Školenie technikov STK
2013
Zmeny v minulom roku
Legislatívne zmeny
Zavedenie MZZ
Zmena našej webovej stránky
Zmena AIS EK
Legislatívne zmeny
Zákon č. 73/2012 - novela zákona 725/2004
Z.z. účinná od 1. marca 2012
Zákon č. 356/2012 - novela zákona 725/2004
Z.z. účinná od 1. decembra 2012
Zákon č. 345/2012 - novela zákona 725/2004
Z.z. účinná od 1. januára 2013
Vyhláška 90/2013 - novela vyhlášky 578/2006
Z.z. účinná od 1 mája 2013
Zákon č. 73/2012 účinný
od 1. marca 2012
Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení
na zriadenie pracoviska emisnej kontroly
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej
bolo udelené povolenie, písomne požiada o
zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad
dopravy
zruší
povolenie
pracoviska emisnej kontroly.
na
zriadenie
Zákon č. 356/2012 účinný
od 1.decembra 2012
Zrušenie protokolu o EK ako povinnej prílohy k
hromadnej
prestavbe
montážou
plynového
zariadenia
Zápisnica o skúške predkladaná k žiadosti o
udelenie osvedčenia nesmie byť staršia ako 6
mesiacov
V zmysle zákona môže byť postihovaná aj
fyzická osoba, ktorá porušila legislatívne povinnosti v
čase keď bola technikom EK
Zákon č. 345/2012 účinný od 1. januára
2013
ObÚ
CD
a
PK
Krajský úrad dopravy =>
v sídle kraja
Vyhláška 90/2013 účinná
od 1 mája 2013
doplnenie príloh predkladaných k žiadosti o overenie,
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predložiť pred
výkonom technickej kontroly platné osvedčenie o emisnej
kontrole,
doplnenie základného školenia o OBD pri PEK typu B
a C,
úprava skúšok,
o skúškach,
skúšobnej
komisie
a zápisnice
úprava definície vozidiel kategórie M a N, ktoré majú
skrátenú lehotu 1/1/1,
doplnenie požiadaviek na MZZ
Vyhláška 90/2013
Do príloh predkladaných k žiadosti o overenie
plnenia podmienok sa doplnila kópia výkresu
PEK so zakreslením skutočného umiestnenia
jednotlivých
základných
schválenej zostavy MZZ.
komponentov
Vyhláška 90/2013
Prevádzkovateľ nemusí pred výkonom technickej
kontroly predložiť platné osvedčenie o emisnej
kontrole, ak ale nemá platnú emisnú kontrolu,
vozidlo je pri technickej kontrole automaticky
hodnotené z dôvodu neplatnej emisnej kontroly
ako nespôsobilé .
Vyhláška 90/2013 – základné
školenia
Zmena základného školenia z
Benzín Rkat
=>
Benzín Rkat OBD
Diesel
=>
Diesel OBD
Nie je potrebné zdokonaľovacie školenie
Vyhláška 90/2013 - základné
školenia
Zmena rozsahu základného školenia z
25 / 25 / 8
=>
40 / 25 / 8
Vyhláška 90/2013
Technici, ktorí absolvovali základné školenie na
Rkat alebo Diesel do 31.4.2013, získajú OBD
absolvovaním zdokonaľovacieho školenia tak ako
do teraz.
Vyhláška 90/2013 – skúšky
Zmena rozsahu skúšok po „rozšírenom školení“
30 otázok
=>
40 otázok
45 minút
=>
60 minút
Vyhláška 90/2013 - skrátená lehota
Zdravotná záchránná
služba, s právom
prednostnej jazdy
Zdravotná záchránná
služba
Banská záchranná služba
Poruchová služba
plynárenských zariadení
Taxislužba
Autoškola
=>
Banská záchranná služba,
s právom prednostnej jazdy
Sanitné vozidlá
Poruchová služba
plynárenských zariadení
Taxislužba
Autoškola
Vyhláška 90/2013
Doplnenie požiadaviek na MZZ
Za výstup z PEK sa považuje aj priestor medzi
PEK a výstupnou bránou
Čas medzi zosnímaním čiarového kódu a
vyhotovením snímky definovaný na max. 3 sekundy
PEK situované na STK
1. Júla 2013
+
Povinnosť
Overenie PEK
Na základe rozhodnutia MDVaRR nariadili OÚD
pracoviskám situovaným na STK nové overenie
pracovísk z hľadiska doplnenia monitorovacieho
záznamového zariadenia, tak aby OÚD predložili
správu z overenia najneskôr do 30. júna 2013.
Overenie PEK
Vykonáva technická služba EK S-EKA s.r.o,
administratívným
spôsobom
žiadosti oprávnenej osoby EK.
na
základe
Žiadosť o overenie PEK
Podať čo najskôr – do 21.6.2013
Podávať žiadosť až po inštalácii MZZ
Komplet aj so všetkými prílohami
Písomne alebo elektronicky
Žiadosť o overenie PEK
identifikačné údaje o žiadateľovi
číslo rozhodnutia OÚD o nariadení overenia
názov nainštalovaného MZZ,
podpis oprávnenej osoby; v prípade podania
elektronickou formou musí byť podpis súčasťou
naskenovaného dokumentu.
Prílohy k žiadosti
kópia schválenia vhodnosti MZZ
kópia výkresu PEK so zakreslením skutočného umiestnenia
jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy MZZ
(autorizovaná dodávateľom MZZ),
zoznam použitých komponentov (autorizovaný dodávateľom MZZ)
alebo dodací list k MZZ so zoznamom použitých komponentov,
zoznam najmenej 20 kódov protokolov prislúchajúcich EK
uzatvoreným v AIS EK nie starším ako 2 mesiace so zaznamenaním
vstupnej a výstupnej snímky, ktoré budú použité na kontrolu
prenášania snímok zhotovených MZZ do AIS EK,
čestné vyhlásenie dodávateľa MZZ o zhode nainštalovaného MZZ
so schváleným typom.
Upozornenie
Na OÚD je potrebné predložiť originál správy z
overenia.
Zmena www.seka.sk
Vizuálna zmena
Overenie vozidla
Overenie vozidla
Newsletter
Zmena AIS EK
Starý AIS EK
Zopár upozornení k AIS EK, alebo
najčastejšie chyby, resp.
problémy.
Nezapojená sonda teplomera
Nepotvrdený alebo zlý predpis
Nesprávne vyplnené km
Chýbajúci údaj pri 2 lambda sondách
Problémy s komunikáciou cez OBD
Nestornované chybné protokoly
Nová poznámka v Definícii vozidla
Nezapojená sonda teplomera
pri meraní EK musí byť zapojená sonda
teplomera. Ak súbor XML totiž neobsahuje údaj o
teplote, je to pre systém nekorektný súbor a AIS EK
odmietne naimportovať namerané hodnoty miesto
toho hlási "interval server 500"
Nepotvrdený alebo zlý predpis
Ak AIS EK pri načítavaní Nameraných hodnôt
oznamuje
„Nepodarilo
sa
načítať
dáta“
pravdepodobne nebol potvrdený predpis, alebo bol
nekorektone načítaný. Pomôže opätovne načítať
nový predpis cez Definíciu vozidla.
Namerané hodnoty zaslané cez
webservis
Pri zobrazení tohto okna zo sivou tabuľkou, treba
otvoriť import v inom prehliadači ako Internet
Explorer.
MODZILA,
OPERA,
CHROME, SAFARI, ČOKOĽVEK INÉ.
GOOGLE
Nesprávne vyplnené km
Údaj o počte najazdených km vypisujte svedomito,
nakoľko tieto sú už prístupné verejnosti a aj z
hľadiska korektného prístupu k zákazníkom je
dôležité zadávať tam reálne údaje.
Upozornenie - protokol nepodpisuje len technik ale
aj prevádzkovateľ, ktorý si má údaje na protokole
skontrolovať.
Chýbajúci údaj pri 2 lambda
sondách
Občas sa stane že pri EK vozidiel s dvoma lambda
sondami merací prístroj nezapíše druhý údaj
nameraných kontrolných otáčok. V tomto prípade
zavolajte TS a my Vám tento údaj doplníme.
Problémy s komunikáciou cez OBD
Ak vozidlo s OBD neposkytne pri komunikácii s prístrojom
niektorý z povinných údajov a máte overené že pri načítaní
cez diagnostiku tento údaj poskytuje, urobte si záznam tohto
údaja z diagnostiky a spolu s kópiou OE ho pošlite e-mailom
na TS. Až potom Vám TS potvrdí špecifický postup v AIS EK.
Bez potvrdenia môže mať PEK problémy pri ŠOD.
Špecifický postup
Nestornované chybné protokoly
Ak sa podarí uzavrieť kontrolu s chybou (VIN,
lehota, kategória, ...) zápis o EK stornovať.
Ak ide o chybný, alebo zaduplovaný rozpracovaný
protokol, protokol uzavrite a vystornujte, alebo ho
nechajte v databáze rozpracovaných.
Neprerábajte ho na iné vozidlo
Čiarový kód + predpis
Čiarový kód + predpis
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Kópia predpisu
Nová poznámka v Definícii vozidla
Trvalá poznámka k VIN, zaznamenávať údaje o plyne
pri dovoze vozidla. Poznámka sa zobrazí pri každej
ďalšej kontrole a technik vie či vozidlo bolo dovezené s
plynom a nemusí mať protokol o montáži alebo nie.
Aká je lehota platnosti EK vozidiel
kategórie T so zážihovým
motorom a s nezdokonaleným
emisným systémom ?
Ďakujem za pozornosť
www.seka.sk
Ing. Michal Varšava
Download

Školenie technikov STK 2013 - S