Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
EK III – MALİ VE AKDİ ŞARTLAR
I. GİRİŞ
Bu ek, Sözleşmede belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri
altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar II.
Bölüm'de yer almaktadır.
Sözleşmenin II.16.2. Madde'sinde belirtilen birim katkılarının geçerli olduğu bütçe
kalemlerine uygulanabilecek oranlar III. Bölüm'de belirtilmektedir.
IV. Bölüm'de yararlanıcının karşılaşabileceği denetim türlerine ve ilgili destekleyici belgelere
değinilmektedir.
II. TAMAMLAYICI MALİ VE AKDİ ŞARTLAR
A. Faaliyetlerin uygunluğu
·
Yararlanıcılar, proje için hibe desteği alınan faaliyetlerin Erasmus+ Program
Rehberinde belirtilen kurallara uygun olmasını sağlar.
·
Erasmus+ Program Rehberinde ve bu ekte belirtilen kurallara uygun olmayan
faaliyetler, Merkez tarafından uygun olmayan faaliyet olarak nitelendirilecek ve ilgili
faaliyetlere tekabül eden hibe miktarlarının tamamı iade edilecektir. Geri ödeme,
uygun olmayan faaliyet olarak nitelendirilen faaliyetler için verilen hibelerle ilgili tüm
bütçe kalemlerini kapsar.
·
Program Rehberinde belirtilen hareketlilik faaliyetlerinin uygun asgari süresi, seyahat
süresi hariç faaliyetin devam ettiği asgari süredir.
B. Harcamaların Uygunluğu
1. Genel
·
Harcamalar yalnızca Merkez tarafından Ek II'de belirtilen şekilde fon sağlanan bütçe
kalemleri için göz önünde bulundurulur.
·
Bütçe aktarımları, Sözleşmenin I.3.2. Maddesi'nde belirlenen sınırlara uygun
olmalıdır. Hibe başvurusunda hibe talep edilmeyen veya Ek II doğrultusunda Merkez
tarafından hibe verilmeyen bir bütçe kalemine bütçe aktarımı yapılamaz. Tek istisna
"özel ihtiyaç desteği" bütçe kalemi için geçerlidir; hibe başvurusunda bu kaleme hibe
desteği istenmemiş olsa bile bütçe aktarımı yapılabilir.
1
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
2. Proje yönetimi ve uygulaması
·
Yararlanıcılar, hibe başvurusunda belirtildiği ve Sözleşmede Merkez tarafından
onaylandığı üzere, bu bütçe kaleminin karşılayacağı faaliyetleri gerçekleştirir ve
çıktıları üretir.
·
Yararlanıcılar, miktarın, her birinin iş yükü ile proje faaliyetlerine ve sonuçlarına
katkısına bağlı olarak kendi aralarında dağıtılması hususunda mutabakata varır.
·
Koordinatör, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçları Projenin tamamı adına rapor
eder.
3. Ulusötesi proje toplantıları
·
Koordinatör, ulusötesi proje toplantıları katılımcılarının sayısını Hareketlilik Aracını
kullanarak rapor eder. Her bir katılım için, katılımcının ismi ile başlangış noktası ve
toplantı yeri kaydedilecek, çevrim içi mesafe hesaplayıcısı kullanılarak mesafe bandı
belirlenecektir. Hareketlilik Aracı, hibe miktarını geçerli birim maliyete dayalı ve
otomatik olarak hesaplayacaktır.
·
Başlangıç noktasının Gönderen Kuruluşun bulunduğu, varış noktasının da Ev Sahibi
Kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılacaktır. Farklı bir başlangıç noktası ya da
varış noktasının rapor edilmesi halinde yararlanıcı, bu farklılığın sebebini Hareketlilik
Aracını kullanarak belirtir.
·
Yararlanıcılar her durumda ulusötesi proje toplantılarına katılan kişilerle resmi bir
bağlantısı olduğunu kanıtlayabilmelidir. Bu kişiler Proje üzerinde (profesyonel ya da
gönüllü olarak) çalışan personel ya da yararlanıcı kuruluşun öğrencileri olabilir.
·
Projenin, katılımcı kuruluşlar üzerindeki etkisini azami düzeye çıkarabilmek için,
ulusötesi proje toplantılarının yeri, hibe başvurusunda belirtilen ve Merkez tarafından
onaylanan, ilgili yararlanıcının yerleşik olduğu muhitte olmalıdır. Merkezin
onayladığı Ek I'de öngörülmediği sürece, bu kurala istisnalar yararlanıcı tarafından
gerekçelendirilmeli ve ilgili toplantıdan önce Merkez tarafından resmi olarak
onaylanmalıdır.
·
Yararlanıcının ülkesinde düzenlenen ulusötesi proje toplantılarına katılım,
faaliyetlerin en az iki farklı Program ülkesinin yararlanıcı kuruluşlarından gelen
katılımcıları içermesi ve yukarıda belirtilen çıkış ve varış noktalarının arasında mesafe
bandı hesaplayıcısına göre en az 100 kilometre bulunması durumunda, bu bütçe
kalemine uygundur.
2
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
4. Fikri çıktılar
·
Yararlanıcılar, hibe başvurusunda teklif edilen ve Sözleşmede Merkez tarafından
onaylanan fikri çıktıları geliştirirler.
·
Koordinatör, gerçekleştirilen faaliyetleri ve ortaya çıkan sonuçları Projenin tamamı
adına Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder. Koordinatör, bir bütün olarak
Projenin sonuçlarına dair belgeleri sunar. Bu belgeler, en geç nihai rapor aşamasında
Yaygınlaştırma Platformuna yüklenir.
·
Koordinatör, fikri çıktıların oluşturulması üzerinde doğrudan çalışan her bir kişi için
tutulan mesai cetvelini temel alarak, personel kategorisi başına iş günü sayısını
Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder. Hareketlilik Aracı, hibe miktarını ilgili
ülkedeki personel kategorilerinin her biri için geçerli birim maliyet oranlarına dayalı
ve otomatik olarak hesaplar.
·
Kişilerin fikri çıktıların oluşturulması üzerinde çalışan "personel" olarak kabul
edilebilmeleri için, profesyonel ya da gönüllü olarak eğitim, öğretim ya da gençler
arasında yaygın öğrenme ile ilgileniyor olmaları gerekmektedir; bu kişiler profesör,
öğretmen, eğitimci, okul yöneticileri, gençlik çalışanı ya da idari personel olabilir.
Yararlanıcılar, her durumda, Proje üzerinde profesyonel ya da gönüllü olarak çalışan
ilgili personelle olan resmi bağlantısını belgeleyebilmelidir.
Önemli Not: Yararlanıcı için hizmet sözleşmesi üzerinden çalışan personel, (örneğin
tercüman, internet sitesi tasarımcısı, vb.) ilgili kuruluşun personeli olarak kabul
edilmez. Bu personelin çalıştığı saatler "fikri çıktılar" kalemi altındaki taleplerde yer
alamaz, ancak aşağıdaki ilgili bölümde belirtilen şartlar altında "istisnai masraflar"
olarak kabul edilebilir.
·
Her bir çalışanın personel kategorisi, bu ekin III. Bölümü'ndeki dört kategoriden biri
olmalıdır. Gönüllülük esasına göre çalışan personel için geçerli kategori, kişinin
mesleki profiliyle ilgili kategori değil, kişinin fikri çıktıların oluşturulmasındaki
işleviyle ilgili kategoridir.
·
"Yönetici" ve "idari personel" personel kategorileri, yalnızca başvuruda belirtilmiş ve
Ek II'de belirtilen şekilde Merkez tarafından onaylanmışsa kullanılabilir.
5. Çoğaltıcı etkinlikler
·
Çoğaltıcı etkinlikleri düzenleyen kurum/kuruluş yalnızca Sözleşmenin II. Eki'nde
belirtildiği şekilde Merkeze başvurmuş ve onay almışsa uygun olarak kabul
edilecektir.
3
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
·
Yararlanıcıların Merkeze yapılan başvuruda yer alan ve onaylanan fikri çıktıları
geliştirmemesi halinde, ilgili çoğaltıcı etkinlikler de hibe desteği için uygun sayılmaz.
Eğer Merkez birden fazla fikri çıktının geliştirilmesi için destek vermiş ancak
projenin sonunda bu çıktıların sadece bir kısmı gerçekleştirilmişse, Merkez ilgili
çoğaltıcı etkinliğin her birinin hibe desteği için ne derece uygun olduğuna karar
verecektir.
·
Hibe miktarının belirlenmesinde esas alınan kişi sayısına, yalnızca yararlanıcılar
haricindeki kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılar dâhil edilebilir.
·
Çoğaltıcı etkinlikler, yalnızca yararlanıcının yerleşik olduğu Program Ülkelerinde
gerçekleştirilebilir.
6. Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri
·
Koordinatör, tüm ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerini Hareketlilik
Aracını kullanarak kaydeder. Eğer gerekirse yararlanıcı, yurtdışındaki faaliyetin ilk
gününden hemen önceki ve son gününden hemen sonraki birer günü seyahat için
ekleyebilir; bireysel destek hesaplanırken bu ek seyahat günleri göz önünde
bulundurulacaktır.
·
Seyahat gerçekleştirilmemişse, koordinatör bu durumu her bir katılımcı için usulüne
uygun olarak Hareketlilik Aracı üzerinden rapor eder. Geçerli mesafe bandının
belirlenmesi için, koordinatör, Komisyonun http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm adresindeki çevrim içi mesafe hesaplayıcısını kullanır.
Çıkış noktasının Gönderen Kuruluşun bulunduğu, varış noktasının da Ev Sahibi
Kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılacaktır. Farklı bir çıkış veya varış noktası
bildirilmesi halinde, koordinatör, bu farklılığın sebebini Hareketlilik Aracını
kullanarak belirtir.
·
Koordinatör, yurtdışında 2 aydan uzun sürecek bir öğrenme, öğretme ya da eğitim
faaliyetine katılacak her bir katılımcının dil desteği için sağlanan hibe desteği ile dil
hazırlığı yapıp yapmadığını rapor eder.
·
Hareketlilik Aracı, seyahat, bireysel destek ve dil desteği için ayrılacak hibe miktarını
geçerli birim maliyet oranlarına dayalı olarak hesaplayacaktır.
·
Öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine iştirak eden katılımcılar, katıldıkları
faaliyetleri çevrim içi bir anket aracılığıyla rapor eder ve yurtdışında geçirdikleri
faaliyet dönemine ilişkin hem gerçeklere dayanan bilgiler ve değerlendirmelerini hem
de, hazırlık süreci ve sonrasındaki takip süreci ile ilgili geri bildirimlerini belirtirler.
Ancak, okul eğitimine devam eden öğrencilerin katılacağı 2 aydan kısa faaliyetler için
bu tür bir geri bildirim şart değildir.
4
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
·
Uygun ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
o Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün ila 2 ay) sanal hareketlilik ile
birleştiren karma hareketlilik;
o Okul öğrencilerinden oluşan grupların kısa dönemli değişimi (5 gün ila 2 ay);
o Okul öğrencilerinin uzun dönemli eğitim hareketliliği (2 ila 12 ay);
o Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay);
o Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ila 2 ay).
·
Ulusötesi eğitim, öğretme ya da öğrenme faaliyetleri, yararlanıcıların bulunduğu
ülkelerde gerçekleşmelidir. Ancak, Ortak Ülkelerden veya Ortak Ülkelere öğrenici
faaliyetleri ile uzun dönem personel veya gençlik çalışanı faaliyetleri uygun
faaliyetler değildir.
·
Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri kendi ülkelerinde düzenlenen
katılımcıların bu faaliyetlere katılımı, faaliyetlerin en az iki farklı Program ülkesinin
yararlanıcı kuruluşlarından gelen katılımcıları içermesi ve yukarıda belirtilen çıkış ve
varış noktalarının arasında mesafe bandı hesaplayıcısına göre en az 100 kilometre
bulunması durumunda, bu bütçe kalemine uygundur.
·
Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri için destek almaya uygun
katılımcılar, yararlanıcı kurum/kuruluşla aşağıdaki şekillerde doğrudan bir bağlantısı
olan kişilerdir:
o Katılımcı yükseköğretim kurumlarında kaydı bulunan ve doktora seviyesine
kadar denkliği kabul edilen bir diploma ya da üçüncü seviyede bir yeterlilik
programını tamamlayacak olan (Yoğun Eğitim Programları ve karma
hareketlilik faaliyetlerinde bulunan) öğrenciler;
o Çıraklar, ME öğrencileri, yetişkin öğreniciler ve karma hareketliliğe katılan
gençler;
o Okul personeli tarafından refakat edilen herhangi yaştaki öğrenciler (kısa
dönem öğrenci grupları değişim programları için);
o Stratejik Ortaklığa katılan bir okulda tam zamanlı olarak eğitim gören 14
yaşında veya 14 yaşından büyük öğrenciler (Okul öğrencilerinin uzun dönemli
eğitim hareketliliği için);
o Bir katılımcı kurum/kuruluşta çalışan öğretim görevlileri, öğretmenler,
eğiticiler ile eğitim personeli ve idari personel, gençlik çalışanları.
5
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
·
Yararlanıcılar her durumda, Projeye ister personel (profesyonel ya da gönüllü olarak)
isterse öğrenici olarak katılmış olsunlar, ulusötesi eğitim, öğretme veya öğrenme
faaliyetlerine katılan kişilerle resmi bir bağlantıları olduğunu kanıtlar.
7. Özel ihtiyaç desteği
·
Koordinatör, özel ihtiyaçları olan katılımcılar için ek özel ihtiyaç hibe desteği
kullanılıp kullanılmadığını Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder. Bu durumda
koordinatör, ek harcamaların türünü ve gerçekleşen ilgili ek masrafların miktarını
Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder.
·
Özel ihtiyaç desteğinin kullanımı, Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim
faaliyetlerine katılan ve özel ihtiyaçları olan katılımcıların desteklenmesiyle sınırlı
olmayıp, onaylanan tüm Proje faaliyetlerindeki özel ihtiyaçlara sahip katılımcılar için
de geçerlidir.
8. İstisnai Masraflar
·
İstisnai masraflar yalnızca Sözleşmenin II.16.4. maddesinde belirtilen masrafları
karşılamak için kullanılabilir.
·
İstisnai masraflar için hibe desteği, Sözleşmenin öngörmesi halinde sadece mal ve
hizmetlerin taşeronluk usulü ile sağlanması durumunda veya ekipman ve diğer
varlıkların alımında ortaya çıkan amortisman maliyetini karşılamak ve finansal
teminat sağlamak için kullanılabilir. Taşeronluk hizmetleri, uygun bir biçimde
gerekçelendirilmiş sebeplerden ötürü yararlanıcı tarafından sağlanamayan hizmetlerle
sınırlıdır. Ekipman, ofis ekipmanını (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon
cihazı, vs.) ya da yararlanıcıların rutin faaliyetleri için kullandıkları ekipmanı (örneğin
ders programının bir parçası olan bilgisayar dersleri için ya da eğitim amaçlı olarak
kullanılacak ekipmanlar) kapsayamaz.
·
Koordinatör, istisnai masraflar için harcama türlerini ve gerçekleşen masrafları
Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder.
·
Aynı türden maliyetler, hem birim maliyetlere dayalı hibe kalemleri, hem de ortaya
çıkan gerçek maliyetlere dayalı hibe kalemleri altında talep edilemez.
·
Ekipmanın satın alınması ya da kiralanması durumunda, ekipmanın yalnızca proje
için kullanıldığı zaman dilimine karşılık gelen miktar talep edilebilir. Ekipman ya da
diğer varlıkların (yeni ya da ikinci el) amortismanından doğan masraflar, varlığın
II.9. Madde'ye uygun olarak satın alınmış ve uluslararası muhasebe standartları ile
6
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
yararlanıcının normal muhasebe uygulamalarına göre gider gösterilmiş olması
şartıyla, yararlanıcının hesap özetlerinde belirtilen maliyetlere göre hesaplanır.
·
Koordinatör, nihai rapor aşamasında istisnai masraflar için tüm destekleyici nitelikteki
belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
C. Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi
·
Merkez, projenin yetersiz, kısmi ya da geç uygulanıp uygulanmadığına aşağıdakilere
dayalı olarak karar verecektir:
o Koordinatör tarafından sunulan nihai rapor;
o Projenin ürettiği ürün ve çıktılar;
o Eğer varsa ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine katılan
bireylerin raporları.
·
Merkez, herhangi başka bir ilgili kaynaktan alınan ve Projenin sözleşme hükümlerine
uygun olarak uygulanmadığını kanıtlayan bilgileri de göz önünde bulundurabilir.
Diğer bilgi kaynakları Merkezin gerçekleştirdiği izleme ziyaretlerini, ayrıntılı
kontrolleri ya da yerinde denetimleri içerebilir.
·
Nihai rapor, kalite kriterlerine göre değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden
puanlandırılacaktır. Nihai raporun aldığı puan 50'nin altındaysa Merkez raporlanan
tüm faaliyetler uygun ve fiilen yerine getirilmiş olsa bile yetersiz, kısmi ya da geç
uygulama sebebiyle nihai hibe miktarında kesinti uygulayacaktır.
·
Nihai rapor, ürünler ve çıktılar, Merkez tarafından eğer mevcutsa hareketlilik
katılımcılarının raporlarıyla birlikte ve aşağıdaki hususlara odaklanan bir dizi ortak
kalite kriteri kullanılarak değerlendirilecektir:
o Projenin, onaylanan hibe
gerçekleştirilme derecesi
sözleşmesinin
içeriğine
uygun
olarak
o Gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesi
o Üretilen ürün ve çıktıların kalitesi
o Öğrenme çıktıları ve katılımcılar üzerindeki etkisi
o Katılımcı kurum/kuruluşlar üzerindeki etkisi
o Öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri için: Hareketliliği destekleyen pratik
düzenlemelerin hazırlık, takip ve hareketlilik faaliyeti süresince katılımcılara
7
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
verilen destek bağlamında kalitesi; katılımcıların öğrenme çıktılarının
tanınması/onaylanması için yapılan düzenlemelerin kalitesi
o Gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi ve kapsamı
o Projenin yararlanıcılar dışındaki birey ve kurum/kuruluşlar üzerindeki daha
geniş potansiyel etkisi
·
Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda uygun bulunan harcamaların toplam
nihai miktarına aşağıdaki oranlarda hibe kesintisi uygulanacaktır:
o Nihai raporun puanı 41 ile 50 (ikisi de dâhil) arasındaysa %25;
o Nihai raporun puanı 26 ile 40 (ikisi de dâhil) arasındaysa %50;
o Nihai raporun puanı 0 ile 25 (ikisi de dâhil) arasındaysa %75.
8
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
III. BİRİM MALİYETLERE KATKI İÇİN UYGULANAN ORANLAR
1. Proje yönetimi ve uygulaması
Koordinatör kuruluşun faaliyetlerine destek:
Aylık 500 Avro
Diğer katılımcı kurum/kuruluşların faaliyetlerine
destek:
Katılımcı kurum/kuruluş başına aylık 250 Avro
10 veya daha fazla yararlanıcı olması halinde azami
miktar:
Projenin bütünü için aylık 2750 Avro
2. Ulusötesi Proje Toplantıları
100 ile 1.999 KM arası seyahat mesafeleri için:
Katılımcı ve toplantı başına 575 Avro
2.000 KM'den fazla seyahat mesafeleri için:
Katılımcı ve toplantı başına 760 Avro
Azami miktar:
Projenin bütünü için yıllık 23 000 Avro
Önemli Not: "Seyahat mesafesi" başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki mesafeyi
temsil etmektedir.
9
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
3. Fikri çıktılar
Program Ülkeleri
Öğretmen/
Eğitimci/
İdari
Araştırmacı Tekni
Yönetici
perso
/
syen
nel
Gençlik
çalışanı
Avro bazında günlük miktar
Danimarka, İrlanda,
Lüksemburg, Hollanda,
Avusturya, İsveç, Lihtenştayn,
Norveç
294
241
190
157
Belçika, Almanya, Fransa,
İtalya, Finlandiya, Birleşik
Krallık (İngiltere), İzlanda
280
214
162
131
Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan, İspanya, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta,
Portekiz, Slovenya
164
137
102
78
Bulgaristan, Estonya,
Hırvatistan, Letonya,
Litvanya, Macaristan,
Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya, Türkiye
88
74
55
39
Ortak Ülkeler
Avustralya, Kanada, Kuveyt, Makao,
Monako, Katar, San Marino, İsviçre,
Amerika Birleşik Devletleri
Andorra, Brunei, Japonya, Yeni Zelanda,
Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Vatikan
Şehir Devleti
Öğretmen/
Eğitimci/Ara
Yöne
Tekni
İdari
ştırmacı/
tici
syen personel
Gençlik
çalışanı
Avro bazında günlük miktar
294
241
190
157
280
214
162
131
10
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Ortak Ülkeler
Bahamalar, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Hong
Kong, İsrail, Kore (Cumhuriyeti), Umman,
Suudi Arabistan, Tayvan
Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola,
Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan,
Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Şili,
Beyaz Rusya, Belize, Benin, Bhutan, Bolivya,
Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina
Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Yeşil
Burun Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Çad, Çin, Kolombiya, Komoros, Kongo
(Brazzaville), Kongo (Kinşasa), Cook
Adaları, Kosta Rika, Küba, Cibuti,
Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu
Timor, Ekvador, Mısır, El Salvador, Eritre,
Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambia, Gürcistan,
Gana,
Granada,
Guatemala,
Gine
(Cumhuriyeti), Gine-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Hindistan, Endonezya, İran, Irak,
Fildişi Sahili, Jamaika, Ürdün, Kazakistan,
Kenya, Kiribati, Kore (DHC), Kosova,
Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesoto, Liberya,
Libya, Madagaskar, Malavi, Malezya,
Maldivler,
Mali,
Marshall
Adaları,
Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya,
Moldovya, Moğolistan, Karadağ, Fas,
Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru,
Nepal, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue,
Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua
Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Rusya
Federasyonu, Ruanda, Samoa, Sao Tome ve
Principe, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra
Leone, Solomon Adaları, Somali, Güney
Afrika, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent ve
Grenadinler, St. Kitts ve Nevis, Sudan,
Surinam, Svaziland, Suriye, Tacikistan,
Tanzanya, Tayland, Togo, Tonga, Trinidad ve
Tobago, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukrayna, Uruguay, Özbekistan,
Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen,
Zambia, Zimbabve
4. Çoğaltıcı etkinlikler
Öğretmen/
Eğitimci/Ara
Yöne
Tekni
İdari
ştırmacı/
tici
syen personel
Gençlik
çalışanı
Avro bazında günlük miktar
164
137
102
78
88
74
55
39
11
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Yerel katılımcı başına 100 Avro
(yani etkinliğin yapıldığı ülkeden gelen katılımcılar)
Uluslararası katılımcı başına 200 Avro (yani diğer ülkelerden
gelen katılımcılar)
Projenin bütünü için en fazla 30 000 Avro
5. Ulusötesi eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri
5.a. Seyahat
100 ile 1.999 KM arası seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 275 Avro
2.000 KM'den fazla seyahat mesafeleri için:
Katılımcı başına 360 Avro
Önemli Not: "seyahat mesafesi" başlangıç noktası ile varış noktası arasındaki mesafeyi,
"miktar" ise varış noktasına gidiş ve dönüş için yapılacak toplam katkıyı ifade etmektedir.
12
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
5.b. Bireysel Destek
Kısa dönemli faaliyetler
faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük100 Avro
+
faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadar: katılımcı başına
günlük 70 Avro
Kısa dönemli ortak
personel eğitimi
etkinlikleri
Öğreniciler için kısa
dönemli
faaliyetin 14.gününe kadar:katılımcı başına günlük 55 Avro
+
faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadar: katılımcı başına
günlük 40 Avro
faaliyetler
(karma hareketlilik, okul
öğrencilerinin kısa dönem
hareketliliği, yoğun
programlar)
Uzun dönemli faaliyetler
faaliyetin 14. gününe kadar: katılımcı başına günlük B1.5
Uzun dönemli öğretme ya
da eğitim
görevlendirmeleri
+
faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadar: katılımcı başına
günlük B1.6
+
Gençlik çalışanlarının uzun
faaliyetin 61. gününden 12 aya kadar: katılımcı başına günlük
dönemli hareketliliği
B1.7
Okul öğrencilerinin uzun
dönemli hareketliliği
Ev sahibi ülke
Katılımcı başına aylık B1.8
Uzun dönemli öğretme veya eğitim
görevlendirmeleri - gençlik çalışanlarının
hareketliliği
Avro bazında günlük
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
B1.5
105
105
105
120
B1.6
74
74
74
84
B1.7
53
53
53
60
Okul
öğrencilerinin
uzun dönemli
faaliyetleri
Avro bazında
aylık
B1.8
110
70
90
145
13
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Ev sahibi ülke
Uzun dönemli öğretme veya eğitim
görevlendirmeleri - gençlik çalışanlarının
hareketliliği
90
75
120
105
90
105
75
105
63
53
84
74
63
74
53
74
45
38
60
53
45
53
38
53
Avro bazında
aylık
110
85
125
100
105
115
90
115
105
74
53
110
90
75
105
105
90
120
105
105
90
105
75
90
105
120
63
53
74
74
63
84
74
74
63
74
53
63
74
84
45
38
53
53
45
60
53
53
45
53
38
45
53
60
80
80
110
90
110
110
115
85
100
60
85
95
125
115
120
84
60
140
90
105
105
105
105
63
74
74
74
74
45
53
53
53
53
60
135
120
135
80
Avro bazında günlük
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
Hırvatistan
İtalya
Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
Birleşik Krallık
(İngiltere)
Makedonya
İzlanda
Lihtenştayn
Norveç
Türkiye
Okul
öğrencilerinin
uzun dönemli
faaliyetleri
5.c. Dil Desteği
14
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Katılımcı başına 150 Avro (Yalnızca yukarıda 5.b Bireysel Destek bölümünde belirtilen uzun
dönemli faaliyetler için uygulanır).
IV. DESTEKLEYİCİ BELGELERİN SAĞLANMASI
Madde II.20 uyarınca, yararlanıcılar, Sözleşmeyle ilgili olarak kontrollere ve denetimlere tabi
olabilirler. Kontrol ve denetimlerin amacı, yararlanıcıların almaya hak kazanacakları nihai
hibe miktarını belirlemek amacıyla, yararlanıcıların hibeyi Sözleşmede belirlenen kurallara
göre yönetip yönetmediğini doğrulamaktır. Bu doğrultuda yararlanıcılar, aşağıdaki kontrol
türlerine tabi tutulabilir:
·
Nihai rapor kontrolü: Yararlanıcının almaya hak kazandığı nihai hibe miktarını
belirlemek için nihai raporlama aşamasında Merkezde Merkez tarafından yapılan
inceleme. Bu inceleme her durumda yapılacaktır.
·
Ayrıntılı kontrol: Eğer Sözleşme, Avrupa Komisyonu tarafından yapılması zorunlu
tutulan, Merkezin ayrıntılı kontrol örneklemine dahilse, veya Merkez risk
değerlendirmesi sonucunda Sözleşmeyi yapılması hedeflenen ayrıntılı kontrole dahil
etmişse, genellikle nihai rapor aşamasında ya da sonrasında olmak üzere Merkezde
destekleyici belgeler üzerine yapılan derinlemesine inceleme.
·
Yerinde denetim: Yararlanıcıların tesislerinde ya da Projenin uygulandığı herhangi bir
tesiste gerçekleştirilen inceleme. Eğer sözleşme, Avrupa Komisyonu tarafından
yapılması zorunlu tutulan, Merkezin yerinde denetim örneklemine dahilse, veya
Merkez risk değerlendirmesi sonucunda Sözleşmeyi yapılması hedeflenen yerinde
denetime dahil etmişse, yararlanıcılar yerinde denetime tabi olabilir. Üç çeşit yerinde
denetim gerçekleştirilebilir:
o Eylem sırasında yerinde
gerçekleştirilen denetimdir
denetim:
Projenin
uygulanması
sırasında
o Eylem sonrası yerinde denetim: Projenin bitiminde, genellikle nihai rapor
kontrolünden sonra gerçekleştirilen denetimdir;
o Sistem denetimi: Okul Eğitimi için uygulanmaz.
Aşağıdaki tablo, farklı denetim türlerinde her bir bütçe kalemine verilecek Merkez onayının
konusunu belirtmektedir. Yararlanıcı, Merkezin aşağıdaki tabloda bulunanlardan başka bir
denetim türü için belirlediği herhangi bir denetim biçimini, destekleyici belgeleri veya
kanıtları talep edebileceğini unutmamalıdır.
Denetimlerle ilgili olarak, koordinatör, diğer yararlanıcılardan alınan destekleyici belgeler de
dâhil olmak üzere, destekleyici belgelerin orijinal nüshalarını sunar. Eğer yararlanıcılar nihai
rapor ya da ayrıntılı kontroller için belgelerin orijinal nüshasını göndermeye yetkili
15
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
değillerse, yerine suretlerini gönderebilirler. Merkez, destekleyici belgelerin orijinal
nüshalarını inceleme sonrasında koordinatöre iade eder.
Bütçe kalemi
Nihai rapor
kontrolü
Ayrıntılı
kontrol
Eylem sırasında
yerinde denetim
Eylem
sonrasında
yerinde denetim
Proje
yönetimi ve
uygulaması
Nihai rapor
Nihai rapor
Nihai rapor
Yaygınlaştırma
Platformuna
yüklenmiş
olan Proje
Sonuçları
Madde
II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Nihai rapor
Ulusötesi
Proje
Toplantıları
Fikri çıktılar
Madde
II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Nihai rapor
Nihai rapor
Yaygınlaştırma
Platformuna
yüklenmiş
olan Proje
Sonuçları
Madde
II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
16
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Bütçe kalemi
Nihai rapor
kontrolü
Ayrıntılı
kontrol
Eylem sırasında
yerinde denetim
Eylem
sonrasında
yerinde denetim
kaydı
Çoğaltıcı
etkinlikler
Ulusötesi
öğrenme,
öğretme ve
eğitim
faaliyetleri
Özel ihtiyaç
desteği
Nihai rapor
Nihai rapor
Madde
II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Nihai rapor
Nihai rapor
Madde
II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Nihai rapor
Nihai rapor
Madde
II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Madde II.16.2'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
Faaliyetin ve
katılımcıların
gerçekliği ve
uygunluğu
Nihai rapor
Madde II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
17
Erasmus+ Birden FazlaYararlanıcısı Olan Proje için Hibe Sözleşmesi
17/10/2014 Versiyonu
Bütçe kalemi
Nihai rapor
kontrolü
Ayrıntılı
kontrol
Eylem sırasında
yerinde denetim
Eylem
sonrasında
yerinde denetim
İstisnai
Masraflar
Nihai rapor
Nihai rapor
Nihai rapor
Madde
II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Madde
II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Faaliyetin
gerçekliği ve
uygunluğu
Madde II.16.4'de
belirtilen
destekleyici
belgeler
Proje
harcamalarının
yararlanıcının
hesaplarındaki
kaydı
18
Download

EK III – MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ Bu ek, Sözleşmede