Obsah I Content
2
Správa o aktivitách a cieľoch
Activity and Target Report
4
Príhovor predsedu predstavenstva
5
Address of the Chairman of the Board
7
Charakteristika spoločnosti
7
Characteristics of the Company
8
Identifikačné údaje
9
Identification Data
13
Organizačná štruktúra
13
Organizational Structure
15
Naše miesto na trhu
15
Our Market Position
17
Hodnotenie spoločnosti
17
Company Rating
19
Služby poskytované zákazníkom
19
Services Provided to Clients
31
Stratégia spoločnosti
31
Company Strategy
33
Bezpečnosť, kvalita a ochrana prírody
33
Safety, Quality and Environmental Protection
34
Prehľad ekonomických ukazovateľov za rok 2013
34
Overview of Economic Indicators for the Year 2013
37
Výhľad na rok 2014
37
Prospects for the Year 2014
38
Finančná správa
38
Financial Report
3
Príhovor predsedu pred
dstavenstva
Príhovor I Address
Vážení zákazníci,
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Towercom, a.s. v predchádzajúcom roku naštartovala viacero
aktivít zameraných na rozšírenie portfólia nových digitálnych služieb
a expanziu do maloobchodného segmentu. Novinkou v našom portfóliu
služieb je optická prístupová infraštruktúra na báze FTTH, ktorá svojimi
parametrami umožňuje koncovým užívateľom v jej dosahu používanie
digitálnych obsahových služieb najvyššieho štandardu. V neposlednom
rade bola v uplynulom roku spustená úplne nová terestriálna platforma
pre platenú televíziu, ktorej ponuka podľa môjho názoru zatraktívnila
a vyvážila súčasnú ponuku terestriálneho vysielania.
Zároveň boli realizované aktivity na budúce posilnenie znalosti nových
obchodných značiek a produktov. I v tejto oblasti sme sa zamerali
na zefektívnenie procesov a ich prispôsobenie potrebám marketingovej
komunikácie zameranej na maloobchodný segment a verím, že aktivity
realizované v roku 2013 príjemne spestria existujúcim i potenciálnym
používateľom našich služieb možnosti slobody výberu a používania našich
produktov.
Samozrejmosťou je pre nás v Towercome aj permanentné zlepšovanie
poskytovania existujúcich digitálnych služieb. Takým je napríklad
rozširovanie siete vysielačov verejnoprávneho a druhého terestriálneho
multiplexu, kde náš pôvodný licenčný záväzok pokrytia obyvateľstva
chceme navýšiť v prospech zjednodušenia prístupu obyvateľstva k
terestriálnemu digitálnemu vysielaniu.
Dôkazom neustáleho zlepšovania našich interných procesov, je aj úspešné
recertifikovanie Integrovaného manažérskeho systému našej spoločnosti.
Počas piatich rokov fungovania môžem konštatovať, že systém manaž-
4
mentu kvality, bezpečnosti a životného prostredia je integrálnou a živou
súčasťou riadenia procesov v našej spoločnosti.
Verím, že aj napriek turbulentnému vývoju ekonomiky v poslednom
období naša spoločnosť opätovne potvrdí svoje tradičné postavenie
technologického lídra a bude aj pre vás spoľahlivým partnerom pri
realizácii inovatívnych telekomunikačných riešení a technológii.
Ing. Roman Fischer
predseda predstavenstva
Towercom, a.s.
Addresss of the Chairman
hairman of the
eB
Board
Dear customers
and business partners,
Last year, Towercom, a.s., launched several activities aimed to enhance
the portfolio of new digital services and expansion into the retail
segment. New in our service portfolio is FTTH optical access
infrastructure, which allows end-users use digital content services
at the highest standard. Also in the year 2013 a completely new
terrestrial platform was launched. In my opinion, this new platform
brought more atrractiveness and balance to the actual terrestrial TV
offer. At the same time new activities were made for the future
reinforcement of brand and products awareness.
Also in this area we focused on streamlining processes and adapting
them for the needs of marketing communication focused on the retail
segment. I believe these activities will complement the possibilities
for the offer and usage of our service for both existing and potential
users.
For us, in Towercom, the permanent improvement of existing digital
services is our natural element. One of the examples is the expansion
of the transmitters network (both the second and the third multiplex),
where we would like to increase our original licensing liability coverage
in favor of the population access to digital terrestrial broadcasting.
The continuous improvement of our internal processes is also evident
in successful recertification of our Integrated Management System.
In five years of viability of the company, I can declare that the quality
management system, safety and environmental environment is an
integral part of the management process in our company.
I believe that despite the economic turbulence of the last period our
company reaffirms its traditional position as a technological leader
and will be your reliable partner in implementation of innovative
telecommunication solutions and technology.
Ing. Roman Fischer
Chairman of the Board
Towercom, a.s.
5
Charakteristika I Characteristics
6
Charakteristika spoločnosti
Towercom, a.s. je obchodná spoločnosť zameraná predovšetkým
na poskytovanie služieb terestriálneho a satelitného televízneho
a rozhlasového vysielania na celom území Slovenskej republiky
a nadväzuje tak na viac než 60-ročnú históriu poskytovania
vysielacích služieb svojich predchodcov. Rozšírením ponuky vysielacích služieb, služby distribúcie modulačných signálov, mobilných prenosov, poradenstva, konzultačnej činnosti a frekvenčného plánovania pre oblasť vysielania.
Towercom, a.s. je tiež vlastníkom rozsiahlej vežovej infraštruktúry
na území celého Slovenska a ponúka služby ich prenájmu,
projekcie, výstavby, technologickej i netechnologickej údržby
zariadení zákazníkov.
Spoločnosť Towercom, a.s. poskytuje aj služby prenosu dát a prenájmu dátových okruhov i služby dátového centra.
Dôležitým prírastkom v produktovom portfóliu je prenájom optickej prístupovej siete – FTTH v Bratislave.
Characteristics of the Company
Towercom, a.s. is a business company focused mainly on the
provision of terrestrial and satellite television and radio broadcasting services throughout the whole territory of the Slovak
Republic. Towercom, a.s. is the successor of Rádiokomunikácie,
o.z., company and has over a 60-year-long history of the
provision of broadcasting services behind it. In addition to
the broadcasting services, the company also provides services
including distribution of modulation signals, mobile relays,
consulting services and frequency planning for the field of
broadcasting. Towercom, a.s. also owns extensive transmission
mast infrastructure in the territory of the whole of Slovakia and
offers its leasing, projection, building and both technological
and non-technological maintenance services for the devices of
clients.
In addition to the above, Towercom, a.s. offers data transfer
and the leasing of data circuits services and also for data
centre services. Rent of the FTTH optical fiber access network
in Bratislava belongs to the importantedu offer of Towercom.
52,26
2010
52,70
49,67
49,49
2011
2012
2013
Tržby (v mil. EUR) I Net Sales (in mil. EUR)
7
Identifi
fikačné údaj
údaje
je
Identifikačné údaje I Identification Data
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodnom registri:
Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
36 364 568
2022201709
OS Bratislava I, odd.:Sa, vložka č.:3885/B
Štatutárny orgán - predstavenstvo:
Ing. Roman Fischer
Ing. Jozef Motyčka
Ing. Ivan Peschl
Olívia Strapeková
- predseda predstavenstva
Eric Marcel Jean Vattier
Ing. Viera Šebeňová
Ing. Peter Bezák
Ing. Marián Kotman
Eduard Čisárik
- predseda dozornej rady
Dozorná rada:
8
Základné imanie:
Základ
29 409 890 EUR
Kontak
Kontakt:
Tel.:
Fax:
- podpredseda predstavenstva
- člen predstavenstva
- členka predstavenstva
- členka dozornej rady (do 17. 12. 2013)
- člen dozornej rady (od 18. 12. 2013)
- člen dozornej rady (do 13.11.2013)
- člen dozornej rady (od 14. 11. 2013)
+421 2 4922 0111
+421 2 6542 7256
[email protected]
www.towercom.sk
Identtificattion Datta
Business name:
Registered office:
Identification number:
Tax identification number:
Registered in the commercial register:
Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovak Republic
36 364 568
2022201709
District Court Bratislava I, section: Sa, entry No.: 3885/B
Statutory body - Board of directors:
Ing. Roman Fischer
Ing. Jozef Motyčka
Ing. Ivan Peschl
Olívia Strapeková
- Chairman of the Board
Eric Marcel Jean Vattier
Ing. Viera Šebeňová
Ing. Peter Bezák
Ing. Marián Kotman
Eduard Čisárik
- Chairman of the supervisory board
Supervisory board:
Basic capital:
29 409 890 EUR
Contact:
Tel.:
Fax:
- Vice-chairman of the Board
- Member of the Board
- Member of the Board
- Member of the supervisory board (till 17. 12. 2013)
- Member of the supervisory board (from 18. 12. 2013)
- Member of the supervisory board (till 13.11.2013)
- Member of the supervisory board (from 14. 11. 2013)
+421 2 4922 0111
+421 2 6542 7256
[email protected]
www.towercom.sk
9
Identifi
fikačné údaj
údaje
je
Identifikačné údaje I Identification Data
Spoločnosť má zriadenú organizačnú zložku v Čechách.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodnom registri:
Predmet podnikania:
Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Šírenie rozhlasového a televízneho signálu. Služba nie je poskytovaná ako verejne
dostupná. Územný rozsah Česká republika
Služby prenosu dát. Služba nie je poskytovaná ako verejne dostupná.
Územný rozsah Česká republika
Predmet činnosti:
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.
Dcérske spoločnosti - obchodné meno:
Sídlo:
Towercom ČR, a.s.
ANTENA PLUS, a.s.
TELECOM CORP., a.s.
Bohdalecká 1483,
Cesta na Kamzík 14,
Okulka Q 10
101 00 Praha 10 – Michle, Česká republika
831 01 Bratislava
093 01 Vranov nad Topľou
285 82 365
44 089 112
36 464 074
Spoločnosť zapísaná
Spoločnosť je zapísaná
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri,
v Obchodnom registri,
v Obchodnom registri,
Mestského súdu v Prahe,
Okresného súdu Bratislava I.
Okresného súdu Prešov
Oddiel: B, Vložka číslo: 18574
Oddiel: SA, Vložka číslo: 4445/B
Oddiel: SA, Vložka číslo: 10389/P
IČO:
Zápis v obchodnom registri:
10
Towercom, a.s. pobočka Česká republika
Bohdalecká 1483,
101 00 Praha 10 – Michle , Česká republika
241 94 778
682 997 418
Mestský súd Praha, oddiel A, vložka č. 74867, dátum zápisu 19. decembra 2011
Identtificattion Datta
The company has established a branch in the Czech Republic
Business name:
Registered office:
Identification number:
Tax identification number:
Registered in the commercial register:
Towercom, a.s. pobočka Česká republika
Bohdalecká 1483,
101 00 Praha 10 – Michle , Česká republika
241 94 778
682 997 418
Mestský súd Praha, oddiel A, vložka č. 74867, dátum zápisu 19. decembra 2011
Scope of busnisses:
Production, trade and services not listed in the annexes 1 to 3 trade law.
The spread of radio and TV signal.
The service is not provided as a publicly avaliable.
The territorial scope of the Czech Republic.
Data transmission services. The service is not provided as a publicly avaliable.
The territorial scope of the Czech Republic.
The subject of activity:
Rental properties, apartments and non-residential premises.
Subsidiary companies - Business name:
Registered office:
Towercom ČR, a.s.
ANTENA PLUS, a.s.
TELECOM CORP., a.s.
Bohdalecká 1483,
Cesta na Kamzík 14,
Okulka Q 10
101 00 Praha 10 – Michle, Česká republika
831 01 Bratislava
093 01 Vranov nad Topľou
285 82 365
44 089 112
36 464 074
Company registered
Company registered
Company registered
in the commercial register
in the commercial register
in the commercial register
of the District Court Praha,
of the District Court Bratislava I.
of the District Court Prešov
Section: B, Entry No.: 18574
Section: SA, Entry No.: 4445/B
Section: SA, Entry No.: 10389/P
Identification number:
Registered in the commercial register:
11
Organizačná štruktúra
Organizational Structure
12
Organizačná štruktúra
Organizational Structure
Generálny riaditeľ
spoločnosti
/ CEO /
Sekcia
generálneho riaditeľa
Division
of the General Director
PR a Manažment
obchodnej značky
PR and Trademark
Management
Oddelenie Sales
Sales Department
Office manager
Krízový mamažment
Crisis Management
Manažérska rada
Sekcia technického rozvoja
Riaditeľ sekcie
Sekcia finančná
Riaditeľ sekcie
Sekcia prevádzky
Riaditeľ sekcie
Financial Division
/ CFO /
Operation Division
/ COO /
Oddelenie účtovníctvo
Oddelenie kontrolingu
Accounting
Section
Controlling
Section
Oddelenie
ľudských zdrojov
Oddelenie právne
Human Resources
Section
Technological Development
Division
/ CTO /
Oddelenie správy
nehnuteľností
Oddelenie prevádzky
sietí
Oddelenie investičného
rozvoja
Property Management
Section
Operation of Networks
Section
Investment
Development Section
Špeciálna údržba
a montáže
Oddelenie IT
Oddelenie
produktového rozvoja
Law Section
Special Maintenance
and Installation
IT Section
Oddelenie dopravy
Národné
manažovacie centrum
Oddelenie
projektovej prípravy
National Management
Centre
Project Development
Section
Transportation
Section
Product
Development Section
Oddelenie inžinieringu
Engineering Section
13
Miesto na trhu I Market Position
14
Naše miesto na trhu
Our Market Position
Spoločnosť Towercom, a.s. patrí na Slovensku k spoločnostiam
podnikajúcim na trhu elektronických komunikačných služieb
a sietí. Naše hlavné oblasti podnikania, vysielacie a dátové služby
sú elektronickými komunikačnými službami, ktoré sú legislatívne upravené zákonom č.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, zákonom č. 308/2000 Z.z.o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a zákonom č. 220/2007 Z.z.
o digitálnom vysielaní. V hlavnom predmete činnosti, prenose
televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom,
sme najväčšou spoločnosťou poskytujúcou tieto služby na Slovensku. Towercom, a.s. patrí k najväčším vlastníkom a prenajímateľom tzv. vežovej infraštruktúry na Slovensku a tieto služby
dopĺňa široký rozsah podporných činností od projektovej podpory, cez realizáciu diela na kľúč až po údržbové činnosti.
Towercom, a.s. ranks among the top companies in Slovakia
operating in the electronic communication services and networks market. Our main fields of business, broadcasting and
data services, are electronic communication services legislatively
governed by Act No. 351/2011, Coll., on electronic communications, Act No. 308/2000, Coll., on broadcasting and retransmission as amended by later regulations and Act No. 220/2007,
Coll., on digital broadcasting.
In the scope of our business, which is the transmission of TV
and FM broadcasts to the end-users, Towercom, a.s., holds the
largest share of Slovak market.
At the same time, Towercom, a.s. belongs to the largest owners
and lessors of the so-called mast infrastructure in Slovakia,
and these services are complemented with a wide range of
supporting activities, ranging from project support through the
implementation of turn-key projects to maintenance activities.
2,18
2,09
2009
2010
1,99
1,97
1,99
2011
2012
2013
Vývoj teleko
telekomunikačného
komu
m nikačného tr
trhu
hu ((v
v mld. EUR)) I De
Development
D
velopm
p ent of
o the Telec
Telecommunication
ecom
ommu
mun cation M
Market
a
(in bln. EUR)
15
Hodnotenie spoločnosti I Company Rating
16
3451276452145751516515416175454545+66746
127
54545+66
Hodno
otenie spoločnosti
Company Rating
97895752321951798175617661495174261674591
75651761627654759479154616659597516541546
51657519576167615479157676591571111587487
65415571441145743742695897898951461267550
15761626518671567165715615657165671627657
81571675126572165875184567156756156718475
616+179571997898798948798497561671267125
4105610561475567651671575157616716519516
21232765948419567127616751859751646165418
47156415614715567425610415657519575167616
71586576751627612657157161265671575146512
65765567157157612567157148595761657415667
15674156751959146276253267549879841562741
76519782915162672416549519751661567597575
61546267565959451675616456147957951645657
65197567541597595795196756561567591576519
75165719459756157959576157959765729591575
195791567241675192761269
Towercom, a.s. patrí k najväčším spoločnostiam poskytujúcim
služby na telekomunikačnom trhu na Slovensku a je najväčšou
spoločnosťou v oblasti vysielania na Slovensku.
Podľa prieskumu Trend Analyses bol v roku 2012 Towercom, a.s.
piatym najväčším telekomunikačným podnikom podľa výšky
tržieb na Slovensku.
Zároveň Towercom patrí aj k úspešným spoločnostiam s najvyššou
EBITDA za rok 2012.
V segmente dátových služieb je spoločnosť Towercom, a.s. podľa
Trend Analyses v prvej desiatke najväčších poskytovateľov dátových služieb na Slovensku.
Tržby spolu
(tis. €)
Telekomunikačné podniky v SR
podľa tržieb (2011, individuálne údaje)
Towercom, a.s. ranks among the largest companies providing
services in the telecommunication market in Slovakia and is the
largest company within the field of broadcasting in Slovakia.
According to Trend Analyses, in 2012 Towercom was the fifth
largest telecommunications company by comparative revenues.
At the same time, Towercom is among the successful companies
with the highest EBITDA in 2012.
According to Trend Analyses, in the field of data services, Towercom, a.s., is one of the ten largest providers of data services in
Slovakia.
Zmena
(%)
Vlastné
imanie
(tis. €)
Investície
(tis. €)
2012
2012
2012
Zisk
po zdanení
(tis. €)
2012
2011
1. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
837 372
891 369
-6,1
466 572
1 609 495
104 579
62 033 111 898
2. Orange Slovensko, a.s., Bratislava
676 029
728 566
-7,2
351 559
379 307
86 980
144 510 167 208
3. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 190 061
155 295
22,4
71 730
139 703
16 212
34 481
40 359
4. DanubiaTel, a.s., Bratislava (Swan, a.s., Bratislava) 55 116
41 111
34,1
22 076
22 931
5 026
5 302
4 789
5. Towercom, a.s., Bratislava
49 493
49 675
-0,4
30 019
36 386
9 722
5 072
12 265
6. GTS Slovakia, a.s., Bratislava
47 107
46 461
1,4
23 336
29 436
7 270
4 932
4 188
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2011
Added
Value
(000 €)
Own
Catital
(000 €)
Telecommunication Operators Ranked
by Total Sales (2012, individual data)
Total sales
(000 €)
2012/2011
Pridaná
hodnota
(tis. €)
2012/2011
Change
(%)
Investments
(000 €)
2012
2011
After-tax
profit
(000 €)
17
Služby zákazníkom I Clients Services
18
Služby poskytované zákazníkom
Servic
ces Provided to Clients
Súbor produktov a služieb poskytovaných našou firmou svojim
zákazníkom je možné rozdeliť do piatich hlavných oblastí:
The set of products provided by our company to its clients can be
divided into five main areas:
Vysielacie služby
Satelitné vysielanie
Dátové služby
Prenájom vežovej infraštruktúry a Datacentra
Dohľad, údržba a výstavba
Broadcasting services
Satellite broadcasting
Data services
Leasing of mast infrastructure and Data Centre
Supervision, maintenance and construction
43,56 % - Televízne vysielanie / Television broadcasting
26,81 % - Satelitné vysielanie / Satellite broadcasting
14,49 % - Prenájmy a Datacentrum / Leasing and Datacentrum
12,06 % - Rozhlasové vysielanie / Radio broadcasting
2,23 % - Prenos dát / Data services
0,87 % - Predaj energie / Energy sales
Podiel jednotlivých služieb na celkových tržbách spoločnosti I Services share on total sales
19
Služby poskytované zákazníkom
Vysielanie I Broadcasting
Vysielacie služby
Vysielacie služby patria ku hlavným činnostiam spoločnosti Towercom,
a.s, s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami v ich poskytovaní. Svojim
unikátnym know-how, infraštruktúrou a postavením na trhu vysielacích
služieb je Towercom, a.s. jedinečným partnerom pre podnikanie
v oblasti elektronických médií. Towercom, a.s. zabezpečuje digitálne
terestriálne televízne vysielanie, analógové rozhlasové vysielanie
a digitálne televízne a rozhlasové satelitné vysielanie na celom území
Slovenska. Služby vysielania sú poskytované komplexne, od konzultácií
a frekvenčného plánovania až po komplexné riešenia so zálohovaním
technológií, napájania, nepretržitým dohľadom a údržbou. Terestriálne
šírenie televízneho a rozhlasového signálu je realizované prostredníctvom
siete vysielačov a opakovačov s vybudovanou podpornou infraštruktúrou,
nepretržitým dohľadom a údržbou na celom území Slovenska. Spoločnosť
Towercom, a.s. je prevádzkovateľom štyroch celoplošných digitálnych
terestriálnych multiplexov. Sieť DVB-T vysielačov je tvorená špičkovou
technológiu, ktorá umožňuje poskytovať vysokokvalitný obraz a zvuk
v štandardnom (SD) aj vo vysokom rozlíšení (HD), v kompresných
štandardoch MPEG-2 a MPEG-4.
Towercom, a.s. zabezpečuje prevádzku siedmych celoplošných sietí
rozhlasového vysielania v pásme VKV.
Súčasťou FM vysielania je doplnková služba RDS (Radio Data System),
ktorá zvyšuje poslucháčsky komfort. Rozhlasové vysielanie je šírené aj
digitálnym satelitným vysielaním a v prípade verejnoprávneho vysielania aj
digitálnym terestriálnym multiplexom.
Okrem toho spoločnosť Towercom, a.s. zabezpečuje aj mobilné prenosy,
umožňujúce priame televízne a rozhlasové prenosy z rôznych miest
20
a podujatí (športové prenosy, významné spoločenské a kultúrne podujatia)
K našim najvýznamnejším zákazníkom patrí verejnoprávny rozhlas
a televízia a najväčšie súkromné televízne a rozhlasové média na
Slovensku.
Services Provided to Clients
Broadcasting Services
Broadcasting services are one of the essential products of Towercom,
a.s. with a long-time experience, unique know-how, infrastructure and
position in the broadcasting services market, Towercom, a.s., is a unique
partner in electronic media enterprising. Towercom, a.s., provides digital terrestrial TV broadcasting, analogue radio broadcasting and digital
TV and radio satellite broadcasting broadcasting across the whole
Slovakia. A comprehensive range of broadcasting services is provided, from
consulting and frequency planning up to customized solutions including
back-up of technologies, feeds, continuous monitoring and maintenance.
The distribution of TV and radio signals is implemented through the
state-of-the-art network of transmitters and frequency transposers with
a developed support infrastructure, continuous monitoring and maintenance throughout Slovakia.
Towercom, a.s., operates four nation-wide digital terrestrial multiplexes.
The DVB-T transmitter network consists of advanced technology, allowing
the provision of high-quality video and audio in the standard (SD) and
high (HD) definition and compression standards MPEG-2 and MPEG-4.
Company provides also seven nation-wide terestrial radio FM networks.
FM broadcasting includes the complementary RDS (Radio Data System)
service enhancing convenience for the listening public. Radio broadcasts
are distributed through the digital satellite transmission.
In addition to the above, Towercom, a.s., also provides mobile transmissions facilitating live TV and radio broadcasting from different
locations and events (sports broadcasts, important social and cultural
events). Apart from the products mentioned above, it provides consulting
and advisory services in the field of broadcasting, frequency planning, and
completion of coverage of the territory with TV and radio broadcasting.
Our customers include the public media and the major private media.
21
Satelitné služby I Satellite services
22
Služby
lužby poskytované zákazníkom
Services Pro
rovided to Clients
Satelitné vysielanie
Satellite broadcasting
Satelitné vysielanie patrí k službám s vysokou dynamikou rastu
a inovácií. Spoločnosť Towercom, a.s. poskytuje satelitnú kapacitu
a uplinkové služby prostredníctvom vlastných uplinkových staníc
na Slovensku i v Čechách. K jednoznačným výhodám satelitného
vysielania patrí vysoká kvalita vysielania, okamžité 100% pokrytie
obyvateľstva nielen Slovenska, Českej republiky ale aj ďalších
európskych krajín, pomer cena/výkon, využívanie renomovanej
paneurópskej satelitnej pozície 23,5° E, ochrana vysielania pred
neoprávneným užívaním účinným kryptovacím systémom, rýchle
reakcie na okamžité potreby zákazníka.
Satelitné vysielanie je možné využiť ako primárnu alebo sekundárnu
distribúciu vysielania pre terestriálne vysielanie, ako doplnkové
pokrytie územia signálom alebo ako primárne satelitné šírenie
vysielania. Všetky riešenia satelitného vysielania sú riešeniami
na kľúč. K najviac žiadaným službám patrí služba ochrany
vysielania pred neoprávneným užívaním a služby elektronického
programového sprievodcu (EPG). Používaný účinný kryptovací
systém umožňuje presnú definíciu okruhu užívateľov (divákov)
a podmienok za akých smú vysielanie prijímať. EPG zvyšuje
divácky komfort sledovania programovej ponuky a je veľmi
obľúbená u divákov. Zaujímavou službou v oblasti satelitnej
distribúcie je vkladanie regionálneho obsahu do multinárodneho
vysielania zákazníkov ako aj komplexná správa obsahu pre
vysielateľov. K najväčším zákazníkom patria významné televízne
a rozhlasové verejnoprávne a súkromné spoločnosti zo Slovenska
a Čiech a satelitná platforma Skylink.
Satellite broadcasting belongs to the products, with high dynamics of growth and innovations. For our clients we offer satellite
capacity and uplink services from our uplink stations in Slovakia
and in the Czech Republic. Among the indisputable advantages
of this solution offered by our company are the high digital
quality of broadcasting, immediate 100% coverage of the population, ratio price/performance, the presence of of channels
on the renowned pan-European satellite position 23,5° E, the
protection of your broadcasting against undesirable reception
by an effective encryption system, and swift responses to clients’
immediate needs.
Satellite broadcasting can be used as a primary or secondary
distribution broadcasting for terrestrial broadcasting, as well as
additional coverage of area with signal or as a primary satellite
distribution of broadcasting, which has extensive possibilities for
client options thanks to digitalization. All satellite broadcasting
solutions are turn-key solutions. The most desired services are
broadcasting protection against undesirable reception and
electronic program guide (EPG) services. The format is provided
at the request of the client with an effective encryption system,
which enables a precise definition of users (viewers) constituency
and conditions, under which they can receive broadcastings.
The EPG – increases viewers´ convenience in watching the
programmes on offer and is very popular among viewers. An
interesting service in the area of satellite distribution belongs the
insertion of regional content into the multi-national broadcasting
of our customers, as well as comprehensive management of
the content for broadcasters. To our clients belongs significant
private and public-service TV and radio broadcasters, private
companies from Slovakia and Czech Republic and the significant
satellite pay-TV platform Skylink.
23
Infraštruktúra I Infrastructure
24
Služby poskytované zákazníkom
Servic
ces Provided to Clients
Prenájom infraštruktúry a Datacentra
Infrastructure and Data Centre Leasing
Towercom, a.s. vlastní na Slovensku rozsiahlu infraštruktúru vysielacích bodov, ktoré využíva pre vlastné služby vysielania, ale aj
pre nájmy iným telekomunikačným spoločnostiam a štátnej a verejnej správe. Rozsah ponuky je od jednoduchého umiestnenia
zariadenia na lokalite Towercomu, až po dodanie na kľúč zahŕňajúce dodávku elektrickej energie s prípadným zálohovaním, dohľad
zariadenia, jeho údržbu, montáž, projekciu a špecializovaný servis.
Towercom, a.s., naprojektoval, zrealizoval a v súčasnosti vlastní
viac ako 700 stožiarov rôznych typov na zabezpečenie televízneho
a rozhlasového vysielania - od veľkých veží vysokých niekoľko sto
metrov, cez televízne prevádzače až po stožiare na zabezpečenie
mikrovlnných spojov.
Súčasťou prenájmov priestorov je aj ponuka nájmu technologických priestorov Towercom Datacentra v Bratislave. Towercom
Datacentrum je vyhradený priestor určený pre umiestnenie
serverov, dátových úložísk, či iných komunikačných zariadení
našich zákazníkov. Svojou polohou, redundantnosťou pripojenia
(2 x optika a RR trasy) a nadštandardným energetickým zálohovaním napájania je Towercom Datacentrum vhodným priestorom aj pre umiestnenie zariadení tvoriacich súčasť prioritnej
infraštruktúry, zálohovacích systémov, či systémov určených pre
prevádzku prioritných aplikácií zákazníka.
K službám s pridanou hodnotou patrí prenájom optickej prístupovej siete – FTTH v Bratislave pokrývajúcou cca 14 000 domácností.
In Slovakia, Towercom, a.s. owns an extensive infrastructure of
broadcasting points, which are used for for its own broadcasting
services, but also for leasing to other telecommunication
companies, as well as to state and public administrations. The
offer ranges from the simple positioning of the device in our
locality up to turnkey supply, including the supply of electrical
energy with possible back-up, the supervision of the device,
its maintenance, assembly, projection and specialized service.
Towercom, a.s., has projected, carried out and owns more than
700 masts of various types for the provision of both television
and radio broadcastings – from large towers, several hundred
meters high through television masts to masts for the provision
of radio relay connections.
A part of the leasing part of the leasing of premises, is also the
offering of leasing technological premises in the Towercom Data
Centre in Bratislava. The Towercom Data Centre is a dedicated
facility designed to house our clients’ servers, data storage or
other communication hardware. Thanks to to the location,
redundancy of connections (2 x optics and RR routes) and
premium energy supply back-up, Towercom Data Centre offers
suitable premises also for the location of priority infrastructure
hardware, back-up systems or systems intended for the operation
of clients’ priority applications.
o value added services belongs rent of FTTH optical fiber access
network in Bratislava (with coverage more than 14 000 households).
25
Dátové služby I Data Services
26
Služby poskytované zákazníkom
Services Provided to Clients
Dátové služby
Data services
Rozsiahla sieť zálohovaných mikrovlnných spojov doplnená optickými pripojeniami dôležitých uzlov umožňuje poskytovanie vysoko sofistikovaných dátových služieb rôznych parametrov takmer
kdekoľvek na území Slovenska a podľa potrieb zákazníka. Digitálne dátové okruhy sú prenajímané v štandardných parametroch
a rozhraniach a na požiadanie zákazníka môžu byť individuálne
modifikované.
Towercom, a.s. v rokoch 2011 a 2013 realizoval rozsiahlu modernizáciu svojej terestriálnej prenosovej infraštruktúry. Okrem
plnenia potrieb distribúcie signálu pre televízne a rozhlasové
vysielače, nové systémy navyše ponúkajú dostatočné prenosové
kapacity aj pre zriaďovanie digitálnych okruhov s rýchlou výstavbou a garanciou vysokých nárokov na kvalitu a efektívnosť.
Okrem prenájmu dátových okruhov poskytuje Towercom, a.s. návrh a realizáciu mikrovlnných sietí a spojov pre rôzne geografické
podmienky a nároky na prenosové kapacity.
Prednosťou sú dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním bezdrôtových technológií s plne zálohovanou mikrovlnnou sieťou pri
zachovaní flexibility a spoľahlivosti bezdrôtového prenosu dát.
K novinkám patria služby serverhousingu a datahousingu. K najväčším zákazníkom patria významné telekomunikačné spoločnosti, poskytovatelia prístupu do Internetu, televízni a rozhlasoví
vysielatelia, štátna a verejná správa.
Extensive network of backed up microwave links enhanced by
the optical line connection of important nodes allows providing
of highly sophisticated data services with various parameters
almost anywhere in Slovakia and adaptable to customer’s
requirements. The digital data circuits are leased out in standard
parameters and interfaces and they can be individually modified
on customer’s request.
Towercom, a.s. has been extensively updating its terrestrial transmitting infrastructure. In addition to meeting needs of the signal
distribution of TV and FM transmitters, new systems offer
sufficient transmitting capacities for the establishing of digital
circuits. New systems’ construction is swift and they offer high
standards of quality and efficiency.
Apart from data circuits leasing, Towercom, a.s., designs and implements microwave networks and connections in areas with various geographical conditions and requirements for transmitting
capacities.
We have a long-time experience with the operation of wireless
technologies with fully backed up microwave network while
maintaining the flexibility and reliability of wireless data transfer.
Our offer of Data services has been extended by innovative serverhousing and datahousing. List of our customers includes major
telecom companies, internet providers, TV and radio broadcasters
and public administration.
27
Dohľad a údržba I Maintenance
28
Služby poskytované zákazníkom
Servic
ces Provided to Clients
Dohľad a údržba
Supervision and maintenance
Spoločnosť Towercom, a.s., zabezpečuje pre svojich zákazníkov
montáž a údržbu:
• anténových systémov,
• anténových nosičov a oceľových konštrukcií,
• vysielacích technológií,
• záložných zdrojov elektrickej energie.
Towercom, a.s., poskytuje aj následnú, preventívnu netechnologickú a technologickú údržbu stožiarov a technológií. Súčasťou
ponuky spoločnosti Towercom, a.s. je i zabezpečenie výroby
oceľových konštrukcií, výstavby elektrických prípojok, budovanie
elektrických rozvodní a rozvodov, montáž koaxiálnych rozvodov,
konektorov a vlnovodov. Okrem toho každoročne na takmer 200
stožiaroch zabezpečuje aj ich preventívnu údržbu.
Spoločnosť Towercom, a.s., má rozsiahle skúsenosti i tradíciu
v oblasti zabezpečovania montážnych a údržbových prác vo výškach. Zákazníkom sú ponúkané komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj následnú údržbu stožiarov a technológií, ako aj monitoring a riadenie sietí. Towercom, a.s. má vybudované moderné
pracovisko nepretržitého dohľadu s kvalifikovaným personálom
pre 1. úroveň podpory. Národné manažovacie centrum (NMC)
je dôležitou súčasťou poskytovaných služieb a plní úlohu zákazníckej podpory 24/7 ako nad technológiami tak aj nad objektmi.
K najvýznamnejším klientom patria prevádzkovatelia mobilných
elektronických komunikačných sietí.
Towercom, a.s. provides its clients with assembly and maintenance of:
• antenna systems,
• antenna carriers and steel structures,
• transmitting technologies,
• back-up power sources of electric energy.
Towercom, a.s. also provides resultant and preventative nontechnological and technological maintenance of masts and
technologies. Part of the services offered by Towercom, a.s.
includes the production of steel structures, the construction of
electrical connections, the construction of electrical distribution
stations and the distribution and assembly of coaxial distributions,
connectors and waveguides. In addition, it also provides annual
preventative maintenance for almost 200 masts annually.
Towercom, a.s. has extensive experience and tradition in the
field of provision of assembly and maintenance works at high
elevations. It offers its clients complex services, which also
include the maintenance of masts and technologies, as well as
monitoring and network management. Our company has built
modern facilities for continuous supervision by qualified staff for
first level support. The National Management Centre (NMC) is an
important part of the services on offer and fulfils the tasks of 24/7
customer support for both technologies and objects.
Among our largest clients are the providers of mobile electronic
communication networks.
29
Nové stratégie I New Strategies
30
3451276452145751516515416175454545+66746
égia spoločnosti
Company Strategy
97895752321951798175617661495174261674591
957
174261674
75651761627654759479154616659597516541546
51657519576167615479157676591571111587487
65415571441145743742695897898951461267550
15761626518671567165715615657165671627657
81571675126572165875184567156756156718475
616+179571997898798948798497561671267125
4105610561475567651671575157616716519516
21232765948419567127616751859751646165418
47156415614715567425610415657519575167616
71586576751627612657157161265671575146512
65765567157157612567157148595761657415667
15674156751959146276253267549879841562741
76519782915162672416549519751661567597575
61546267565959451675616456147957951645657
65197567541597595795196756561567591576519
75165719459756157959576157959765729591575
195791567241675192761269 1575146512657655
Spoločnosť Towercom, a.s., vykonala v uplynulom roku viacero
zásadných strategických rozhodnutí vedúcich k rozšíreniu súboru poskytovaných služieb pre maloobchodné trhy. Týmito rozhodnutiami Towercom, a.s. posilnil svoju pozíciu lídra v oblasti terestriálneho televízneho a rozhlasového vysielania. Zapojením sa do
dvoch významných, medzinárodných vedecko-výskumných projektov v oblasti kognitívnych systémov a optických prístupových
infraštruktúr novej generácie, si naša spoločnosť vytvorila dobré
predpoklady pre možné budúce rozširovanie aktivít aj v tejto
oblasti. Samozrejme, pretvorenie výsledkov výskumu do reálnych
produktov a služieb, patrí ku hlavným strategickým iniciatívam na
poli inovácií spoločnosti Towercom, a.s.
Zákaznícky orientovaná spoločnosť, kvalita služieb, ekológia, spoločenská zodpovednosť a bezpečnosť služieb sú kľúčové línie
v stratégii našej spoločnosti. Výsledkom je aj neustále zdokonaľovanie už zavedeného a certifikovaného integrovaného manažérskeho systému kvality, životného prostredia a informačnej bezpečnosti. Tento posúva prácu našej spoločnosti k procesne orientovanému prístupu, čo dáva našim zákazníkom záruku neustálych
inovácií a skvalitňovania služieb a produktov.
Towercom, a.s., made several important strategic decisions, last
year leading to extension of its services offered to retail markets.
By this Towercom strengthen its position as leader in the TV and
radio broadcasting. By joining the two significant international
scientific research projects aimed to the cognitive radio systems
and the next generation optical access networks infrastructure,
our company has made right assumption for extension of its
activities in this field.
Of course implementation of research outcomes to the real
product and services belongs to the main strategic initiatives in
the field of innovations in Towercom.
Customer-oriented company, quality of provided services, ecology, social responsibility and security of services are the key
lines in our company strategy. This has resulted in the continuos
improvement of implemented and certified integrated management system of quality, environment and information safety.
It has propelled the work in our company to process-oriented
approach, which gives our clients guarantee of continuous innovations and improvements of our products.
31
Kvalita a bezpečnosť I Quality and Safety
32
Kvalita, bezpečnosť,
a ochrana životného prostredia
V oblasti systému manažmentu kvality, bezpečnosti a životného
prostredia bolo najvýznamnejšou udalosťou uplynulého roka
úspešné recertifikovanie Integrovaného manažérskeho systému
našej spoločnosti. Päť rokov od jeho zavedenia v roku 2009
môžeme konštatovať, že integrovaný manažérsky systém zložený
zo systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008,
systému riadenia ochrany životného prostredia podľa normy STN
EN ISO 14001:2004 a systému riadenia informačnej bezpečnosti
podľa normy STN ISO/IEC 27001:2002005, sa stal integrálnou
a živou súčasťou riadenia procesov v našej spoločnosti.
Našou úlohou v tejto oblasti je IMS neustále zlepšovať a zvyšovať povedomie zamestnancov o jeho úlohe a prospešnosti.
Tento systém je v našej spoločnosti chápaný ako účinný nástroj
riadenia a dokumentovania postupov, ako aj riadenia výslednej
kvality dodávaných produktov.
Zákazníci, ako aj potenciálni zákazníci, dnes už štandardne vyžadujú zavedený systém riadenia kvality, ktorý je považovaný za určitú záruku účinného riadenia spoločnosti. My sme však išli ďalej
a chceme dokázať, že naša spoločnosť poskytuje bezpečné a environmentálne vyvážené produkty, čoho hlavnou zárukou je certifikovaný integrovaný manažérsky systém.
Quality, Safety
and Environment Protection
The recertification of integrated management system was the
most important event in the field of quality management, safety
and the environment protection. The company management
declared that untegrated management system consists of the system
of quality management according to STN EN ISO 9001:2008, the
environmental safety management system according to STN EN
ISO 14001:2004 and the information security management system
according to STN ISO/IEC 27001:2005 became an integral part
of process management in our company.
We are continuously improving our system and raising our
employees’ awareness about its importance and usefulness. This
system is an effective tool for the management and the documentation of procedures, as well as for the final control of quality of
products we deliver.
Customers and potential customers usually require a system of
quality management, that is regarded as a guarantee of the
effective company governance. In Towercom we decided to go
even further and our certified integrated management system
helps us to prove, that we deliver safe and environmentally
balanced products.
33
Prehľad ekonomických ukazovateľov za rok 2013
Ekonomické ukazovatele
Economic Indicators
Rok 2013 bol pre spoločnosť rokom pokračujúcej transformácie
a zmien. Napriek tomu zaznamenala úspech v ekonomických ukazovateľoch. V roku 2013 spoločnosť dosiahla nárast EBITDA na úroveň
25 182 tis. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2012 zvýšenie
o 5%. Pridaná hodnota dosiahla v sledovanom období čiastku
31 736 tis. EUR, čo predstavuje 6% nárast. Zvýšenie EBITDA čistého
zisku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znamená stabilizáciu
nákladov i výnosov spoločnosti.
Towercom
2010
2011
2012
2013
Tržby / Net Sales
52 264
49 675
49 493
52 706
EBITDA
22 111
20 867
24 034
25 18
182
2
6 737
12 265
5 072
11 193
Čistý zisk / ROE
Odpisyy / Depr
p ec
eciiati
iation
tio
on
Majetok / Assets
Vlastné imanie / Equity
-8 443
-8 970
-9 835
-8 322
131 705
138 168
139 189
134 320
41 111
44 194
36 386
42 322
ROE
16,39%
1
6,39%
6,39
9%
27,75%
, 5%
,7
%
13,94%
26,44%
Zadĺženosť / Indebtedness
6
68,61%
8,61%
8
,61
61%
%
67,82%
67,82%
82%
73,67%
68,37%
Pra
racccovníci
o
/ Employees
es
Oso
obné
b náklady
nááklad
ady
dy / Personnel
rssonnel expenses
34
For our company, 2013 was a year of continuos transformation and
changes. Despite that, Towercom achieved great economic results.
During 2013, the company recorded an increase in EBITDA to the
amount of EUR 25 182 thousand in comparison with 2012, represents
a 5% increase. The added value achieved over the monitored period
is in the amount of EUR 31 736 thousand in comparison with 2012,
represents a 6% growth. Increase in EBITDA in comparision with
the previous year’s level means stabilization of costs and revenues of
the company.
256
230
0
225
225
22
5
--5
5 483
-5 68
680
80
-5 460
-5 582
Overview of 2013 Economic Indicators
Towercom
2010
2011
2012
2012
2013
Tržby za predaj / Revvenue from sales
6 303
2 135
0
8 707
Náklady na predaj / Cost
o of sales
-1 979
-904
0
-8 032
Obchodná
O
bcho
bc
hodn
ho
dnáá ma
dn
marž
marža
ržaa / TTrade
rž
r
margin
4 324
1 231
0
675
Tržby za vl. služby / Revenues from own services
45 961
47 540
49 493
52 697
-21 173
-20 991
-19 473
-20 961
Pridaná hodnota / Added value
29 112
27 780
30 020
31 736
Osobné náklady / Personnel Costs
-5 483
-5 680
-5 460
-5 582
-161
-326
-338
-472
-1 044
-1 333
-585
-735
Výrobná spotreba / Consumption
Dane a poplatky / Taxes and fees
Ostatné prevádzkové náklady / Other operating costs
Ostatné prevádzkové výnosy / Other operating revenues
EBITDA1
Zisk z predaja majetku / Profit from diposal of assets
975
206
715
161
23 399
20 647
24 352
25 108
-96
75
31
36
Opravné položky / Adjustments
-1 192
145
-349
37
EBITDA 2
22 111
20 867
24 034
25 182
Odpisy / Amortization
-8 443
-8 970
-9 835
-8 322
Prevádzkový zisk / Operating Profit
13 668
11 897
14 199
16 859
Zisk z finan.čin. / Financial Activity Profit
-4
4 766
76
2 221
-3 989
-3 148
89
902
02
1
14
4 118
10 210
13 711
0
0
0
0
-2
2 165
-1
-1 853
-5 138
--2 51
518
5 8
6 737
12
2 265
5 072
1
11 193
ZZisk
iskk z be
is
bežn
bežnej
žnej
ejj ččin.
in. / Or
in
Ordi
Ordinary
dina
nary
ryy SServices
ervi
er
vice
cess Pr
Prof
Profit
ofit
it
Zisk z mimor. čin. / Extraordinary Activity Profit
o
Daň z príjmov / In
ncome tax
Zisk netto / Net prrofit
v tis. EUR I in ths. EUR
35
Výhľad na rok 2014 I Prospects for 2014
36
Výhľad na rok 2014
Prioritou spoločnosti Towercom, a.s. na rok 2014 je expanzia
nových digitálnych služieb a posilnenie znalosti nových produktov.
Tomu zodpovedajú aj firemné ciele na tento rok:
Prosp
pects for the Year 2014
The priority of Towercom, a.s. for 2014 is development of new
digital services and strengthening the awareness of these products. This is also consistent with corporate objectives for this
year:
• rozšírenie nových digitálnych služieb z produktového portfólia
• posilnenie znalosti nových obchodných značiek a produktov
• Expansion of new services from digital service product
portfolio
• skvalitnenie poskytovania existujúcich digitálnych služieb
• Strengthening awareness of new trademarks and products
• rozvoj výskumných aktivít v oblasti digitálnych sietí
• Enhancement and improvement of existing digital
broadcasting services
• posilnenie korporátnej identity a znalosti značky Towercom
• neustále zlepšovať systém manažérstva kvality, životného
prostredia a informačnej bezpečnosti
• Incorporating to the European research and development
activities in the area of digital network
• Enhancement of Towercom corporate identity and brand
awareness
• Permanent improvement established system of quality,
environment and information safety management.
37
Finančná správa I Financial Report
38
Finančná správa za r. 2013
Úvod
Sídlo spoločnosti
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2013 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára
2013 do 31. decembra 2013.
Sídlo spoločnosti je: Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Slovenská republika
Spoločnosť Towercom, a.s. (do 27. mája 2008 TRI R, a.s.) bola
založená 16. februára 2006 a do obchodného registra bola
zapísaná 31. mája 2006 (Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I. v Bratislave, oddiel Sa, vložka 3885/B), Identifikačné
číslo organizácie (IČO) 36364568.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 9. apríla 2013.
Mena, v ktorej sa vykazujú údaje
Údaje uvedené v riadnej účtovnej závierke sú vykazované
v eurách.
39
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
a
b
c
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1
2
I.
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
1
8 707
0
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A, 507)
2
8 032
0
+
Obchodná marža r. 01 - r. 02
3
675
0
II.
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
4
52 697 347
49 492 591
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
5
52 697 347
49 492 591
2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
6
0
0
3.
Aktivácia (účtová skupina 62)
7
0
0
B.
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
8
20 961 256
19 473 137
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
9
4 009 125
3 907 344
2.
Služby (účtová skupina 51)
10
16 952 131
15 565 793
+
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
11
31 736 766
30 019 454
C.
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)
12
5 582 350
5 460 230
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
3 980 465
3 921 369
2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
14
27 933
27 933
3.
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
15
1 402 899
1 310 272
4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
171 053
200 656
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
472 894
337 720
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
(551, 553)
18
8 322 446
9 835 291
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
19
81 196
160 458
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
44 398
129 438
II.1.
40
bežné účtovné
obdobie
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
a
b
c
bežné účtovné
obdobie
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1
2
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)
21
-37 316
348 736
IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
161 872
714 634
H.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545 546, 548, 549, 555, 557)
23
735 151
584 740
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
24
0
0
I.
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
25
0
0
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11- r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 +
r. 22 -r. 23 + (-r. 24) -(-r.25)
26
16 859 911
14 198 391
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
27
0
0
J.
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
0
0
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32
29
715 137
0
VII. 1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným
vplyvom (665A)
30
715 137
0
2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
31
0
0
3.
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
32
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
33
0
0
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
34
0
0
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
0
0
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
0
0
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565
37
0
0
X.
Výnosové úroky (662)
38
1 783
7 005
N.
Nákladové úroky (562)
39
3 753 724
3 889 550
XI.
Kurzové zisky (663)
40
1 371
2 026
41
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Skutočnosť
Označenie
Text
Číslo
riadku
a
b
c
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1
2
O.
Kurzové straty (563)
41
10 913
14 315
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
79
30
P.
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
43
102 196
93 858
XIII.
Prevod finančných výnosov (-) (698)
44
0
0
R.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
45
0
0
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28+ r. 29+ r. 33- r.34+ r.35- r.36- r. 37+ r.
38- r. 39+ r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 +(- r. 44) -(- r. 45)
46
-3 148 463
-3 988 662
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46
47
13 711 448
10 209 729
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50
48
2 517 956
5 137 929
S. 1.
- splatná (591, 595)
49
2 976 432
2 141 371
2.
- odložená (+/- 592)
50
-458 476
2 996 558
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48
51
11 193 492
5 071 800
XIV.
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
0
0
T.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
0
0
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53
54
0
0
U.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56 + r.57
55
0
0
splatná 593
56
0
0
odložená (+/-594)
57
0
0
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54-r.55
58
0
0
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47+r.54)
59
13 711 448
10 209 729
V.
Prevod podielu na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
60
0
0
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]
61
11 193 492
5 071 800
U. 1.
2.
42
bežné účtovné
obdobie
Súvaha k 31. 12. 2013
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
Brutto-časť 1
Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061
1
192 563 945
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
2
A. I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
1
3
2
Netto
Netto
58 243 709
134 320 236
139 188 976
170 342 170
56 397 917
113 944 253
116 834 619
3
15 438 417
11 508 519
3 929 898
4 369 718
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/
4
0
0
0
0
2.
Softvér (013)-/073, 091A/
5
1 399 134
1 032 570
366 564
370 097
3.
Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/
6
4 102 808
635 136
3 467 672
3 672 707
4.
Goodwill (015) - /075, 091A/
7
9 840 813
9 840 813
0
164 014
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
8
0
0
0
0
6.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
9
95 662
0
95 662
162 900
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A
10
0
0
0
0
A. II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)
11
151 629 126
44 889 398
106 739 728
111 190 274
A. II. 1.
Pozemky (031)-092A
12
9 888 327
0
9 888 327
9 888 379
2.
Stavby (021) - /081, 092A/
13
85 227 013
18 522 243
66 704 770
69 263 459
3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-/082, 092A/
14
51 956 257
26 367 155
25 589 102
22 463 545
4.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/
15
0
0
0
0
5.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-/086,092A/
16
0
0
0
0
6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/
17
16 265
0
16 265
16 265
7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094
18
4 397 282
0
4 397 282
9 558 626
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A
19
143 982
0
143 982
0
9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098
20
0
0
0
0
A. I. 1.
Korekcia-časť 2
43
Súvaha k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
Bežné účtovné obdobie
1
Brutto-časť 1
Korekcia-časť 2
2
Netto
3
Netto
A. III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)
21
3 274 627
0
3 274 627
1 274 627
A. III. 1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
22
3 274 627
0
3 274 627
1 274 627
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)
- 096A
23
0
0
0
0
3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A
24
0
0
0
0
4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
25
0
0
0
0
5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
26
0
0
0
0
6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
27
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
28
0
0
0
0
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A
29
0
0
0
0
B.
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
30
21 701 326
1 845 792
19 855 534
21 881 381
B. I.
Zásoby súčet (r. 032 až 037)
31
200 406
2 976
197 430
181 632
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
32
148 811
2 976
145 835
149 132
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
33
0
0
0
0
3.
Výrobky (123)-194
34
0
0
0
0
4.
Zvieratá (124) - 195
35
0
0
0
0
5.
Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
36
51 595
0
51 595
32 500
6.
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A
37
0
0
0
0
B. II.
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)
38
2 965 958
296 596
2 669 362
0
B. II. 1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 391A
39
2 965 958
296 596
2 669 362
0
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
40
0
0
0
0
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
(351A) - 391A
41
0
0
0
0
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
42
0
0
0
0
B. I. 1.
44
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné
obdobie
Súvaha k 31. 12. 2012 - pokračovanie
Označenie
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
a
b
c
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
1
Brutto-časť 1
Korekcia-časť 2
2
Netto
3
Netto
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A
43
0
0
0
0
6.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
44
0
0
0
0
7.
Odložená daňová pohľadávka (481A)
45
0
0
0
0
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.047 až 054)
46
10 664 506
1 546 220
9 118 286
12 425 642
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31xA) - 391A
47
10 594 584
1 544 198
9 050 386
12 322 998
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
48
0
0
0
0
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
(351A) - 391A
49
41 391
0
41 391
40 591
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
50
0
0
0
0
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A
51
0
0
0
0
6.
Sociálne poistenie (336) - 391A
52
0
0
0
0
7.
Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A
53
23 221
0
23 221
35 062
8.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
54
5 310
2 022
3 288
26 991
Finančné účty súčet (r . 056 až r. 060)
55
7 870 456
0
7 870 456
9 274 107
Peniaze (211, 213, 21X)
56
4 129
0
4 129
2 838
2.
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
57
7 866 327
0
7 866 327
9 271 269
3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
58
0
0
0
0
4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)
59
0
0
0
0
5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291
60
0
0
0
0
Časové rozlíšenie r. 062 a r. 065
61
520 449
0
520 449
472 976
Náklady budúcich období dlhodobé(381A, 382A)
62
0
0
0
0
2.
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
63
519 769
0
519 769
471 976
3.
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
64
0
0
0
1 000
4.
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
65
680
0
680
0
B. III.
B.III.1.
B. IV.
B.IV.1.
C.
C.1.
45
Súvaha k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Označenie
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
a
b
c
4
5
Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121
66
134 320 236
139 188 976
A.
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
67
42 332 493
36 386 045
A. I.
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
68
29 409 890
29 409 890
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
69
29 409 890
29 409 890
2.
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)
70
0
0
3.
Zmena základného imania +/- 419
71
0
0
4.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
72
0
0
A. II.
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
73
-4 253 971
-6 007 547
A. II. 1.
Emisné ážio (412)
74
0
0
2.
Ostatné kapitálové fondy (413)
75
0
0
3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
76
3 319
3 319
4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
77
-4 257 290
-6 010 866
5.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
78
0
0
6.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
79
0
0
A. III.
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
80
3 181 951
2 674 771
A. III. 1.
Zákonný rezervný fond (421)
81
3 181 951
2 674 771
2.
Nedeliteľný fond (422)
82
0
0
3.
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
83
0
0
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
84
2 801 131
5 237 131
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
85
2 801 131
5 237 131
A.I.1.
A. IV.
A. IV. 1.
46
Súvaha k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Označenie
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
a
b
c
4
5
2.
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
86
0
0
A. V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+/-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r.
088 + r. 121)
87
11 193 492
5 071 800
B.
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
88
91 839 562
102 541 768
B. I.
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
89
343 246
186 200
Rezervy zákonné dlhodobé(451A)
90
0
0
2.
Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A)
91
143 277
95 270
3.
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
92
90 000
90 000
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
93
109 969
930
B. II.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
94
18 385 699
20 391 016
B. II. 1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
95
0
0
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
96
0
0
3.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
97
0
0
4.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
98
0
0
5.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
99
0
0
6.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
100
0
0
7.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
101
0
0
8.
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
102
0
0
9.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
103
31 746
40 365
10.
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
104
3 614 000
5 746 901
11.
Odložený daňový záväzok (481A)
105
14 739 953
14 603 750
B. I. 1.
47
Súvaha k 31. 12. 2013 - pokračovanie
Označenie
STRANA PASÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
a
b
c
4
5
B. III.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
106
5 583 464
8 992 025
B. III. 1.
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
107
2 213 163
5 124 175
2.
Čistá hodnota zákazky (316A)
108
0
0
3.
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
109
21 394
22 297
4.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
110
0
0
5.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
111
0
0
6.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
112
0
0
7.
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
113
399 547
402 630
8.
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
114
244 340
215 379
9.
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
115
856 823
1 161 272
10.
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
116
1 848 197
2 066 272
B. IV.
Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-/255A)
117
0
0
B. V. .
Bankové úvery (r. 119 až r. 120)
118
67 527 153
72 972 527
B. V. 1.
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
119
62 081 779
67 527 153
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
120
5 445 374
5 445 374
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 a r. 125)
121
148 181
261 163
C. 1.
Výdavky budúcich období dlhodobé(383A)
122
0
0
2.
Výdavky budúcich období krátkodobé(383A)
123
0
101 285
3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
124
142 736
143 065
4.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
125
5 445
16 813
2.
48
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1. Založenie spoločnosti
Spoločnosť Towercom, a.s. (do 27. mája 2008 TRI R, a.s.) bola založená 16. februára 2006 a do obchodného registra bola zapísaná
31. mája 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, oddiel Sa. vložka 3885/B). Identifikačné číslo organizácie
(IČO) 36364568.
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
prieskum trhu a verejnej mienky,
vedenie účtovníctva,
leasing a prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
poradenská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
marketing,
činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
činnosť účtovných poradcov,
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom,
prevádzkovanie siete analógových R a TV vysielačov a TV prevádzačov,
prevádzkovanie siete DVB-T, T-DAB (T-DMB),
budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiace činnosti (napr. frekvenčné plánovanie, meranie
pokrytia rušení),
poskytovanie sietí, služieb a/alebo sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií,
prevádzkovanie bezdrôtovej siete v povolených pásmach pre vlastnú potrebu a cudzích, prenos dát,
prevádzkovanie satelitnej siete , R a TV vysielanie, prenos dát v systéme DVB-S a/alebo DVB-S2 a poskytovanie „uplinku“,
poskytovanie RDS služieb,
mobilné prenosy pre televíznych vysielateľov v povolených pásmach,
prevádzkovanie rádiových zariadení pre vlastnú potrebu a cudzích,
49
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE - pokračovanie
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: /pokračovanie
-
poskytovanie dátových služieb, prenos dát prostredníctvom bezdrôtovej siete prevádzkovanej v pásmach 6,7,8,10,13,15,18,23,26
a 38GHz,
sprístupnenie platenej televízie (Pay TV) v systéme DVB-S,
poskytovanie služieb káblových rozvodov,
zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačných zariadení, komunikačných sietí a informačných technológií
vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv,
podnikanie v elektroenergetike – dodávka elektriny.
3. Počet zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené
v nasledujúcom prehľade:
2013
2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
225
228
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
225
225
20
20
počet vedúcich zamestnancov
4. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením
Spoločnosti 9. apríla 2013.
50
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE - pokračovanie
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 17. júla 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za
predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 23. apríla 2013.
8. Schválenie audítora.
Valné zhromaždenie dňa 9. apríla 2013 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej
závierky za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Predstavenstvo:
Ing.Roman Fischer
Ing. Jozef Motyčka
Ing. Ivan Peschl
Olívia Strapeková
predseda
podpredseda
člen
člen
Dozorná rada:
Eric Marcel Jean Vattier
Ing. Viera Šebeňová
Ing. Peter Bezák
Ing. Marián Kotman
Eduard Čisárik
predseda
člen (do 17.12.2013)
člen (od 18.12.2013)
člen (do 13.11.2013)
člen (od 14.11.2013)
Zmeny boli ku dňu zostavenia účtovnej závierky zapísané v Obchodnom registri.
Štruktúra spoločníkov
k 31. decembru 2013 je takáto:
HAMPDEN INVESTMENTS LIMITED,
82 ST.JOHN STREET, Londýn EC1M 4JN, GB
Spolu
Výška podielu
na základnom
imaní
EUR
%
Podiel na
hlasovacích
právach
%
Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI
%
29 409 890
100%
100%
-
29 409 890
100%
100%
-
51
C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY - pokračovanie
Do 18.12.2013
bola štruktúra Spoločnosti takáto:
MOVYS, a.s.
HAMPDEN INVESTMENTS LIMITED,
82 ST.JOHN STREET, Londýn EC1M 4JN, GB
Spolu
Výška podielu
na základnom
imaní
EUR
19 920
%
0,07%
Podiel na
hlasovacích
právach
%
0,07%
Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI
%
29 389 970
99,93%
99,93%
-
29 409 890
100%
100%
-
Zmena spoločníkov k 31. decembru 2013 je v obchodnom registri už zapísaná.
D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti sú zahrňované do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti HAMPDEN INVESTMENTS
LIMITED, 82 ST, JOHN STREET, LONDÝN ECIM 4JN, Veľká Británia. Konsolidovaná účtovná závierka je prístupná v obchodnom
registri UK na adrese : Crown Way, Cardiff, CF 14 3UZ, DX 33050 Cardif, Veľká Británia.
E. INFORMÁCIIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
V účtovnom období 2013 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, montáž, poistné a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do
momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.
52
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH - pokračovanie
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do užívania. Drobný
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri
uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Softvér
Oceniteľné práva (licencia)
Goodwill
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Predpokladaná
doba používania v rokoch
2–5
5 - 20
5
rôzna
Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis
Ročná odpisová
sadzba v %
20 - 50
5 - 20
20
100
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok uvedený do užívania. Drobný
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri
uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Predpokladaná
doba používania v rokoch
10 až 50
4 až 15
4 až 8
rôzna
Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis
Ročná odpisová
sadzba v %
2 – 10
6,67 až 25
12,5 až 25
100
53
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH - pokračovanie
(c) Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je
odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
(d) Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby
vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky
z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom
z obstarávacích cien.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané
náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
(e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevymožiteľné pohľadávky.
(f) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
54
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH - pokračovanie
(h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(i) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.
(j) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane
v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie
sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú
ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy
budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého
majetku.
55
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH - pokračovanie
(m) Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.
(n) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu
sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia,
priamo do vlastného imania.
(o) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených
derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
(p) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu
euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
56
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH - pokračovanie
(m) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 58 až 70.
Dňa 4.2.2011 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí refinančného úveru vo výške 85 000 000 EUR, ktorú spoločnosti Towercom,
a.s. poskytla Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky, ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s., Tatrabanka , a.s. UniCredit Bank
Slovakia, a.s. a VÚB, a.s. Na zabezpečenie úveru vo výške 85 000 000 EUR (čerpanie k 31.12.2013: 67 527 153 EUR) bolo
v prospech banky zriadené záložné právo k hnuteľnému majetku.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky 124 903 553 EUR
(2012: 124 903 553 EUR).
Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
106 739 728
0
57
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
2. Dlhodobý finančný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie
od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľke na stranách 13 a 14.
Výška vlastného imania k 31. decembru 2013 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 podnikov je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
Podiel
na ZI
Podiel
na hlas.
právach
%
%
a) Dcérske účtovné jednotky
Towercom ČR, a.s.
100
Antena Plus, a.s.
100
TELECOM CORP, a.s.
100
Dlhodobý finančný majetok spolu
100
100
100
Vlastné
imanie
v EUR
89 662
466 799
116 905
Výsledok
hospodárenia
v EUR
-1 109
79 414
55 145
Účtovná hodnota
vykázaná
v súvahe (v EUR)
74 627
1 200 000
2 000 000
3 274 627
Výška vlastného imania k 31. decembru 2012 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2012 podnikov je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
Podiel
na ZI
Podiel
na hlas.
právach
%
%
a) Dcérske účtovné jednotky
Towercom ČR, a.s.
100
Antena Plus, a.s.
100
Dlhodobý finančný majetok spolu
58
100
100
Vlastné
imanie
v EUR
Výsledok
hospodárenia
v EUR
535 134
669 734
-12 424
61 483
Účtovná hodnota
vykázaná
v súvahe (v EUR)
74 627
1 200 000
1 274 627
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. december 2013
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Aktivované
Oceniteľné
Softvér
Goodwill
náklady
práva
na vývoj
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
1 201 616
4 102 808
9 840 813
Prírastky
0
45 167
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
152 351
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
1 399 134
4 102 808
9 840 813
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
831 519
430 101
9 676 799
Prírastky
0
201 051
205 035
164 014
Oprávky
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
1 032 570
635 136
9 840 813
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
370 097
3 672 707
164 014
Stav na konci účtovného obdobia
0
366 564
3 467 672
0
Zostatková hodnota
59
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. december 2013
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Poskytnuté
Ostatný
Obstarávaný
preddavky
dlhodobý
dlhodobý
Spolu
na dlhodobý
nehmotný majetok nehmotný majetok nehmotný majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
162 900
0
15 308 137
Prírastky
0
85 113
0
130 280
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
-152 351
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
95 662
0
15 438 417
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
10 938 419
Prírastky
0
0
0
570 100
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
11 508 519
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
162 900
0
4 369 718
Stav na konci účtovného obdobia
0
95 662
0
3 929 898
Zostatková hodnota
60
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. december 2012
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Aktivované
Oceniteľné
Softvér
Goodwill
náklady
práva
na vývoj
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
1 374 392
3 602 708
9 840 813
Prírastky
0
30 264
0
0
Úbytky
0
282 772
0
0
Presuny
0
79 732
500 100
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
1 201 616
4 102 808
9 840 813
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
969 287
239 652
7 708 637
Prírastky
0
143 721
190 449
1 968 162
Úbytky
0
281 489
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
831 519
430 101
9 676 799
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Oprávky
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
405 105
3 363 056
2 132 176
Stav na konci účtovného obdobia
0
370 097
3 672 707
164 014
Zostatková hodnota
61
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. december 2012
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Poskytnuté
Ostatný
Obstarávaný
preddavky
dlhodobý
dlhodobý
Spolu
na dlhodobý
nehmotný majetok nehmotný majetok nehmotný majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
579 832
0
15 397 745
Prírastky
0
162 900
0
193 164
Úbytky
0
0
0
282 772
Presuny
0
- 579 832
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
162 900
0
15 308 137
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
8 917 576
Prírastky
0
0
0
2 302 332
Úbytky
0
0
0
281 489
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
10 938 419
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
579 832
0
6 480 169
Stav na konci účtovného obdobia
0
162 900
0
4 369 718
Zostatková hodnota
62
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. december 2013
Pozemky
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Základné
Samostatné hnuteľné Pestovateľské
celky trvalých stádo a ťažné
Stavby
veci a súbory
zvieratá
porastov
hnuteľných vecí
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
9 888 379
85 122 829
45 509 070
0
0
0
31 480
1 657 316
0
0
Úbytky
52
44 523
1 820 165
0
0
Presuny
0
117 227
6 610 036
0
0
9 888 327
85 227 013
51 956 257
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
15 859 370
23 045 525
0
0
Prírastky
0
2 668 545
5 122 031
0
0
Úbytky
0
5 672
1 800 401
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
18 522 243
26 367 155
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
9 888 379
69 263 459
22 463 545
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
9 888 327
66 704 770
25 589 102
0
0
Zostatková hodnota
63
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. december 2013
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
dlhodobý
Spolu
na dlhodobý
hmotný majetok
hmotný majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
16 265
9 558 626
0
150 095 169
Prírastky
0
1 565 919
143 982
3 398 697
Úbytky
0
0
0
1 864 740
Presuny
0
-6 727 263
0
0
16 265
4 397 282
143 982
151 629 126
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
38 904 895
Prírastky
0
0
0
7 790 576
Úbytky
0
0
0
1 806 073
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
44 889 398
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
16 265
9 558 626
0
111 190 274
Stav na konci účtovného obdobia
16 265
4 397 282
143 982
106 739 728
Zostatková hodnota
64
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. december 2012
Pozemky
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Základné
Samostatné hnuteľné Pestovateľské
celky trvalých stádo a ťažné
Stavby
veci a súbory
zvieratá
porastov
hnuteľných vecí
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
9 888 379
82 345 229
44 796 747
0
0
0
2 576 684
2 847 169
0
0
Úbytky
0
191 977
4 050 541
0
0
Presuny
0
392 893
1 915 695
0
0
9 888 379
85 122 829
45 509 070
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
13 282 354
22 204 313
0
0
Prírastky
0
2 635 370
4 885 920
0
0
Úbytky
0
58 354
4 044 708
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
15 859 370
23 045 525
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
9 888 379
69 062 875
22 592 434
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
9 888 379
69 263 459
22 463 545
0
0
Zostatková hodnota
65
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. december 2012
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Poskytnuté
Obstarávaný
preddavky
dlhodobý
Spolu
na dlhodobý
hmotný majetok
hmotný majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
16 265
4 820 266
0
141 866 886
Prírastky
0
7 046 948
0
12 470 801
Úbytky
0
0
0
4 242 518
Presuny
0
- 2 308 588
0
0
16 265
9 558 626
0
150 095 169
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
35 486 667
Prírastky
0
0
0
7 521 290
Úbytky
0
0
0
4 103 062
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
38 904 895
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
16 265
4 820 266
0
106 380 219
Stav na konci účtovného obdobia
16 265
9 558 626
0
111 190 274
Zostatková hodnota
66
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 31. december 2013
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Podielové cenné
papiere a podiely
v dcérskej účtovnej
jednotky
Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé
cenné
papiere
a podiely
Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom celku
Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
1 274 627
0
0
0
0
Prírastky
2 000 000
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
3 274 627
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
1 274 627
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
3 274 627
0
0
0
0
Účtovná hodnota
67
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 31. december 2013
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
Obstarávaný
dlhodobý
finančný majetok
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
1 274 627
Prírastky
0
0
0
2 000 000
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
3 274 627
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
1 274 627
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
3 274 627
Opravné položky
Účtovná hodnota
68
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 31. december 2012
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Podielové cenné
papiere a podiely
v dcérskej účtovnej
jednotky
Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé
cenné
papiere
a podiely
Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom celku
Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
74 627
0
0
0
0
1 200 000
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
1 274 627
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
Prírastky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
74 627
0
0
0
0
1 274 627
0
0
0
0
Účtovná hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
69
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku 31. december 2012
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
Obstarávaný
dlhodobý
finančný majetok
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
74 627
Prírastky
0
0
0
1 200 000
Úbytky
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
1 274 627
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
74 627
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
1 274 627
Opravné položky
Účtovná hodnota
70
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
3. Zásoby
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Zásoby
Stav opravnej
položky
k 31.12.2012
Materiál
Zúčtovanie
Zúčtovanie
Tvorba opravnej
opravnej položky
položky
opravnej z dôvodu zániku
z dôvodu
položky opodstatnenosti vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav opravnej
položky
k 31.12.2013
3 044
11
79
0
2 976
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0
0
0
0
0
Výrobky
0
0
0
0
0
Zvieratá
0
0
0
0
0
Tovar
0
0
0
0
0
Nehnuteľnosť na predaj
0
0
0
0
0
Poskytnuté preddavky na zásoby
0
0
0
0
0
3 044
11
79
0
2 976
Zásoby spolu
Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým
v dôsledku zastarania zásob.
Zásoby
Hodnota za bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
197 430
0
71
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
4. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2012) (údaje v EUR)
Pohľadávky
Stav opravnej
položky
k 31.12.2012
Pohľadávky z obchodného styku
2 087 143
627 314
664 631
209 032
1 840 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
0
0
2 022
0
0
0
2 022
2 089 165
627 314
664 631
209 032
1 842 816
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
Zúčtovanie
Zúčtovanie
Tvorba opravnej
opravnej položky Stav opravnej
položky
opravnej z dôvodu zániku
z dôvodu
položky
položky opodstatnenosti vyradenia majetku k 31.12.2013
z účtovníctva
Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky k 31.12.2013
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
2 965 958
0
2 965 958
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
0
0
0
2 965 958
0
2 965 958
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
72
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY - pokračovanie
Pohľadávky k 31.12.2013 (údaje v EUR)
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
6 900 827
3 693 757
10 594 584
41 391
0
41 391
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
0
0
0
23 221
0
23 221
3 288
2 022
5 310
6 968 727
3 695 779
10 664 506
Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka
(účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.
Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky k 31.12.2012
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
0
0
0
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Iné pohľadávky
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky spolu
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
73
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
Pohľadávky k 31.12.2012 (údaje v EUR)
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
7 126 816
7 283 325
14 410 141
40 591
0
40 591
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Sociálne poistenie
0
0
0
Daňové pohľadávky a dotácie
35 062
0
35 062
Iné pohľadávky
26 991
2 022
29 013
7 229 460
7 285 347
14 514 807
Krátkodobé pohľadávky spolu
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Opis predmetu záložného práva
74
Bežné účtovné obdobie (rok 2013) (údaje v EUR)
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
0
0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
0
11 787 648
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať
0
0
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
5. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:
31.12.2013
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
31.12.2012
4 129
2 838
7 866 327
9 271 269
Bankové účty terminované
0
0
Peniaze na ceste
0
0
7 870 456
9 274 107
31.12.2013
31.12.2012
0
0
519 769
471 976
Spolu
6. Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:
Náklady budúcich období dlhodobé:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
služby satelitného vysielania
391 666
363 241
poistné
78 296
79 894
najomné
11 957
13 774
8 394
8 207
PHL v nádržiach - nespotrebovaná
služby IT
0
2 642
servisné služby
4 045
2 283
predplatné
1 166
1 935
telekomunikačné poplatky
6 537
0
17 708
0
ostatné
75
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHYY pokračovanie
6. Časové rozlíšenie - pokračovanie
31.12.2013
31.12.2012
0
0
680
1 000
fakturácia elektrickej energie
680
1 000
fakturácia satelitných služieb
0
0
520 449
472 976
Príjmy budúcich období dlhodobé:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Spolu
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.
2. Rezervy
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2013) (údaje v EUR)
Stav
k 31.12.2012
Dlhodobé rezervy, z toho:
Tvorba
Použitie
Stav
k 31.12.2013
Zrušenie
90 000
0
0
0
90 000
Odchodné do dôchodku, životné a pracovné jubileá
90 000
0
0
0
90 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu
90 000
0
0
0
90 000
Ostatné rezervy dlhodobé
76
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
Bežné účtovné obdobie (rok 2012) (údaje v EUR)
Stav
k 31.12.2012
Krátkodobé rezervy, z toho:
Tvorba
Použitie
Stav
k 31.12.2013
Zrušenie
96 200
253 246
96 200
0
253 246
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
63 240
113 477
63 240
0
113 477
Rezerva na overenie účtovnej závierky
25 500
22 000
25 500
0
22 000
6 530
7 800
6 530
0
7 800
0
0
0
0
0
95 270
143 277
95 270
0
143 277
0
0
0
0
0
Ostatné
930
109 969
930
0
109 969
Ostatné rezervy krátkodobé spolu
930
109 969
930
0
109 969
Zákonné rezervy krátkodobé
Nevyfaktúrované elektrické energie
Ostatné
Zákonné rezervy krátkodobé spolu
Ostatné rezervy krátkodobé
Odmeny pracovníkom
Ako ostatné rezervy krátkodobé bola tvorená rezerva na nedoplatok mimoriadneho odvodu regulovaných odvetví, ktorý sa vzťahuje
k roku 2013.
Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.
77
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2011) (údaje v EUR)
Stav
k 31.12.2011
Dlhodobé rezervy, z toho:
Tvorba
Použitie
Stav
k 31.12.2012
Zrušenie
90 000
0
0
0
90 000
Odchodné do dôchodku, životné a pracovné jubileá
90 000
0
0
0
90 000
Ostatné rezervy dlhodobé spolu
90 000
0
0
0
90 000
123 111
96 200
123 111
0
96 200
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
89 136
63 240
89 136
0
63 240
Rezerva na overenie účtovnej závierky
26 500
25 500
26 500
0
25 500
2 950
6 530
2 950
0
6 530
0
0
0
0
0
118 586
95 270
118 586
0
95 270
0
0
0
0
0
Iné
4 525
930
4 525
0
930
Ostatné rezervy krátkodobé spolu
4 525
930
4 525
0
930
Ostatné rezervy dlhodobé
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné rezervy krátkodobé
Nevyfaktúrovaná elektrická energia
Ostatné
Zákonné rezervy krátkodobé spolu
Ostatné rezervy krátkodobé
Odmeny pracovníkom
Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.
78
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky po lehote splatnosti
31.12.2013
31.12.2012
3 645 746
5 603 182
0
184 084
3 645 746
5 787 266
24 258
242 760
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
5 559 205
8 749 265
Krátkodobé záväzky spolu
5 583 463
8 992 025
Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre záväzkov za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložený daňový záväzok (účet 481).
Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4.
4. Odložený daňový záväzok
Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:
31.12.2013
31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:
72 657 961
71 391 143
- odpočítateľné
-1 259 181
-1 573 732
- zdaniteľné
73 917 142
72 964 875
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
-5 658 174
-7 896 578
- odpočítateľné
-5 658 174
-7 896 578
- zdaniteľné
0
0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
0
0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
0
0
22
23
Odložená daňová pohľadávka
0
0
Uplatnená daňová pohľadávka
0
0
Sadzba dane z príjmov (v %)
79
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade (pokračovanie):
31.12.2013
31.12.2012
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
0
0
Zaúčtovaná do vlastného imania
0
0
14 739 953
14 603 750
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako výnos
Zaúčtovaná do vlastného imania
Zaúčtovaná ako náklad
136 203
2 179 009
-458 476
0
594 679
-817 549
0
2 996 558
Suma odloženého daňového záväzku vo výške 594 679 EUR súvisí s precenením zabezpečovacích derivátov a bola zaúčtovaná do
vlastného imania na oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.
5. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:
31.12.2013
31.12.2012
Začiatočný stav sociálneho fondu
40 365
46 540
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
50 841
50 721
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
24 990
31 584
Ostatná tvorba sociálneho fondu
0
0
Tvorba sociálneho fondu spolu
75 831
82 305
Čerpanie sociálneho fondu
84 450
88 480
Konečný zostatok sociálneho fondu
31 746
40 365
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny
fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.
80
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
6. Bankové úvery
Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Mena
Úrok p. a.
v%
Dátum
splatnosti
Suma istiny
v príslušnej
mene
k 31.12.2013
Suma istiny
v príslušnej
mene
k 31.12.2012
2014 - 2017
62 081 779
67 527 153
62 081 779
67 527 153
5 445 374
5 445 374
5 445 374
5 445 374
67 527 153
72 972 527
Dlhodobé bankové úvery
Bankový úver
EUR
EURIBOR+marža
Dlhodobé úvery spolu
Krátkodobé bankové úvery
Bankový úver
Krátkodobé úvery spolu
Spolu
EUR
EURIBOR+marža
2014
Na zabezpečenie refinančného úveru bolo v prospech banky zriadené záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok spoločnosti
Towercom, a.s. vo výške 118 724 806 EUR.
81
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
7. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31.12.2013
31.12.2012
Výdavky budúcich období dlhodobé
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
0
101 285
0
101 285
142 736
143 065
úroky z opcie FLOOR uhradené v roku 2013
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
predaj licencií k satelitným kartám
0
0
142 736
143 065
5 445
16 813
0
0
novozistený majetok
5 445
5 212
Dotácia z fondov EU
0
0
Ostatné
0
11 601
148 181
261 163
novozistený majetok
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
predaj licencií k satelitným kartám
Spolu
Použitie dotácií z fondov EÚ na projekty v oblasti vedy a výskumu informačných a komunikačných technológií dotované v rámci
7. rámcového programu EÚ, je vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.
82
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
8. Deriváty
Spoločnosť má uzatvorený úrokový swap s nominálnou hodnotou 64 537 500 EUR s trvaním do roku 2018. Swap bol uzatvorený na
neverejnom trhu a jeho reálna hodnota k 31. decembru 2013 je záväzok 5 458 064 EUR. Odložená daňová pohľadávka z precenenia
je 1 200 774 EUR. Spoločnosť vykazuje swap medzi zabezpečovacími derivátmi.
Prehľad o derivátoch určených na obchodovanie a zabezpečovacích derivátoch:
Účtovná hodnota
pohľadávky
záväzku
Deriváty určené na obchodovanie:
0
0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:
0
0
Úrokový swap
0
5 458 064
Deriváty určené na obchodovanie:
k 31.12.2013
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
0
0
Dohotnutá cena
podkladového nástroja
pay fix 3,2%
k 31.12.2012
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
0
0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:
0
0
0
0
Úrokový swap
0
4 257 290
0
6 010 866
83
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY - pokračovanie
Informácie o položkách zabezpečených derivátmi:
Zabezpečovaná položka
Reálna hodnota
31.12.2013
31.12.2012
Majetok vykázaný v súvahe
0
0
Záväzok vykázaný v súvahe
67 527 153
72 972 527
0
0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu
0
0
67 527 153
72 972 527
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú
uvedené v prehľade na strane 84.
84
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH - pokračovanie
Výnosy z televízneho vysielania
2013
2012
Slovenská republika
22 956 272 21 225 981
Výnosy zo satelitného vysielania
2013
2012
Výnosy z prenájmu
a Datacentra
2013
2012
4 694 285
4 267 911
7 584 550
Výnosy z rozhlasového vysielania
2013
2012
7 774 069 6 354 292
5 385 888
Česká republika
0
0
483 800
2 897 755
25 188
13 776
0
0
Luxembursko
0
0
8 950 198
6 510 389
21 599
21 599
0
0
0
0
0
0
4 632
4 705
0
0
22 956 272 21 225 981 14 128 283 13 676 055
7 635 969
7 814 149 6 354 292
5 385 888
iné
Spolu
Výnosy
z prenosu dát
2013
2012
Slovenská republika
Výnosy z predaja
tovaru
2013
2012
Iné
2013
Spolu
2012
2013
2012
31 472 42 554 620
39 461 733
923 324
776 412
8 707
0
33 190
Česká republika
66 230
61 019
0
0
415 867
361 476
991 085
3 334 026
Luxembursko
79 520
55 975
0
0
0
0
9 051 317
6 587 963
104 400
104 164
0
0
0
0
109 032
108 869
1 173 474
997 570
8 707
0
449 057
iné
Spolu
392 948 52 706 054 49 492 591
85
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH - pokračovanie
2. Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, toho:
Odpis premlčaných záväzkov voči SEPS
Zmluvné pokuty a penále
Refakturácia telekomunikačných poplatkov
Zúčtovanie dotácie EÚ
Náhrady škôd od poisťovní
Odpisy novozistený majetok
Iné
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovna závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosové úroky
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej spoločnosti
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadné výnosy:
86
2013
161 872
0
104 418
16 153
0
0
29 898
11 403
718 370
1 371
3
716 999
1 783
715 137
79
0
2012
714 634
420 003
12 225
26 445
247 812
2 956
0
5 193
9 061
2 026
226
7 035
7 005
0
30
0
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH - pokračovanie
3. Čistý obrat
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona
o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2013
2012
Tržby za vlastné výrobky
0
0
52 697 347
49 492 591
8 707
0
Výnosy zo zakázky
0
0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0
0
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat spolu
961 438
884 153
53 667 492
50 376 744
I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:
87
I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH - pokračovanie
Náklady na poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
Iné uisťovacie služby
Súvisiace audítorske služby
Daňové poradenstvo
Ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Náklady na satelitné spojenie a medzinár. telekom. prevádzku
Náklady na reklamu a inzerciu
Opravy a údržba
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
Nájom nebytových priestorov
Služby materiálovej povahy - subdodávky
Strážna služba
Služby IT
Upratovanie
Náklady na prenájom optických vlákien a prenosovej kapacity
Náklady na mobilné telefóny
Ostatné telekomunikačné služby
Školenie
Cestovné
Ostatné
88
2013
16 952 131
67 840
25 120
19 220
0
0
23 500
16 884 291
10 287 141
2 826 622
972
925
415
294
289
120
103
96
89
68
62
50
281
722
638
329
696
255
308
572
466
380
646
069
632
815
2012
15 565 793
37 265
23 765
13 500
0
0
0
15 528 528
11 280 094
600 234
851
1 037
373
186
289
116
107
56
100
60
54
56
358
214
159
334
051
735
537
903
216
251
352
478
172
798
I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH - pokračovanie
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
Zriadenie opcie
Telekomunikačné poplatky
Náklady na poistné majetku, dopr. prostriedkov a zákonné poistenie MV
Iné
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Nákladové úroky
Bankové poplatky
Bankové poplatky v súvislosti s poskytnutým úverom
Iné
Mimoriadne náklady:
2013
735 151
266 667
225 410
221 769
21 305
3 866 833
10 913
3
3 855 920
3 753 724
2012
584 740
0
328 171
222 570
33 999
3 997 723
14 315
8
3 983 408
3 889 550
6 688
34 000
61 508
0
32 619
0
61 239
0
89
J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2013
Základ dane
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Daň
13 711 448
975 576
-1 746 014
0
12 941 010
Celková daň z príjmov
2012
Daň v %
Základ dane
100,00
10 209 729
3 153 633
224 382
-401 583
0
2 976 432
2 976 432
-458 476
23,00
1,64
-2,93
0,00
21,71
21,71
3,34
2 517 956
18,36
1 900 352
-839 708
0
11 270 373
Daň
Daň v %
100,00
1 939 849
361 067
-159 545
0
2 141 371
2 141 371
2 996 558
19,00
3,54
- 1,56
0,00
20,97
20,97
29,35
5 137 929
50,32
Vykázaná splatná daň z príjmov obsahuje aj dodatočnú daň za predchádzajúce roky vo výške 144 EUR (2012: dodatočná daň
137 EUR, zrážková daň 1 351 EUR).
Informácie k odloženým daniam:
2013
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad
0
alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad
-671 348
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období,
0
ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej
0
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov
0
a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty
-594 679
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
90
2012
0
2 539 782
0
0
0
-817 546
K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
1. Najatý majetok
Spoločnosť má v nájme pozemky, nebytové priestory a technologické zariadenia od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na
dobu neurčitú s možnosťou výpovede v určených prípadoch (výpovedná lehota je 1 rok). Mesačné náklady na nájomné predstavujú
42 483 EUR.
Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (950 m²) v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú
do roku 2016 s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Výpovedná lehota je 3 mesiace.
2. Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajíma priestory pre umiestnenie telekomunikačných technológií a technologické zariadenia tretím osobám. Mesačné
výnosy z nájomného sú približne 542 514 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Prenajaté priestory a zariadenia
vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.
3. Prehľad o podsúvahových položkách
2013
2012
Prenajatý majetok
0
0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
0
0
Majetok prijatý do úschovy
0
0
Pohľadávky z derivátov
0
0
Záväzky z opcií derivátov
0
0
Odpísané pohľadávky
0
0
Pohľadávky z lízingu
0
0
Záväzky z lízingu
0
0
1 259 259
1 197 757
Iné položky
Drobný hmotný majetok od 200 do 1700 EUR predstavuje 1 254 051 EUR (2012: 1 192 549 EUR), majetok hospodárskej mobilizácie
predstavuje 1 318 EUR (2012: 1 318 EUR) a majetok civilnej obrany predstavuje 3 890 EUR (2012: 3 890 EUR).
91
L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom,
ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii
právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
2. Ostatné finančné výpomoci
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:
– Akcionár spoločnosti má uzatvorenú so Citibank Europe plc, pobočkou zahraničnej banky ako vedúcim aranžérom refinančného
úveru Dohodu o podmienkach poskytnutia ručenia, sľubu odškodnenia a zabezpečenia, ktorej súčasťou je i dohoda o záväzku
podriadenosti.
– Spoločnosť zriadila záložné právo ku všetkým hnuteľným veciam.
– Spoločnosť zriadila záložné právo k pohľadávkam.
– Spoločnosť zriadila záložné právo k cenným papierom.
– Všetky uvedené záložné práva sú zriadené do sumy schváleného úverového rámca Citibank Europe plc, pobočkou zahraničnej
banky 85 000 tis. EUR.
M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období
boli vo výške 27 933 EUR (v roku 2012: 27 933 EUR). Členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 2013 ani v roku 2012
vyplatené žiadne odmeny.
Členom štatutárnemu orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2013 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy
zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2012: žiadne).
92
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných
podmienok.
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na základe
obvyklých obchodných podmienok:
Spriaznená osoba
a) transakcie s materským podnikom, sesterskými a dcérskymi podnikmi:
tržby z predaja tovaru
Hodnotové vyjadrenie obchodu
2013
2012
7 600
0
272 766
8 042
výnosy z prenájmu nebytových priestorov a techn. zariadení
87 359
117 327
výnosy za podporné činnosti
18 029
10 000
výnosy zo služieb EKS
ostatné výnosy
2 243
1 784
22 138
0
0
0
nákup služieb (poradenstvo, právne zastupovanie)
495 870
667 300
nákup služieb technickej údržby a poddodávok
172 809
71 132
73 514
1 580 816
266 667
0
800
40 591
14 287
8 719
nákup tovaru
nákup telekomunikačných služieb
nákup dlhodobého hmotného majetku
nákup opcie
krátkodobá pôžička vrátane úrokov
Iné
93
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB - pokračovanie
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky z obchodného styku
31.12.2013
31.12.2012
12 055
103 110
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
41 391
40 591
Spolu aktíva
53 446
143 701
Záväzky z obchodného styku
340 068
228 662
Spolu pasíva
340 068
228 662
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU
SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva.
94
P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Základné imanie
Stav
k 31.12.2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31.12.2013
29 409 890
0
0
0
29 409 890
0
0
0
0
0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitál. vkladov
3 319
0
0
0
3 319
-6 010 866
1 753 576
0
0
-4 257 290
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Zákonný rezervný fond
2 674 771
0
0
507 180
3 181 951
Nedeliteľný fond
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých rokov
5 237 131
0
6 975 630
4 539 630
2 801 131
0
0
0
0
0
Neuhradená strata minulých rokov
95
P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ - pokračovanie
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade (pokračovanie):
Bežné účtovné obdobie (údaje v EUR)
Stav
k 31.12.2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31.12.2013
5 071 800
11 193 492
24 990
-5 046 810
11 193 492
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Ostatné položky vlastného imania
Spolu
0
0
0
0
0
36 386 045
12 947 068
7 000 620
0
42 332 493
V položke oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov je vykázané precenenie zabezpečovacích derivátov na reálnu
hodnotu. Bližšie informácie o derivátoch sú opísané v časti G.8.
Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (údaje v EUR)
Základné imanie
Stav
k 31.12.2011
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31.12.2012
29 409 890
0
0
0
29 409 890
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0
0
0
0
0
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
3 319
0
0
0
3 319
-4 168 961
-1 841 905
0
0
-6 010 866
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitál. vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
96
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0
0
0
0
0
P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ - pokračovanie
Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade (pokračovanie):
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (údaje v EUR)
Zákonný rezervný fond
Stav
k 31.12.2011
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav
k 31.12.2012
1 448 306
0
0
1 226 465
2 674 771
Nedeliteľný fond
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých rokov
5 237 131
0
11 006 601
11 006 601
5 237 131
0
0
0
0
0
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
12 264 650
5 071 800
31 584
-12 233 066
5 071 800
Ostatné položky vlastného imania
0
0
0
0
0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
0
0
0
0
0
44 194 335
3 229 895
11 038 185
0
36 386 045
Spolu
Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:
Účtovný zisk
2012
5 071 800
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do sociálného fondu
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Spolu
2012
507 180
24 990
4 539 630
5 071 800
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 11 193 492 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh
štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do sociálného fondu
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Spolu
2012
1 119 349
24 250
10 049 893
11 193 492
97
Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Osobitný odvod regulovaných subjektoch
Vyplatené dividendy
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z ivestičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Nákup dcérskej spoločnosti Antena Plus
Nákup dcerskej spoločnosti TelecomCorp
Pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti
Prijaté dividendy
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Zmena dlhodobých bankových úverov
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
98
2013
2012
24 932 287
-3 753 724
983
-3 306 369
-299 867
-6 975 630
10 597 680
0
10 597 680
19 139 880
-3 788 265
7 005
-581 907
-161 439
-11 006 601
3 608 673
0
3 608 673
-5 336 828
65 734
0
-2 000 000
0
715 137
-6 555 957
-12 031 294
160 222
-1 200 000
0
-40 000
0
-13 111 072
-5
-5
-1
9
7
445
445
403
274
870
374
374
651
107
456
3
3
-6
15
9
213
213
288
562
274
883
883
516
623
107
Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2012 - pokračovanie
Peňažné toky z prevádzky
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadných položiek)
2013
2012
17 048 119
14 253 713
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
8 322
Opravná položka k pohľadávkam
-246
Opravná položka k zásobám
Nerealizované kurzové straty
Rezervy
47
(Zisk) z predaja dlhodobého majetku
-21
Pridel do socialneho fondu
-24
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
25 124
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)
837
(Prírastok) zásob
-15
(Úbytok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)
-1 014
Peňažné toky z prevádzky
24 932
446
349
-68
0
077
336
990
899
9 835 291
30 616
-334
66
-26 911
-30 804
-31 584
24 030 053
670
730
552
287
-4 227
-15
-647
19 139
075
788
310
880
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na
bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom
a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Ekvivalenty peňažných prostriedkov
Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred
známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo
dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na
trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou,
ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
99
Správa nezávisleho audítora I
Independent Auditor’s Report I
100
101
102
Správa o overení súladu I
výročnej správy a účtovnej závierky I
103
Report on the compliance of annual I
report and financial statement I
Towercom má certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
REGISTERED
REGISTERED
REGISTERED
Towercom, a.s. / 03. 2014
Download

Výročná správa za rok 2013 (vo formáte pdf)