YDA HAVALİMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
DALAMAN HAVALİMANI
YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ PROJESİ
MUĞLA İLİ, DALAMAN İLÇESİ
PAYDAŞ KATILIM PLANI
NİHAİ TASLAK
ANKARA-2014
DALAMAN HAVALİMANI
YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ PROJESİ
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1
1.1.
Genel Bakış ....................................................................................................................... 1
1.2.
Paydaş Katılım Planının Amacı .......................................................................................... 1
PAYDAŞ KATILIM PLANI GEREKLİLİKLERİ ........................................................................... 2
2.1.
Türk Çevre Kanunu Gereklilikleri ........................................................................................ 2
2.2.
Ekvator Prensipleri (EP) ..................................................................................................... 2
2.3.
EBRD Gereklilikleri ............................................................................................................. 2
2.4.
IFC Performans Standardı Gereklilikleri .............................................................................. 3
PAYDAŞ KATILIM PLANI KAPSAMI ........................................................................................ 4
3.1.
Paydaş Tanımı ve Analizi ................................................................................................... 4
3.2.
Paydaş Katılımı Yaklaşımı .................................................................................................. 5
3.2.1.
ÇSED Süreci Öncesi Paydaş Katılımı ......................................................................... 9
3.2.2.
ÇSED Çalışmaları Sürecinde Paydaş Katılımı........................................................... 12
3.2.3.
İleriki Dönem Paydaş Katılımı Çalışmaları................................................................. 13
3.2.4.
Hassas İnsanlar ........................................................................................................ 13
4.
İNŞAAT VE İŞLETME SÜRESİNCE ŞİKÂYET MEKANİZMASI ............................................... 13
5.
İZLEME VE RAPORLAMA ...................................................................................................... 20
i
DALAMAN HAVALİMANI
YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ PROJESİ
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
TABLOLAR DİZİNİ
Sayfa No
Tablo 1. Paydaş Katılım, Danışma ve Bilgilendirme Aktiviteleri Programı ........................................... 6
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
1. Ulusal Gazeteler-1 ................................................................................................................ 9
2. Ulusal Gazeteler-2 ................................................................................................................ 9
3. Bölgesel Gazete.................................................................................................................. 10
4. Yerel Gazete ....................................................................................................................... 10
5. Uluslararası Haber Portalı ................................................................................................... 11
6. Reklam Panosu Duyuruları .................................................................................................. 11
7. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Formu ........................................................................ 14
8. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Formu ........................................................................ 15
9. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Kutusu ....................................................................... 16
10. Yeni İç Hatlar Terminali Projesi için Şikâyet Formu ............................................................ 18
11. Örnek Çalışan Şikâyet Formu............................................................................................ 19
ii
DALAMAN HAVALİMANI
YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ PROJESİ
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
ABBREVIATIONS
ÇED
Çevresel Etki Değerlendirme
ÇSED
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
ÇSYİP
Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı
DHMİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
EBRD
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
EDB
Enerji Dağıtım Binası
EP
Ekvator Prensipleri
IFC
Uluslararası Finans Kuruluşu
PKP
Paydaş Katılım Planı
PR
Performans Gereklilikleri
PS
Performans Standartları
STK
Sivil Toplum Kuruluşları
TİGEM
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TOÖ
Teknik Olmayan Özet
YDA
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A. Ş.
iii
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
1.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
GİRİŞ
Dalaman Yeni İç Hatlar Terminali Projesi için hazırlanan Paydaş Katılım Planı (PKP), proje
ömrü ile ilgili bilgilendirme ve danışma aktiviteleri ile ilgili kapsamlı bir yaklaşım sunmayı
amaçlamaktadır. Bu doküman projeden etkilenen ya da etkilenebilecek paydaş gruplarını
tanımlamak, paydaşlar için katılım metot ve süreçlerini belirlemek ve şikâyet mekanizmasını
açıklamak için hazırlanmıştır. Paydaş Katılım Planı canlı bir doküman olup proje süresince
gerektiğinde güncellenecektir.
Proje resmi olarak ulusal Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinden muaf olmasına
rağmen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), UniCredit Grubu ve Ekvator Prensipleri gibi uluslararası finans kuruluşları ve
standartları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle, ÇSED YDA Grup (Proje Sahibi)
tarafından talep edilmiş ve Proje Müşavirlik Mühendislik Ticaret Limited Şirketi (Müşavir
Firma) tarafından gerçekleştirilmiştir Bu PKP, ÇED Yönetmeliği, Ekvator Prensipleri (EP) 5
ve EP 6 ve IFC Performans Standartları (PS)1’e göre hazırlanmış ve güncellenmiştir.
1.1. Genel Bakış
Dünyanın en eski uygarlıklarının beşiği, Akdeniz ve Anadolu’nun Ege kıyılarının düğüm
noktasında yer alan Muğla, Dalaman Havalimanı ile en popüler turistik bölgelerle arasında
bir köprü oluşturur. 1981 yılında faaliyete başlayan Dalaman Havalimanı, Türkiye'nin lider
turizm yerlerine hizmet vermektedir (Dalaman, Marmaris, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Dalyan,
Göcek, vb). Bölgedeki turizm kapasitesindeki sürekli artışın sonucu olarak, yolcu sayısı ve
hava trafiği de aynı oranda artış göstermektedir. Fakat mevcut Dalaman Havalimanı’nın
kapasitesi bu ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Bu nedenle bölgenin ve Türkiye’nin
ihtiyaçlarını karşılayıp daha iyi hizmet verebilmesi için yeni iç hatlar terminali projesi
önerilmiştir.
YDA Gruba bağlı ortaklıklarından biri olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş., 2040
yılına kadar Dalaman Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminallerinin işletme haklarına ilişkin
ihaleyi kazanmıştır. YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) arasındaki Kira Sözleşmesine göre YDA Havalimanı, terminallerin günlük
idare ve işletmesinin yanı sıra mevcut İç Hatlar Terminalinin daha yüksek yolcu kapasitesine
sahip daha modern bir tesise dönüştürülmesinden de sorumlu olacaktır. Ancak YDA
Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. hava işletmelerinden sorumlu olmayacaktır; uçak ve
apron yönetimi sorunları ise DHMİ tarafından ele alınacaktır.
Önerilen Proje, İç Hatlar Terminal Binasının yıkımı ve iç ve dış hatlar terminal binaları
arasında yapılacak bir bağlantı yapısı da dâhil olmak üzere yeni bir İç Hatlar Terminal
Binası, yeni apron bariyer binası, yeni güç merkezi (jeneratörler), ısıtma merkezi (kazanlar),
EDB binası ve diğer yardımcı binaların yapımından oluşur.
1.2. Paydaş Katılım Planının Amacı
Paydaş Katılım Planı, çeşitli paydaş gruplarına izlenecek yolu açıklamak ve açık iletişimi
sağlayan geri dönüşümü ve paydaşların görüş ve kaygılarını açıklayan şikâyet
mekanizmasını tanımlamak amacıyla geliştirilmiştir.
PKP’nin temel amaçları şunlardır:





Paydaş gruplarını ve iletişim yöntemlerini tanımlamak
Paydaş katılımı için gerekenleri tanımlamak
Etkilenen topluluklar ile açık bir iletişim sağlamak
Sorumlulukları ve iletişim bilgilerini tanıtmak
Şikâyet mekanizmasını sağlamak
1
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
2.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
PAYDAŞ KATILIM PLANI GEREKLİLİKLERİ
2.1. Türk Çevre Kanunu Gereklilikleri
Proje, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin
eklerinde yer almaması sebebiyle ÇED sürecinden muaf olduğu görülmektedir. Ayrıca,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na projenin değerlendirilmesinin yapılması için başvuruda
bulunulmuştur. Değerlendirme süreci hala devam etmektedir. Ulusal çevre mevzuatı dikkate
alındığında ÇSED ve paydaş katılımı projeleri için herhangi bir zorunluluk yoktur. Fakat proje
sahibi, kendi kurumsal uygulama planları açısından ÇSED ve paydaş katılımı projelerinin
yönetmeliklerle paralel olarak yapılmasını uygun buldu.
2.2. Ekvator Prensipleri (EP)
Proje yatırım bedeli 10 milyon doların üzerinde olan projeler Ekvator Prensipleri kapsamına
girmektedir. Danışma ve açıklama gerekliliklerini detaylandıran EP 5’e uygun olarak;





Projeden etkilenen toplumlara yapısal ve kültürel olarak uygun bir şekilde
danışılmalıdır.
Süreç dış yönlendirmeden, girişimden, zorlamadan ve korkutmandan arındırılmalıdır.
Proje sahibi etkilenen topluluklar ve diğer ilgili paydaşlar için yerel dilde ve kültürel
olarak uygun Değerlendirme Dokümanları hazırlamalıdır.
Proje sahibi danışma sonucunda ortaya çıkan anlaşılmış aksiyonları da içerecek
şekilde danışma sürecini ve sonuçlarını kaydetmeli ve dikkate almalıdır.
Çevresel ve sosyal riskleri ve olumsuz etkileri olan projeler için açıklamalar projenin
erken sürecinde inşaat öncesi yapılmalı ve sürekli olarak devam ettirilmelidir.
Şikâyet mekanizmasını açıklayan EP 6’ya uygun olarak;





Mekanizma Proje’nin çevresel ve sosyal performansı ile ilgili şikâyet ve endişeleri
almak ve çözümünü kolaylaştırmak için tasarlanmalıdır.
Mekanizma projenin birincil kullanıcılar olan etkilenen topluluklar üzerindeki risklerine
ve etkilerine uygun ölçekli olmalıdır.
Mekanizma endişeleri derhal gidermeli, kültürel olarak uygun anlaşılabilir ve şeffaf ve
ücret ödemeden ulaşılabilir ve endişeyi dile getireni cezalandırmayan danışma süreci
kullanmalıdır.
Mekanizma adli ve idari yolların erişimini engellememeli
Proje sahibi etkilenen toplumları Paydaş Katılım sürecinde mekanizma ile ilgili
bilgilendirmelidir.
2.3. EBRD Gereklilikleri
EBRD’nin Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı performans gereksinimleri kapsamında Paydaş
Katılımı Planın yapılması gerekmektedir. EBRD, Paydaş Katılım Planını iyi bir iş
uygulamasının ve kurumsal yurttaşlığın en önemli unsurlarından biri olarak ve projelerin
kalitesini arttırmanın önemli bir yolu olarak görmektedir.
Paydaş katılım süreci, müşterinin yatırımları ile ilgili çevresel ve sosyal konuları
değerlendirme, yönetme ve izlemenin önemli bir bileşenidir.
2
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
PKP’nın amaçları;



Projeden etkilenen veya etkilenecek kişi veya topluluklar ile diğer ilgili tarafları
tanımlamak,
Bilgilendirme ve danışma yoluyla bu paydaşların potansiyel olarak etkilenebileceği
çevresel ve sosyal konular hakkında uygun bir şekilde ilgilenildiğinden emin olmak,
Projenin uygulanması sırasında, anlamlı danışma yoluyla sürekli olarak paydaşlar ile
yapıcı bir ilişki sürdürmek
2.4. IFC Performans Standardı Gereklilikleri
Dalaman Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali, IFC politika ve standartlarına göre Kategori B
Projesi olarak değerlendirilmektedir.
Proje ve projeden etkilenen paydaşlar arasında yapıcı bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi
sürdürmeyi amaçlayan Paydaş Katılımı sürekli bir süreç olup, şunları içermesi gereklidir: (i)
paydaşlar ile anlamlı müzakere sağlamak için halka gerekli bilgilerin bildirilmesi, (ii) olası
etkilenecek taraflar ile anlamlı görüşmelerin sağlanabilmesi, (iii) yorum ya da şikâyet
bildirmek isteyen kişilerin belirlenmiş bir yöntem ile bunu gerçekleştirebilmeleri. Bu süreç
proje planlama aşamasının erken aşamalarında başlamalı ve proje süresince devam
etmelidir. Paydaş katılım sürecine diğer katılımcılar gibi katılmayacak hassas paydaşlar için
özen gösterilmelidir.
3
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
3.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
PAYDAŞ KATILIM PLANI KAPSAMI
3.1. Paydaş Tanımı ve Analizi
Paydaş tanım ve analizi projenin en önemli adımları arasındadır. Bu çerçevede, ele alınması
gereken özel yönetim konuları, paydaş tanımlama ve analiz, planlama sürecinde yer alacağı
sosyal ve kurumsal bağlamda temel bir anlayış sağlar.
1. Paydaş Tanımı;
Kilit Paydaşlar aşağıdaki kişi ve kurumlardan oluşmaktadır;
 Geniş bir yelpazede hükümet ve bağlı kurumlar
 Yerel Kişiler,
o Dalaman ve diğer yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar (Şerefler ve Kapukargın
Köyleri)
o Hassas insanlar
 Havalimanını kullanan müşteriler
 Perakendeciler ve havaalanı için hizmet sağlayan diğer tedarikçi firmalar
 İşçiler (proje sahibi ve alt taşeronlar için çalışanlar)
 Turizm, hizmet, tarım gibi yerel iş ve ekonomi sektörleri
 Kitlesel medya ve iletişim ağı
 Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
2. Paydaşların Belirlenmesi;
Paydaşlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
 Devler Kurumları ve Ticari Kuruluşlar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Muğla Valiliği
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Dalaman Valiliği
Dalaman Belediyesi
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
Karayolları 131. Şube Şefliği
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Orman ve Su işleri Bölge Müdürlüğü
Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
TİGEM Dalaman İşletme Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Şerefler ve Kapukargın Köy Muhtarları
Perakendeciler ve havaalanı için hizmet sağlayan diğer tedarikçi firmalar
Bölgede Turizm ve Hizmet Sağlayan Firmalar
Havaalanında hizmet veren taşıma operatörleri
4
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
 İnsanlar:
o
o
o
o
o
o
o
o
Muğla ili sakinleri
Dalaman ilçe sakinleri
Şerefler köyü sakinleri
Kapukargın köyü sakinleri
Fevziye köyü sakinler,
İncebel Tatil Sitesi ve Therme Maris Termal Otel sakinleri (Havalimanının
Güneydoğu’sunda)
YDA ve Taşeron firmanın çalışanları
Havalimanı müşterileri ve yolcular
 Diğerleri:
o
o
Sivil Toplum Örgütleri (Meslek Odaları, Doğa Koruma Toplulukları, Ticaret ve
Turizm Odaları, vb.)
Kitlesel Medya
3. Özel İlgi ve Hassas Gruplar
IFC PS1 ve EBRD PR10’a göre, proje aktivitelerinden doğrudan ve olumsuz etkilenecek
ancak normal katılım sürecine katılamayacak insanlara özel itina gösterilmelidir. Bu
paydaşlar aşağıda verilen grupları içerir:
 Engelliler;
 Kadın reisli haneler; ve
 Yaşlılar ve çocuklar.
Bu gruplar, özellikle engelli insanlar, katılım faaliyetlerinde yer almaları ve havalimanını
kullanmaları bakımından zorluk çekebilecekleri için hassas gruplar olarak tanımlanmışlardır.
Paydaş katılım planı kapsamında hassas grupların katılımına özel itina gösterecektir.
Uygulanacak katılım yöntemleri bir sonraki bölümde açıklanmıştır.
3.2. Paydaş Katılımı Yaklaşımı
PKP’nin bu bölümü ÇSED sürecinde ve proje ömrü boyunca yapılan ve yapılacak paydaş
katılım çalışmalarını açıklar. Ana katılım takvimi Tablo 1’de verilmiştir. Gelecek katılım
aktiviteleri için zamanlama “canlı” olarak düşünülmelidir. Proje ilerledikçe, daha önceden
belirlenen programlar, belirli faaliyetler için ayrıntı ve zaman bilgileriyle birlikte
güncellenecektir.
5
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Tablo 1. Paydaş Katılım, Danışma ve Bilgilendirme Aktiviteleri Programı
Zaman
ÇSED
Sürecinden
önce
Paydaşlar
Takvim
Evre
Tüm
Paydaşlar
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet siteleri ve reklam
panolarında haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
07.03.2014
– Devam
ediyor
Planlama
Aşamasında
YDA
Devlet
Kurumları
 Resmi yazı ve toplantılar
o Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
o Devlet Hava
Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü
o Muğla İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
o Muğla Büyükşehir
Belediyesi
o Dalaman Belediyesi
Eylül 2014
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
Yerel Halk
 Yerel halkla bire bir
görüşmeler
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet sitelerinde ve
reklam panolarında haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
ÇSED
Süreci
Boyunca
Hassas
İnsanlar
Yerel
Yönetimler
Faaliyet
 Yerel halkla bire bir
görüşmeler
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet sitelerinde ve
reklam panolarında haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
 Yerel yönetimlerle bire bir
görüşmeler
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet sitelerinde ve
reklam panolarında haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
6
Bire bir
görüşmeler;
1820.09.2014
Diğerleri:
07.03.2014
– Devam
ediyor
Bire bir
görüşmeler;
1820.09.2014
Diğerleri:
07.03.2014
– Devam
ediyor
Sorumlu
Bire bir
görüşmeler;
1820.09.2014
Diğerleri:
07.03.2014
– Devam
ediyor
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
Zaman
Paydaşlar
Yolcular
ÇSED
Sürecinden
Sonra
Tüm
Paydaşlar
Devlet
Kurumları,
Yerel
Yönetimler
İleriki
Dönem
Aktiviteleri
Yerel Halk
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Faaliyet
Takvim
 Anket formları
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet siteleri ve reklam
panolarında yer alan haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
 İnternet sitesinde ve
havalimanında, ÇSED raporu,
Teknik Olmayan Özet, ÇSYİP,
PKP ve proje alanı ile ilgili
açıklamalar
 Ulusal ve yerel gazetelerde
geniş haber ve reklamlar
 Belediye ve köylerde reklam
panolarında haber ve
reklamlar
 Belediyelerin ve
muhtarlıkların duyuru
panolarında ilanlar
(İletişim yöntem ve bilgileri
Bölüm 3.2.2. de verilmiştir.)
 Yıllık toplantılar
 Resmi yazılar
 Medya (Ulusal ve Yerel
gazeteler)
 Resmi kurumlarda duyurular
 Resmi internet siteleri
 Şikâyet Mekanizması
 Yıllık toplantılar
 Medya (Ulusal ve Yerel
gazeteler)
 Resmi kurumlarda duyurular
 Belediye ve köy muhtarları
aracılığıyla bildiri ve broşürler
 Gerektiğinde görüşleri almak
için yolcular, çalışanlar ve
diğer ilgili paydaşlar için
anketler
 Resmi web siteleri
 Reklam Panoları
 Şikâyet Mekanizması
7
Evre
Sorumlu
Anket
Formları;
19.09.2014
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
Belirlenecek
Planlama
Aşamasında
YDA
MGS
Proje ömrü
boyunca
İnşaat ve
işletme süresi
boyunca
YDA
Proje ömrü
boyunca
İnşaat ve
işletme süresi
boyunca
YDA
Diğerleri:
07.03.2014
– Devam
ediyor
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
Zaman
Paydaşlar
Hassas
İnsanlar
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Faaliyet
 Hassas Paydaşların Katılımı
için belediyeler ve ilçe/köy
muhtarları ile toplantılar
 Belediye ve muhtarlar
yardımıyla belirlenecek olan
hassas kişilerin yaşadığı
haneler ile bire bir görüşmeler
 Ulusal ve yerel gazetelerde
haber ve reklamlar
 İnternet siteleri ve reklam
panolarında haber ve
reklamlar
 Resmi internet sitelerinde
duyurular
8
Takvim
Evre
Proje ömrü
boyunca
İnşaat ve
işletme süresi
boyunca
Sorumlu
YDA
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
3.2.1. ÇSED Süreci Öncesi Paydaş Katılımı
YDA ve Türk Hükümeti arasında imzalanan nihai proje anlaşmasından sonra Dalaman Yeni
İç Hatlar Terminal Binası Projesi internet siteleri, gazeteler ve reklam panoları gibi yerel ve
ulusal medya aracılığıyla duyurulmuştur. Bu yoğun duyuru ve sunumlar, hemen hemen tüm
paydaşların projenin ilk plan ve ayrıntılarına ulaşmalarını sağlamıştır.
Şekil 1. Ulusal Gazeteler-1
Şekil 2. Ulusal Gazeteler-2
9
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Şekil 3. Bölgesel Gazete
Şekil 4. Yerel Gazete
10
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Şekil 5. Uluslararası Haber Portalı
Şekil 6. Reklam Panosu Duyuruları
11
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
3.2.2. ÇSED Çalışmaları Sürecinde Paydaş Katılımı
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme kapsamında yapılan Paydaş katılım faaliyetleri
aşağıda yer almaktadır,
 Projeyi anlatmak ve paydaşlardan gelecek fikir, öneri ve şikâyetleri dinlemek
amacıyla bire bir görüşmeler
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Muğla Büyükşehir Belediyesine, Dalaman
Belediyesine, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve/veya sözlü olarak görüş sorulması
 Havalimanını kullanan yolculara Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak anketler
dağıtılması ve Dalaman Havalimanı ve yenileme projesiyle ilgili düşüncelerinin
alınması
 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED), Paydaş Katılım Planı,
Teknik Olmayan Özet ve Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı hazırlanmış ve
bu dokümanlar halk ile paylaşım için yayımlanacaktır.
Yapılan anket sonuçlarına göre Muğla/Dalaman Havalimanını kullanan yerli ve yabancı
yolcuların, artan talep karşısında, havalimanı tevsiatına olumlu baktıkları gözlemlenmiştir. 61
Türkçe, 54 İngilizce ve 55 Rusça anket olmak üzere toplamda 170 kişi ile yapılan anket
sonucunda, bu ankete katılanların %57,05’inin (97 kişi) havalimanının kapasitesinin
arttırılmasına olumlu baktıkları, %35,9’unun (61 kişi) farketmez biçiminde görüş bildirdiğini ve
%7,05’inin ise (12 kişi) kapasite artışının gerekli olmadığı bildirdiği görülmüştür.
Havalimanının mevcut işletmesinden etkili bir şikâyetin veya memnuniyetsizliğin olmaması
önemlidir (şikâyeti olmayanlar %74,7; nötr olanlar %5,3; şikâyeti olanlar %20). Ancak
özellikle Türkçe anketlere cevap verenlerin büyük kısmının iç hat uçuşlarının yetersizliğinden
söz etmesi önemlidir. Bu yoklama sonucunda, havalimanı kapasitesinin arttırılması
konusunda, kullanıcıların olumlu bir görüşe sahip oldukları ve özellikle iç hat uçuşlarını
kullanan yolcuların bu konudaki kapasite gelişmesinin gerekliliğini vurguladıkları sonucu
ortaya çıkmıştır.
Gözden geçirme süreci tamamlandıktan sonra tüm öneri ve şikâyetler alınacak ve ilgili
olanlar taslak Nihai ÇSED raporu ve eklerine dâhil edilecektir. Nihai ÇSED, Teknik Olmayan
Özet, PKP ve ÇSYİP dokümanları YDA’nın internet sitesinde yayımlanacaktır. Buna ek
olarak, bu dokümanlar inşaat süresince inşaat alanında ve işletme süresince tesiste
bulundurulacaktır. Dokümanların paylaşımı ile ilgili bilgiler geniş çapta ulusal ve yerel
gazetelerde, halka açık reklam panolarında, belediye ve muhtarlıkların ilan panolarında
paylaşılacaktır. Paylaşım süresi 4 hafta olacaktır. Paydaşlar görüşlerini aşağıdaki noktalara
iletebilirler;
 YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
İlgili Personel: Bilge Barut Subaşı (İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri Direktörü)
Adres
: Muğla Dalaman Havalimanı İç Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
Telefon
: +90 (0252) 792 55 55 Faks: +90 (0252) 792 55 65
e-mail
: [email protected] / [email protected]
Web
: www.atmairport.aero
 MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ.
İlgili Personel : Emre Dölek (Çevre Danışmanlık Müdürü)
Adres
:Şehit Cevdet Özdemir Mah. Öveçler 4. Cad.1351.Sokak No: 1/7
Çankaya/ANKARA
Telefon
: +90 (312) 479 84 00 Faks: +90 (312) 479 84 99
12
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
e-mail
Web
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
: [email protected] / [email protected]
: www.mgsmuhendislik.com
3.2.3. İleriki Dönem Paydaş Katılım Çalışmaları
Gelecekteki paydaş katılım faaliyetleri kapsamında, Halkla İlişkiler Sorumlusu toplumsal
ilişkiler ve şikâyetlerin alınması, yanıtlanması ve çözülmesini içeren şikâyet yönetiminden
sorumlu olacaktır. Halkla İlişkiler Sorumlusu yerel hükümet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları,
muhtarlar, yerel halk ve yolcular arasında açık iletişim sağlayacaktır. Eğer proje kapsamında
kapasite artışı, yer değişiklikleri gibi güncellemeler olursa katılım toplantıları organize
edilecektir. Toplantıların yer ve zamanı, Hürriyet, Milliyet, Sabah gibi ulusal gazeteler, Yeni
Asır gibi yerel gazeteler, şirketin internet sayfası, reklam panoları ve belediye ve
muhtarlıkların duyuru panoları aracılığıyla duyurulacaktır. Paydaş katılımı faaliyetlerinin etkin
bir şekilde yönetilmesi amacıyla, proje şirketi toplum ilişkileri için yeterli personel ve kaynak
sağladığından emin olmalıdır. Ayrıca yıllık Çevresel ve Sosyal raporda paydaşların bilgi ve
görüşlerine açılacak ve ilgili paydaşlarla yıllık danışma toplantıları ve seminerler
gerçekleştirilecektir.
3.2.4. Hassas İnsanlar
İnşaat faaliyetleri, sivil girişin yasak olduğu sınırlandırılmış alan içinde gerçekleşecektir. Bu
yüzden hassas insanların üzerinde inşaat aşaması boyunca direk olarak meydana
gelebilecek herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir. Yine de inşaat süresince hassas
insanlara özel ehemmiyet verilecektir. Projede, hassas insanların bilmesi gereken herhangi
bir değişiklik meydana gelirse köy muhtarları ve ilgili belediyeler aracılığıyla bu kişilere
zamanında duyurulacaktır.
Dalaman Havalimanı, engelli kullanıcılar için sorunsuz ve basit kullanım sağlayan Engelsiz
Havalimanlarından biridir. Engelsiz havalimanları özel rehberlik işaretleri, engelli rampaları,
görme engelliler için tuğla kaldırımlar gibi engelliler için özel tasarım ve çözümleri içerir.
İnşaat süresi dikkate alınarak, yeni Dalaman Havalimanı projesi de Engelsiz Havalimanı
olarak dizayn edilecektir. Hassas insanların bilmesi gereken herhangi bir değişiklik meydana
gelirse projede köy muhtarları ve ilgili belediyeler aracılığıyla bu kişilere zamanında
duyurulacaktır.
4.
İNŞAAT VE İŞLETME SÜRESİNCE ŞİKÂYET MEKANİZMASI
İyi bir iş uygulamasının bir parçası olarak, paydaşların kaygı ve şikâyetlerini almak ve uygun
biçimde değerlendirip cevaplamak amacıyla bir mekanizma geliştirilmiştir.
Proje kapsamında şikâyet mekanizmasının amaçları aşağıda listelenmiştir:
 Projeden etkilenen ya da proje ile ilgilenen paydaşlara (halk ve çalışanlar) iletişim
kanalı sağlamak
 Şikâyetlere yazılı (uygulanabilir olduğunda sözlü ) olarak cevap vermek
 Gündeme gelen tüm şikâyetleri takip etmek ve kayıt altına almak
13
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Mevcut İşletme için Şikâyet Mekanizması
Havalimanı işletmesi için kullanılan mevcut bir Şikâyet Mekanizması vardır. Bu konuyla ilgili
olarak havalimanında yer alan danışma noktalarına ek olarak, Dalaman Havalimanı iletişim
bilgileri Şekil-7’de gösterildiği gibi internet sitesinde yer almaktadır. Şekil-8’de gösterilen
şikâyet formu paydaşların şikâyetlerinin alınması ve cevaplanması için kullanılır. Şekil-9
şikâyet kutusunu göstermektedir.
Şekil 7. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Formu
14
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Şekil 8. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Formu
15
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
Şekil 9. Mevcut Havalimanı İşletmesi Şikâyet Kutusu
Dalaman Havalimanı Projesi İnşaat ve İşletme Sürecinde Şikâyet Mekanizması
Çalışan Şikâyet Mekanizması ve Proje Performansı Şikâyet Mekanizması projenin çevresel
ve sosyal etkilerini yönetmek ve yeni iç hatlar binasının inşaat ve işletme süresi boyunca
çevresel ve sosyal dokümanlarla ilgili görüşleri almak için aşağıdaki şekilde planlanmaktadır;
1) Bu şikâyet prosedürü faaliyet süresince meydana gelen kişisel veya kamusal zarar ve
kayıplar hakkında geliştirilmiş olup, takibi İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri
Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından yapılacaktır. İnsan Kaynakları Müdürü ve
Kalite Sistemleri Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu, şikâyet mekanizmasına ilişkin proje
sahibinin idari ve sosyal işler için ilgili yöneticisine karşı sorumludur.
2) Bölgede yaşayanlar veya faaliyetten etkilenenler tarafından ifade edilen yazılı şikâyetler
İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından
yönetilir. Ayrıca, sözlü şikâyetlerde İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri
Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından kaydedilir ve şikâyet sahibine şikâyeti
okunarak onayı ve imzası alınır.
3) Şikâyetler 3 gün içerisinde ve acil değilse en geç 14 günlük süre içinde şikâyete konu olan
durum hakkındaki bilgi ile birlikte değerlendirilecek ve herhangi bir zarar veya sorun varsa,
alıcıya hasar veya zararın nasıl ortadan kaldırılabileceği ile ilgili cevap gönderilecektir.
4) Şikâyet sahibinin memnuniyeti esastır ve bu konuyla ilgili prensip, sorunun 3 gün
içerisinde ve acil değilse en geç 14 gün içerisinde çözülüp ortadan kaldırılmasıdır. Şikâyet
sahibiyle uzlaşmaya varıldığı takdirde bu süreç daha da uzatılabilir. Sürenin uzatılması
gerektiği zamanlarda, bu hususta anlaşmanın söz konusu 12 gün içerisinde sağlanması
gerekmektedir. Ancak, haksız bir şikâyet veya istek varsa ve bu nedenle sorun
halledilemiyorsa, o zaman İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri Direktörü/Halkla
16
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
İlişkiler Sorumlusu tüzel kişilere başvurarak orta yolu bulmaya çalışır ve şikâyet sahibinin
rızasını alır, daha sonra hiç bir çatışmaya sebebiyet vermeksizin konuyu sonuçlandırır.
5) Herhangi bir şikâyetin ortaya çıkması durumunda, söz konusu şikâyet proje sahibinin idari
ve sosyal işler ile ilgili yöneticisine de gönderilir ve adrese gönderilen cevabında bir kopyası
en geç 14 gün içinde bu kişiye sunulur. En geç 14 gün içinde sonuçlandırılan karar İnsan
Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu bildirilir.
6) Şikâyetlerin hepsi iş sonuna kadar kayıt altına alınır ve şikâyet sürecinin sonucuyla ilgili
nihai rapor ve söz konusu şikâyet düzenlendikten sonra bilgisayar ortamında tutulur. Talep
edilirse, bu tür kayıtlar etkinlik sahibi şirketin İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistemleri
Direktörü/Halkla İlişkiler Sorumlusu gönderilir.
Şikâyet yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için bütün şikâyetlerin yazılı kaydı
tutulacaktır. Tüm kişilerden gelen şikâyetlerin ayrıntılı bir şikâyet kaydı oluşturulacaktır.
Kayıtlar, şikâyet tarihini, alınan izleme faaliyetlerini, nihai sonucu ve bu kararın şikâyetçi olan
kişilere nasıl ve ne zaman ulaştırıldığını bilgilerini içerecektir.
Proje ile ilgili her türlü şikâyet ve soru iki departmanda yönetilecektir. Çalışan şikâyetleri
İnsan Kaynakları Departmanında yönetilecektir. Proje performans şikâyetleri Halkla İlişkiler
ile ilgili departmanda yönetilecektir.
Çalışan Şikâyetleri
İlgili Personel: Bilge Barut Subaşı (İnsan Kaynakları Müdürü)
Adres
: Muğla Dalaman Havalimanı İç Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
Telefon
: +90 (0252) 792 55 55 Faks: +90 (0252) 792 55 65
e-mail
: [email protected] / [email protected]
Web
: www.atmairport.aero
Proje Performans Şikâyetleri
İlgili Personel : Halkla İlişkiler Sorumlusu (atanacak)
Adres
: Muğla Dalaman Havalimanı İç Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
Telefon
: +90 (0252) 792 55 55 Faks: +90 (0252) 792 55 65
e-mail
: [email protected]
Web
: www.atmairport.aero
İnşaat aşamasından önce, Halkla İlişkiler Sorumlusu halkı bilgilendirme, şikâyet gibi konuları
içeren paydaş katılımı yönetimden sorumlu olarak tayin edilecektir. Şikâyet sürecine olan
ilgiyi arttırmak amacıyla şikâyet mekanizması ile ilgili bilgilerin duyuruları belediyeler ve
muhtarlıkların makamlarında ve proje şirketinin internet sitesinde yer alacaktır. Dalaman
Yeni İç Hatlar Havalimanı Terminal Binası Projesi için kullanılacak şikâyet formları Şekil-10
ve Şekil-11’de gösterilmektedir
17
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
PROJE PERFORMANSI ŞİKÂYET FORMU
(Sadece şikâyet(ler) için kullanılacaktır. Yorum, öneri ve/veya bilgi alma veya diğer amaçlar için kullanılmayacaktır.)
Referans No:
Tam İsim
İlk adım
_____________________________________
Soyadım _____________________________________
□ Şikâyetimi isim bildirmeden yapmak istiyorum
Not: isminizi vermek zorunda değilsiniz ancak bu durumda bir cevap için size geri
dönmemiz mümkün olmayacaktır.

İletişim Bilgileri
Lütfen size ulaşmamızı tercih
ettiğiniz yolu belirtiniz (posta,
telefon, e-mail).


İletişim için tercih ettiğiniz dil


Posta ile: Lütfen posta adresinizi belirtiniz:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________
Telefon ile: ________________________________________
E-mail ile: ____________________________________________
Türkçe
English
Kaza ya da Şikâyet Tanımı:
Ne oldu? Ne zaman oldu? Kime oldu? Problemin
sonucu nedir? Diğer?
Kaza/Şikâyet Tarihi



Tek kaza/şikâyet (tarih _______________)
Birden fazla kez gerçekleşti (kaç kez? _____)
Devam ediyor (şu anda problem yaşanmakta)
Bu problemin nasıl çözüldüğünü görmek istersiniz?
İmza:
_______________________________ Tarih: ________________________
Lütfen doldurduğunuz formu bu adrese getiriniz: YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
İlgili Personel: Halkla İlişkiler Departmanı
Adres: ATM Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
Telefon: +90 (0252) 792 55 55 Faks: +90 (0252) 792 55 65
e-mail: [email protected]
Şekil 10. Yeni İç Hatlar Terminali Projesi için Şikâyet Formu
18
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
ÇALIŞAN ŞİKÂYET FORMU
Ad/Soyad:
İş Ünvanı:
Telefon:
Kaydeden:
Kaydedilme Tarihi:
ZAMAN VE YER BİLGİSİDE EKLEYEREK ŞİKAYETİNİZİ ANLATINIZ
ŞİKÂYETİNİZ İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİNİZ
İmza:
Şikâyet Formunu Teslim Alan:
Şekil 11. Örnek Çalışan Şikâyet Formu
19
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE
İŞLETME A.Ş.
5.
DALAMAN NEW DOMESTIC TERMINAL
BUILDING PROJECT
İZLEME VE RAPORLAMA
Paydaş Katılımı izlemesi danışma ve bilgilendirme çalışmalarının etkili olup olmadığının ve
özellikle paydaşlarla etkili bir bilgi alışverişinin yapıldığının anlaşılabilmesi açısından
önemlidir. Paydaş Katılım Planı proje süresi boyunca yılda en az bir kere revize edilecek ve
güncellenecektir.
İzlemenin içeriğini aşağıdaki maddeler oluşturmaktadır;



Paydaş Katılım Planının uygulanmasının denetimi
Katılım faaliyetlerinden alınan geribildirimlerin takibiyle katılım faaliyetlerinin etkileri
ve beklentileri yönetmedeki etkinliğinin izlenmesi
Alınan şikâyetlerin izlenmesi
Kayıt altına alınacak bilgiler aşağıda yer almaktadır;






Toplantı tutanakları
Katılımcı listesi
Paydaş katılım kayıtları
Reklam ve duyuru kayıtları
Fotoğraflar
Vb.
Olaylar ve şikâyetler ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin uygulanma durumunun periyodik
olarak özetleri YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. yönetimine sunulacaktır. Olayları
gerektiği durumlarda düzenleyici kurullar gibi dış taraflara raporlamak YDA yönetiminin
sorumluluğunda olacaktır. Bir iç bülten oluşturulacaktır ve herhangi bir kayıt ya da belge
belirli bir süre için yetkili bir kişi tarafından incelenmesi amacıyla mevcut bulundurulacaktır.
YDA tarafından hazırlanan Yıllık Çevresel ve Sosyal Rapor, paydaşların gündeme getirdiği
konuların özetini, şikâyetlerin sayı ve konularını ve bu konulara yönelik alınan önemli
eylemlerin özetini içerecektir.
20
Download

dalaman havalimanı yeni iç hatlar terminali projesi