T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Sayı: 43986390-150//4514
Konu: Geçici Faaliyet Belgesi
08.08.2014
EKOVAR GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SİNCAN ŞUBESİ
İncirlik Mahallesi 289. Parsel No:70/A/B/D/E Yenikent
SİNCAN / ANKARA
İlgi:
17.07.2014 tarihli ve 45915 sayılı e-başvurunuz.
İlgide kayıtlı başvuru ile, 29/04/2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’ in 6 ncı
maddesi gereğince Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı başvurusunda bulunulmuştur. Sözkonusu
başvurunun Bakanlığımızca Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile EK-3A ve Ek-3B kapsamında
değerlendirilmesi sonucu eksik bilgi ve belge bulunmadığı tespit edilmiş ve işletmeniz için
Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,
Hurda Metal İşleme, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme,
PCB Arındırma konularında GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ verilmesi uygun bulunmuştur.
İş bu Geçici Faaliyet Belgesi 08/08/2015 tarihine kadar geçerli olup, Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay
içerisinde (08/02/2015 tarihine kadar) Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulmak suretiyle
çevre izin/çevre izin ve lisansı e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. Bu süre içinde çevre
izin/çevre izin ve lisansı başvurusu tamamlanmaz ise Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilecek ve bir
defaya mahsus olmak üzere, başvuruda bulunulan her bir çevre izin ve/veya lisans konusu için
belirlenen belge bedeli kadar ödeme yapılarak tekrar müracaatta bulunulması gerekmektedir.
İşletmenin faaliyeti ile ilgili bilgilerin "http://www.csb.gov.tr/gm/ced/" adresi talep edilen belgeler
kısmında yayımlanan "Kütle-Denge Tablosu" formatı kullanılarak aylık olarak hazırlanması ve
Ek-3C'de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte 6. ayın sonundaki e-başvuru sürecinin
tamamlanması aşamasında yazılım üzerinden sunulması gerekmektedir.
Geçici Faaliyet Belgesi süresi içinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak
çıkarılan mevzuat şartlarına uygun faaliyet gösterilmesi ve süresi içerisinde çevre izin/çevre izin ve
lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması, aksi durumda ise Geçici Faaliyet Belgesinin iptal
edileceği, yapılacak denetimlerde Geçici Faaliyet Belgesi olmadığı halde çalıştığı tespit edilen
işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım
uygulanacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI
02 01 10
07 02 13
11 02 05*
11 05 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 13
12 01 14*
12 01 15
12 01 16*
12 01 17
12 01 18*
12 01 20*
12 01 21
15 01 10*
15 01 11*
16 01 06
16 01 06
16 01 07*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 12
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 21*
16 01 22
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
Atık metal
Atık plastik
Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
Katı çinko
Demir metal çapakları ve talaşları
Demir metal toz ve parçacıklar
Demir dışı metal çapakları ve talaşları
Demir dışı metal toz ve parçacıklar
Plastik yongalar ve çapaklar
Kaynak atıkları
Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 14 dışındaki işleme çamurları
Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar
Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest)
metalik ambalajlar
Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
Yağ filtreleri
PCB içeren parçalar
Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
16 01 11 dışındaki fren balataları
Sıvılaştırılmış gaz tankları
Demir metaller
Demir olmayan metaller
16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler
16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
16 02 13*
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 13* 16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 14
16 02 09'dan 16 02 13'e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 16
16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
16 04 01* Mühimmat Atığı
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
16 08 03
Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 11 03*
Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 04
16 11 05*
16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve
refraktörler
17 02 03
Plastik
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03 01*
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 09 02*
Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
Bakır, bronz, pirinç
Alüminyum
Kurşun
Çinko
Demir ve çelik
Kalay
Karışık metaller
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
17 04 10 dışındaki kablolar
PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine
bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren
kapasitörler)
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
17 09 03*
19 02 04*
19 02 11*
19 10 01
19 10 02
19 10 05*
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 11*
Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Demir ve çelik atıkları
Demir olmayan atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
Demir metali
Demir dışı metal
Plastik ve lastik
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil)
19 12 12
19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil)
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve
elektronik ekipmanlar
20 01 36
20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 39
20 01 40
Plastikler
Metaller
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
Download

indir - EKOVAR Geri Dönüşüm