T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Sayı: 43986390-150.01/39590
Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi
27/06/2014
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ
KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI- KÖMÜRCÜODA MEVKİİ, KARAKİRAZ
KÖYÜ/ŞİLE /İSTANBUL ŞİLE / İSTANBUL
İlgi:
(a)
14/06/2013 tarihli ve 31096 sayılı e-başvurunuz.
(b)
28/06/2013 tarihli ve 3263 sayılı yazımız.
(c)
27/12/2013 tarihli ve 38254 sayılı e-başvurunuz.
İlgi (a)’ da kayıtlı başvuru ile 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesi
gereğince Çevre İzin ve Lisansı başvurusunda bulunulmuş, Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucu
işletmeniz için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince ilgi (b) yazımız ile Geçici Faaliyet Belgesi
verilmiştir.
İlgi (c)’ de kayıtlı başvuruda ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince e-başvuru süreci
tamamlanmaktadır. Söz konusu başvuru Bakanlığımızca Yönetmeliğin 8 inci maddesi ve ilgili diğer
yönetmelikler kapsamında incelenmiş ve KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANIKÖMÜRCÜODA MEVKİİ, KARAKİRAZ KÖYÜ/ŞİLE /İSTANBUL ŞİLE / İSTANBUL adresinde
bulunan işletmeniz için 27/06/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere Çevre İzin ve Lisansı verilmesi
uygun bulunmuştur.
Çevre İzin ve Lisansı süresi içinde ekte yer alan çalışma şartlarına uygun faaliyet gösterilmesi,
aksi durumda ise Çevre İzin ve Lisansı Belgesinin iptal edileceği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun
ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi
2) Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları
3) İzin Ve Lisans Koşulları
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ
Belge No
Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi
Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi
İşletmenin/Faaliyetin Adı
: 39590
: 27/06/2014
: 27/06/2019
: İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ - KÖMÜRCÜODA TESİSLERİ
İşletmenin/Faaliyetin Adresi
: KÖMÜRCÜODA DÜZENLİ DEPOLAMA ALANIKÖMÜRCÜODA MEVKİİ, KARAKİRAZ KÖYÜ/ŞİLE
İşletmenin/Faaliyetin Vergi Dairesi ve No’su : BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D./4810029159
Çevre İzin ve Lisansının Konusu
: Atıksu Deşarjı, Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık
Düzenli Depolama), Tehlikeli Atık Ara Depolama
Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme/faaliyete bu belgenin ekinde yeralan izin koşulları
çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZNİ ve LİSANSIverilmiştir.
Bu belge 27/06/2014 tarih ve 39590 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.
M.Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İzin ve Lisans Koşulları
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI
01 03 04*
01 03 05*
01 03 05*
01 03 07*
01 04 07*
01 04 07*
01 05 05*
01 05 05*
01 05 06*
01 05 06*
02 01 08*
03 01 04*
03 02 01*
03 02 02*
03 02 03*
03 02 04*
03 02 05*
04 01 03*
04 02 14*
04 02 16*
04 02 16*
04 02 19*
05 01 02*
05 01 02*
05 01 03*
05 01 03*
05 01 04*
05 01 05*
05 01 06*
05 01 07*
05 01 08*
05 01 09*
Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren
diğer atıklar
Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli
maddeler içeren atıklar
Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli
maddeler içeren atıklar
Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
Anorganik ahşap koruyucu maddeler
Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
Organik çözücüler içeren perdah atıkları
Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
Tank dibi çamurları
Tank dibi çamurları
Asit alkil çamurları
Petrol döküntüleri
İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
Asit ziftleri
Diğer ziftler
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
05 01 11*
05 01 12*
05 01 15*
05 01 15*
05 06 01*
05 06 03*
05 07 01*
06 01 01*
06 01 02*
06 01 03*
06 01 04*
06 01 05*
06 01 06*
06 02 01*
06 02 03*
06 02 04*
06 02 05*
06 03 11*
06 03 13*
06 03 13*
06 03 15*
06 03 15*
06 04 03*
06 04 03*
06 04 04*
06 04 04*
06 04 05*
06 04 05*
06 05 02*
06 05 02*
06 06 02*
06 07 01*
06 07 01*
06 07 02*
06 07 03*
06 07 03*
06 07 04*
Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
Yağ içeren asitler
Kullanılmış filtre killeri
Kullanılmış filtre killeri
Asit ziftleri
Diğer ziftler
Cıva içeren atıklar
Sülfürik asit ve sülfüröz asit
Hidroklorik asit
Hidroflorik asit
Fosforik ve fosforöz asit
Nitrik asit ve nitröz asit
Diğer asitler
Kalsiyum hidroksit
Amonyum hidroksit
Sodyum ve potasyum hidroksit
Diğer bazlar
Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
Ağır metal içeren metal oksitler
Ağır metal içeren metal oksitler
Arsenik içeren atıklar
Arsenik içeren atıklar
Cıva içeren atıklar
Cıva içeren atıklar
Başka ağır metaller içeren atıklar
Başka ağır metaller içeren atıklar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
Cıva içeren baryum sülfat çamuru
Cıva içeren baryum sülfat çamuru
Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı
reaksiyon atıkları
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı
reaksiyon atıkları
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar
06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
06 13 05* Kurum
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
07 03 03*
07 03 04*
07 03 07*
07 03 08*
07 03 08*
07 03 09*
07 03 10*
07 03 10*
07 03 11*
07 03 11*
07 04 01*
07 04 03*
07 04 04*
07 04 07*
07 04 08*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
07 04 10*
07 04 11*
07 04 13*
07 04 13*
07 05 01*
07 05 03*
07 05 04*
07 05 07*
07 05 08*
07 05 08*
07 05 09*
07 05 10*
07 05 10*
07 05 11*
07 05 11*
07 05 13*
07 05 13*
07 06 01*
07 06 03*
Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Tehlikeli madde içeren katı atıklar
Tehlikeli madde içeren katı atıklar
Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Tehlikeli madde içeren katı atıklar
Tehlikeli madde içeren katı atıklar
Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
07 06 04*
07 06 07*
07 06 08*
07 06 08*
07 06 09*
07 06 10*
07 06 10*
07 06 11*
07 06 11*
07 07 01*
07 07 03*
07 07 04*
07 07 07*
07 07 08*
07 07 08*
07 07 09*
07 07 10*
07 07 10*
07 07 11*
07 07 11*
08 01 11*
08 01 13*
08 01 15*
Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
08 01 17*
08 01 21*
08 03 12*
08 03 12*
08 03 14*
08 03 16*
08 03 17*
08 04 09*
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden
kaynaklanan atıklar
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden
kaynaklanan sulu süspansiyonlar
Boya ya da vernik sökücü atıkları
Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
Atık aşındırma solüsyonları
Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11*
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 01 19*
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
08 04 13*
08 04 15*
08 05 01*
08 05 01*
09 01 01*
09 01 02*
09 01 03*
09 01 04*
09 01 05*
09 01 06*
09 01 11*
09 01 11*
09 01 13*
10 01 04*
10 01 04*
10 01 09*
10 01 13*
10 01 13*
10 01 14*
10 01 14*
10 01 16*
10 01 16*
10 01 18*
10 01 18*
10 01 20*
10 01 20*
10 01 22*
10 01 22*
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu
çamurları
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu
macunlarının sıvı atıkları
Atık izosiyanatlar
Atık izosiyanatlar
Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
Çözücü bazlı banyo solüsyonları
Sabitleyici solüsyonlar
Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03?ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf
makineleri
16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03?ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf
makineleri
09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
Uçucu yağ külü ve kazan tozu
Uçucu yağ külü ve kazan tozu
Sülfürik asit
Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren
dip külü, cüruf ve kazan tozu
Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren
dip külü, cüruf ve kazan tozu
Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren
uçucu kül
Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren
uçucu kül
Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
10 02 07*
10 02 07*
10 02 11*
10 02 13*
10 02 13*
10 03 04*
10 03 04*
10 03 08*
10 03 08*
10 03 09*
10 03 09*
10 03 15*
10 03 17*
10 03 19*
10 03 19*
10 03 21*
Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
Birincil üretim cürufları
Birincil üretim cürufları
İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir
köpükler
Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 21*
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23*
10 03 23*
10 03 25*
10 03 25*
10 03 27*
10 03 29*
Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
10 03 29*
Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar
10 04 01*
10 04 01*
10 04 02*
10 04 02*
10 04 03*
10 04 04*
10 04 04*
10 04 05*
Birincil ve ikincil üretim cürufları
Birincil ve ikincil üretim cürufları
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
Kalsiyum arsenat
Baca gazı tozu
Baca gazı tozu
Diğer partiküller ve toz
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
10 04 05*
10 04 06*
10 04 06*
10 04 07*
10 04 07*
10 04 09*
10 05 03*
10 05 03*
10 05 05*
10 05 05*
10 05 06*
10 05 06*
10 05 08*
10 05 10*
10 08 12*
10 08 15*
10 08 15*
10 08 17*
Diğer partiküller ve toz
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
Baca gazı tozu
Baca gazı tozu
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir
cüruf ve köpükler
Baca gazı tozu
Baca gazı tozu
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir
cüruf ve köpükler
Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 17*
Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 19*
10 09 05*
Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 06 03*
10 06 03*
10 06 06*
10 06 06*
10 06 07*
10 06 07*
10 06 09*
10 07 07*
10 07 07*
10 08 08*
10 08 08*
10 08 10*
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
10 09 05*
10 09 07*
10 09 07*
10 09 09*
10 09 09*
10 09 11*
10 09 11*
10 09 13*
10 09 13*
10 09 15*
10 10 05*
10 10 05*
10 10 07*
10 10 07*
10 10 09*
10 10 09*
10 10 11*
10 10 11*
10 10 13*
10 10 13*
10 10 15*
10 11 09*
10 11 09*
10 11 11*
10 11 13*
10 11 13*
10 11 15*
10 11 15*
10 11 17*
Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın
tüplerinden)
Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın
tüplerinden)
Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 17*
Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 11*
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
10 12 09*
10 12 09*
10 12 11*
10 12 11*
10 12 12
10 12 13
10 13 09*
10 13 09*
10 13 12*
10 13 12*
11 01 05*
11 01 06*
11 01 07*
11 01 08*
11 01 08*
11 01 09*
11 01 09*
11 01 11*
11 01 13*
11 01 15*
11 01 16*
11 01 16*
11 01 98*
11 01 98*
11 02 02*
11 02 02*
11 02 05*
11 02 05*
11 02 07*
11 02 07*
11 05 03*
11 05 03*
11 05 04*
12 01 09*
12 01 12*
12 01 14*
Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Ağır metaller içeren sırlama atıkları
Ağır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
Sıyırma bazları
Fosfatlama çamurları
Fosfatlama çamurları
Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve
çamurlar
Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları
Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Iskarta flaks malzemeler
Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
12 01 14*
12 01 16*
12 01 16*
12 01 18*
12 01 18*
12 01 20*
12 01 20*
12 03 01*
12 03 02*
12 03 02*
13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 08*
13 07 01*
13 07 02*
13 07 03*
13 08 01*
14 06 01*
14 06 02*
14 06 03*
14 06 04*
14 06 05*
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 11*
16 01 13*
16 01 14*
Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
Sulu yıkama sıvıları
Buhar yağ alma atıkları
Buhar yağ alma atıkları
Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
Yakalayıcı (interseptör) çamurları
Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
Fuel-oil ve mazot
Benzin
Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş
ambalajlar
Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest)
metalik ambalajlar
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise
yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
Yağ filtreleri
Cıva içeren parçalar
PCB içeren parçalar
Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
Asbest içeren fren balataları
Asbest içeren fren balataları
Fren sıvıları
Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
16 01 21*
16 01 21*
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 12*
16 02 13*
16 05 07*
16 05 08*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
16 06 06*
16 07 08*
16 07 09*
16 08 02*
16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 01 07'den 16 01 11'e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
PCB'ler içeren transformatörler ve kapasitörler
16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
16 02 09'dan 16 02 12'ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta
ekipmanlar
Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
Nikel kadmiyum piller
Cıva içeren piller
Alkali piller (16 06 03 hariç)
Diğer piller ve akümülatörler
Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
Yağ içeren atıklar
Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
16 08 05*
16 08 06*
16 08 07*
16 08 07*
16 09 01*
16 09 02*
16 09 03*
16 09 04*
Fosforik asit içeren bitik katalizörler
Katalizör olarak bitik sıvılar
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit)
Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
16 02 13*
16 02 15*
16 02 15*
16 03 03*
16 03 03*
16 03 05*
16 05 06*
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve
refraktörler
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve
refraktörler
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 03*
Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 05*
Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve
refraktörler
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve
refraktörler
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 01 06*
Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02 04*
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 02 04*
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03 01*
17 03 01*
17 03 03*
17 03 03*
17 04 09*
17 04 10*
17 05 03*
17 05 03*
17 05 05*
17 05 05*
17 05 07*
17 05 07*
17 06 01*
17 06 01*
17 06 03*
Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
Kömür katranı ve katranlı ürünler
Kömür katranı ve katranlı ürünler
Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar
Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
Asbest içeren yalıtım malzemeleri
Asbest içeren yalıtım malzemeleri
Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
17 06 03*
Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
17 06 05*
17 06 05*
17 08 01*
17 08 01*
17 09 01*
17 09 02*
Asbest içeren inşaat malzemeleri
Asbest içeren inşaat malzemeleri
Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları
PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine
bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren
kapasitörler)
Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil)
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 01 08 dışındaki ilaçlar
Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
17 09 03*
17 09 03*
18 01 06*
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*
18 02 05*
19 01 05*
19 01 06*
19 01 07*
19 01 07*
19 01 10*
19 01 10*
19 01 11*
19 01 11*
19 01 13*
19 01 13*
19 01 15*
19 01 15*
19 01 17*
19 01 17*
19 02 04*
19 02 04*
19 02 05*
19 02 05*
19 02 08*
19 02 09*
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
19 02 11*
19 02 11*
19 03 04*
19 03 04*
19 03 06*
19 03 06*
19 04 02*
19 04 02*
19 04 03*
19 04 03*
19 08 06*
19 08 06*
19 08 07*
19 08 07*
19 08 08*
19 08 08*
19 08 10*
19 08 11*
19 08 13*
19 10 03*
19 10 03*
19 10 05*
19 10 05*
19 11 01*
19 11 02*
19 11 03*
19 11 04*
19 11 05*
19 11 05*
19 11 07*
19 11 07*
19 12 06*
19 12 11*
19 12 11*
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar
Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar
Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
Vitrifiye olmamış katılar
Vitrifiye olmamış katılar
Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren
çamurlar
Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler
içeren çamurlar
Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
Kullanılmış filtre killeri
Asit katranları
Sulu sıvı atıklar
Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Baca gazı temizleme atıkları
Baca gazı temizleme atıkları
Tehlikeli maddeler içeren ahşap
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil)
Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık
malzemeler dahil)
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
19 13 01*
19 13 01*
19 13 03*
19 13 03*
19 13 05*
19 13 05*
19 13 07*
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 31*
20 01 32
20 01 33
20 01 35*
20 01 37*
Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu
konsantrasyonlar
Çözücüler
Asitler
Alkalinler
Foto kimyasallar
Pestisitler
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
20 01 31 dışındaki ilaçlar
16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03?un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren
sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve
elektronik ekipmanlar
Tehlikeli maddeler içeren ahşap
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
TESİS İZİN VE LİSANS KOŞULLARI
Atıksu Deşarjı
Debisi 1001-10000 (m3/gün) arasında olan tesisler iç izlemeye** esas onbeş günde bir numune alacak.
(İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari üç ayda bir numune alınacak)**
SKKY'nin "Haber Verme Yükümlülüğü" başlıklı 52 nci maddesi gereğince arıtma tesisi olmayanlar,
arızalananlar, çalıştığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler,
faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yükümlüdürler.
Atık su debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma
bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur. Atık su debisi 200-500
m3/gün arasında olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik
numune alma cihazı bulundurması zorunludur.
Derin deniz deşarjı için çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde izleme yaparak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler
için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler.
Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama
suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır.
Suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesine yönelik olarak işletmelerin atıksu miktarını, atık
sudaki atık konsantrasyonunu en aza indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve geri dönüşümü
sağlayacak teknoloji ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
İşletmeye ait Atıksu Arıtma Tesinde arıtma çamuru oluşması durumunda ilgili yönetmelikler
kapsamında yapılacak olan analiz sonucuna göre belirlenecek uygun bertaraf yöntemiyle bertaraf
edilmesi gerekmektedir.
Göl, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler tesis kurulmadan önce
su kalitesi ile ilgili ölçümleri yapmakla yükümlüdür. Bu işletmeler işletme aşamasından itibaren,
kirliliğin izlenmesi amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde izleme yaparak Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler.
Debisi 50 (m3/gün) altında olan tesisler iç izlemeye** esas dört ayda bir numune alacak. (İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari yılda bir numune alınacak)**
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Debisi 51-200 (m3/gün) arasında olan tesisler iç izlemeye** esas iki ayda bir numune alacak. (İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari altı ayda bir numune alınacak)**
Debisi 201-1000 (m3/gün) arasında olan tesisler iç izlemeye** esas ayda bir numune alacak. (İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari dört ayda bir numune alınacak)**
Debisi 10000 (m3/gün) den büyük olan tesisler iç izlemeye** esas haftada iki numune alacak. (İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari iki ayda bir numune alınacak)**
**-Eğer ilk yıl boyunca üç ardışık numune analiz sonuçlarının deşarj standartlarına uyulduğu
gösterilebilirse , izleyen yıllarda ilgili sektör tablosunda yer alan pH, KOI, BOI, Yağ-Gres, AKM
parametreleri dışındaki diğer parametrelere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü yazıyla bilgilendirmek
kaydıyla yılda bir kez bakılması yeterlidir.Eğer parametrelerden biri deşarj standarlarına uymazsa takip
eden yıl içerisinde tabloya göre numune alınmalıdır.
Kentsel-Evsel Debi Eşdeğer Nüfusu 2000-9999 arasındaki tesisler iç izlemeye esas ayda bir numune
alacak. (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari yılda bir numune alınacak)***
Kentsel-Evsel Debi Eşdeğer Nüfusu 10000-49999 arasındaki tesisler iç izlemeye esas ayda bir numune
alacak. (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari üç ayda bir numune
alınacak)***
Kentsel-Evsel Debi Eşdeğer Nüfusu 50000-99999 arasındaki tesisler iç izlemeye esas onbeş günde bir
numune alacak. (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari iki ayda bir numune
alınacak)***
Kentsel-Evsel Debi Eşdeğer Nüfusu 100000 den büyük tesisler iç izlemeye esas haftada iki numune
alacak. (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari ayda bir numune
alınacak)***
***-Eğer ilk yıl boyunca deşarj standartlarına uyulduğu gösterilebilirse , izleyen yıllarda dört örnek ;
eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa , takip eden yıl içinde 12 örnek alınmalıdır.
31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
(SKKY) "İzleme" başlıklı 54 üncü maddesi gereğince işletmeciler tarafından yapılan ölçüm ve
analizlerin sonuçları raporların asılları ile birlikte dijital ortamda da en az beş yıl süreyle saklanmak
zorundadır.
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
*-Evsel nitelikli atıksuyu olan endüstriyel tesislerde bu tablo kullanılacaktır.
Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama)
1 Nolu Lot
Çevre İzin ve Lisans Belgesi aşağıdaki belirtilen düzenli depolama lot/lotları için geçerlidir.
05.11.2010 tarihli ve 2010/16 nolu Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin
Genelge'nin Ek-1'inde verilen "Onaylanmış İşletme Planı"na uyulacaktır.
Tesisin işletme aşamasında Bakanlığa sunması gereken ve tesisle ilgili ölçüm ve analiz sonuçlarının
yanında ilgili mevzuata uygun olarak işletildiğine ilişkin bilgi ve belgeleri içeren izleme raporlarının
bildirim periyodu İşletme Planında yer almıyor ise işletme izleme raporlarını 6 ayda bir Bakanlığa
sunması gerekmektedir.
Tehlikeli Atık Ara Depolama
Acil Durum Planı herkesin görebileceği yerlere asılacaktır.
Atığın alındığı kişi/firma adı, adresi, sorumlu kişinin adı, unvanı, telefon ve faks numaraları, atığın
tesise giriş tarihi, miktarı, analizi, fatura, sevk irsaliyesi vb belgeler aylık olarak dosyalanacak ve 3 er
aylık periyotlarla Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne gönderilecektir.
Atık geri kazanımı sırasında atık giriş ve çıkışına ilişkin atık-kütle dengesi tablosu aylık olarak
hazırlanacak ve 3 er aylık periyotlarla Bakanlığa ve İl Müdürlüğüne hem yazılı hem de CD ortamında
gönderilecektir.
Taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkıyatı yapılan atığın hiçbir şekilde tesise kabul edilmeyecektir.
Atıkların taşınması lisanslı araçlarla yapılacak, taşıma işlemlerinde İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünden temin edilecek "Ulusal Atık Taşıma Formu" kullanılacaktır.
Atık taşıma formu kontrol edilerek imzalanacak ve 30 gün içerisinde üreticiye gönderilecektir. Bir
kopyası ile fatura ve sevk irsaliyesinin bir örneği dosyada muhafaza edilecektir.
Atık taşıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyuşmazlık çıkması ve giderilmemesi halinde
durum 15 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.
Tehlikeli atık ve evsel atık alanların ayrı ayrı düzenlenecek ve levhalar ile işaretlenecektir.
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Tesise hiçbir şekilde gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyaller kabul
edilmeyecektir.
Yangın söndürme araçları kullanıma hazır tutulacak, kolaylıkla görülebilecek yerlere konulacak,
bulunduğu yerler levha ile işaretlenecek, tüplerin yerini gösteren kroki tesis giriş ve çıkışlarında kolay
görünebilecek yerlere asılacaktır.
Tesise izinsiz ve yetkisiz kişiler girmeyecektir.
İşletmede çalışan personel baret, kulaklık, toz maskesi gibi koruyucu ekipman kullanacak, tesisin risk
taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliği sağlanacaktır.
Tesise, Geçici Faaliyet Belgesi ekinde kodları belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmeyecektir.
Atığın tesise alınmasından nihai bertarafına kadar yönetimi, çevre mevzuatı ve ilgili yönetmelikler
doğrultusunda yapılacaktır.
Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı
Tel: 0.312.410 10 00,
Faks: 0.312.417 02 34 / 419 62 95
Elektronik Ağ: www.cevresehircilik.gov.tr, eizin.cob.gov.tr
Download

Çevre İzin ve Lisans Belgesi