlarının kullanılması nedeniyle İşletme içinde ya da dışında meydana
gelebilecek herhangi bir menfi durum dolayısıyla TTGV ve İZKA’ya sorumluluk izafe etmeyeceğini
peşinen kabul ve beyan etmektedir.
8.2. İşletme, Proje çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan teçhizat, malzeme, vb.
seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, benzeri nedenlerle ortaya
çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.
8.3. İşletme’nin, tedarikçilere yapacağı ödemelerden ve diğer yükümlülüklerden dolayı TTGV ve
İZKA hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.
8.4. Madde 18’de tariflenen koşulların ortaya çıkması halinde Proje’nin aksamasından ve doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya ziyandan münhasıran İşletme sorumludur.
8.5. Bu Proje nedeniyle üçüncü taraflarla ortaya çıkabilecek olan fikri mülkiyet haklarına ilişkin
ihtilaflarda sorumluluk tamamen İşletme’ye aittir.
9.
MENFAAT İLİŞKİŞİ
9.1. İşletme, sözleşme konusu faaliyetlerini objektif, iyi niyet kuralına uygun olarak yerine getirecek, şaibe uyandıracak menfaat ilişkilerinden kaçınacaktır. Kendi iradesi dışında gerçekleşebilecek
olası bir durumu ise derhal TTGV’ye bildirecektir.
10.
GİZLİLİK
10.1. Taraflar, kendilerine Proje ve/veya İşletme ile ilgili olarak “gizlilik kaydı” ile iletilen her türlü bilgi, belge ve diğer materyalin gizliliğini koruyacak, gerekli her türlü önlemi alacaktır. Proje ile ilgili söz
konusu bilgi ve belgelerin paylaşımı tarafların iznine tabidir.
11.
GÖRÜNÜRLÜK
11.1. İşletme, Eko-verimlilik Programı’nın görünürlüğünü sağlamak üzere, İZKA, TTGV ve Kalkınma Bakanlığı’nın logolarını ve “…Projesi, İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında
desteklenmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetler tümüyle işletmemiz sorumluluğundadır.” ifadesini, alınan makine/ekipman üzerine ve işletme girişinde yerleştirilecek uygun büyüklüklerdeki tabela/görsel
malzemesinde kullanacaktır.
11.2. İşletme, Proje başlığı, amacı, faaliyetleri, destek miktar ve oranları ve edinilen sonuç ve deneyimleri dilediği şekilde yayımlama ve kullanma yetkisini gayrı kabili rücu olarak İZKA ve TTGV’ye
verdiğini kabul ve beyan eder.
11.3. İşletme ve Proje Yürütücüsü, İZKA ve TTGV’nin desteğini belirtmek ve bunların birer örneğini
İZKA ve TTGV’ye göndermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında Proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilir ve tebliğler sunabilecektir. Ayrıca, Proje ile ilgili sonuçların, iletişim mecralarında tanıtım
amaçlı kullanılması halinde, İZKA’nın ve TTGV’nin desteğinin belirtilmesi şarttır.
12.
MÜLKİYET
12.1. Proje kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı
gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti İşletme’ye aittir. İşletme, sözleşme kapsamında aldığı tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini TTGV ve İZKA’nın yazılı izni olmaksızın
Proje’nin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devretmeyecek, rehin ve teminat olarak
göstermeyecek ve Proje’de tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanmayacak, İzmir il sınırı dışına
çıkarmayacaktır.
13.
PROJENİN İZLENMESİ
13.1. Proje’nin uygulama aşamasında Proje faaliyetlerinin Etüt Raporu ve Finansman Planı’na uygunluğunun ve Proje kapsamındaki satın alma işlemlerinin izlenmesi; satın alınan makine ve teçhi-
33
BAŞVURU REHBERİ
zatın tespiti ve incelenmesi, İşletme tarafından hazırlanacak raporlar ile TTGV koordinasyonundaki
İzleme Ekibi tarafından düzenli veya anlık olarak gerçekleştirilecek saha izleme ziyaretleri aracılığıyla yapılacak ve raporlanacaktır. İşletme ve Proje Yürütücüsü bu ziyaret takvimine uymayı ve hazır
bulunmayı taahhüt eder.
13.2. Ayrıca Proje’nin tamamlanmasının ardından Madde 4.4.’te belirtilen izleme süresi boyunca
Proje sonuçları TTGV ve/veya TTGV tarafından atanacak bir uzman tarafından izlenecek; bu amaçla
İşletme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
13.3. İZKA, uygulama sırası ve sonrasındaki izleme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil
olabilecek, ziyaretlere katılabilecek ve gerekli yönlendirmelerde bulunabilecektir.
13.4. İşletme, uygulama sırası ve sonrasındaki izleme süreçlerinde TTGV ve/veya TTGV tarafından
atanan uzmanlar talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacaktır.
14.
ÖDEMELER ve TEMİNAT
14.1. İşletme, Proje’nin uygulanmasının tamamlanmasının ardından, uygulama süresince gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin olarak Ek 3’te verilen usuller çerçevesinde hazırladığı Harcama Dosyası’nı Sonuç Raporu ile birlikte TTGV’ye gönderecektir. İşletme Harcama Dosyası’na, usulüne uygun
olarak düzenlenmiş fatura, makbuz, banka dekontu, mal alımlarında ise malın teslim alındığına dair
teslimat tutanağı, sevk irsaliyesi, demirbaş tutanağı gibi destekleyici belgeleri, İşletmenin %... eş finansmanının tedarikçi firma/firmalarına yapılan ve Finansman planında yer alan harcamalarına dair
banka dekontları, SGK ve vergi borcu ilişiksizlik belgelerini ve bu sözleşmeye ilişkin damga vergisinin
yatırıldığına dair dekontu da ekleyecektir. Sonuç Raporu, TTGV ve İZKA tarafından onaylanmadan
İşletme’nin ödeme talebi işleme konulmayacaktır.
14.2. Harcama Dosyası TTGV tarafından incelenecek, gerektiğinde İşletme’den düzeltme ve ek
bilgi/ belge talebinde bulunulabilecektir.
14.3. İşletme’ye ödenecek tutar, Harcama Dosyası’ndaki toplam uygun maliyetler üzerinden hesaplanan hak ediş tutarına göre ve destek oranı dikkate alınarak belirlenecektir. Proje kapsamında
sağlanan desteğin hesaplanması ve ödenmesi sürecinde yalnızca Finansman Planı’nda öngörülen
(niteliği, özelliği belirtilen) kalemler uygun maliyet kabul edilecektir. İnceleme sonucu uygun bulunmayan kalemlere ilişkin ödeme yapılmayacaktır.
14.4. İşletme, yapılacak ödemelerin dökümünün alınabileceği, projeye özel bir banka hesabı açacaktır. Bankacılık işlemlerinden doğan masraf ve kesintiler, Proje kapsamında uygun maliyet olarak
değerlendirilmeyecektir.
14.5. Ödeme, İZKA kaynağının TTGV’ye aktarılmasını takiben TTGV tarafından İşletme’nin bildirdiği banka hesabına Türk Lirası olarak yapılacaktır.
14.6. İşletme, bu sözleşme kapsamında ……….. tutarlı ve …………. tarihine kadar geçerli ………
Bankası teminat mektubunu TTGV’ye teslim etmiştir. Proje uygulama süresinin uzaması halinde teminat mektubu süresi de uygun şekilde uzatılacaktır. Teminat, Proje’nin sözleşmeye uygun şekilde
tamamlanması üzerine serbest bırakılacaktır. Sözleşmenin İşletme tarafından haklı bir neden olmaksızın feshi halinde Teminat mektubu, TTGV tarafından yapılmış hizmetlerden doğan masrafların ve/
veya uğranılan zararın karşılanması amacıyla nakde çevrilir. Mali sorumluluğun teminatı aşması halinde TTGV’nin teminatı aşan tutarı talep etme hakları saklıdır.
14.7. İşletme tarafından Sözleşme veya Sözleşme ile ilgili ödemeler, TTGV’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü taraflara devredilemez.
15.
MUHASEBELEŞTİRME
15.1. İşletme, Sözleşme kapsamında alacağı hibe desteğini gelir hesabında muhasebeleştirecektir.
15.2. İşletme desteği muhasebeleştirilirken satın almaya ilişkin tüm belgelerden de bir nüsha tutacak, bunları on yıl boyunca muhafaza edecek, TTGV tarafından yapılabilecek incelemelerde yetkililere ibraz edecektir.
16.
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
16.1. Sözleşmede veya eklerinde uygulama döneminde yapılacak herhangi bir değişiklik, bir zeyil-
34
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
name şeklinde yazılı olarak tesis edilecektir. İşletme değişiklik talebi ve gerekçelerini, proje bitiminden
en geç otuz (30) takvim günü önce TTGV’ye iletecektir. TTGV ve İZKA’nın olumlu kararı halinde zeyilname düzenlenecektir.
17.
SÖZLEŞMENİN FESHİ
17.1. İşletmenin, bu Sözleşme’deki yükümlülüklerine uygun hareket etmemesi, TTGV’ye yanlış bilgi/belge vermesi, usulsüzlük yapması veya Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alımlarının şaibeli
olduğunun tespit edilmesi ve Proje uygulamasının tehlikeye düşmesi halinde TTGV, uygun bir süre
vererek durumun düzeltilmesi için yazılı ihtarda bulunacaktır. İhtara rağmen İşletme’nin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Sözleşme tek taraflı olarak feshedilecektir. Sözleşmenin feshi halinde
İşletme, kendisine aktarılmış olan hibe tutarını kanuni faizi ile birlikte TTGV’nin vereceği süre içinde
iade edecek ve Eko-verimlilik Programı kapsamında o güne kadar TTGV tarafından İşletme’ye ve
Proje’ye yönelik olarak gerçekleştirilen diğer masrafları ve ortaya çıkan zararları karşılayacaktır.
17.2. Tarafların anlaşması halinde Sözleşme, karşılıklı olarak da feshedilebilecektir.
18.
GENEL HÜKÜMLER
18.1. Bu Sözleşme ile ilgili her türlü resmi iletişim yazılı olarak yapılacak, Sözleşme’nin numarası
ve Proje’nin başlığı belirtilecek; her türlü yazışma ve tebligat Madde 1’de yazılı adreslere yapılacaktır.
Adres değişikliği halinde taraflar bu değişikliği on (10) takvim günü içinde birbirlerine bildireceklerdir.
Adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde eski adreslere gönderilen yazı ve tebligat yeni
adreslere yapılmış sayılacaktır.
18.2. Bu Sözleşme’nin imza tarihinden sonra, Proje’nin uygulamasına, sonuçlandırılmasına ve izlenmesine yönelik olarak gerek, TTGV, İZKA ve ilgili diğer mevzuatta yapılacak değişiklikler ve/veya
getirilecek yeni düzenlemelerde farklı hükümlerin söz konusu olması halinde, sonradan yürürlüğe
girecek bu hükümler Taraflar yönünden bağlayıcı olacaktır. Bu değişiklikler, Sözleşme’nin uygulanmasına esas olmak üzere İşletme’ye bildirilecektir.
18.3. Bu Sözleşme ve eklerinde düzenlenmemiş hususlarda genel hükümler uygulanacaktır.
18.4. İşletme’nin, bu Sözleşme’deki yükümlülüklerine uygun hareket etmemesi, TTGV’ye yanlış bilgi/belge vermesi, usulsüzlük yapması veya Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alımlarının şaibeli olduğunun tespit edilmesi hallerinde TTGV gerekli müdahalede bulunabilecek; Sözleşme ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre gerekli gördüğü hukuki yollara başvurabilecektir.
18.5. İşletme’nin hak ve borçlarıyla birlikte bir başka işletmeye bütünüyle devredilmesi halinde sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler, hak ve borçlar devralan işletmeye geçecektir.
18.6. Sözleşme ilgili doğacak uyuşmazlıklarda İzmir mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.
18.7. Bu Sözleşme ………………. tarihinde bir asıl nüsha olarak İzmir’de imzalanmış ve TTGV tarafından onaylanmış bir kopyası İşletme’ye verilmiştir.
EKLER: 1) Etüt Raporu
2) Gelişme/ Sonuç Raporu Formatı
3) Harcamalar ve Harcama Dosyası Hazırlama ile ilgili Esaslar
TTGV
TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI
İŞLETME
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
35
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK H
EKO-VERİMLİLİK PİLOT PROJE GERİ ÖDEMELİ DESTEK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI KAPSAMINDA
EKO-VERİMLİLİK PİLOT PROJE HİBE SÖZLEŞMESİ
İŞLETME ADI
PROJE ADI
PROJE NO
İZKA YÖNETİM KURULU
KARAR TARİH VE NO
1.
:
:
:
………….
………….
………….
:
………….
TARAFLAR
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV): CYBERPARK CYBERPLAZA B-Blok Kat: 5-6 BİLKENT 06800 ANKARA
İŞLETME :
VERGİ DAİRE VE NO :
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :
………….
………….
………….
arasında aşağıdaki şartlarla Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi (Sözleşme) yapılmış
ve taraflarca imzalanmıştır.
2.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu Sözleşme’de geçen tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Etüt Raporu: İşletmede gerçekleştirilmiş eko-verimlilik (temiz üretim) etüdünün çıktısı olarak hazırlanan, işletmeye ilişkin genel bilgiler, ürün, hammadde ve kaynak tüketimi, üretim prosesleri ve ilgili çevresel etkileri ve
çevresel performans değerlendirmesini takiben eko-verimlilik (temiz üretim) olanaklarını, öncelikli olarak hayata
geçirilecek uygulamaları, fizibilite, proje ve finansman planının yanı sıra genel değerlendirme ve diğer önerileri
içeren, bu Sözleşme’nin Ek 1’inde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan rapordur.
Finansman Planı: Ek 1’deki Etüt raporunda yer alan, Proje’ye ait bütçe ve zaman planı ile gerekli finansman
kaynağının ne şekilde sağlanacağını gösteren işletme ve TTGV tarafından üzerinde mutabık kalınmış plandır.
Gelişme/Sonuç Raporu: Proje’nin uygulanması bu Sözleşme’de belirtilen tarihlerde İşletme’nin Ek 2’deki formata göre hazırlayarak TTGV’ye ileteceği rapordur.
Harcama Dosyası: İşletme’nin Proje kapsamındaki harcamaları bildirerek ödeme talep etmek üzere bu Sözleşme’nin Ek 3’ünde yer alan esaslara göre hazırlayarak Sonuç Raporu ile birlikte TTGV’ye sunacağı dosyadır.
Proje Yürütücüsü: Projenin yürütülmesinden ve Proje ile ilgili her türlü teknik/teknolojik konudan İşletme ile
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan ve İşletme’nin bünyesinde çalışan kişidir.
36
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
Proje: İşbu Sözleşme’ye konu olan, İşletme tarafından Ek 1’deki Etüt Raporu’na uygun olarak uygulanacak,
TTGV geri ödemeli desteğini almaya hak kazanmış Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projesidir.
Sözleşme: Eko-verimlilik Pilot Proje Geri Ödemeli Destek Sözleşmesi; İşletme’nin TTGV tarafından sağlanan
geri ödemeli destekten yararlanmasına yönelik esasları düzenleyen adî ortaklık sözleşmesidir.
Proje Süresi: Proje başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında geçen süredir.
3.
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1.
Bu Sözleşme ………. tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında imzalanan “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Protokolü” kapsamında ve söz konusu Protokol’de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
3.2.
Bu Sözleşme’nin konusu, ……………………... No’lu Etüt Raporu’nda ayrıntıları belirtilmiş olan
“…………………………..” adlı ve …………………… No’lu Proje’ye, bu Sözleşme’de belirtilen şekilde finansal
destek sağlanarak yürütülmesi ve Proje’nin uygulanması sırasında ve sonrasında izlenmesidir.
4.
PROJENİN VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1.
Bu sözleşme Proje’nin uygulama ve uygulama sonrasındaki izleme sürelerini içerecek şekilde
…………… tarihinden …………… tarihine kadar yürürlüktedir.
Proje’nin öngörülen uygulama süresi aşağıdaki gibidir:
Proje Uygulama Başlangıç Tarihi:
……………….
Proje Uygulama Bitiş Tarihi:
……………….
Proje Uygulama Süresi:
…………... ay
4.2.
Projenin Madde 4.2.’de belirtilen süre içinde tamamlanması esastır. İşletmenin Proje uygulama
süresinin uzatılmasına yönelik talebinin olması halinde, İşletme söz konusu talebi Proje uygulama süresinin bitiş
tarihinden otuz (30) takvim günü önce TTGV’ye iletir. Uzatma talebi, yeterli gerekçenin olması ve Eko-verimlilik
Programı’nın genel takvimini aksatmaması şartıyla, TTGV’nin uygun bulması üzerine kabul edilebilir.
4.3.
Proje uygulamasının tamamlanmasının ardından Proje sonuçları TTGV ve/veya TTGV tarafından atanacak bir uzman tarafından izlenir. Proje’nin izleme süresi, uygulama bitiş tarihinden itibaren .…… ay olup, bu
süre TTGV’nin gerekli görmesi halinde uzatılabilir.
4.4.
TTGV, Proje’nin izlenmesi sırasında temin edilen verileri yeterli bularak, Madde 4.4’teki izleme süresi
dolmadan izleme sürecinin sona ermesine karar verebilir. Bu durumda, TTGV ve İşletme’nin karşılıklı mutabakatı ile Sözleşme sona erdirilir.
4.5.
İşletme, Proje boyunca Proje’nin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek her durum hakkında
TTGV’yi derhal bilgilendirir.
4.6.
Mevcut koşullar Proje’nin devamını çok güç veya tehlikeli kılıyorsa, Proje’nin tamamının veya bir kısmının durdurulması TTGV tarafından İşletmeye önerilebilir.
5.
TTGV’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.
TTGV, Proje’yi desteklemek amacıyla …………. (……….) ABD Doları tutarına kadar katkı sağlayacaktır.
5.2.
TTGV, Madde 5.1’de belirtilen katkı tutarını, Etüt Raporu ve Finansman Planı’ndaki maliyet kalemlerine
ait harcama belgelerinin TTGV tarafından uygun bulunması halinde ödeyecektir.
5.3.
Bu Sözleşme kapsamında TTGV tarafından tahsis edilen kaynaklarda meydana gelebilecek kısıtlamalar, değişiklikler ve aksamalar mücbir sebep olarak kabul edilir ve bunlardan dolayı TTGV sorumlu tutulamaz ve
İşletme’nin herhangi bir talep hakkı doğmaz. Ancak, İşletme’nin Proje’yi devam ederek tamamlaması durumunda; İşletme, TTGV tarafından kendisine sağlanmış olan finansman desteği Madde 15.1’de belirtildiği şekilde
geri öder.
5.4.
TTGV, İşletme’ye ve Proje’ye ait gizlilik kaydı ile iletilmiş bilimsel, teknik vb. bilgi ve verilerin gizli tutulmasını sağlayacak her türlü önlemi alır. Proje ile ilgili söz konusu bilgilerin paylaşımı İşletme’nin iznine tabidir.
5.5.
TTGV tarafından İşletme’ye yapılacak ödeme, harcama belgelerinin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez
Bankası ABD Doları Döviz Alış Kuru esas alınarak yapılır.
6.
İŞLETME İLE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ’NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.
Bu Sözleşme’nin ekinde yer alan belgeler Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. İşletme ve Proje Yürütücüsü bu belgelerde yer alan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
6.2.
İşletme, Proje’nin gerçekleştirilebilmesi için, Finansman Planı’nda yer alıyor ise kendisi için belirlenen
nakdi katkıyı sağlamakla ve bunu belgelemekle yükümlüdür.
37
BAŞVURU REHBERİ
6.3.
İşletme, 3.000.- (Üçbin) TL tutarı, Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde TTGV’ye
öder. Sözleşme, söz konusu tutarın TTGV’ye ödenmesini takiben yürürlüğe girer. TTGV’ye ödenmiş olan bu tutar
hiçbir şekilde İşletme’ye geri ödenmez.
6.4.
Ayrıca TTGV, Proje harcamalarına ilişkin olarak İşletme’ye yapacağı ödemeden %2 kesinti yapacaktır.
6.5.
Yuklarıda belirtilen 3.000.- (Üçbin) TL’lik tutarın süresi içerisinde TTGV’ye ödenmemesi halinde, Sözleşme TTGV tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
6.6.
Proje’nin, belirlenen program içinde, öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından İşletme ve Proje Yürütücüsü müştereken ve müteselsilen
sorumludur.
6.7.
Proje ile ilgili her türlü harcama ve satın alma işlemlerinden; Proje’de çalışanlara yapılacak ödemelerden,
yasal kesintilerin zamanında ve yürürlükteki mevzuata göre ilgili mercilere ödenmesinden; Proje’nin yürütüldüğü
yerlerde iş güvenliği ile ilgili gereken önlemlerin alınmasından İşletme sorumlu olup TTGV’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.8.
İşletme, Finansman Planı’na uygun olarak satın alınan makina-teçhizat, donanım, malzeme ve yazılımı
TTGV’nin iznini almadan satamaz, devredemez, kiralayamaz ve başkalarına kullandıramaz. Proje kapsamında
satın alınan makina-teçhizat için yangın, hırsızlık ve deprem sigortasının yaptırılması esastır. İşletme, Proje bütçesinde yer alan yazılım, teçhizat ve malzemelere ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz, tedbir, haciz konulması, üçüncü
kişilerin teçhizat ve malzemelerin üzerinde hak iddia etmeleri halinde; ilgililere ve iddia sahiplerine, TTGV’nin
mülkiyet hakkını ileri sürme ve durumu en çabuk biçimde TTGV’ye bildirmekle yükümlüdür.
6.9.
İşletme, Proje Yürütücüsü’nü ancak TTGV’nin onayı ile değiştirebilir. Projede çalışanları görevden alma,
yeni personel atama vb. değişikliklerin yapılması Proje Yürütücüsü’nün yetkisindedir. Yapılan değişiklikler hakkında, en geç beş iş günü içerisinde TTGV’ye ve Proje İzleyici’sine açıklayıcı bilgi verilir.
6.10. İşletme ve Proje Yürütücüsü, belge düzenlenmesi, harcamaların raporlanması vb. konularda bu Sözleşme hükümleri ve Ek 3’teki usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
6.11. Madde 5.3’te belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelecek kısıtlamalar, İşletme tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek Proje’ye devam edilmemesi durumunda Madde 15.3 ’te belirtildiği şekilde işlem yapılır.
6.12.
Bu Sözleşme’den doğan ve doğacak her türlü vergi, resim, harçlar vb. giderler İşletme’ye aittir.
6.13. Bu Proje nedeniyle üçüncü taraflarla ortaya çıkabilecek olan fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflarda
sorumluluk tamamen İşletme’ye aittir.
6.14. İşletme, yaptığı harcamalar karşılığı TTGV’den talep edeceği tutara eşit miktarda ve borçlusu olarak düzenleyeceği bonoyu, TTGV’ye verecektir.
6.15. TTGV’ye, Proje desteği için İşletme tarafından güvence olarak, ……….- (………) ABD Doları tutarında
Banka Teminat Mektubu verilecektir. Ancak, TTGV’ce kabul edilmesi koşuluyla İşletme söz konusu güvenceleri
kısmî olarak tamamlayabilir ve bu durumda ödeme tamamlanmış olan güvenceler karşılığında yapılır.
7.
GELİŞME RAPORU
7.1.
Proje Yürütücüsü, Proje’nin devamı süresince ………….. tarihinde Ek 2’deki formata göre hazırladığı
Gelişme Raporu’nu ve ayrıca istenildiğinde, Proje ile ilgili ayrıntılı bilgileri TTGV’ye ve Proje İzleyicisi’ne vermekle
yükümlüdür.
7.2.
Yukarıda belirtilen tarihte Gelişme Raporu gönderilmediği veya kabul edilebilir mazeret bildirilmediği takdirde, İşletme TTGV tarafından uyarılır. Bu sürenin bir ayı geçmesi halinde Sözleşme TTGV tarafından tek taraflı
olarak feshedilebilir ve bu durumda bu Sözleşme’nin 15.2. Maddesi gereğince işlem yapılır.
38
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
8.
SONUÇ RAPORU, HARCAMA DOSYASI VE GERİ ÖDEME PLANI
8.1.
Proje Yürütücüsü, sonuçlanan Proje’nin tüm gelişmelerini, bilimsel ve teknolojik sonuçlar ile bunlardan
beklenen yararları kapsayan ve Ek 2’deki formata göre hazırlanan Sonuç Raporunu, Harcama Dosyası ile
birlikte Proje Süresi’nin sonunda iki nüsha olarak TTGV’ye iletmekle yükümlüdür. Sonuç Raporu ve Harcama
Dosyası, TTGV’ye verildiği tarihten itibaren bir ay içinde değerlendirilir. Söz konusu Rapor zamanında verilmediği takdirde, bu Sözleşme’nin Madde 15.2 gereğince işlem yapılabilir.
8.2.
Proje Sonuç Raporu’nun ve Harcama Dosyası’nın kabulünden sonra, TTGV, İşletme’yi, ortaklığın tasfiyesine ilişkin bir Geri Ödeme Planı imzalamaya davet eder. İşletme, Geri Ödeme Planı’nı, davet tarihinden itibaren bir ay içerisinde imzalamazsa, TTGV tarafından Sözleşme’nin 15.2. Maddesinde belirtildiği şekilde
işlem yapılabilir.
9.
PROJE SONUÇLARININ TAKİBİ
9.1.
Projenin tamamlanmasının ardından projenin izleme süresi ……. aydır. İzleme süresi boyunca projenin
sonuçları TTGV ve/veya TTGV tarafından atanacak uzman tarafından yerinde yapılacak ziyaretlerle değerlendirilir.
9.2.
İşletme, bu kapsamda TTGV ve TTGV tarafından atanan uzmana talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi
sağlamakla yükümlüdür.
10.
DENETİM VE İZLEME
TTGV ve TTGV tarafından atanan uzman, Proje uygulama ve izleme süresince ve geri ödeme tamamlanıncaya
kadar, Proje’yi, teknik/çevresel, idarî, malî, ekonomik ve hukukî yönleri ile ve gerektiğinde Proje’nin yürütüldüğü
yerde izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. Söz konusu izleme ve denetleme öncelikle, İşletme’nin taahhüt
ettiği nakdî harcamaları Finansman Planı’na uygun olarak yapıp yapmadığı, Proje için satın alınan her türlü
mal ve hizmetin Proje amaçları doğrultusunda kullanıp kullanmadığı vb. hususları kapsar. İşletme ve Proje
Yürütücüsü, TTGV’nin ve TTGV tarafından atanan uzmanın talep ettiği Proje ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
zamanında vermekle yükümlüdürler.
11.
MÜLKİYET HAKLARI
Proje Bütçesi çerçevesinde satın alınan her türlü eşya (makina-teçhizat, donanım, malzeme ve yazılım) üzerinde, TTGV ve İşletme’nin Sözleşme’deki katkıları oranında “elbirliği mülkiyet hakkı” vardır.
TTGV’nin mülkiyet hakkı Madde 15.1’de belirtilen geri ödeme tamamlandığında, sona erer.
12.
SATIN ALMA USULÜ
12.1. İşletme, Proje için yapılacak satın almalarda, vergi, resim, harç, fon ve benzeri yasal kesinti muafiyetlerinden yararlanma olanaklarını arayacaktır.
12.2. Proje için satın alınan her türlü eşya (makina-teçhizat, donanım, malzeme ve yazılım), Proje’nin uygulama ve izleme süreçlerinde ve geri ödeme tamamlanıncaya kadar İşletme’nin ve Proje Yürütücüsü’nün gözetimi
ve sorumluluğu altındadır.
12.3. Proje için satın alınacak eşyanın yeni olması esastır. Ancak TTGV’nin onayı ile ikinci el eşya da satın
alınabilir. Satın alma işlemlerinde, İşletme genel kabul görmüş satın alma usul ve esaslarına uymayı kabul ve
taahhüt eder. Ancak TTGV’nin gerçekleştirilen satın alma işlemlerini kabul etmeme hakkı saklıdır.
13.
PATENT HAKLARI ve TİCARÎ SONUÇLAR
TTGV’nin, Proje sonucunda elde edilen hertürlü fikrî mülkiyet hakkı ve olası tüm ticari uygulamalardan dolayı
ortaya çıkacak karlar ve sair gelirler üzerinde, İşletme’nin TTGV’ye kalan borcu ile sınırlı olmak üzere, talep
hakkı vardır. Bu talep hakkı, İşletme’nin söz konusu borcunun tamamının TTGV’ye geri ödenmesiyle sona erer.
TTGV’nin iş bu sözleşmede öngörülen talep hakkına halel gelmemek kaydıyla, Proje dolayısıyla elde edilen her
türlü kazanç ve gelir münhasıran İşletme’ye aittir.
14.
PROJENİN ASKIYA ALINMASI VEYA İPTALİ
İşletme ve/veya Proje Yürütücüsü’nün mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri veya kusur ve ihmalleri sonucunda
39
BAŞVURU REHBERİ
Proje’nin olumsuz bir duruma geldiğinin veya sağlanan katkının amaç dışı kullanımının tespit edilmesi halinde,
TTGV, taahhüt ettiği katkıyı kısmen veya tamamen askıya almaya veya bakiye tutarın kullandırılmasından
tümüyle vazgeçerek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Proje’nin askıya alınması durumunda
söz konusu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve bunun TTGV tarafından onaylanması halinde Proje’ye devam
edilir. Proje’nin iptal edilmesi durumunda ise İşletme, TTGV tarafından o güne kadar ABD Doları olarak yapılan
katkı tutarını veya karşılığı TL’yi 6183 sayılı kanunda belirlenen gecikme zammı ile birlikte on gün içerisinde
TTGV’ye ödeyecektir.
15.
DESTEĞİN GERİ ÖDENMESİ
15.1. İşletme, TTGV’den almış olduğu destek tutarını bu Sözleşme’nin 4.1 Maddesinde belirtilen Proje Bitiş
Tarihinden itibaren, bir yılı geri ödemesiz dönem dahil dört yıl içerisinde ve ilk taksidi Proje Bitiş Tarihi’nden on iki
ay sonra yani …………….. tarihinde olmak üzere, altı ay ara ile ve yedi eşit taksitte ABD Doları veya TCMB döviz
satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığı olarak TTGV’ye geri öder.
15.2. İşletme, Sözleşme’nin 15.1 ve 15.3 Maddelerine göre taksitlendirilen borcunun herhangi bir taksidini vadesinde ödememesi halinde borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve TTGV alacağının tamamının yasal yoldan
tahsili için her türlü girişimde bulunabilir. Bu alacaklar için 6183 sayılı kanunla belirlenen gecikme zammı uygulanır.
15.3. Elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkansız hale gelen Proje, TTGV ve/veya İşletme
ile Proje Yürütücüsü’nün gerekçeli talepleri üzerine TTGV tarafından sona erdirilebilir. Bu durumda İşletme,
TTGV’den almış olduğu katkı tutarını, bu Sözleşme’nin 15.1 Maddesi doğrultusunda ancak, ilk taksit ödemesi
Proje’nin durdurulduğu tarihten on iki ay sonra başlamak üzere TTGV’ye geri öder.
16.
GENEL HÜKÜMLER
16.1. İşletme ve Proje Yürütücüsü, TTGV’nin desteğini belirtmek ve bunların birer örneğini TTGV’ye göndermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında Proje ile ilgili makale ve raporlar yayımlayabilir ve tebliğler sunabilir. Ayrıca, Proje ile ilgili sonuçların, fuarlarda, yazılı ve sözlü basında tanıtılması halinde, TTGV’nin desteğinin belirtilmesi
şarttır.
16.2. Taraflar arasındaki her türlü yazışma ve tebligat Madde 1’de yazılı adreslere yapılır. Adres değişikliği
halinde taraflar bu değişikliği on takvim günü içinde birbirlerine bildirirler. Adres değişikliğinin süresinde bildirilmemesi halinde eski adreslere gönderilen yazı ve tebligat yeni adreslere yapılmış sayılır.
16.3. Bu Sözleşme ve eklerinde düzenlenmemiş hususlarda ilgili kanunlardaki genel hükümler uygulanır.
16.4. İşletme tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde,
sözleşme feshedilir ve alacağın tamamı, muaccel hale gelir. TTGV alacağı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı
kanunda belirlenen gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.
16.5. Bu Sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
16.6. Bu Sözleşme ……………. tarihinde bir asıl nüsha olarak Ankara’da imzalanmış ve TTGV tarafından
onaylanmış birer kopyası İşletme’ye ve Proje Yürütücüsü’ne verilmiştir.
TTGV
TÜRKİYE TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME VAKFI
İŞLETME
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
40
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
BR - EK I
İZLEYİCİ RAPORU FORMATI
1. İŞLETMENİN EKO-VERİMLİLİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1. EKONOMİK GÖSTERGELER
1.1.1. Ürün
1.1.2. Gelir/ Gider
1.2. ÇEVRESEL GÖSTERGELER
1.2.1. Hammadde Kullanımı
1.2.2. Enerji Kullanımı
1.2.3. Su Kullanımı
1.2.4. Atıksu Oluşumu
1.2.5. Katı Atık Oluşumu
1.2.6. Baca Gazı Emisyonları /Atık Gazlar
1.2.7. Tesisteki Geri kazanımlar
2. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1.TEKNİK DEĞERLENDİRME
2.2.MAL VE HİZMET ALIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
2.3.İŞ ZAMAN PLANINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
2.4. PROJENİN ÇEVRESEL PERFORMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
2.4.1. Hammadde Kullanımı
2.4.2. Enerji Kullanımı
2.4.3. Su Kullanımı
2.4.4. Atıksu Oluşumu
2.4.5. Katı Atık Oluşumu
2.4.6. Baca Gazı Emisyonları /Atık Gazlar
2.4.7. Projedeki Geri kazanımlar
2.5.PROJENİN EKONOMİK PERFORMANSINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME
2.5.1. Ürün
2.5.2. Proje Maliyetleri
2.6.PROJEDE SAĞLANAN DİĞER KAZANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
41
BAŞVURU REHBERİ
BR - EK K
GELİŞME/SONUÇ RAPORU FORMATI
EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI
PİLOT PROJE GELİŞME/ SONUÇ RAPORU İÇERİĞİ
İşletme Adı
:
Pilot Proje No
:
Pilot Proje Adı
:
Proje Yürütücüsü
:
Pilot Proje Başlangıç Tarihi
:
Rapor Tarihi
:
Pilot Proje Bitiş Tarihi
:
Varsa Uzatma Süresi
:
Uzatmalı Pilot Proje Bitiş Tarihi :
1. İçİndekİler
2. Giriş
(Pilot projenin amacı, kısaca konusu, hedefleri ve sonuçları özetlenip raporun içeriği konusunda
bilgi verilir.)
3. PİLOT Projenin Teknik ve Çevresel Yönü
3.1 PİLOT Projenin Konusu ve Amacı
(Pilot projenin amacı, neler hedeflendiği, proje başlangıcından itibaren kadar yaşanan süreç,
kapsamdaki değişiklikler ve nedenlerinden bahsedilir.)
3.2 PİLOT Projede İzlenen Yöntem
(Pilot projede kullanılan yöntemler ve teknikler hakkında kısa bilgi verilir. Projenin yürütülmesi
aşamasında karşılaşılan zorluklardan bahsedilir.)
42
İZMİR EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI
3.3 İŞ-ZAMAN ÇUBUK GRAFİĞİ ve gerçekleşen faaliyetler
(Etüt Raporu’ndaki iş-zaman çubuk grafiği de dikkate alınarak gerçekleştirilen faaliyetler açıklanır ve değerlendirilir.)
3.4 PİLOT Projedeki Kazanımlar
(İşletme ve pilot projenin geneline yönelik olarak proje çıktılarından bahsedilir. Performans
göstergeleri ile ilgili değerlendirmelere yer verlilir ve kazanımlardan -tasarruf edilen enerji, su,
hammadde miktarları, atık üretimindeki azalma, vb.- bahsedilir. Ayrıca varsa diğer projeler ile
kurulan bağlar ana hatları ile açıklanır.)
3.5 ALT YÜKLENİCİLER İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
(Pilot projenin uygulanmasına dahil olan alt yükleniciler hakkında bilgi verilir ve alt yükleniciler
ile olan ilişkiler değerlendirilir.)
3.6 GÖRÜNÜRLÜK
(Pilot projede İzmir Eko-verimlilik Programı’nın görünürlüğünün nasıl sağlandığına dair bilgi
verilir.)
3.7 Alınan dersler
(Pilot proje planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında teknik/mali yönden alınan
dersler özetlenir.)
3.8 Bundan sonra yapılacaklar
(Pilot proje kapsamında bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar, varsa yeni proje başlatılması, yeni işbirlikleri vb. hakkında bilgi verilir.)
4. Projenin Mali Yönü
(Pilot projenin mali yönü yapılan harcamalar açısından kısaca açıklanır ve proje önerisiyle
karşılaştırması yapılır.)
5. Projenin Ekonomik ve Çevresel Yönü
5.1 HAMMADDE, ENerji, SU, ATIK üretim Durumu
(Pilot proje başlangıcındaki beklentiler ve bugünkü durum karşılaştırılır.)
5.2 KAZANILAn enerjinin, ATIK ve HAMMADDENİN kullanımı
(Mevcut veriler ve gözlemler doğrultusunda pilot proje ile tesiste sağlanan enerji, su, hammadde tasarrufu, tekrar kullanılabilecek atık miktarı ile azaltılan atık oranlarından bahsedilir.
Sağlanan tasarruf ile yatırımın geri ödeme süresi ile ilgili tahmini bilgi verilir.)
6. Sonuç ve Gelecek İçin Planlananlar
(Pilot Projenin Genel Değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ile
ilgili bilgiler bu kısımda yazılır)
7. EKLER
(Yukarıdaki bölümlerle ilgili destekleyici rapor, çıktı, vb. doküman Gelişme/Sonuç Raporuna
eklenir.)
43
Download

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI