S -­‐ E K A , spol. s r .o. NITRA P ov e r e ná te c hnic k á s luž ba E K m otor ov ýc h v oz idie l VÝKON EMISNÝCH KONTROL MOTOROVÝCH VOZIDIEL V SR OD 1.4.2014 … pracovné stretnu/e TS EK a technikov emisných kontrol z dôvodu legisla>vných zmien a zmien metodických pokynov pre výkon emisných kontrol Marec 2014 (Poprad, Zvolen, Nitra) Ing. Peter LENĎÁK, PhD. OBSAH Metodika výkonu emisných kontrol: NAJDÔLEŽITEJŠIE PÔVODNÉ USTANOVENIA METODICKÝCH POKYNOV / NOVÉ USTANOVENIA METODICKÝCH POKYNOV (od 1.4.2014) -­‐  spoločné ustanovenia, -­‐  nové ustanovenia pre: -­‐  PEK typu “A” -­‐ B (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT -­‐  PEK typu “B” -­‐ B (LPG, CNG, LNG) / RKAT, RKAT OBD -­‐  PEK typu “C” -­‐ D (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT, NKAT OBD SPOLOČNÉ USTANOVENIA Účelom metodík je zabezpečiť jednotný postup PEK pri vykonávaní EK pravidelnej u motorových vozidiel kategórie M, N a T. EK sa nevykonáva na: •  motorových vozidlách so zážihovým motorom mazaných zmesou paliva a mazacieho oleja •  motorových vozidlách kategórie L, PS a C EK pravidelná sa vykonáva na: a)  vozidle evidovanom v SR, ktoré nie je dočasne vyradené z evidencie b)  jednotlivo dovezenom vozidle, pred jeho prihlásením do evidencie v SR c)  vozidle, pri opätovnom schválení po odcudzení d)  vozidle, pri výmene TOV za OE e)  vozidle, pri hromadnej prestavbe f)  vozidle, pristavené k výkonu EK na základe rozhodnu/a OÚ Všeobecné požiadavky na výkon EK: a)  EK sa vykonávajú výlučne vo vyhradenom priestore PEK b)  Vykonávať EK môže iba technik EK v rozsahu platného osvedčenia c)  Technik EK nevykoná, ak: –  pred vstupom na PEK nemožno spus/ť motor, –  vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, –  je zistený zjavný únik prevádzkových médií (olej, chladiaca kvapalina, palivo), –  vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení. D) 
MECHANICKÝ STAV MOTORA VOZIDLA PRISTAVENÉHO K EK MUSÍ UMOŽNIŤ VYKONANIE EK BEZ JEHO POŠKODENIA, MOTOR NESMIE VYDÁVAŤ NEŠTANDARDNÉ (ZVLÁŠTNE) ZVUKY A NESMIE MAŤ NEPRAVIDELNÝ CHOD!!! (požiadavka na vozidlo pristavené k EK) Všeobecné požiadavky na výkon EK: a) 
Zodpovednosť za údaje uvedené v informačnom systéme nesie technik EK, ktorý EK v elektronickom protokole uzavrel. b) 
Technik EK počas vykonávania EK nesmie použiť meradlo, zariadenie, pomôcku, elektronický obvod príp. elektronické súčiastky alebo so\vér, ktorými by mohol ovplyvniť namerané hodnoty. c) 
Počas výkonu EK od zaznamenania vozidla na vstupe až po zaznamenanie vozidla na výstupe, vozidlo nesmie opus]ť priestor na samotné vykonávanie EK bez uzavre]a EK, alebo zaznamenania dôvodu do elektronického protokolu. Toto nepla>, ak je ohrozená bezpečnosť PEK alebo prítomných osôb. d) 
Oprávnená osoba EK je povinná umožniť na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor na vlastné náklady vykonanie opakovanej EK. Opakovanú EK vykoná technik, pod dozorom poverenej osoby. Kontrola vozidla: Zaznamenanie vozidla na vstupe na PEK (pred zahájením kontroly a merania) a) 
Oprávnený užívateľ AIS EK vytvorí elektronický protokol kontrolovaného vozidla. b) 
Technik EK zabezpečí maximálnu možnú čitateľnosť EČ vozidla. Ak sú na tabuľkách s EČ vozidla predmety, ktoré by mohli narúšať automa/cké rozpoznanie evidenčného čísla MZZ (napr. pásky is/ace tabuľku s EČ), zabezpečí ich odstránenie. Ak vodič odmietne odstrániť dôvod nečitateľnos/ EČ alebo nesúhlasí s ich odstránením (očistením), technik EK vyhotoví snímku a túto skutočnosť zaznamená. c) 
Technik EK po pristavení vozidla do priestoru pre samotné vykonávanie EK vytvorí vstupný záznam kontrolovaného vozidla prostredníctvom MZZ. Zaznamenanie vozidla na výstupe z PEK (po ukončení merania) a) 
Technik EK vytvorí výstupný záznam kontrolovaného vozidla prostredníctvom MZZ, b) 
Uzatvorí sa elektronický protokol kontrolovaného vozidla. Kontrola vozidla: Iden/fikácia vozidla a jeho motora a)  Iden/fikácia sa vykoná vždy v plnom rozsahu b) 
Doklady predkladané k výkonu EK: I. 
Doklad o evidencii vozidla: 1) 
Originál OE, alebo aktuálna kópia OE spolu s potvrdením o zadržaní OE vydaným útvarom PZ SR, alebo 2) 
originál registračného dokladu z iného členského štátu, ak sa vozidlo podrobuje EK pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v SR, alebo 3) 
TOV, ak sa jedná o EK vozidla kategórie M, N a T, ktorému bolo vydané TOV a nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a podrobuje sa EK z dôvodu prihlásenia do evidencie vozidiel, alebo 4) 
doklad od orgánu PZ SR o oznámení odcudzenia vozidla, doklad od orgánu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie vozidiel a doklad od orgánu PZ SR o vrátení vozidla, ak sa jedná o EK odcudzeného vozidla z dôvodu opätovného prihlásenia do evidencie vozidiel (ak doklady neobsahujú údaje potrebné pre výkon EK, technik EK o /eto údaje požiada TS EK). II. 
Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s druhom paliva B/LPG, D/LPG, LPG, B/
CNG, D/CNG, CNG, B/LNG, D/LNG, LNG a ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v SR. Z uvedeného dokladu technik EK urobí fotokópiu, ktorú priloží k archivovanému výtlačku protokolu o EK III.  Aktuálne potvrdenie o vykonanom dezinfikovaní vozidla (pohrebná služba, kafiléria a prevoz infekcii) Iden/fikácia vozidla a jeho motora: VIN a) 
musí byť riadne iden/fikovateľné vo všetkých jeho znakoch a musí byť v zhode s VIN uvedeným v dokladoch, b) 
vozidlá s typovým schválením ES musia mať VIN vyznačené na pevnej čas/ vozidla, c) 
ak nie je možné iden/fikovať niektorý zo znakov VIN, zaznamenajú sa znaky VIN, ktoré sú čitateľné a znaky ktoré nie sú čitateľné, sa nahradia znakom „?“. d) 
pri EK neprítomnosť výrobného š>tku nie je dôvod na nespôsobilosť!!! Táto skutočnosť sa uvedie do ďalších záznamov. Iden/fikácia plynového zariadenia: Montáž bola vykonaná prestavbou v SR a) 
Porovnajú sa iden/fikačné údaje a zhoda homologizačných značiek podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy v motorovom priestore vozidla, s údajmi uvedenými v protokole o montáži plynového zariadenia. Montáž nebola vykonaná prestavbou v SR a) 
Porovná sa typ regulátora a/alebo zhoda homologizačných značiek podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy (regulátora tlaku, riadiacej jednotky, elektromagne/ckého odpájača paliva a pod.) v motorovom priestore vozidla s údajmi uvedenými v predložených dokladoch, alebo v „Poznámke“ v el. protokole. b) 
Ak /eto údaje nie sú uvedené v predložených dokladoch alebo v „Poznámke“ el. protokolu, tak zistené údaje sa zaznamenajú do „Poznámky“ el. protokolu. c) 
Zistené iden/fikačné údaje a homologizačné značky podstatných prvkov plynovej palivovej sústavy (regulátor, riadiaca jednotka, elektromagne4cký odpájač paliva a pod.) sa zaznamenajú aj do čas/ „Ďalšie záznamy“ el. protokolu. “Trvalá poznámka” Kontrola plynového zariadenia -  Kontrola tesnos] plynového zariadenia sa od 1.4.2014 vykonáva v priestore pre samotný výkon EK po pristavení vozidla prostredníctvom prenosného DÚP, pričom sa skontroluje tesnosť plniaceho ven/lu, plynotesnej nádoby, palivových vedení a hadíc, splynovača a vstrekovačov, pri prevádzke motora na palivo plyn a spustenom motore!!! -  Ak sa počas výkonu EK prejaví únik plynu akus/ckou signalizáciou stacionárneho DÚP, EK sa ukončí, motor kontrolovaného vozidla sa okamžite vypne, vozidlo sa z PEK vytlačí a PEK sa vyvetrá. -  Ak sa zis> zjavná netesnosť plynovej palivovej sústavy pred vstupom vozidla na PEK, vozidlo sa do priestoru PEK nevpus> a EK sa nevykoná. -  Chladiaca sústava vozidla vybaveného skvapalneným plynným palivom musí byť tesná a nesmie byť indikované minimálne množstvo chladiacej kvapaliny Výkon EK -  Stanovenie kontrolných parametrov -  Vizuálna kontrola -  Kondicionovanie -  Podmienky merania -  Meranie -  Zaznamenanie nameraných hodnôt B (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT B (LPG, CNG, LNG) / RKAT, RKAT OBD D (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT, NKAT OBD Ak je na pristavenom vozidle signalizované minimálne množstvo paliva v nádrži, tak technik EK s touto skutočnosťou oboznámi vodiča vozidla a v EK môže pokračovať len so súhlasom vodiča vozidla (odporúčame využiť tlačivo čiarového kódu a predpisu). Vyhodnotenie EK Po 1.4.2014 sa elektronický protokol o EK vozidla vedený v AIS EK uzavrie ako: a)  vozidlo je SPÔSOBILÉ b)  vozidlo je NESPÔSOBILÉ c)  EK ukončená BEZ VYHODNOTENIA – 
v odôvodnených prípadoch, dôvod sa zaznamená do AIS EK NOVÉ USTANOVENIA PRE JEDNOTLIVÉ TYPY EK -­‐  B (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT -­‐  B (LPG, CNG, LNG) / RKAT, RKAT OBD -­‐  D (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT, NKAT OBD B (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT
Metodický pokyn 28/2014
Podmienky merania (B/BKAT, NKAT): -  Tesnosť meracieho reťazca a zasunu/e sondy, -  Nakondicionovanie motora. -  Pri meraní musia byť kontrolované a dodržané aj hodnoty doplnkových kontrolných parametrov slúžiacích na kontrolu objek/vity merania!!! -  Ak by pri meraní neboli dodržané doplnové kontrolné parametre a vozidlo je vyhodnotené ako spôsobilé, musí byť v „ďalších záznamoch“ protokolu uvedené zdôvodnenie neplnenia týchto podmienok!!! -  Hodnoty doplnových kontrolných parametrov: –  korigovaná hodnota oxidu uhoľnatého COCOR -­‐ rozdiel medzi nameranou hodnotou CO a vypočítanou hodnotou COCOR nesmie byť viac ako 0,2. –  hodnota kyslíka pri voľnobežných otáčkach nesmie byť vyššia ako 3,0 % (ak výrobca neurčil inak). –  hodnota lambda pri voľnobežných otáčkach nesmie byť mimo rozsah 0,9 – 1,1. –  hodnota oxidu uhličitého CO2 pri voľnobežných otáčkach nesmie byť nižšia ako 10 %. Za dodržanie podmienok merania je zodpovedný technik EK, ktorý kontrolu vykonáva!!! B (LPG, CNG, LNG) / RKAT, RKAT OBD
Metodický pokyn 29/2014
Iden]fikácia emisného systému (RKAT / RKAT OBD): a)  Za vozidlo s emisným systémom RKAT OBD sa považuje: 1) 
vozidlo so zážihovým motorom kategórie M1 a N1 s palivom benzín alebo alternahvnym palivom, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie po 1.1.2005 2) 
vozidlo so zážihovým motorom kategórie M1 a N1 s plynným palivom, prvý krát prihlásené do evidencie po 1.1.2008 b)  Technik EK pri iden/fikácii emisného systému zisťuje: 1) 
prítomnosť elektronickej riadiacej jednotky, minimálne jednej lambda sondy a katalyzátora výfukových plynov (RKAT) alebo 2) 
prítomnosť elektronickej riadiacej jednotky so štandardizovaným výstupom pre komunikáciu s OBD, minimálne dvoch lambda sond pracujúcich v každej regulovanej vetve výfukového potrubia a katalyzátora výfukových plynov. (RKAT OBD) Následne overí druh a počet regulačných lambda sond. 1) 
Skoková „S“ 2) 
Širokopásmová „B“ 3) 
Neštandardná „X“ -­‐ ak prevedenie sondy nezodpovedá štandardným typom lambda sond (S alebo B) Podmienky merania: -  Tesnosť meracieho reťazca / zasunu/e sondy / zostatkové HC -  Nakondicionovanie motora vrátane katalyzátora a lambda sond. Zahria/e na pracovnú teplotu sa prejavuje: -  Hodnota CO už neklesá -  Hodnota HC už neklesá -  Hodnota O2 už neklesá -  Hodnota CO2 sa už nezvyšuje. -  Pri meraní musia byť kontrolované a dodržané hodnoty doplnkových kontrolných parametrov slúžiacích na kontrolu objek/vity merania!!! -  Ak by pri meraní neboli dodržané doplnové kontrolné parametre a vozidlo je vyhodnotené ako spôsobilé, musí byť v „ďalších záznamoch“ protokolu uvedené zdôvodnenie neplnenia týchto podmienok!!! Doplnkové kontrolné parametre (RKAT / RKAT OBD): -  Hodnoty doplnových kontrolných parametrov: -  hodnota O2 pri voľnobežných otáčkach nesmie byť vyššia ako 1% alebo 0,5% pri RKAT OBD, -  hodnota λ pri voľnobežných otáčkach nesmie byť mimo rozsah 0,97 – 1,03, -  hodnota CO2 pri voľnobežných otáčkach nesmie byť nižšia ako 14 %. -  Pri EK môžu byť hodnoty doplnkových parametrov nedodržané ak je to zapríčinené konštrukčným riešením motora (napr. pri vrstvení zmesi). -  Pred meraním technik EK zadá do meradla hodnoty kontrolovaných parametrov, pričom /eto hodnoty musia byť v zhode s hodnotami kontrolovaných parametrov uvedenými v elektronickom protokole!!! -  Za dodržanie podmienok merania je zodpovedný technik EK, ktorý kontrolu vykonáva!!! Meranie: -  Počas celého merania musia byť dodržané podmienky merania -  RKAT – bez zmien v postupe merania -  RKAT OBD – zmeny v postupe merania od 1.4.2014 -  EK obsahuje vždy meranie a vyhodnotenie plynov aj pri voľnobehu, vrátane 30 sekundovej stabilizácie !!! -  Kontrola systému riadenia prípravy zmesi (regulačnej lambda sondy) sa vykonáva len v prípade ak je v readinesscode aspoň jeden z testov nevyhodnotený alebo je vykonaný neúspešne (kód „1“). -  Odchylka od štandardného merania = špecifický postup -  len v presne definovaných prípadoch (RKAT OBD) -  nezískané otáčky motora cez OBD, pričom OBD komunikácia je nadviazaná, -  nenáčitanie statusu OBD, pričom OBD komunikácia je nadviazaná, -  nenačítanie parametrov lambda sondy, pričom OBD komunikácia je nadviazaná (typ sondy a pod.), -  nestabilný kontakt pre komunikáciu s OBD, pričom OBD komunikácia je nadviazaná, -  len so súhlasom TS EK (vyznačeným v protokole) D (LPG, CNG, LNG) / BKAT, NKAT, NKAT OBD
Metodický pokyn 30/2014
Iden]fikácia emisného systému (BKAT / NKAT / NKAT OBD)
: a)  Rozdelenie vozidiel podľa emisného systému: 1) 
BKAT – bez KAT , všetky kategórie vozidiel, 2) 
NKAT – KAT, SCR, DPF a pod., všetky kategórie vozidiel, 3) 
NKAT OBD – NKAT (KAT, SCR, DPF a pod.) kategórie M1 a N1, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie po 1.1.2008 b)  Technik EK pri iden/fikácii emisného systému zisťuje: a) 
prítomnosť zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfukových plynov vrátane NOX katalyzátorov, alebo SCR alebo systému filtrácie tuhých znečisťujúcich látok, ak to technické riešenie vozidla umožňuje, b) 
kategóriu vozidla a dátum prvého prihlásenia do evidencie vozidiel, c) 
Druh pohonu (palivo) a) 
D – pri palive na†a, b) 
D – pri duálnom pohone D/LPG, D/CNG, D/LNG EK na vozidle s duálnym pohonom (D / LPG, D / CNG, D/LNG): a)  EK na vozidle s duálným pohonom môže vykonať: 1)  PEK, ktoré má platné oprávnenie na PEK typu „C“ a súčasne aj PEK typu „A“ alebo „B“ pre palivo LPG, CNG, LNG. 2)  Technik EK, ktorý má platné osvedčenie potrebného rozsahu pre PEK typu „C“ a súčasne aj pre PEK typu „A“ alebo „B“ pre palivo B/
LPG, CNG, LNG. b)  Výkon EK 1)  EK sa vykonáva v rozsahu ako pri palive „D“ ale pri súčasnom pohone na obe paliva (duálny pohon). 2)  Duálny pohon a jeho druh (napr. D/LPG sa zaznamená do ďalších záznamov el. protokolu. Podmienky merania: -  Technik skontroluje a zabezpečí dodržanie podmienok: §  použi/e správnej odberovej sondy dymomera a jej zasunu/e do výfukového vyústenia tak, aby bolo zachované jej vhodné umiestnenie bez obmedzení, §  nakondicionovanie motora, §  počas merania musí byť prevodovka v polohe neutrál, prídavné agregáty odpojené a vozidlo zabrzdené, ak postup merania v špecifických prípadoch nevyžaduje inak, §  vykonanie preplachovej akcelerácie •  ak výrobca neurčí inak, preplachová akcelerácia sa vykoná rýchlym a nenásilným stlačením pedálu akcelerátora. Pri preplachovej akcelerácii sa dosiahne pásmo vysokých otáčok (viac ako 75 % otáčok maximálneho výkonu). Po ich dosiahnu> sa pedál akcelerátora uvoľní. Preplachová akcelerácia sa vykoná minimálne dvakrát.
§  dodržanie plnenia hodnoty doplnkového kontrolného paramera pri meraní. Podmienky merania: -  Pred meraním technik EK zadá do meradla hodnoty kontrolovaných parametrov, pričom /eto hodnoty musia byť v zhode s hodnotami kontrolovaných parametrov uvedenými v elektronickom protokole!!! -  Za dodržanie podmienok merania je zodpovedný technik EK, ktorý kontrolu vykonáva!!! Doplnkový kontrolný parameter: -  Pri meraní musí byť okrem podmienok merania kontrolovaná a dodržaná aj hodnotá doplnkového kontrolného parametra slúžiaceho na kontrolu objek/vity merania!!! -  Ak by pri meraní nebola dodržaná hodnota doplnového kontrolného parametra a vozidlo je vyhodnotené ako spôsobilé, musí byť v „ďalších záznamoch“ protokolu uvedené zdôvodnenie neplnenia tejto podmienky!!! -  Doplnkový kontrolný parameter pre meranie vznetových motorov je rozptyl časov vyhodnocovaných voľných akcelerácií Rtmax vykonaných počas jedného merania: -  Rozptyl časov na vozidle BKAT, NKAT, nesmie byť väčší ako 1,0 sekunda. -  Rozptyl časov na vozidle NKAT OBD, nesmie byť väčší ako 0,30 sekundy. Meranie: -  zmeny v postupe merania od 1.4.2014 -  Vozidlá s dátumom prvej evidencie od 1.1.2008 je Dmax = XL (bez navýšenia o 0,5 m-­‐1!!!) -  Maximálna prípustná dymivosť Dmax pre vozidlá kategórie „M“, „N“ s dátumom prvej evidencie od 1.1.2015 je 0,7 m-­‐1. -  Maximálna prípustná dymivosť Dmax pre vozidlá kategórie „T“ s dátumom prvej evidencie od 1.1.2015 je 1,5 m-­‐1. -  Ak hodnota XL nie je zaznamenaná v OE, použije sa hodnota zo š>tku vozidla. -  Voľnobežné otáčky pre vozidlá kategórie „T“ max. 1000 min-­‐1. -  D / NKAT OBD – max. otáčky ak výrobca neurčil nPmax + 45%. -  Odchylka od štandardného merania = špecifický postup -  len v presne definovaných prípadoch (RKAT OBD) -  voľnobežné otáčky pre kategóriu „T“, -  maximálne otáčky pri motoroch s obmedzovačom otáčok, -  nezískané otáčky motora cez OBD, nenáčitanie statusu OBD, pričom OBD komunikácia je nadviazaná, -  nestabilný kontakt pre komunikáciu s OBD, pričom OBD komunikácia je nadviazaná, -  len so súhlasom TS EK (vyznačeným v protokole) Záverom •  Ak nedochádza pri meraní ku komunikácií s OBD alebo je komunikácia nestabilná z dôvodu stavu meradla TS EK špecifický postup nepovolí!!! (za meradlá zodpovedá oprávnená osoba) •  Lambda sonda typu “X” pri EK vozidiel so zážihovým motorom môže byť použitá výhradne len vtedy ak je to dané konštrukčným riešením motora, alebo ak ide o špecifický postup schválený TS EK. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ www.seka.sk Ing. Peter LENĎÁK, PhD.
[email protected] 
Download

metodiky