3.3. RİSK DEĞERLENDİRME PLANI
Risk Değerlendirme Sonucu
Tehlike
No
Proses / Faaliyet
Mevcut Tehlikeler
Mevcut
Kontrol
Önlemleri
Zarar, Hasar veya Tehlikeli Olayın
Yaralanmanın
Meydana
Riskin Ağırlığı
Şiddeti
Gelmesi Olasılığı
(R=ŞxO)
Alınması Gerekli ilave Önlemler (Eylem)
Tamamlama Süresi
1 Ay
1
Acil Durum,
Yangınla Mücadele
ve İlkyardım
1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın
söndürücülerinin konumunun uygun olmaması ve dolum tarihlerinin geçmiş olması. 1.3. Yangın
merdiveninde malzemelerin (tüp, çöp torbaları vb.) bulunması. 1.4. İşyerinde acil çıkış kapısı
olarak pencerenin kullanılıyor olması. (4. katta yangın merdivenine çıkış pencereden sağlanıyor)
Yok
Orta
Mümkün
YÜKSEK
RİSK
1.1. Acil durumlarda çıkışlara kolayca ulaşabilmek için acil durum yönlendirmesi yapılmalıdır. Acil çıkış yönlendirme işaretleri yeşil zemin üzerinde
beyaz olarak Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliğine uygun sembollerle sağlanmalıdır. Acil durum yönlendirme işaretleri her noktadan görebilecek
şekilde ve yerden 200-240 cm yüksekliğe asılmalıdır. (acil çıkış kapıları, acil çıkışa giden koridor ve yollar işaretlenmelidir..) 1.2. Yangın tüpleri
herkesin görebileceği şekilde yerden 90 cm yükseğe asılmalı ve fosforlu etiketleme yapılarak konumu netleştirilmelidir. Her bir katta birer yangın
söndürücü bulunmalıdır. 4. kattan 5. kata geçişi sağlayan merdivenlere diğer yangın söndürücü yerleştirilmelidir. Yangın söndürücülerin üzerinde
bulunan poşetler olası yangın durumlarında tutuşmaması için kaldırılmalıdır. Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri (dolum kont vb.) düzenli olarak
yapılmalıdır. 1.3. İşyerinde bulunan yangın merdiveninde olası acil durumlarda kaçışı engellememek ve zorlaştırmamak için merdivenlerde bulunan
malzemeler (tüp, çöp torbaları vb.) kaldırılmalıdır. 1.4. İşyerinde yangın merdivenine çıkış olarak kullanılan pencerenin yerine acil çıkış kapısı yapılmalı
veya pencere önüne basamak konulmalıdır. Acil çıkışı kapıları önünde çıkışı engelleyecek hiç bir malzeme bulundurulmamalıdır.
2
Basınçlı Kaplarla
Çalışma
2.1. İşyerinde kullanılan kompresörün periyodik kontrollerinin yapılmamış olması. 2.2.
İşyerinde bulunan yedek gaz tüplerinin düşüp devrilmeye karşı önleminin alınmamış olmaması.
2.3. İşyerinde patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili dokümanların bulunmaması.
Yok
Orta
Mümkün
YÜKSEK
RİSK
2.1. Kompresörlerin yılda bir çalışma basıncının 1.5 katı ile basınç testlerinin ve bakımının yapılması gerekmektedir. 2.2. İşyerinde bulunan
yedek gaz tüplerinin düşüp devrilmeye karşı duvara sabitlenmelidir. Tüplerin ve kompresörün bulunduğu bölümler basınçlı kaplarla ile ilgili
uyarı ve ikaz işaretleri ile işaretlenmelidir. Tüplerin (oksijen tüpü) kullanım talimatları işyerinde bulunmalıdır. Tüplerin şalamalarının,
manometrelerinin uygunluğu sıksık kontrol edilmeli. Tüpler üzerine bakım, kontrol, dolum tarihi ve sorumlusu yazılmalıdır. 2.3. İşyerinde
patlayıcı, parlayıcı maddelerle ilgili doküman hazırlanmalı ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir.
1 Ay
3
Kimyasallar ile
Çalışma, Depolama
ve Muhafaza
3.1. İşyerinde kullanılan kimyasalların (akrilik vb.) MSDS'lerinin (malzeme güvenlik bilgi
formları) bulunmaması.
Yok
Orta
Mümkün
YÜKSEK
RİSK
3.1. İşyerinde kullanılan kimyasalların (akrilik vb.) tedarikçi firmadan MSDS'leri (malzeme güvenlik bilgi formları) temin edilmelidir.
Kullanılan kimyasallarla ilgili tanımlama, etiketleme ve saklama koşulları hakkında bir standart oluşturulmalıdır. Çalışanlar kullanılan
kimyasalların etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.
1 Ay
4
Elektrik Pano ve
Tesisatı / Elektrikle
Çalışma
4.1. İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat panosu)
koruma kapaklarının mevcut olmaması ve açıkta görünen kabloların bulunuyor olması. 4.2.
İşyerinde bulunan elektrik panosunda gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin olmaması ve panolarda
tanımla etiketlemenin yapılmamış olması. 4.3. İşyerinde bulunan elektrik panolarının önünde
yalıtkan paspas bulunmaması. 4.4. İşyerinde bulunan elektrik panolarının önünde yalıtkan
paspas bulunmaması. 4.5. İşyerindeki aydınlatma lambalarının bazılarında etanj (koruma kapağı)
bulunmaması.
Yok
Orta
Muhtemel
Değil
ORTA RİSK
4.1. İşyerinde bulunan elektrik panolarında (kompresörün bağlı olduğu pano ve 4. kat panosu) koruma kapakları yapılarak açıkta görünen
kablolar koruma içine alınmalıdır. 4.2. İşyerinde bulunan panolarda gerekli uyarı ikaz ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. (Elektrik panosu,
yetkiliden başkası müdahale edemez, ölüm tehlikesi vb.). Elektrik panosunun kapağı açık olmamalıdır. Elektrik panolarında herkes tarafından
okunabilecek şekilde tanımlama ve etiketleme yapılmalıdır. 4.3. İşyerinde bulunan elektrik panoları önüne elektrik çarpmalarına engel olmak
için yalıtkan paspas (lastik veya kauçuk) konulmalıdır. 4.5. İşyerinde bulunan aydınlatma lambalarında etanj (koruyucu kapak) bulunmalıdır
1 Ay
5
Makine/Ekipman
5.1. İşyerinde kullanılan makine ekipmanların bakımlarının yapıldığına dair dokümanların
bulunmaması. 5.2. İşyerinde kullanılan kesici delici aletlerin koruma kılıflarının bulunmaması
ve tezgah üzerine gelişigüzel bırakılıyor olması.
Yok
Orta
Muhtemel
Değil
ORTA RİSK
5.1. İşyerinde bulunan tüm makina ekipmanların bakımları düzenli olarak yapılmalı ve bakım dosyası oluşturularak bakımların yapıldığı
dokümanlar işyerinde saklanmalıdır. 5.2. . Kesici-delici aletler koruma kılıflarında muhafaza edilmeli ve tezgah üzerinde bir sonraki işlem için
bekletilmemelidir.
1 Ay
6
Kişisel Koruyucu
Donanım Kullanımı
6.1. İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılan maskenin yapılan iş için
uygun olmaması.
Yetersiz
Düşük
Mümkün
ORTA RİSK
6.1. Diş laboratuvarlarında FFP2 tipi toz maskeleri kullanılmalıdır. Kullanılan kişisel koruyucuların temizliğine dikkat edilmeli, kirli kişisel
koruyucular kullanılmamalıdır. Her çalışanın kendine özgü kişisel koruyucu donanımı (maske, eldiven, gözlük ve önlük) olmalıdır.
Kullanılan toz maskeleri işlem bittikten sonra kutularında saklanmalıdır.
1 Ay
7
Dış Hizmet Alımı
7.1. İşyerinde tadilat, onarım, bakım, boyama vb. işlemler için dışarıdan alınan hizmetler için
gerekli güvenlik önlemler alınmamış olması.
Yok
Düşük
Nadiren
DÜŞÜK
7.1. Dışarıdan alınan hizmetlerle ilgili hizmeti sağlayan kişi ve firmalarla ilgili işyerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin alınması
sağlanmalıdır. Konuyla ilgili temin edilen hizmet alım formunun kullanılması önerilmektedir.
2 Ay
1.İşyerinde kullanılan alçı tozlarının bulunduğu dolaplar ve döküm kovalarının temizliğine dikkat edilmelidir.
2.İşyerinde bulunan tüm makine ekipmanların gerekli bakım, onarım ve kontrolleri mevzuata uygun olarak düzenli olarak yapılmalıdır.
3.İşyeri temizlik ve düzenine özen gösterilmeli, gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır.
ÖNERİ
4.Isıl işlemler için kullanılan bek alevinin bağlantı hortumlarının düzenli kontrolü yapılmalıdır.
5. İşyerinde total (iskelet modelaj), tesfiye, döküm, alçı, kumlama, porselen, modelaj, mutfak ve ofis olarak kullanılan bölümler tanımlama etiketleme yapılarak işaretlenmelidir.
6.İşyerinde kullanılan kalıp alma malzemeleri işlem bittikten sonra çöpe atılmalıdır.
22
Download

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PLAN