BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
PROJESİ
EK-J
PAYDAŞ KATILIM PLANI
İnceleyen
Onaylayan
20.05.2013
E. Kaya
Sosyolog
D. E. Kaya
Çevre Müh.
G. Özenirler
Çevre Müh., M. S.
12.11.2013
E. Kaya
Sosyolog
D. E. Kaya
Çevre Müh.
G. Özenirler
Çevre Müh., M. S.
13.12.2013
E. Kaya
Sosyolog
D. E. Kaya
Çevre Müh.
G. Özenirler
Çevre Müh., M. S.
13.01.2014
Tarih
Hazırlayan
E. Kaya
Sosyolog
D. E. Kaya
Çevre Müh.
G. Özenirler
Çevre Müh., M. S.
25.02.2014
Revizyo
n
A.0
B.0
C
C.1
C.2
Nihai Plan
Nihai Plan
Nihai Plan
Nihai Taslak
Taslak
Sürüm
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
PAYDAŞ KATILIM PLANI
(FINAL-REV-C.2)
E. Kaya
Sosyolog
D. E. Kaya
Çevre Müh.
G. Özenirler
Çevre Müh., M. S.
Revizyon Kodları: A (Taslak), B (Nihai Taslak), C (Nihai Revizyon)
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
Proje Sahibi:
Danışman:
Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve
İşletme A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1604. Cad No: 9 Bilkent/ANKARA/
TÜRKİYE
: +90 (312) 220 40 44
: +90 (312) 220 40 48
Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı No:266 C Blok Kat:5 Daire:73
Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
: +90 (312) 295-6248
: +90 (312) 295-6200
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
İÇİNDEKİLER
1.
GİRİŞ .....................................................................................................................................7
1.1.
PROJEYE GENEL BAKIŞ ............................................................................................ 8
1.1.1.
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri ...................................... 8
1.1.2.
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar .................................... 9
1.2.
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası ............................................................... 9
2.1.
Türkiye Mevzuatı.......................................................................................................... 11
2.2.
Uluslararası Gereksinimler ........................................................................................... 12
2.3. Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar ....................... 13
3.
4.
5.
6.
7.
PROJE PAYDAŞLARI .......................................................................................................14
3.1.
Giriş .............................................................................................................................. 14
3.2.
Paydaş Tanımlama ve Analiz ....................................................................................... 14
PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI ......................................................................................16
4.1.
Genel yaklaşım ............................................................................................................. 16
4.2.
Paydaş Katılım Araçları ................................................................................................ 18
ÖNCEKİ DÖNEM PAYDAŞ KATILIMI ...........................................................................22
5.1.
1. Aşama: İlk Katılım.................................................................................................... 22
5.2.
2. Aşama: Etki Değerlendirme ...................................................................................... 22
5.3.
Kilit Hususlar ................................................................................................................ 24
GELECEKTEKİ PAYDAŞ KATILIM SÜRECİ.................................................................26
6.1.
3. Aşama: Etki Değerlendirmenin Duyurulması ........................................................... 26
6.2.
Projenin Uygulanması................................................................................................... 27
ŞİKÂYET MEKANİZMASI ................................................................................................30
7.1.
Genel Bakış................................................................................................................... 30
7.2.
Şikâyet Mekanizması .................................................................................................... 30
7.3.
Şikâyet Prosedürü İletişim Kanalları ............................................................................ 32
7.4.
Hasta Haklarına dair Şikâyet Prosedürü ....................................................................... 33
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
3 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
LIST OF FIGURES
Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar ................................................................... 10
Şekil 4-1 Bilkent ESK Temel Atma Töreni .................................................................................... 21
Şekil 7-1 Şikâyetlerin İşlenmesine Dair Akış Şeması.................................................................... 33
LIST OF TABLES
Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları ........................................................................................ 14
Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı ............................................................................................. 16
Tablo 5-1 Etki değerlendirme Aşaması Sırasında Gerçekleşen Katılımlar ................................... 23
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
4 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
KISALTMALAR DİZİNİ
AKP
Adalet ve Kalkınma Partisi (“Justice and Development Party”)
BDP
Barış ve Demokrasi Partisi (“Peace and Democracy Party”)
Bilkent ESKP
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
CHP
Cumhuriyet Halk Partisi (“Republican People's Party”)
DSİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ÇSEP
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
ÇSED
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
ÇSYİP
Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı
EP
Ekvator Prensipleri
EPFK
Ekvator Prensipleri Finansman Kurumları
AB
Avrupa Birliği
OGÇ
Odak Grup Çalışması
SDP
Sağlıkta Dönüşüm Programı
IFC
Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation)
OG
Ortak Girişim
MHP
Milliyetçi Halk Partisi (“Nationalist Movement Party”)
MIGA
Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
SB
Sağlık Bakanlığı
MB
Maliye Bakanlığı
ÇŞB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
STK
Sivil Toplum Kuruluşu
PEB
Projeden Etkilenen Bölgeler
PEK
Projeden Etkilenen Kişiler
PTD
Proje Tanıtım Dosyası
PPP
Kamu-Özel Sektör-Ortaklığı (Public-Private-Partnership)
PG
Performans Gerekleri
PS
Performans Standartları
HİS
Halkla İlişkiler Sorumlusu
YEP
Yeniden İskân Eylem Planı
PKP
Paydaş Katılım Planı
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
5 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu
SED
Sosyal Etki Değerlendirmesi
ÖMK
Özel Maksatlı Kurum
SYP
Sosyal Yönetim Planı
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
6 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
1. GİRİŞ
Bu belge, “Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi” (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır)
için hazırlanan Paydaş Katılım Planıdır (PKP). 2U1K tarafından Ankara Bilkent Hastane Sağlık
Hizmetleri İşletme Yatırım Anonim Şirketi (Proje Sahibi) için hazırlanmıştır.
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP) Sağlık bakanlığı (SB) tarafından, Sağlık
Bakanlığı ile DİA Holding FZCO-IC İçtaş Ortak Girişimi (OG) arasında imzalanan Kamu Özel
Sektör Ortaklığı (PPP) Sözleşmesi (No. 3359) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ortak Girişim
Projenin tamamının gerçekleştirilmesi amacıyla bir Özel maksatlı Kurum (ÖMK) kurmuştur
(Proje Sahibi). Projenin finanse edilmesi için, Proje Sahibi hâlihazırda uluslararası finansman
aramaktadır ve bu da Projenin uluslararası kredi kuralları, gerekleri ve standartlarına uygun
olmasını gerektirmektedir.
PKP, EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans Koşulları (PK), IFC
Performans Standartları (PS) ve Ekvator Prensipleri (EP) ile BESKP sponsorlarının ortak sosyal
politikaları ve kurumsal ilkeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Uluslararası standartlar uyarınca, PKP’in amaçları aşağıdaki gibidir:

Tüm kilit paydaşlarla katılım sağlamak adına teknik ve kültürel bağlamda uyun bir
yaklaşımın temin edilmesi,

Etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile doğru ve zamanında bilgi paylaşımının temin
edilmesi,


Paydaşların görüşlerini ve endişelerini beyan etmesi için yeterli imkanların tanınması,
Proje yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca, bu endişelerin proje karar alma
süreçlerine dahil edildiğinin temin edilmesi,

Etkilenen topluluklarla katılım ve müzakere süreçleri sağlanması,

Yerli ve hassas toplum kesimlerinin bilgilendirilmesi.
Bu PKP’in kapsamında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Proje için paydaşların tanımlanması,
Paydaşların Proje ile olan ilişkilerine dair açıklamalar,
Katılım metodolojilerinin ayrıntıları,
Bugüne kadar gerçekleştirilen ve Projenin ilerleyen aşamaları için planlanan faaliyetler,
Paydaşların endişe ve şikâyetlerinin yönetilmesi sürecinin ayrıntıları ve paydaş katılım
sürecinin nasıl kayıt altına alınacağı, izleneceği, değerlendirileceği ve raporlanacağına dair
açıklamalar.
Bu PKP, uygulanmasını taahhüt eden ve buna yükümlü olan Proje Sahibinin mülkiyetindedir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
7 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
1.1. PROJEYE GENEL BAKIŞ
1.1.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri
Türkiye’de meydana getirilecek bütün sağlık kampüslerini içine alan Ulusal Sağlık Kampüsleri
Projesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adı verilen bir yeniden yapılanma sürecinin sonucu
olarak geliştirilmiştir. Türkiye 2003 yılından beri sağlıkta dönüşüm bağlamında Dünya
Bankası’nın Sağlık Sistemi Güçlendirme (Health System Strengthening - HSS) Programını
uygulamaktadır:

Sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi

Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi

HSS reformlarının sürdürülebilir kılınması için kurumsal kapasite geliştirilmesi
HSS Programı kapsamında, SB 2003 yılında bir yeniden yapılanma süreci başlatarak SDP’yi
uygulamaya başlamıştır. Programdan önce kamu ve özel sektör işçilerini, serbest meslek
sahiplerini kapsayan birden fazla sosyal güvence düzenlemeleri ve yoksul ve hassas toplum
kesimlerine sağlık güvencesi sağlayan bir sosyal yardım programı (Yeşil Kart Programı)
bulunmaktaydı. Şu anki noktaya gelindiğinde ise aşağıdaki hususların SDP kapsamında
tamamlanmış olduğu gözlemlenmektedir:

Bütün farklı sağlık güvencesi düzenlemeleri tek bir SB şemsiyesi altında birleştirilmiştir
(2006 yılında).



Sosyal sigorta acentelerine ait hastaneler SB’ye aktarılmıştır.
Yeşil Kart sağlık güvencesi eczane ürünleri ve ayakta bakılan hastaları kapsayacak şekilde
geliştirilmiş ve Yeşil Kart kapsamı da düşük gelirli grupları içerecek şekilde genişletilmiştir.
112 acil sağlık hizmetleri şehirlerin yanı sıra köyleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Acil durum istasyonlarının sayısı artırılmış ve ambulanslar son teknolojiyle donatılmıştır,

Özellikle koruyucu hekimlik ve anne-çocuk sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak
sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, “aile hekimliği” kavramı ülkeye kazandırılmıştır.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık sektöründeki yatırımlara destek olması amacıyla bir
PPP Departmanı oluşturulmuştur.

SB; ulaşım olanakları, işgücü kapasitesi, mevcut sağlık tesislerinin koşulları ve sağlık
hizmetlerinin kapasitesine dayalı olarak Türkiye’deki 81 ili 29 sağlık bölgesine ayırmıştır. Bu
sınıflandırmadaki hedef, her bir bölgede odaklanmış destek sağlayabilmektir.
SB; Ulusal Sağlık Kampüsleri Projesi kapsamında 29 sağlık bölgesine hizmet sağlamak
amacıyla 22 şehirde farklı boyutlarda 30 sağlık kampüsü kurmayı planlamaktadır. Entegre
sağlık kampüsleri, bir dizi ihtisaslaşmış hastane departmanı, tıbbi akademik araştırmacılar için
araştırma ve geliştirme laboratuvarları, sosyal tesisler, lojman ve park alanları sunan sağlık
hizmetleri tesisleridir. Sağlıkta Dönüşüm Programına dair daha fazla ayrıntı asıl ÇSED
raporunda bulunabilir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
8 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
An itibariyle SB’nin gündeminde 15 devam eden adet sağlık kampüsü projesi bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda listelenmiştir:

Ön-Yeterlik İhale Duyuru Aşamasında Bulunan Projeler:
İstanbul Bakırköy

Teklif Aşamasında Bulunan Projeler:
Kocaeli

Nihai Teklif Aşamasında Bulunan Projeler:
Bursa, Isparta, İzmir

Sözleşme Aşamasında Bulunan Projeler:
Adana, Gaziantep, Konya, Manisa, Mersin, İstanbul İkitelli

İnşaat Aşamasında Bulunan Projeler:
Ankara Etlik, Ankara Bilkent, Elazığ, Kayseri
1.1.2. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP –‘Proje’), yaklaşık 1,2 km2 alan üzerine inşa
edilecektir. Proje, toplam 3.662 yatak kapasitesine, ihtisas hastanelerine ve aşağıda listelenen
tesislere sahip bir entegre sağlık kampüsü barındıracaktır:

Genel Amaçlı Hastane



Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi
Çocuk Hastanesi



Kadın Hastanesi
Onkoloji Hastanesi
Fizik Terapi ve Rehabilitasyon Hastanesi


Yüksek Güvenlikli Adli Tıp Hastanesi
Helikopter Pistleri


Yeraltı ve yerüstü araç park alanı
Sağlık Bakanlığı idari binası

İki teknik işler binası


Klinik Hoteli
Ticari Alan
1.2. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası
Proje Sahası, Türkiye Ankara İli Çankaya İlçesinde konuşlu bulunmaktadır. Şekil 1-1, Proje
Sahasının konum haritasını sunmaktadır. Proje Sahası Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden
olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’ne
yakın konumdadır. Saha, güneyde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir rehabilitasyon tesisi, kuzeyde
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Danıştay, kuzeybatıda ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
9 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
(GTHB) ile komşudur. Proje Sahasının batısındaki boş arazi ise Atatürk Orman Çiftliği
Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.
Proje Sahası ikisi kullanımda olmak üzere on beş müstakil aile konutu barındırmıştır. Bu
konutlar şimdi yıkılmış durumdadır ve burada yaşamış aileler yeniden iskan edilmiştir. Projenin
başlangıcında, yaklaşık 500 baş hayvan barındıran bir keçi mandırası da bulunmaktaydı. Bu
mandıra Ankara İli sınırlarında, şehre yakın bölgede bir kasaba olan Kazan’a taşınmıştır. Buna
ilaveten, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Proje Sahası sınırları içinde bulunmaktadır.
Plan, Bilkent ESK işletmeye geçtikten sonra bu hastanenin yıkılması yönündedir. Bu yapının
bulunduğu arazi ise sağlık kampüsünün genişlemesi için yedekte tutulacaktır.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
AOÇ
Arazisi
Danıştay
Metro
İstasyonu
(yapım
aşamasında)
Diyanet
İşleri
Başkanlığı
ODTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri
Rehabilitasyon
Merkezi
Hacettepe
Üniversitesi
Bilkent
Üniversitesi
Kaynak: TR Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi
Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar
Bu konumun stratejik önemi sebebiyle seçildiği akılda bulundurulmalıdır. Öncelikle, 11. Bölge
ESK’nin Ankara’da konumlandırılması, Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olması açısından
stratejik bir karardır. 11. Bölge ESK’nin Bilkent’te ve 10. Bölge ESK’nin Etlik’te
konumlandırılmasıyla, Ankara sadece İç Anadolu Bölgesi için değil tüm Türkiye için bir sağlık
hizmetleri merkezi haline gelecektir. Şehrin kalabalık nüfusundan dolayı potansiyel hasta sayısı
yüksektir. Dolayısıyla, ESK’nin Ankara’da konumlandırılması hizmet vereceği inşalarının pek
çoğuna yakın olması bakımından mantıklı bir karardır. Buna ilaveten, çevre illerdeki
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
10 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
vatandaşlar da hem merkezi bir konumu olması hem de kendi şehirlerinde yeterli sağlık tesisleri
bulamamalarından kaynaklı olarak hâlihazırda Ankara’yı ziyaret etmektedir. Yani Ankara’daki
tesisler zaten hedef nüfusa hizmet sağlamaktadır. Ancak, ülkenin geri kalanının çoğundan daha
iyi tıbbi olanaklara sahip olunmasına karşın Ankara’daki mevcut hastaneler hastaların
ihtiyaçlarını an itibariyle karşılayamamakta ve beklenen hizmet kalitesini sunamamaktadır
(Unicredit, 2012). Bu sebeplerle, ESK’nin Ankara’da konuşlandırmak stratejiktir.
Projenin Bilkent’te konuşlandırılması da stratejik bir karardır. Bilkent, Eskişehir Otoyoluna
yakın konumuyla Ankara dışından gelenlere kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca Ankara Çevre
Otoyoluna da nispeten yakın bir konumdadır. Hem otobüs hem de minibüsler hâlihazırda
Bilkent’e ulaşım hizmeti sunmaktadır. Yakın gelecekte, metro da bölgede hizmet vermeye
başlayacaktır. Dolayısıyla bu konum, Ankara sakinleri için de uygundur. Böylesi uygun bir
konumda bu kadar büyük işlenmemiş arazi bulmak güçtür.
2. HUKUKİ GEREKSİNİMLER
Bu bölüm Projenin paydaş katılım faaliyetlerine dair bir hukuki çerçeve çizmektedir. Bu
çerçeve aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:


Türkiye Cumhuriyeti mevzuat gereksinimleri
Uluslararası düzenlemelerde belirtilen ilke ve usuller.
2.1. Türkiye Mevzuatı
Projeye dair en önemli mevzuat Ağustos 1983 tarihli Çevre Kanunudur (26 Nisan 2006 tarih ve
5491 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır). Bu Kanun bir dizi ilintili yönetmeliğe sahiptir.
“Çevre Kanunu” Madde 10,
planlanan faaliyetleri sonucu olumsuz çevresel etkiler
yaratabilecek yatırım projeleri için ÇED raporu hazırlanmasını öngörmektedir. ÇED raporu
hazırlanmasını gerektiren proje tipleri ve farklı durumlar için kapsanması gereken özel başlıklar
yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) yerini aldığı eski Çevre ve Ormancılık
Bakanlığı tarafından çıkartılan “ÇED Yönetmeliği”nde açıklanmaktadır. Bu madde ilgili AB
ÇED Yönergesi ile neredeyse uyum halindedir ancak uluslararası kredi kuruluşlarının (borç
verme mercii) gerektirdiği koşullar arasındaki sosyal etki değerlendirmesi unsurundan
yoksundur. Projeye benzer projeler için ÇED gerekliliği koşulu 3 Ekim 2013 tarih ve 28784
sayılı ÇED Yönetmeliği Ek-1 altında listelenmiştir. Burada, 500 ya da daha fazla yatak
kapasitesi bulunan Hastanelerin ÇED hazırlanmasını gerekli kıldığı belirtilmektedir. Ancak, bu
koşul yönetmeliğe ihale süreci tamamlandıktan sonra eklenmiştir. Dolayısıyla, Proje ulusal
ÇED sürecinden muaftır. Türkiye ÇED Yönetmeliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen
nihai ÇSED raporuna başvurunuz.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
11 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
2.2. Uluslararası Gereksinimler
Uluslararası finans kuruluşları, EBRD’nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans
Koşulları (2008), IFC Performans Standartları (2012) ve Ekvator Prensipleri (2013) dahil sıkı
kredi verme kuralları takip etmektedir. Projeye hangi finans kuruluşunun fon sağlayacağı
bilinmiyor olduğu için bahsi geçen tüm kurallara uyulması gerekmektedir.
Yukarıda bahsedilen uluslararası standartlar uyarınca, Proje geniş ölçekli bir kentsel dönüşüm
ifade ettiği için “Kategori “A” proje olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası kredi kuruluşları
tarafından finanse edilen Kategori A projeler için paydaş katılım sürecine dair kilit ilkeler,
gereksinimler, metodoloji ve usul unsurları EBRD “Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı”
PK10, IFC “Paydaş Katılımı: Yükselen Pazarlarda İş Yapan Firmalar İçin Bir İyi Uygulamalar
Kılavuzu” belgesi ve EP5 “Paydaş Katılımı” altında ayrıntısıyla açıklanmaktadır. Bütün bunlar;
proje sahiplerine (müşteri) paydaş katılımına dair özellikle etkilenen topluluklar olmak üzere
paydaşlarıyla yapıcı bir ilişki inşa edip korumasına destek olmak üzere tasarlanmış bir
sistematik yaklaşımın çerçevesini çizmektedir. Paydaş katılımına dair belirli hedefler Kutu-1
içerisinde açıklanmıştır.
Proje; kendiliğinden tanımlanamayacak veya değerlendirilemeyecek, gelecekte potansiyel
olarak önemli ve çeşitli çevresel yahut sosyal olumsuz etkilere sebep olabilecek, bunlar da
uluslararası ve ulusal kurallar uyarınca bağımsız danışmanlarca gerçekleştirilecek
resmileştirilmiş ve katılımcı bir değerlendirme süreci gerektirecektir. Bu sebeple, ÇSED ve
Proje paydaş katılımına yönelik yaklaşım bu paralelde tasarlanacaktır.
Kutu 1-1 Paydaş Katılımı Özgün Hedefleri
Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı Koşulları
Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak ciddi olumsuz etkileri olabilecek tüm
Kategori A ve Kategori B Projeler için proje sahibi bir Bilinçli Müzakere ve Katılım süreci
işletecektir. Proje sahibi katılım sürecini; Projenin risk ve etkileri, Projenin gelişim aşaması,
Etkilenen Toplulukların dil tercihleri, karar alma mekanizmaları ve dezavantajlı ve hassas
toplum kesimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirecektir. Bu süreç dışarıdan gelecek
yönlendirme, müdahale, zorlama ve gözdağından azade olmalıdır.
Paydaş Katılımının kolaylaştırılması amacıyla, proje sahibi Projenin risk ve etkileri ile orantı
kuracak, ilgili Değerlendirme Belgelerini Etkilenen Topluluklar ve gerektiği takdirde Diğer
Paydaşlara yerel dilde ve kültürel olarak uygun bir üslupla erişilir kılacaktır.
Proje sahibi, Paydaş Katılım sürecinin sonuçlarını bu süreçten doğduğu kabul edilen tüm
eylemlerle beraber kayıt altına alacak ve belgelendirecektir. Çevresel veya sosyal risklere ve
olumsuz etkilere sahip Projeler için bilgi paylaşımı Proje inşaatının öncesinde ve sürekli bir
formatta Değerlendirme sürecinin erken safhalarında gerçekleştirilmelidir. Katılım faaliyetleri
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
12 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
genellikle üç safhada sürdürülmektedir:
(i)
(ii)
(iii)
Proje Hazırlama yoluyla Katılım
Proje Uygulama ve Harici Raporlama esnasında Katılım
Şikâyet Mekanizması
2.3. Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar
Türkiye Çevre Mevzuatı içinde mevcut olandan daha ayrıntılı hükümler gerektiren en önemli
konu başlığı “Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED)” hususudur. Uluslararası finanse edilen
projelerin uluslararası standartlara uymasının sağlanması isteniyorsa bu konuda daha ileri
araştırma ve uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye Çevre Mevzuatı
Proje Sahasında ayrıntılı sosyoekonomik etütler gerçekleştirilmesi ve bir Şikâyet Mekanizması
oluşturulmasını öngörmemektedir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
13 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
3. PROJE PAYDAŞLARI
3.1. Giriş
Bu PKP amaçları bağlamında, paydaş kavramı Projeden potansiyel olarak etkilenecek veya
Proje ve etkileri ile ilgisi bulunan birey, kuruluş veya grup olarak tanımlanmaktadır. Paydaş
tanımlama hedefi, hangi paydaşların doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz
etkilenebileceğinin (“etkilenen taraflar”) veya Proje ile ilgisi olabileceğinin (“diğer ilgili
taraflar”) ortaya konulmasına yöneliktir.
Projeden farklı oranda ya da orantısız şekilde etkilenebilecek veya katılım ve geliştirme
süreçlerine katılmakta zorluk yaşayabilecek dezavantajlı ve hassas paydaşların tanımlanması
için özel çaba gösterilmesi önemlidir. Paydaş tanımlama sürekli bir süreçtir ve düzenli gözden
geçirme ve güncelleme gerektirmektedir.
3.2. Paydaş Tanımlama ve Analiz
Etkin bir PKP geliştirilmesi için, tam olarak paydaşların kim olduğunun belirlenmesi ve
bunların Projeye dair öncelikleri ve hedeflerinin anlaşılması gerekmektedir. Paydaşların
belirlenmesiyle, farklı paydaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir plan
geliştirmek mümkün olabilmektedir. Farklı paydaşları farklı hususların ilgilendirmesi olasıdır
ve dolayısıyla farklı paydaş tipleri Projeyle olan bağlantıları üzerinden gruplara ayrılmıştır. Bir
paydaş grubunun Projeyle olan bağlantılarına ilişkin kavrayış geliştirilmesi her türlü katılımın
kilit hedeflerinin belirlenmesine de katkıda bulunmaktadır.
Bugüne kadar tanımlanmış kuruluş ve bireylerin listesi Ek-1 altında sunulmuştur. Bu liste Proje
süresince yeni paydaşlar tanımlandığı takdirde güncelleştirilecektir. Bireysel paydaşların
iletişim bilgileri de her bir paydaşla iletişim kurulabilmesine olanak tanıması için ÇSED ekibi
tarafından toplanmıştır. Bu bilgi saklanacak ancak hiçbir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.
Tablo 3.1, her bir paydaşın Proje ile nasıl bir bağ içinde olduğunu tasvir etmektedir.
Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları
Paydaş Grupları
Paydaş Tipi
Proje ile Bağları
Etkilenen Diğer İlgili
Taraflar Taraflar
Yerel Topluluklar




√
Etkilenen 2 Mahallenin Muhtarları
Etkilenen 2 Mahallenin Sakinleri
Kamu konutlarında kalan kişiler
BESKP ile hizmet sunulacak başlıca
topluluklar
 Yerel İşletmeler
a. Atatürk Hastanesi’nde konuşlu bulunan
işletmeler
- Üç lokanta
-İki kuaför
-Bir market
b. Eski GTHB binalarında konuşlu bulunan
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Proje sebebiyle olumlu veya olumsuz
etkilere maruz kalacak haneler ve
topluluklar – olumlu istihdam olanakları,
tıbbi bakım sağlanması gibi olumlu
etkiler veya trafik sıkışıklığı ve kamu
binalarında kalanların yeniden iskânı ile
alakalı olumsu etkiler
Haziran 2014
14 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Paydaş Grupları
Paydaş Tipi
işletmeler
 -Bir mandıra
 Kamu Binaları (üniversiteler, bakanlık
binaları…)
Proje ile Bağları
Devlet
√
 Sağlık Bakanlığı (SB)
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(ÇSGB)
Devlet hastanelerinin büyük sağlık
komplekslerine alınıp merkezileştirilmesi
SB faaliyetleri üzerinde etkilere sebep
olacaktır.
 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
 Ankara Valiliği
 Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü
 Çankaya Kaymakamlığı
 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yerel İdareler
 Ankara Büyükşehir Belediyesi
 Çankaya Belediyesi
Yerel idareler, Projenin karşılaması
gereken izinler ile atık yönetimi, altyapı
ve trafik yönetimi hususlarındaki
sorumluluklar sebebiyle Projeye ilişkin
birincil derecede siyasi öneme sahiptir.
Proje Sahibi bu belediyeler ile işbirliği
halinde çalışmalıdır.
√
Çalışanlar
 SB
 İnşaat Personeli
√
√
Büyük BESK Projesinin inşaat ve
işletmesi kayde değer işgücü ve istihdam
gerektirecektir. SB hemşire ve doktorları
sağlamaktan sorumlu tarafken ÖMK ise
inşaat ve işletme aşamalarında Projenin
gereksinim duyacağı diğer işgücü
unsurlarını sağlayacaktır.
NGOs
 Türkiye Tabipler Birliği
 Sağlık İşçileri Sendikaları
√
Projeye karşı olduğu bilinen Sağlık
İşçileri Sendikaları ve Türkiye Tabipler
Birliği’nin
sürece
dahil
olması
beklenmektedir.
√
Akademik
 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
√
 Bilkent Üniversitesi
 Hacettepe Üniversitesi
 ODTÜ
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
√
Üniversitenin bir tıp bölümü bulunmakta
ve üniversitenin bu tıp bölümü Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni
kullanmaktadır. Üniversitelerin genel
anlamda alakası olmasından ötürü projeye
katılımlarının sağlanması önemlidir.
Bu üç üniversite Üniversiteler ve Beytepe
Mahalleleri sınırlarında yer almaktadır.
Haziran 2014
15 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
4. PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI
4.1. Genel yaklaşım
Proje Türkiye makamlarıyla (Danıştay, Yerel Makamlar, Belediyeler ve Muhtarlar), etkilenen
paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile süregiden katılım sürecini bu aktörlerin Proje sürecinden
haberdar olduklarını ve çevresel ve sosyal performansa dair bilgi alabildiklerini temin etmek,
hafifletme ve yönetim tedbirlerinin etkinliğine dair geri beslemede bulunmalarına ve endişeleri
ile şikâyetlerini bildirmelerine olanak tanımak üzere devam ettirecektir.
Katılım süreci, tipik proje planlama ve uygulama aşamaları temelinde hazırlanmış dört ardışık
aşamaya dayalı olarak sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam edecektir. Bu aşamalar ve bunlar
esnasında gerçekleştirilen yahut gerçekleştirilecek kilit faaliyetler Tablo 4.1 altında
ayrıntılandırılmıştır.
Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı
Aşama
Hedefler
Kilit Faaliyetler

Etkilenen ve ilgilenen paydaşlara
Projenin tanıtımı

Kilit paydaşların belirlenmesine yönelik
ikincil veri analizi

Müzakere edilecek kilit paydaşların
tanımlanması

Yerel işletmelerle yapılan toplantılar

İlgili hükümet paydaşlarıyla toplantılar
düzenlenmiştir

Aşama 1: İlk katılım

ÇSED kapsam, yaklaşım ve kilit
hususlarına dair geri besleme sağlanması 
Kapsam Belirleme Raporu hakkında geri
besleme sağlanması
Nihai Plan
Proje No.: 12/005

Topluluk liderleriyle de (Muhtarlar)
toplantılar yapılmış ve Proje Tanıtım
Broşürleri sağlanmıştır. Ardından
Muhtarlar bu broşürleri topluluk
üyelerine dağıtmıştır.
Halk katılım toplantısı
Haziran 2014
16 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Hedefler
Kilit Faaliyetler

Gerektiği zaman Projenin tanıtımının
yapılması
 Kilit bilgi kaynaklarıyla yapılan yarıyapılandırılmış görüşmeler

Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve
anketlerle mevcut durum verilerinin
bildirilmesi ve doğrulanması
 Seçilen paydaşlarla yapılan
derinlemesine görüşmeler

Proje faaliyetlerine dair geri besleme
sağlanması ve potansiyel etkiler ile teklif
edilen hafifletme/iyileştirme ve izleme
tedbirlerine odaklı tartışmalar
gerçekleştirilmesi

Yerel beklentilerin, endişe ve yanlış
anlamaların yönetilmesi

Paydaşların Proje tasarım ve yönetim
planlarına girdi sağlamasına olanak
tanınması

Nihai ÇSED belgesinin tüm etkilenen ve
ilgili paydaşlara erişilir kılınması

Proje tasarım ve yönetim planları
Aşama 3: Etki Değerlendirmesinin Duyurulması
Aşama 2: Etki Değerlendirmesi
Aşama
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
 İşletmelere sunulan resmi anketler
Duyuru ve yorum safhasının
tamamlanmasının ardından ÇSED Raporu bu
katılım sürecinin sonuçlarını yansıtacak
şekilde güncellenecek ve yorumlar Projenin
gelecekteki ayrıntılı tasarım ve inşaat
aşamalarına girdi olarak sağlanacaktır.
Müteakiben, Nihai ÇSED ve ekleri Proje
Web Sitesinde yayınlanacaktır.
Web sitesi: http://www.bilkentsaglik.com/
Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri
Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1604. Cad No: 9
Bilkent/Ankara
Tel
: 0 312 220 40 44
Faks
: 0 312 220 40 48
Haziran 2014
17 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Aşama 4: Proje Uygulama
Aşama
Hedefler

Tüm etkilenen ve ilgili paydaşların
proje ilerleme sürecinden haberdar
oldukları ve endişeleriyle
şikâyetlerini iletme fırsatı
bulduklarının teyit edilmesi


Kilit Faaliyetler

Hafifletme ve yönetim tedbirlerinin
etkililiğine dair geri besleme
alınması
Proje güncellemeleri ve proje
ilerleme sürecine dair bilgiler tüm
etkilenen ve ilgili paydaşlara
Muhtarlıklar ve diğer kamusal
alanlar ve Proje web sitesi yoluyla
erişilir kılınacaktır.

Şikâyet Prosedürüme dair süregiden
bakım ve erişim imkanı
Şikâyetlerin yönetilmesi

Olumsuz basın haberlerinin görülüp
değerlendirilmesinin temini
amacıyla basın sistematik olarak
taranacaktır.
4.2. Paydaş Katılım Araçları
Bu Projenin bir parçası olarak paydaş katılımı için bir dizi araç kullanılmıştır ve kullanılacaktır.
Bunlar arasında topluluk toplantıları, odak grupları, anketler, broşürler, posterler ve kilit bilgi
kaynağı tartışmaları bulunmaktadır. Paydaş katılımı bu hâlihazırda oluşturulmuş iletişim
mekanizmalarını kullanmaya devam edecek ve bunlara gerektiği takdirde yeni mekanizmaların
benimsenmesi yoluyla proje süresi boyunca verimli ve etkin bir katılımın sağlanmasını temin
edecektir.
Özgün yöntemler farklı paydaş grupları arasında farklılıklar gösterecek, hassas ve azınlık
gruplarla yürütülen paydaş katılımı gerektikçe özel olarak tasarlanan mekanizmalar kullanıma
sokacaktır. Bu proje kapsamındaki hassas gruplar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
eski lojmanlarında kalan iki aile, başkalarının yardımına muhtaç olarak yaşayan insanlar,
geçimini kadının sağladığı haneler ile fiziksel ve zihinsel engeli bulunanlar olarak
sıralanabilmektedir.
Proje temsilcileri firmanın paydaş katılım sürecine yönelik kararlılığını sergilemek, ilişkileri
geliştirmek ve gelen soruları yanıtlamak üzere kilit topluluk katılım ve bilgi paylaşımı
etkinliklerinde hazır olacaktır. Bilgiler kültürel anlamda uygun ve kolay anlaşılır biçimde,
mümkün olduğu yerde şekiller ve haritalar kullanılarak sunulacaktır.
Projenin tüm paydaşlara ulaştığına emin olmak için Proje bir dizi farklı iletişim araçları
kullanacaktır. Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
4.2.1. Proje Broşürleri
Proje için Şubat 2013 tarihinde bir broşür hazırlanmış bulunmaktadır. Bu broşür, sağlık
kampüsleri, PPP, Bilkent ESKP ve hastanelerin yatak kapasitelerini içermektedir. Broşür ayrıca
çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi sürecinin çerçevesini de çizmekte ve şikâyetler için
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
18 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Proje Sahibinin Halkla İlişkiler Departmanının iletişim bilgilerini (e-posta, telefon ve faks
numaraları, posta adresi) barındırmaktadır. Broşürün bir örneği Ek-2 altında bulunabilir.
4.2.2.
Proje Web Sitesi
Ekim 2013 tarihinde bir proje web sitesi (web adresi “www.bilkentsaglik.com”) kullanıma
açılmıştır. Bu web sitesi, planlanan inşaat işlerine dair ayrıntılı açıklamalar, sürmekte olan
inşaat işlerine ait fotoğraflar ve bilgiler, bu işten dolayı etkilenecek alanlar, olumsuz etkilerin
hafifletilmesi ve olumlu etkilerin geliştirilmesine yönelik alınan önlemler, şikâyet
mekanizmasına dair ayrıntılar ve proje belgelerinin nihai taslaklarını içeriğinde
bulundurmaktadır.
4.2.3. Şikâyet Mekanizması
Paydaşların endişe ve şikâyetlerini şahsi olarak da posta veya elektronik posta yoluyla (iletişim
bilgileri Bölüm-7’de verilmiştir) dile getirebilecekleri bir şikâyet mekanizması geliştirilmiştir.
Bu prosedür, endişelerin derhal ele alınabilmesini hedeflemektedir ve tüm etkilenen paydaşların
erişimine açıktır. Proje ekibi, 7 gün içinde şikâyetin alındığı teyidini sağlayacak ve 14 gün
içinde bir çözüm bulup şikâyet sahibini durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Ayrı bir
resmi şikâyet mekanizması da Projede çalışan kişiler için geliştirilecektir.
4.2.4.
Halkla İlişkiler Sorumlusu
Etkilenen topluluklarla düzenli iletişimin sürdürülmesi amacıyla bir halkla İlişkiler Sorumlusu
(HİS) görevlendirilmiştir. HİS halkın görüş ve fikirlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve kayıt
altına alınması ile beraber bunların takibi için ilgili kişiye iletilmesinden sorumlu olacaktır
(Bölüm-7 altında şikâyet mekanizması başlığında bu husus ayrıntılandırılmıştır). Bu
departmanın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:


Adı Soyadı: Emre Kitapçı
Tel: 0 312 220 40 44

Faks: 0 312 220 40 48

E-posta: [email protected]

Adres: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1604. Cad No: 9 Bilkent/Ankara
4.2.5. Gazeteler
Paydaşların halk toplantılarına davet edilmesi için Güneş adlı ulusal gazete kullanılmıştır.
4.2.6. Halk Toplantıları
Paydaşlarla müzakereyi sürdürmek için buna uygun biçimde açık uçlu ve hedefe yönelik
toplantılar düzenlenmeye devam edilecektir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
19 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
4.2.6.1 Halk Katılımı Toplantısı
“Çevresel Etki Değerlendirmesine Halk Katılımı Toplantısı” 26.03.2013 tarihinde saat 14:00’te
Kentpark alışveriş merkezindeki salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantı tariginden 10 gün önce
bir duyuru yayınlanmıştır. Toplantı tarihi, yeri ve konusunu açıklayan bu duyuru için ulusal bir
gazete (Güneş) kullanılmıştır. Beytepe ve Üniversiteler Mahallelerinin muhtarları (köy/mahalle
sakinlerinin oylarıyla seçilen, köydeki en önemli yerel makam olan topluluk liderleri), bu
Mahallelerin sakinleri, ÖMK, ÇSED ekibi, SB ve ÖMK yetkilileri dahil on altı kişi bu
toplantıya iştirak etmiştir. Katılımcılara, yatırıma dair bilgileri içeren broşürler dağıtılmıştır.
Firma yetkilileri ve ÇSED ekibi tarafından sunumlar yapılmıştır. Projeye dair fikirler ve öneriler
alınmıştır. Bunlar Ek-3 altında listelenmiştir.
Projeye dair başlıca endişe trafik yüküne dairdir. Mevcut yollar hâlihazırda yetersiz durumdadır.
PEK’ler kampüs alanına gidecek alternatif yollar önerisini getirmiş ve ÖMK ise Proje teknik
ekibinin bu hususu Büyükşehir Belediyesi ile görüşmekte olduğunu belirtmiştir.
Toplantıda dile getirilen ikinci husus iş olanakları olmuştur. Beytepe Mahallesi Muhtarı
işsizliğin mahallelerinin sorunlarından biri olduğunu belirtmiş ve Projenin yerel sakinler
arasından personel istihdam etmesi önerisinde bulunmuştur.
4.2.7. Telefon Görüşmeleri
Halkla İlişkiler Sorumlusu HİS’in telefon numarası (0 312 220 40 44) gelecekte sağlanacak
Proje bilgilendirmelerinde yaygınlaştırılacaktır. HİS, gerektiği noktada doğrudan telefon
görüşmesiyle paydaşlarla katılımı sağlayacaktır.
4.2.8. Temel Atma Töreni
Sağlık kampüsünün temel atma töreni 18 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde gerçekleştirilmiştir. Törene yaklaşık 2.000 kişi katılmıştır. Törenin duyurulması için
Ankara’nın her bölgesinde ilan panoları kullanılmış ve Büyükşehir Belediyesi de tüm ilçelerden
temel atma törenine bedava otobüsler kaldırmıştır. Aşağıdaki Şekil 4-1 törenden bir görüntü
sunmaktadır.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
20 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Şekil 4-1 Bilkent ESK Temel Atma Töreni
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
21 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
5. ÖNCEKİ DÖNEM PAYDAŞ KATILIMI
5.1. 1. Aşama: İlk Katılım
Aşağıdaki amaçlara yönelik olarak Eylül 2012 ve mart 2013 arasında ilk paydaş katılım
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir:

Tüm kilit paydaşların belirlenmesi

Planlanan işlere dair kilit yerel topluluk üyelerine genel bilgi sağlanması (yakın
mahallelerin muhtarları, sahaya yakın kafe sahipleri, spor tesisi ve eczaneler dahil)

ÇSED paydaşlarının bilgilendirilmesi

Projeyle ilişkili kilit etkilerin tartışılması
2008 yılından başlayarak SB sağlık kampüsü işlerine dair ulusal basında pek çok açıklamada
bulunmuştur.
Dahası, PPP Dairesi resmi web sitesinde Bilkent dahil sağlık kampüslerine dair ihale süreçlerini
ilan etmiştir ( http://www.kamuozel.gov.tr ).
2U1K ÇSED ekibi 2012 yılı Şubat ayının ilk haftası Proje Sahasını ziyaret ederek Proje
Sahasının mevcut koşullarını belirlemek üzere yerel işletmeler ve muhtarlarla toplantılar
yapmıştır.
Projeye karşı olan Türkiye Tabipler Birliği tarafından açılan bir dava sonucunda Danıştay
Projenin yürütmesini durdurma kararı vermiştir. Bunun sonucu olarak SB sosyal etki
değerlendirmesi saha çalışmalarını durdurmuş ve paydaş katılım faaliyetleri Mart 2013 tarihine
kadar askıda kalmıştır. 9 Mart 2013 tarihinde, Bakanlar Kurulu Türkiye Tabipler Birliği
tarafından karşı olunan kilit Faaliyetleri ortadan kaldıran yeni bir kanun benimsemiştir.
Bu süreçte yerel fikir ve endişelere erişimi temin etmek üzere Projeden Etkilenen Kişilere
ulaşmak için yerel muhtarlar kullanılmıştır. Muhtarlar hem yerel liderlik rollerinden hem de
mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurabilme ve projeye dair bu kişileri doğrudan haberdar
edebilme imkânlarından ötürü seçilmiştir. Ayrıca yerel yerleşim sakinlerine proje broşürlerini
de dağıtmışlardır.
5.2. 2. Aşama: Etki Değerlendirme
Ana etki değerlendirme aşaması esnasında mevcut durum verileri toplanmıştır. Mevcut bulunan
birincil veriler ve ikincil veriler saha etütlerinden toplanmıştır. Paydaş katılımı bu işin kritik bir
parçası olmuş ve ÇSED ekibi aşağıda listelenen paydaşlarla toplantılar düzenlemiştir:

Kamu hastaneleri Birliği

Kamu Özel Sektör Ortaklığı Dairesi

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
22 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı

Muhtarlar

Yerel işletmeler.
Paydaşların ve projeyle olan ilişkilerinin ayrıntılı bir listesi Tablo 5.2’de verilmiştir. Etki
değerlendirme aşaması esnasında gerçekleştirilen toplantıların ayrıntıları Ek-4 altında
verilmiştir.
Tablo 5-1 Etki değerlendirme Aşaması Sırasında Gerçekleşen Katılımlar
Paydaş
Katılım
Yöntemleri
Projeden
Etkilenen
Kişiler (PEK)
(örn. saha
çevresindeki
iki
mahallenin
sakinleri) ve
Muhtarlar
Muhtar Anket
Uygulaması
İşletmeler
İşletmelerle
Görüşmeler
Akademisyen
ler STK’lar
ve
Belediyeler
Belediyeler,
akademisyenler
ve STK’lar ile
ayrıntılı
görüşmeler
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Ana Hedefler
Özel
Tartışma
Alanları
Tarih
Sorumlu
Taraf
Gerektiği takdirde
Projenin tanıtılması.
İnşaat ve
işletme
aşamalarının
kilit etkileri
Ocak –
Mart
2013
ÇSED Ekibi
Yarı-yapılandırılmış
görüşmeler ve anketlerle
mevcut durum
bilgilerinin bildirilmesi
ve doğrulanması
Proje faaliyetlerine dair
geri besleme sağlanması
ve potansiyel etkiler ile
teklif edilen
hafifletme/iyileştirme ve
izleme tedbirlerine
odaklı tartışmalar
gerçekleştirilmesi.
Haziran 2014
23 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Paydaş
Katılım
Yöntemleri
Ana Hedefler
Projeden
Etkilenen
Kişiler
Halk Katılım
Toplantısı
(HKT)
Yerel beklentilerin,
endişe ve yanlış
anlamaların yönetilmesi
Özel
Tartışma
Alanları
Tarih
Sorumlu
Taraf
Yeniden iskan
kaynaklı kilit
etkiler
Şubat
2013
ÇSED Ekibi
Muhtarlar
STK’lar
Paydaşların Proje
tasarım ve yönetim
planlarına girdi
sağlamasına olanak
tanınması
Belediyeler
Akademisyen
ler
Eski kamu
lojmanlarında
kalanlar ve
mandıranın
sahibi
Ayrıntılı
görüşmeler
Yeniden iskanın
etkilerinin
değerlendirilmesi ve bu
kişiler üzerinde Projenin
olumsuz etkilerinin
giderilmesi için sürece
katılımlarının
sağlanması
5.3. Kilit Hususlar
Bugüne kadar gerçekleştirilen sürece katılım faaliyetlerinde paydaşlar tarafından aşağıdaki
hususlar dile getirilmiştir.
İnşaat aşamasındaki etkiler
-
-
Yeniden İskân Etkileri: Taşınan hastanelere ilaveten, kira sözleşmelerinin bitmesi
sebebiyle iki hane ile bir mandıranın ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki
işletmelerin de taşınması gerekmiştir.
Nüfus Akışı: Günlük bazda çok sayıda insanın sahayı kullanıyor olacağı
beklenmektedir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
24 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
-
Toz: Kazı işlerinden kaynaklı.
Egzoz: İnşaat aşamasında kullanılan iş makinesi ve taşıtlardan kaynaklı.
Gürültü: Özellikle hafriyat ve sondaj gibi faaliyetler esnasındaki inşaat trafiği ve
makinelerinden kaynaklı.
Sağlık ve Güvenlik: Şantiye sahasına izinsiz giren kişiler inşaat faaliyetleri veya
araçlarına yaklaşmaları halinde ciddi kaza veya yaralanma riskiyle karşılaşabilecektir.
Trafik Sıkışıklığı: Hâlihazırda yoğun olan banliyö yollarının trafik yüküne ilave olacak
inşaat araçlarından kaynaklı.
Emniyet: İnşaat esnasında sahanın genel emniyet koşulları.
Yerel Sağlık ve Güvenlik: Yaklaşık sayıları 7.000’i bulacak ve pek çoğu şantiyede
geçici işçi konaklama alanında ikamet edecek olan inşaat işçilerinin gelişi ile alakalı.
Yerel Ekonomi: Ev fiyatları artacaktır.
İşletme aşamasındaki etkiler
-
-
Gelişmiş Sağlık Hizmetleri: Ankara nüfusunun geniş bir kesimi için yeni ve son
teknoloji ürünü tıp tesisleri sağlanması. Sağlık hizmetleri herkes için erişilebilir ve
parasız olacaktır.
Trafik Sıkışıklığı: İnşaat aşamasında olduğu gibi, trafik ciddi bir sorun olacaktır.
Sağlık ve Güvenlik: Bu kadar büyük bir sağlık kampüsüyle ilişkili olarak bulaşıcı
hastalıkların yayılması endişesi.
Atık Yönetimi: Hastalıkların genel topluma yayılmamasını temin etmek için tıbbi
atıkların yönetimi.
Kaza Olayları: Hastane tasarımına yangın emniyetinin dahil edilmesinin önemi.
Hizmetler ve Altyapıya Erişim: Proje sonucu olarak hizmetlere erişim üzerinde oluşan
etkiler. Yerel etki olarak sağlık hizmetlerine erişim güçlenmiş olacaktır.
Ekonomi: Özel hastanelerin gelir seviyeleri düşebilir. PPP Modeli sağlık hizmetlerini
özelleştirebilir.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yıkımı: Hastanenin yıkımı bölge
üzerinde katık atıklar, toz ve trafik kaynaklı etkiler oluşturabilir.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
25 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
6. GELECEKTEKİ PAYDAŞ KATILIM SÜRECİ
Bu bölüm Proje için etki değerlendirme aşaması ve ardından inşaat ve işletme aşamaları
boyunca planlanan paydaş katılım sürecini tarif etmektedir.
6.1. 3. Aşama: Etki Değerlendirmenin Duyurulması
ÇSED Rapor Taslağının duyurulması teklif edilen Proje faaliyetleri, etkilere dair değerlendirme
ve planlanan hafifletme ve izleme tedbirleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. ÇSED Rapor
Taslağının borç veren kuruluşlara sunulmasının ardından, kamuya duyurulacak ve 60 günlük bir
süre boyunca erişilebilir kılınacaktır. Duyurular en az gazete ilanları seviyesinde yapılacak ve
aşağıdaki hususları kapsayacaktır:


Projeye dair kısa bir açıklama
ÇSED raporunun sergilenmekte ve erişilebilir olduğu noktaların bir listesi


Sergilenme süresi
Yorumlar İçin İletişim Bilgileri.
Sergileneceği noktalar aşağıdaki gibidir:

Çankaya Belediyesi



Üniversiteler ve Beytepe Mahalleleri
Yerel idare bölge birimleri
Proje Ofisi.
Birinci ÇSED Rapor Taslağı 2013 yılı mart ayında çıkartılmıştır. Bu ÇSED Rapor Taslak
sürümü 26 Mart 2013 tarihinde düzenlenen toplantıda kamuoyuna sunulmuştur. Buna ilaveten,
bu sürümün TOÖ’sü (Teknik Olmayan Özet) veri tabanında kayıtlı paydaşlardan seçilenlere
dağıtılmış ve Bilkent ESKP web sitesinde de yayınlanmıştır.
ÇSED Rapor Taslağının yayınlanmasının ardından ÇSED Raporunda revizyona gidilmesi
gerekmiştir. Revize edilen ÇSED Raporu tamamlandıktan sonra ÇSED’in kamuyla paylaşılması
için bir topluluk toplantısı düzenlenecektir. ÇSED Rapor Taslağının elektronik kopyaları
CD’ler/taşınabilir bellekler formatında sunulacak ve ekleriyle beraber bir ÇSED Rapor Taslağı
Teknik Olmayan Özet belgesi veri tabanında kayıtlı seçilmiş paydaşlara dağıtılacaktır. ÇSED
Rapor Taslağının kopyaları ayrıca indirilmek üzere www.bilkentsaglik.com adresinde erişilir
kılınacaktır. Tüm dokümantasyon hem Türkçe hem İngilizce hazırlanacaktır.
Doğrudan etkilenen paydaşlar duyuru sürecine dair telefonla bilgilendirilecek ve kilit paydaşlara
birer mektup gönderilecektir. Bu mektubun amacı paydaşların duyurudan haberdar edilmesi
olacaktır. Proje ekibi, kamuoyu ve paydaşlardan gelen soruları cevaplandıracaktır. Projenin
Halkla İlişkiler Sorumlusu tüm yorumların alınması ve toplanmasından sorumlu olacaktır.
Alınan tüm yorumlar ÇSED sonuçlandırma sürecine girdi olarak sürülecek ve Nihai Rapor
Proje web sitesinde yayınlanacaktır.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
26 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
İnceleme süresi tamamlandığında ve tüm yorumlar ile şikâyetler alınıp nihai ÇSED Taslağının
bünyesine dahil edildikten sonra, Nihai Rapor Proje süresi boyunca Proje web sitesinde
yayınlanacaktır.
6.2. Projenin Uygulanması
Paydaş katılımı tasarım sonuçlandırma, inşaat ve işletme süreçleri boyunca sürecektir. Kilit
paydaşlar proje ilerlemesine dair haberdar tutulacak ve hafifletme/iyileştirme ve yönetim
tedbirleri hususunda geri besleme sunabilecek, endişe ve şikâyetlerini belirtebilecektir. Bu süreç
boyunca kilit paydaşlar ÇSYİP içeriğinde bulunan hafifletme/iyileştirme ve yönetim tedbirlerine
dair anlamlı ve erişilebilir bilgi edinebilecektir. İnşaatın başlamasından önce paylaşılacak
bilgiler (bunlarla kısıtlı olmaksızın) aşağıdakileri kapsayacaktır:


Projenin birer sonucu olarak tanımlanmış etkiler
Etkiler ile uygulanmakta olan hafifletme veya iyileştirme önlemleri

Uygulama takvimi


Görev ve sorumluluklar
İzleme ve yönetim önlemleri

Proje şikâyet mekanizmasına dair bilgiler
ÇSYİP’ten edinilen bilgiler bir dizi brifing oturumu ve topluluk toplantısında sunulmuştur.
Uygulama aşamasındaki katılım süreci daha önceki aşamalarda katılım sağlayanlar kadar
hastalar, çocuklar, potansiyel ve mevcut çalışanlar dahil yeni paydaşlara da odaklanacaktır.
Sürekli paydaş katılımı yolula ilişkiler geliştirilmesine odaklanacak ve ÇSED süreci boyunca
olumlu paydaş ilişkileri geliştirilmesi için tasarlanacak, bunları Proje inşaat ve işletmesi
boyunca da sürdürecektir.
Etkin paydaş katılımını temin etmek üzere PKP, HİS tarafından inşaat ve işletme boyunca yıllık
olarak gözden geçirilecek uygun şekilde uyarlanacaktır.
BESKP’nin halkla ilişkiler ekibi Proje süresi boyunca paydaşlarla süreklilik arz eden bir katılım
süreci yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bu departman Projeye dair bilgilerin iletilmesi ile
ÇSED Hafifletme Tedbirlerinin uygulanmasından özel olarak sorumlu olacaktır. Halkla İlişkiler
Departmanı ayrıca şikâyet veri tabanının kurulması ve yürütülmesi ile beraber toplumsal
şikâyetler/endişelere yanıt verilmesi üzere BESKP üst düzey yönetimiyle koordinasyon
sağlanması dahil şikâyet mekanizmasını da idare edecektir. Departman ayrıca şikâyet
mekanizmasının üzerinde anlaşılan çözüm süreleri içerisinde etkin biçimde işliyor olmasını ve
çıkartılan derslerin uygulanmasını sağlayacak bir mekanizma bulunmasını temin edecektir.
Ulusal mevzuat gereği olarak, kampüs içerisinde SB idaresi altında çalışan bir de hasta hakları
komisyonu bulunacaktır.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
27 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Hem inşaat hem de işletme aşamalarında uygulanmak üzere işçiler için kapsamlı bir şikâyet
mekanizması Proje Sahibi tarafından bu faaliyetlerin başlamasından önce geliştirilmiş olacaktır.
Sonuçlandırılmasının ardından bu süreç kamusal şikâyet mekanizmasından ayrı olarak
işletilecek ancak çalışanlar istihdam harici hususlarda kamusal şikâyet mekanizmasına erişme
haklarını saklı tutacaktır.
Proje uygulama aşamasındaki katılım sürecine dair paydaş grupları, katılım faaliyetleri ve özel
tartışma başlıkları aşağıda Tablo 6-1’de ayrıntılandırılmıştır.
Tablo 6-1 Uygulama Aşaması Katılım Süreci
Paydaş
Katılım Yöntemleri
Ana Hedefler
Özel Tartışma
Başlıkları
Tarihler
Sorumlu Taraf
Yerel sakinler
Proje ilerlemesine
dair medya
duyuruları, şikâyet
tutanakları, çözüm
ve raporlaması
Tüm etkilenen
ve ilgili
paydaşların
proje
ilerlemesinde
n haberdar
edilmelerinin
temin
edilmesi ve
endişeleri ile
şikâyetlerini
dile getirme
fırsatı bulması
İnşaat ve
işletme
aşamalarının
kilit etkileri
İnşaatın
başlamasınd
an 2 ay
öncesi ile
işletme
süresinin
sonu arası
Halkla İlişkiler
Sorumlusu
Yerel şebeke
ve tesislerin
kullanıcıları
Halk katılım
etkinlikleri. Sürekli
Halkla İlişkiler
(proje saha
sınırlarının yakın
işletmelerin
üstünden geçme
ihtimaline ilişkin
yerel sakinlerle
bilgilendirilme
amaçlı iletişim
sağlanması) ve
şikâyet tutanakları
Hafifletme ve
yönetim
tedbirlerinin
etkililiğine
dair geri
besleme
alınması
Toplum ve işçi
sağlık ve
güvenliği
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
İnşaat
sürecinin
sonundan
başlayarak
işletme süresi
boyunca
İnsan Kaynakları
Departmanı
Haziran 2014
28 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Paydaş
Katılım Yöntemleri
Ana Hedefler
Özel Tartışma
Başlıkları
Tarihler
Sorumlu Taraf
İnşaat işçileri
İnşaat Yönetim
Planı ve İşçi Şikâyet
Mekanizması
Şikâyetlerin
idaresi
Trafik yönetimi
ve güvenlik
bilinci (zira
bunlar
kamuoyunca
katılım
sürecinde ifade
edilen iki kilit
husustur)
Constructio
n
SB, Halkla
İlişkiler
Departmanı
İşletme
aşaması SB
kadrosu
İşçi Şikâyet
Mekanizması
Şikâyetlerin
idaresi
İşletme
aşaması Proje
Sahibi
çalışanları
İşçi Şikâyet
Mekanizması
Hasta ve hasta
ziyaretçileri
Sağlık kampüsü
bünyesinde bir hasta
hakları komisyonu
kurulacaktır.
SB
Bölüm-3’te
tarif edilen
diğer
etkilenen
paydaşlar
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
29 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
7. ŞİKÂYET MEKANİZMASI
7.1. Genel Bakış
Şikâyetler, (gerçek veya algılanan) giderek büyüyen paydaş endişelerinin işareti olabilir ve belirlenip
çözüme kavuşturulmadıkça daha da tırmanabilir. Şikâyetleri belirlemek ve bunlara yanıt bulmak,
projeler, topluluklar ve diğer paydaşlar arasındaki olumlu ilişkilerin gelişimine katkıda bulunur.
BESKP için bir şikâyet yönetim süreci oluşturulmuştur. Bu süreç paydaşların Projeye katılım
sağlayabilmesi için resmi ve süreklilik arz eden bir mecra sağlamaktadır. Bu şikâyet mekanizması
etkilenen tüm toplum kesimlerine açık, parasız olacak ve diğer adli ya da idari çözüm yollarına
erişimi hiçbir şekilde engellemeyecektir. Etkilenen toplum kesimleri şikâyet sürecine dair halk katılım
faaliyetleri süresince tekrar tekrar haberdar edilecektir. Revize edilen ÇSED, PKP ve ÇSEP hem
İngilizce hem de Türkçe olarak incelenmek ve yorum toplamak üzere halka açık web alanında 60 gün
boyunca yayınlanacaktır (http://www.bilkentsaglik.com.tr/ adresinde bulunabilir). ÇSED taslağı basılı
nüshaları Proje Ofisinden ve ilgili (Üniversiteler, Beytepe Mahalleleri) muhtarlardan (hem İngilizce
hem de Türkçe olarak) edinilebilecektir.
Proje uygulanma sürecine dair kamuoyuna düzenli şekilde rapor üretirken bireylerin gizliliğini ise
koruyacaktır.
Paydaşlar fikirlerini ve şikâyetlerini, web siteleri, mektuplar ve yüz yüze görüşmeler gibi bir dizi
seçenek yoluyla tüm gelecek Proje aşamaları boyunca paylaşabilecektir. Yorumlar ve önerilerinin
Proje karar alma sürecine nasıl dahil edildiğini göstermek amacıyla ikinci halk katılımı toplantısında
geri besleme de alınacak ve bu süreç Projenin tüm aşamaları boyunca devam ettirilecektir.
İnşaat işçileri, hastane işçileri ve hastalar için ayrı bir şikâyet mekanizması oluşturulacaktır.
BESKP şikâyet mekanizması gelen tüm şikâyetlerin alındığı ve kaydedildiğini ve şikâyet sahibinin
yanıt ve yanıt süresi babında ne beklemesi gerektiğini bildiğini teyit etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Şikâyet prosedürleri atanan Şikâyet Sorumlusu üzerinden koordine edilecek ve topluluk ile Proje
Sahibi arasındaki başlıca arayüz görevi gören Proje Sahibinin Halkla İlişkiler Sorumlusuna (HİS)
iletilecektir. Şikâyet sahibini gerektiği biçimde korumak üzere gizlilik prosedürleri uygulamaya
konulmuş olacaktır.
Şikâyet mekanizması, süreçten haberdar olmaları, şikâyet sunma hakkına sahip olduklarını bilmeleri
ve mekanizmanın nasıl çalışacağı ile şikâyetlerinin nasıl yanıt bulacağını anlamaları için etkilenen
paydaşlara açıklanıp duyurulacaktır. Çoğu durumda bir şikâyet veya isnat paydaş yahut yerel sakin
tarafından telefon yoluyla, yazıyla veya firma temsilcisi HİS ile konuşarak iletilecektir.
7.2. Şikâyet Mekanizması
Şikâyet mekanizmasını meydana getiren 10 adım mevcuttur. Bu süreç Şekil 7.1’de özetlenmiş ve
aşağıdaki bölümde ayrıntıyla açıklanmıştır.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
30 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
1. Adım: Şikâyetin uygun eğitimli ve tanıtılmış Proje Sahibi temsilcilerince (Şikâyet
Sorumlusu - ŞS/Halkla İlişkiler Sorumlusu - HİS) şahsi iletişim yoluyla belirlenmesi. Bu
şahsen, telefonla, mektupla veya e-posta ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak
yapılabilir:


Tel: 0 312 220 40 44
Faks: 0 312 220 40 48

E-posta: [email protected]

Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah. 1604.
Cad. No: 9 Bilkent/Ankara
2. Adım: Şikâyet belirlenmesini müteakip 1 gün içinde “Şikâyet Tutanağı”na (basılı ve elektronik)
kaydedilecektir. Şikâyet Tutanağı Proje Sahibinin ofislerinde tutulacak ve HİS tarafından
yönetilecektir. Bu noktada şikâyetin ehemmiyeti Kutu 2’de öngörülen kriterler kullanılarak beş ile
yedi gün içinde değerlendirilecektir.
Kutu 7-1 Ehemmiyet kriterleri
1. Seviye Şikâyet: Münferit veya “tek seferlik” (bir yıllık raporlama dönemi içinde) ve esasen yerel
doğaya sahip şikâyet.
Not: Bazı tek seferlik şikâyetler 3. Seviye Şikâyet sayılabilecek kadar ciddi olabilir - örn., bir ulusal
ya da uluslararası kanun ihlal edildiğinde (3. Seviye açıklamasına bakınız).
2. Seviye Şikâyet: Yaygın ve tekrarlanan şikâyet - örn., inşaat araçlarından kaynaklı toz).
3. Seviye Şikâyet: Tek seferlik veya yaygın ve/veya tekrarlanan, buna ilaveten Proje Sahibi
politikalarında veya ulusal mevzuatta ciddi bir ihlale sebebiyet vermiş ve/veya ulusal/uluslararası
medyanın olumsuz ilgisine konu olmuş veyahut medya ya da diğer paydaşların olumsuz yorumlarını
çekecek potansiyele sahip olduğu yargısına varılan şikâyet (örn., yetersiz atık yönetimi).
3. Adım: Uygun olduğu biçimde yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi veya mektup yoluyla,
alındıktan 10-14 günlük hedef süre içinde şikâyetin alındığı ve anlaşıldığı beyan edilecektir. Şikâyet
iyi anlaşılmamışsa veya ilave bilgi gerekiyorsa, bu aşamada şikâyet sahibinden konuya açıklık
kazandırması beklenecektir.
4. Adım: Şikâyet Sorumlusu 1., 2. ve 3. Seviye Şikâyetlerden ve Proje Yöneticisi/Müdürü ise tüm 3.
Seviye Şikâyetlerden haberdar edilir. Üst düzey yönetim uygun olduğu yerde kimin şikâyetle
ilgilenmesi gerektiğine karar verme konusunda Şikâyet Sorumlusuna destekte bulunacak ve şikâyetin
yanıtlanması hususunda ilave desteğin gerek olup olmadığını belirler.
5. Adım: ŞS, etkin bir yanıtın geliştirildiğini temin amacıyla ilgili departman(lar)/personeli şikâyetle
ilgili olarak beş ile yedi gün arası bir süre içinde e-posta yoluyla görevlendirir- örn., İK, ilgili tıbbi
veya idari departmanlar, yükleniciler vb.
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
31 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
6. Adım: Görevlendirilen ekip ve Şikâyet Sorumlusu tarafından 14 gün içinde, gerekirse üst düzey
yönetim ve diğerlerinden girdi alınarak, şikâyete dair yanıt geliştirilir.
7. Adım: 14 gün içerisinde 3. Seviye Şikâyetlere yanıtlar üst düzey yönetim ve 1. Seviye ile 2. Seviye
Şikâyetlere yanıtlar Şikâyet Sorumlusu tarafından sonuçlandırılır. Bu sonuçlandırma şikâyet
tutanağında bir imza veya anlaşmayı ifade eden bir e-posta formatında olabilir; bunlar Şikâyet
Sorumlusu tarafından dosyalanmalı ve şikâyet tutanağında belirtilmelidir.
8. Adım: Yanıtın iletimi dikkatle koordine edilmelidir. Şikâyet Sorumlusu yanıtın iletilmesine dair bir
yaklaşım üzerinde anlaşıldığı ve uygulamaya konulduğunu temin eder.
9. Adım: Şikâyetin kapatılıp kapatılmayacağı, daha ileri faaliyetler gerekip gerekmediğinin
değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şikâyet sahibinin tepkisi kayıt altına alınır. Şikâyet
Sorumlusu şikâyet sahibinin yanıtı anlayıp anlamadığını ve tatmin olup olmadığını teyit etmek üzere
olasılıkla telefon veya yüz yüze görüşme şeklinde uygun iletişim kanallarını kullanmalıdır. Şikâyet
sahibinin yanıta tepkisi şikâyet tutanağında kayıt altına alınmalıdır.
10. Adım: Şikâyet Sorumlusunun sonuçlandırmasıyla şikâyet süreci nihayete erdirilir. Şikâyet
Sorumlusu bir şikâyet sürecinin sonlandırılıp sonlandırılmayacağını, süreç için daha fazla ilgi gerekip
gerekmediğini değerlendirir. Daha ileri çaba gerekiyor ise, Şikâyet Sorumlusu şikâyetin tekrar
değerlendirilmesi amacıyla 2. Adıma geri dönmelidir. Şikâyet Sorumlusu şikâyet sürecinin
sonlandırılabileceğine karar verdiği noktada ya kendisi şikâyeti nihayete erdirecek ya da 3. Seviye
Şikâyetler için Proje Müdüründen onay bekleyecektir. Onay şikâyet tutanağına atılan imza yahut
eşdeğeri e-posta yoluyla verilebilir ve bu Şikâyet Sorumlusu tarafından şikâyet tutanağına
işlenecektir. Buna ilaveten, bir “Şikâyet Sonuçlandırma Formu” kullanılacaktır (Ek 5’e bakınız). Bu
süreç Şekil 7.1’de tasvir edilmiştir.
7.3. Şikâyet Prosedürü İletişim Kanalları
Şikâyet ve önerilerin sunulması için paydaşlar tarafından çeşitli kanallar kullanılabilecektir:

Telefon – Tüm gelen aramalar kayıt altına alınacak ve edinilen bilgiler günlük bazda özetlenip
işlenmesi ve yukarıda bahsedilen şikâyet prosedürü uyarınca gerekenin yapılması üzere ilgili
departmana iletilecektir.

Elektronik kanallar – Paydaşlar yorum, açıklama, talep ve şikayetlerini www.bilkentsaglik.com
adresindeki resmi web sitesi üzerinden iletme fırsatına sahiptir. Ayrıca, Proje Halkla İlişkiler
Sorumlusunun (HİS) e-posta hesabı olan [email protected] adresine e-posta olarak da
gönderilebilir. Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastanelerinde bir hasta hakları komisyonu bulunmakta
olup bu unsur Bilkent ESK bünyesinde de korunacaktır.

Posta yolu da paydaşlar tarafından sorularını/taleplerini/şikâyetlerini/yorumlarını HİS tarafından
incelenmek üzere iletmek için kullanılabilecektir. Gelen tüm mektuplar, kaynak tarafa yukarıda
bahsedilen şikâyet prosedürü uyarınca verilen yanıtlarla beraber belgelenip depolanacaktır. HİS
ofisi posta adresi Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1604. Cad No: 9 Bilkent/Ankara Tel: 0 312 220 40 44
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
32 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı

Faks: 0 312 220 40 48
Sorular/talepler/şikâyetler/yorumlar sözlü ya da yazılı (e-posta) yoluyla ya da proje şantiye
ofisinde bulunabilen bir şikâyet formu doldurularak (bkz. Ek-6) Proje Sahibinin dikkatine
sunulabilecektir.
Şekil 7-1 Şikâyetlerin İşlenmesine Dair Akış Şeması
7.4. Hasta Haklarına dair Şikâyet Prosedürü
Türkiye Hükümeti ayrıca hasta hakları için kullanılabilen bir başka şikayet mekanizmasına sahiptir.
“184-Hasta Hakları”, ülkenin her yerinde yaşayan hastalar için geliştirilmiş, haftanın 7 günün ve
günün 24 saati erişilebilir bir telefon hattıdır. SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) sağlık
hizmetleri sektöründeki sorunları mümkün olduğunca hızlı şekilde çözmeyi hedeflemektedir. SABİM
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
33 / 34
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Paydaş Katılım Planı
Operatörleri şikayetleri kayıt altına almakta ve bunları SB bünyesindeki ilgili yetkili personele
iletmektedir.
SABİM İletişim Bilgileri:
E-posta:
[email protected]
Faks:
0312 286 13 57
Tel:
184 – 0312 258 50 63
Posta:
Ziyabey Main Street 1419 Street No:9 Balgat Ankara/Türkiye
Nihai Plan
Proje No.: 12/005
Haziran 2014
34 / 34
Download

Türkçe Versiyonu - Ana Sayfa Duyurular Çevresel ve Sosyal