PRUVA e-defter/400
e-Defter;
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi başkanlığı(GIB)
www.edefter.gov.tr web sitesinde duyurulan formatta (XBRL – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve standartlara uygun
olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, kaydedilmesi, mühürlenmesi (değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının
doğruluğunun garanti altına alınması) zaman damgası ile GIB’na gönderilerek onaylanması, onay mührünün kaydedilmesi,
gerektiğinde ve istenildiğinde defterlerin doğruluğunun kontrol edilerek açılmasını, okunmasını içeren belirleyici yasalara,
tebliğlere ve iş akışlarına uygun yazılımların bütünüdür..
Yasal dayanaklar
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
• 1 ve 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği
• 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
• 67 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Kimler e-defter tutmak zorundadır
Yasal dayanaklar bölümünde belirtilen kanun ve tebliğler ilee-defter kapsamına giren mükellefler tanımlanmıştır.
e-Defter geçiş süreci
Elektronik ortamda defter tutmak için hesap dönemi içinde izin alınması halinde, izni takip eden ilk aydan itibaren e-defter
tutulması zorunludur. Hesap dönemi içindeki geçişlerde ilk ay için oluşturulacak e-defterlerde, ilgili hesap döneminin
başından itibaren içinde bulunulan döneme kadar olan tüm kayıtlar için e-defterler oluşturulacaktır. e-Defter tutmaya
başlanılan tarih itibariyle kağıt ortamındaki defterlerin kapanış tasdiki yaptırılacaktır. (1 No.lu Elektronik Defter Tebliği.
3.3.4)
e-Defter uygulamasına geçtikten sonra hem kağıt ortamda, hem de e-defter oluşturmak ve bunların bir arada tutulması
mümkün değildir
e-Defter açılış ve kapanışları
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin elektronik defter beratı da
kapanış onayını ifade eder. e-Defter uygulaması ile Noter onayı ortadan kalkmaktadır.
e-Defter olarak düzenlenecek defterler
• Yevmiye Defteri
• Defter-i Kebir (Büyük Defter)
Yazılımın ayırt edici özellikleri
• Uygulama İsmi : PRUVA e-defter/400
• Uygulama sürümü: 1.0
• Uygulama Sürüm Tarihi: 29.12.2014
Yazılımın geliştirme araçları
• ILE RPG,
• C#
İşletim sistemi
• OS/400 V4R5 ve üstü
• Microsoft Windows 7 ve üstü
GOSB Kemal Nehrozoğlu Caddesi GOSB Teknopark High Tech Binası Kat:3-B1 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 751 34 24 Faks: 0262 751 34 22 www.yon.com.tr
1
e-Defter Uygulamasının Teknik Mimarisi
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter
format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir.
Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul
edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması
aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir. Konu ile iligili detaylı açıklamalar e-Defter Paket dosyası içerisinde bulunan
e-Defter Teknik Kılavuz dokümanında açıklanmıştır.
a.
E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
b.
Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
c.
Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının
aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli
sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
d.
Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
e.
Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
f.
Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
g.
Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
h.
Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin
erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda
muhafaza edilecektir.)
GOSB Kemal Nehrozoğlu Caddesi GOSB Teknopark High Tech Binası Kat:3-B1 GEBZE/KOCAELİ
Tel: 0262 751 34 24 Faks: 0262 751 34 22 www.yon.com.tr
2
Download

PRUVA e-defter/400