BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
PROJESİ
ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI
(ÇSEP)
EKİM, 2014
ANKARA
Tarih
Haziran 2013
Haziran 2014
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Tufan Hüyük
Çevre Mühendisi
Elçin Kaya
Sosyolog
D. Emre Kaya
Çevre Mühendisi
Günal Özenirler
Çevre Yüksek Mühendisi
Tufan Hüyük
Çevre Mühendisi
Elçin Kaya
Sosyolog
D. Emre Kaya
Çevre Mühendisi
Günal Özenirler
Çevre Yüksek Mühendisi.
Tufan Hüyük
Çevre Mühendisi
Elçin Kaya
Sosyolog
D. Emre Kaya
Çevre Mühendisi.
Günal Özenirler
Çevre Yüksek Mühendisi
Ekim 2014
Revizyon
A.0
B.0
B.1
Nihai Taslak
Nihai Taslak
Taslak
Sürüm
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ
ÇSEP
(NİHAİ TASLAK)
Proje No: 12/005
Ekim 2014
İş Sahibi:
Danışman:
Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri
Yatırım ve İşletme A.Ş.
Üniversiteler Mah. 1604. Cadde No: 09
Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE
: +90 (312) 220-4044
: +90 (312) 220-4048
Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar
Bulvarı No:266 C Blok Kat:5 Daire:73
Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE
: +90 (312) 295-6248
: +90 (312) 295-6200
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
TABLE OF CONTENT
1
GİRİŞ ................................................................................................................................... 3
2
YATIRIM ÖNCESİ AŞAMA ............................................................................................. 4
3
İNŞAAT AŞAMASI .......................................................................................................... 12
4
HASTANE İŞLETME AŞAMASI.................................................................................... 26
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 1/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
KISALTMA LİSTESİ
2U1K
2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş.
AB
Avrupa Birliği
AdB
Adalet Bakanlığı
ADHMP
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı
BVTD
Borç Verenler Teknik Danışmanı
ÇSED
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme
ÇSEP
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
ÇSG
Çevre, Sağlık ve Güvenlik
ÇSYİP
Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı
ÇSYS
Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi
İ&B
İşletme ve Bakım
İB
İçişleri Bakanlığı
IFC
Uluslararası Finans Kurumu
İK
İnsan Kaynakları
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği
JCI
Joint Commission International
MTY
Mühendislik, Tedarik ve Yapım
ÖMK
Özel Maksatlı Kurum
PKP
Paydaş Katılım Planı
PS
Performans Standardı
SB
Sağlık Bakanlığı
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 2/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
1 GİRİŞ
İşbu belge, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’ne (Proje) yönelik Çevresel ve Sosyal Eylem
Planı’nı (ÇSEP) oluşturur. Proje’yle ilgili konu ve eylemleri özetler; bu konulara ilişkin ulusal ve
uluslararası yasal çerçeveyi sunar; konuların tamamlanma göstergesini tanımlar ve Projenin ilgili
tüm taraflarının sorumluluklarının yerine getirilmesi ve temsil edilmesi için gerekli zaman
çerçevesini sunar.
Proje süresi boyunca eylem planları, Proje’nin çevre, sağlık ve güvenlik ile sosyal yönler
açısından olası olumsuz etkilerini önlemek, olası faydalarını en üst seviyeye çıkarmak ve
Türkiye’de yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra uluslararası finansal kuruluşların
politikalarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere temel öneme sahiptir.
ÇSEP’nin temel içeriği, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSED) raporunun ana metninde
tanımlanan Etki Değerlendirmesini ve Paydaşlar, Proje Şirketi ve Proje’ye Borç Verenler arasında
yapılan görüşmelerin sonuçlarını kapsar.
ÇSEP, Proje yaşam döngüsünün tamamına uzun vadeli bakar ve proje uygulamasının üç kilit
aşamasında kapsam ve derinlik açısından gelişme gösterir:
 Yatırım Öncesi;
 İnşaat ve
 İşletme.
İnşaat ve işletme aşamalarıyla ilgili olarak ÇSEP’in bölümlerinde ayrıntıları verilen planlar,
Türkiye Sağlık Bakanlığı ile daha ayrıntılı görüşme ve anlaşmalara tabi tutulur. ÇSEP’in de
aralarında bulunduğu ÇSED belgeleri, proje uygulandığı sürece ihtiyaç duyulması halinde olası
değişiklikler açısından özel olarak gözden geçirilecektir. Müteakip her türlü değişiklik, Borç
Verenlerin mutabakatına tabi tutulur.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 3/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
2 YATIRIM ÖNCESİ AŞAMA
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
PS 1 – Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
1.1
Projeye Özel Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi ve Çevre, Sağlık ve
Güvenlik (ÇSG) Eğitim Programı
geliştirmek
IFC PS1 & PS2
IFC ÇSG Kılavuzları
Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS)
oluşturulacaktır. Bu sistemin bir parçası olarak sahaya
özel aşağıdaki işlemler/planlar hazırlanacaktır:
 Acil durum hazırlık ve müdahale planı (Kapalı)
 Tehlikeli malzeme depolama planı (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
ÖMK/MTY Yüklenicisi
ÇSYS/ÇSYİP’in inşaat süresince
uygulanması. İşletme aşaması
için Bölüm 4’e bakınız.
 Hava Kalitesi yönetim planı (Kapalı)
 Gürültü yönetim planı (Kapalı)
 Sızıntı müdahale planı (Kapalı)
 Trafik yönetim planı (Kapalı),
 Arkeolojik tesadüfi bulgu prosedürü (Kapalı)
 Atık yönetim planı (Kapalı),
 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) planı (Kapalı),
 Güvenlik politikası ve planı (Kapalı),
 Şikâyet Prosedürleri (çalışanlar ve toplum) (Kapalı)
 İşçi Kampı Yönetim Planı (Kapalı)
Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan ÇSG şefinin
adıyla güncellenecek organizasyon şeması (Kapalı).
İnşaat aşaması için eğitim programı (Kapalı)
1.2
Yüklenici Uyumluluğu – Proje İK
Politikası, ÇSYİP, ÇSEP, ÇSG ve
ÇSYS’yle bağlantılı diğer Planlarla
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS1 & PS2
Güncelleştirilmiş sözleşme şartlarının, yüklenicilerin ve
alt yüklenicilerin çevresel ve sosyal riskleri yönetmeye ve
ÇSYİP ile ÇSED’de tanımlanan ve ortaya koyulan azaltıcı
Mali kapanıştan önce.
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Ekim 2014
Sayfa: 4/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
uyumluluğu kapsar
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
önlem ve eylemlere bağlı kalmalarına yönelik ÇSG
gerekliliklerine uymalarını gerekli kılan uygun şartları
içermesini sağlayacak şekilde Borç Veren Teknik
Danışmanı (BVTD) tarafından gözden geçirilmesi.
ÖMK ve MTY yüklenicisi tarafından ÇSYİP uyarınca
hazırlanacak İSG Planı (Kapalı).
1.3
ESK ile bağlantılı trafik etkilerinin,
bölgedeki diğer olası gelişmelere
yönelik trafik etkileriyle uyuşup
uyuşmayacağının veya etkileşimde
bulunup bulunmayacağının tespit
edilmesi.
IFC PS1 & PS4
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi için bir
ulaşım ana planı hazırlamaktadır.
Trafik Yönetim Planı için
işletmeden altı ay önce
ÖMK
Tamamlanan ulaşım ana planına göre gözden geçirilmiş
Trafik Yönetim Planı.
Öyle ise bölgedeki son gelişmeler
dikkate alınarak hazırlanmakta olan ana
plana uygun şekilde Ankara Büyükşehir
Belediyesi ile işbirliği içinde Trafik
Yönetim Planı geliştirmek.
1.4
Sahada, kamp alanında ve toplum
içinde işçilerin davranışlarını
yönetmeye yönelik İşçi Davranış
Kuralları geliştirmek.
IFC PS1
İşçi Davranış Kuralları (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
ÖMK/MTY Yüklenicisi
1.5
İzin ve lisanslar
IFC PS1
Aşağıdaki hususlarda belge şeklinde kanıt:
İnşaattan önce
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Türkiye Çevre Mevzuatı
Tamamlanmamış izinler
Mali kapanıştan önce
ÖMK
İnşaat İzni
Belediye izinleri
1.6
/Trijenerasyon Planı; Bir Türk ÇED’inin
yapılmasını gerektirir, dolayısıyla
etkiler üzerinde gereğince düşünülmesi
gerekir/
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
EBRD PG1
IFC PS1
Türkiye Kanunu
Sağlık Kampüsü Projesi için hazırlanmış olan ÇSED
Raporu aynı zamanda trijenerasyon tesisinin
değerlendirilmesini de kapsar. Rapor, Borç Verenlere
sunulacaktır.
Ekim 2014
Sayfa: 5/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
Eylem: Türk makamı ve Borç Verenler
için belgenin hazırlanması.
PS 2 – İş ve Çalışma Koşulları
2.1
İnşaat aşaması için IFC PS2 uyarınca
MTY için İnsan Kaynakları (İK)
Politikası geliştirmek ve işçilerin
tamamının bu politikanın içeriğinin
bilincinde olmasını sağlamak.
IFC PS2
Türkiye İş Kanunu
Madde 5: Eşit muamele
ilkesi
Türk Makamına arz edilen İnsan Kaynakları / Hakları
Politikası (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
ÖMK/MTY
Gözden geçirilmek üzere Türk Makamına arz edilen iş
sözleşmeleri şablonu (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
MTY ve Hizmet
Sağlayıcı Şirket
İşçi Konaklama Planı (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Türk Makamına arz edilen belgelendirilmiş işçi şikayet
mekanizması (Kapalı)
Mali kapanıştan önce
ÖMK/MTY ve diğer alt
yükleniciler
Türk Makamına arz edilen İşçi El Kitabı (Kapalı)
IFC PS2 uyarınca çocuk işçi ve zorla
çalıştırmaya ilişkin devlet politikası ve
İK Politikasında ayrımcılık yapmama ve
eşit fırsat.
Projenin tamamını kapsayan İK
Politikasında işçilerin sendikaya
katılmasına izin veren devlet
taahhüdünün yanı sıra gerektiğinde
sendika temsilcileriyle yakın ilişki
kurmaya yönelik bir taahhüt.
2.2
2.3
2.4
İşçilere yönelik iş tanımına ve Türk
Kanunu istihdam şartlarına uyulacağını
ve İK Politikası ile işçi el kitabının yöntem
beyanına ekleneceğini açıklayan iş
sözleşmeleri veya bir İK yöntemi beyanı
geliştirmek.
IFC PS2
Hükümlerin nasıl ‘İşçilerin’ konaklamasına
uygun hale getirileceğini ayrıntılandıran bir
İşçi Konaklama Planı oluşturmak: süreç ve
standartlar, bir IFC kılavuz notu (2009).
IFC PS2
IFC PS2 uyarınca bir işçi şikâyet
mekanizması geliştirmek.
IFC PS2
Türkiye İş Kanunu
Madde 8: İK Politikası,
Türleri ve Fesih
IFC Geçici Konaklama
Kılavuzları
Belirlenen zaman çizelgeleri kapsamında
şikâyetlerin çözülmesini taahhüt etmek.
Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 6/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Gözden geçirilmek üzere Taslak Politika (Kapalı)
Mali kapanıştan önce ilk
alternatif olarak ilk fon
alımından önce.
Uygulama
Sorumluluğu
yeniden ortaya çıkmasına engel olacak
önlemler almayı taahhüt etmek.
2.5
Sponsor şirketinde inşaatla ilgili açıkça
tanımlanmış sorumluluklara sahip bir
inşaat İSG Müdürü tayin etmek.
Acil Durum Müdahale Önlemleri dâhil
olmak üzere hastanenin (i) inşaatı ve (ii)
işletilmesine ilişkin İSG Politikası
geliştirmek
2.6
2.7
2.8
Sponsor şirketindeki her türlü İSG ile
ilgili kaza hakkında merkezi bir
Raporlama Sisteminin oluşturulması
İnşaat aşaması için Projeye İK Müdürü
tayin etmek.
IFC PS2
IFC'nin İnşaat ve
İşletmeden Çıkarmaya
ilişkin Çevre, Sağlık ve
Güvenlik Kılavuzu.
Merkezi Raporlama Sistemi (Kapalı)
ÖMK/MTY ve Hizmet
Sağlayıcı Şirket
İSG Merkezi Raporlama Sistemi
hazırlanmış ve uygulanmıştır.
IFC PS2
Proje personelinin bir üyesi olarak ve organizasyon
şemasında gösterildiği üzere İK Müdürü. (Kapalı)
İnşaattan önce
ÖMK/MTY Yüklenicisi
İşçilerin tamamını inşaat işi sırasında
uygulanacak kurallar ve özel önlemler
hakkında bilgilendiren bir inşaat
aşaması saha sağlığı ve güvenliği planı
hazırlamak. Plan, tüm yüklenicilere
iletilecek ve gerektikçe güncellenecektir.
92/57/EEC sayılı AB
Direktifi
Borç Verene temin edilen inşaat aşaması saha sağlığı ve
güvenliği planının kopyası (Kapalı)
Mali kapanıştan önce.
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Her türlü yüksekte çalışma eyleminin
her türlü düşüşü engellemek, önlemek
ve hafifletmek amacıyla yerinde fiziksel
önlemlerle yeterince planlanmasını
sağlamak.
92/57/EEC sayılı AB
Direktifi
İnşaat işi boyunca yüksekte çalışma konusu kapsamında
ayrıntılandırılan net şartlara sahip inşaat aşaması saha
sağlığı ve güvenliği planının kopyası (Kapalı).
Mali kapanıştan önce.
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
(yöntem mevcut, eğitim etiket sistemi kullanılacaktır)
PS 3 – Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 7/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
3.1
Konu/Eylem
Ulusal ve uluslararası standartlarla
uyumluluk/
Proje Şirketi, en bağlayıcı standartların
(Ulusal, AB Direktifleri, IFC
gereklilikleri) çevresel gerekliliklerinin
kendi sistemlerine dahil edilmesini
sağlayacak ve kirleticilerin açığa
çıkarılmasını önleyecek veya önlemenin
mümkün olmadığı durumlarda açığa
çıkarılmalarını en aza indirecek ya da
kontrol edecektir.
3.2
Atık/
Yasal Çerçeve
IFC PS3
İyi Uygulama
Mevcut En İyi Teknik
IFC ÇSG Kılavuzları
Ulusal Çevre Mevzuatı
IFC PS3
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Uygulama
Sorumluluğu
Son teslim tarihi
Güncel ÇSYS/ÇSYİP, sahaya özel alt planlar ve inşaat ve
işletme boyunca ÇSYS/ÇSYİP ile uyumluluk izleme
kayıtları (inşaat dönemine yönelik ilgili prosedür ve
planlar hazırlanmıştır ve proje boyunca güncellenecektir.
Bu nedenle de bu kalem kapatılamaz, fakat sürekli olarak
takip edilecektir).
Proje süresince
ÖMK/MTY
Belediye’den ÖMK’ye sağlanacak kapasiteler.
Mali kapanıştan önce
ÖMK
Borç Verene sunulacak olan arıtma kapasiteleri ve deşarj
standartları
Mali kapanıştan önce
ÖMK
Belediye tarafından teyit edilecek olan Tesis kapasiteleri
ve bertaraf kriterleri.
Mali kapanıştan önce
ÖMK
İyi Uygulama
3.3
Eylem: Belediyenin, hafriyat toprağının
bertaraf edilmesi için yeterli kapasiteye
sahip bir bertaraf alanının bulunduğunu
teyit etmek.
IFC ÇSG Kılavuzları
Atıksu/
IFC PS3
Eylem: Belediyenin, Proje’den
kaynaklanan atıksuyu taşıma
kapasitelerini teyit etmek.
İyi Uygulama
IFC ÇSG Kılavuzları
Ulusal gereklilikler ve AB
gereklilikleriyle uyumluluğu sağlamak
üzere ön arıtma tesisi tasarlamak
3.4
Tıbbi Atık
Türk Kanunu
Tıbbi atık sterilizasyon tesisi
kapasitesini teyit etmek ve ulusal
standartları/AB standartlarını yerine
getirdiğini göstermek
AB ÇED Direktifleri
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Sağlık Tesislerine ilişkin
IFC ÇSG Kılavuzları
Sterilizasyon tesisinin çevre lisansı kontrol edilecektir
Ekim 2014
Sayfa: 8/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
3.5
Konu/Eylem
Helikopter pistinin güvenlik, gürültü ve
titreşim etkilerini değerlendirmek.
Helikopter pisti tasarımının gürültü
sınırına uymasını sağlamak.
Yasal Çerçeve
IFC PS3
İyi Uygulama
IFC ÇSG Kılavuzları
Hava emisyonları ve baca yüksekliği/
Trijenerasyon tesisi, ilgili ulusal
yönetmelikler ve AB Direktiflerine
uyacak şekilde tasarlanır
Helikopter pistinin etki değerlendirmesi dahil olmak
üzere ÇSED’e yapılan eklemeler. Bilkent ESKP internet
sitesinde bu eklemelerin yayınlanması.
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
İnşaat ruhsatını takip eden
6 ay içinde
ÖMK
Türk Kanunu
Borç Verene sunulacak olan soğutma fanları
/trijenerasyon tesisine ilişkin belgeler.
AB Direktifleri
Borç Verene sunulacak olan belgeler
İnşaat ruhsatını takip eden
6 ay içinde
ÖMK
AB onayını yerine getirecek soğutma
fanları; trijenerasyon planı, Türkiye
gürültü standartlarına uymaktadır
3.6
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Türk Kanunu
PS 4 – Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği
4.1
İlgili yerel makamlarla işbirliği içinde,
inşaat aşamasına yönelik Acil Durum
Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP)
geliştirmek.
IFC PS4
ADHMP
Mali kapanıştan önce.
ÖMK/MTY Yüklenicisi
4.2
Kanunsuz davranışlara ilişkin
raporların soruşturulması ve inşaat
aşamaları açısından tekrarlanmalarının
önlenmesi ile birlikte, şirketin
konumuna, güç kullanımına, güvenlik
görevlilerinin eğitilmesi, donatılması ve
izlenmesine yönelik önlemleri
ayrıntılandıran güvenlik politikası ve
planı
IFC PS4
Güvenlik politikası ve planı (Kapalı)
Mali kapanıştan önce.
ÖMK/MTY
İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı ile güvenlik konularının nasıl ele alınacağına
dair görüşme başlatılması.
Güvenlik politikası kapsamında, adli tıp
hastanesinde ve hastanenin diğer
güvenli kısımlarda güvenliğin
sağlanmasına yönelik planlarda, Sağlık
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 9/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
Bakanlığı ile işbirliğine, hastaların,
topluluk üyelerinin ve personelin
ihtiyaçlarına özel önem gösterilecektir.
PS 5– Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim
5.1
Projeyle bağlantılı olarak geleceğe
yönelik yeniden iskân ve ekonomik yer
değiştirme gereklilikleri ile olası azaltıcı
önlemleri incelemek ve değerlendirmek.
IFC PS5
Borç Verene sunulacak rapor (Kapalı)
Borç Veren Kurulunun projeyi
görüşmesinden önce
ÖMK
(Mali kapanıştan önce)
ÖMK, ekonomik yer değiştirmeden
kaynaklanan olumsuz etkinin, odak
grup istişaresine dayanarak
azaltılmasını sağlamak üzere yer
değiştirme sürecini izleyecektir.
PS1/PG10 –Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Paydaş Katılımı
10.1
10.2
Her türlü bilginin kamuya
açıklanmasına ilişkin belgeler kayıt
altında tutulacaktır.
Ekvator Prensibi 5
Proje Performansı Şikâyet
Mekanizmasının uygulanması
IFC PS1
IFC PS1
Günlük belge kaydı
Talep üzerine istediği zaman
Borç Verene sunulur
2U1K, ÖMK/MTY ve
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Mali kapanıştan önce
ÖMK
Kamuya açıklama döneminin
başlamasından önce ve proje
süresi boyunca
ÖMK
Bu görev için ÖMK’de özel bir müdürün tayin edilmesi
(Kapalı)
Türk Makamına arz edilen Günlük Şikâyet Kaydı
(Kapalı)
Yazışma kayıtları
Halkla ilişkiler görevlisinin iletişim
bilgileri hakkındaki bilgileri içeren PKP
ve Şikâyet Mekanizması yayınlamak.
10.3
ÇSED Raporu, Paydaş Katılım Planı
(PKP) ve Çevresel ve Sosyal Eylem
Planı, İngilizce ve Türkçe dillerinde
yayınlanacak ve Proje süresi boyunca
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Broşür, levha ve diğer kamu materyalleri üzerinde
şikâyet mekanizması iletişim bilgilerinin gösterilmesi
(Kapalı).
IFC PS1
Kamuya açıklama ve kullanılabilirliğe ilişkin kanıt
(internet sayfası vb)
Ekim 2014
Sayfa: 10/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
kamuya açık kalacaktır.
10.4
Taslak ÇSED Raporunun kamuya
açıklanma dönemi kapsamında bir
Halkın Katılımı Toplantısı
gerçekleştirilecektir.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS1
Toplantı tutanağı
Kamuya açıklama dönemi içinde
ÖMK
Ekim 2014
Sayfa: 11/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
3 İNŞAAT AŞAMASI
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
PS 1 – Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
1.1
Projeye Özel Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi ve Çevre, Sağlık ve
Güvenlik (ÇSG) Eğitim Programı
uygulamak
Joint Commission International (JCI)
veya belgelendirme ya da sağlık
alanında uzman üçüncü tarafça
yapılacak benzer şekilde yüksek kaliteli
bir derecelendirme gibi uluslararası
hastane yönetim ölçütlerini uygulamak
üzere Sağlık Bakanlığı ile süreç
hakkında görüşmeler başlatmak.
IFC PS1 & PS2
IFC ÇSG Kılavuzları
Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS)
oluşturulacak ve uygulanacaktır. Bu sistemin bir parçası
olarak aşağıda sıralanan plan ve prosedürlerin tamamı
uygulanacaktır:
İnşaat aşaması boyunca ÇSYS
uygulamak.
 Acil durum hazırlık ve müdahale planı,
Gerektiği gibi aylık raporlama.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
 Tehlikeli malzeme depolama planı,
 Hava Kalitesi yönetim planı,
 Gürültü yönetim planı,
 Sızıntı müdahale planı,
 Arkeolojik tesadüfi bulgu prosedürü,
 Trafik yönetim planı,
 Atık yönetim planı,
 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) planı,
 Şikâyet Prosedürleri (çalışanlar ve toplum)
 İşçi Kampı Yönetim Planı
ISO14001 ve OHSAS18001’i içeren Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, İnşaat aşaması için ilk
kredi kullanımı öncesi.
Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan ÇSG şefinin
adıyla güncellenecek organizasyon şeması. Çalışanların işi
etkili bir şekilde yürütecek bilgi ve becerilere sahip olması
amacıyla çalışanların yeterince eğitime tabi tutulduğunu
gösteren eğitim programı ve kayıtlar.
JCI gibi uluslararası hastane yönetimi ölçütlerini
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 12/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
uygulama süreci hakkında Sağlık Bakanlığı ile görüşme.
Söz konusu görüşmelerin kayıt altına alınması gerekir.
Zorunlu olmamakla birlikte, hastane işletimine ilişkin
her türlü uluslararası ölçüt, Sağlık Bakanlığı ile
ÖMK/İ&B yüklenicisi arasındaki ortak hedef olacaktır.
İlgili IFC standartlarıyla uyumluluğu ve Planın
uygulandığını gösteren aylık ÇSYS raporunun Borç
Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması.
1.2
ÇSYS/ÇSYİP Uyumluluğu/İç rapor
verme
IFC PS1
Borç Verene Aylık İlerleme Raporu sunulması
İnşaat aşaması boyunca
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
1.3
İnşaat Yöntemleri/Yöntem Beyanlarının
Geliştirilmesi
IFC PS 1
BVTD; çevre, sağlık ve emniyet konularında önemli
etkileri bulunan inşaat faaliyetlerine ilişkin inşaat
yöntemleri benimseyecektir.
Yöntem Beyanlarının her inşaat
faaliyeti öncesinde BVTD’ye
sunulması
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Hastanenin yıkımına ilişkin etki değerlendirmesi dâhil
olmak üzere ÇSED’e yapılan eklemeler. Eklemelerin
Bilkent ESKP internet sitesinde yayınlanması.
İşletme aşamasından altı ay önce.
ÖMK
İlgili IFC Kılavuzu’yla uyumluluğu ve Plan’ın
uygulandığını gösteren aylık ÇSYS raporunun Borç
Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması.
Toprak çalışmaları başladıktan
sonra başlar ve inşaat süresince
İSG Müdürü/
Sponsorun Proje
İlgili inşaat faaliyetlerinden oluşan liste,
Borç Veren ve MTY yüklenicisi
tarafından karşılıklı olarak
kararlaştırılacaktır.
Yöntem beyanlarının geliştirilmesi, inşaat aşaması
çevresel ve sosyal sorunlarının yönetimini ve izlenmesini
kolaylaştırmaya yönelik kilit belge görevi görecektir.
BVTD tarafından benimsenen inşaat yöntemleri, inşaatla
ilgili çevresel ve sosyal sorunların yönetimi ve
izlenmesine yönelik iyi uygulama doğrultusunda
yürürlükteki yöntem beyanları
1.4
Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin yıkımından kaynaklanan
gürültü ve toz etkilerini
değerlendirmek.
IFC PS1
Türk Kanunu
PS 2 – İş ve Çalışma Koşulları
2.1
Proje’nin inşaat aşamasına yönelik
Sağlık ve Güvenlik Planı uygulamak.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS2
Ekim 2014
Sayfa: 13/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
i. IFC’nin İnşaat ve İşletmeden
Çıkarmaya yönelik Çevre, Sağlık ve
Güvenlik Kılavuzu gibi uluslararası
ölçütler kullanılarak inşaata ilişkin risk
analizini temel alan ve aynı zamanda
Türk İSG kanun ve gerekliliklerine
uygun bir İSG planı uygulama
ii. Sponsor Şirketinde inşaat açısından
sorumlulukları açıkça tanımlanmış olan
İSG Müdürü
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
AB İSG gereklilikleri
IFC ÇSG Kılavuzları
Sağlık tesislerine ilişkin
IFC ÇSG Kılavuzları
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Son teslim tarihi
uygulanır.
İzleme Planı’na göre, Borç Veren/Borç Veren Teknik
Danışmanı uzmanı her ay inşaat sahasını ziyaret eder.
Fiziksel her türlü İSG Sorununun derhal Borç Verene
rapor edilmesi
Uygulama
Sorumluluğu
Müdürü
Aylık rapor sunma
İSG yönetimi hakkında Borç Veren Denetçisine bilgi
verilmesi.
iii. Sahada sürekli İSG denetimi
iv. İnşaat işçilerine İSG eğitimi ve yeterli
Kişisel Koruma Ekipmanı Görevi
verilmesini sağlama
v. İSG işaretini görülebilir şekilde
yerleştirme
vi. Tahta perde ve korkulukların
yerinde olmasını sağlama
vii. Sponsor şirketinde İSG ile ilgili her
türlü kaza hakkında merkezi bir
raporlama sistemi uygulama
viii. Sahada tıbbi ilkyardım ve acil
durumda nakil imkânının bulunmasını
sağlama
ix. Fiziksel İSG vakasını derhal Borç
Verene rapor etme
2.2
İşçilerin tamamının iş sözleşmelerinin
içeriğinin bilincinde olmasını sağlamak.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS2
İmzalanan iş sözleşmesi
İnşaat süresince
MTY
Türkiye İş Kanunu
Madde 5: Eşit muamele
Ekim 2014
Sayfa: 14/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
ilkesi
2.3
Sahada, kamp alanında ve toplum
içinde işçilerin davranışlarını
yönetmeye yönelik İşçi Davranış
Kuralları uygulamak
IFC PS1
İnşaat süresince
ÖMK/MTY Yüklenicisi
Borç Verene form şeklinde rapor ve/veya tasarruf planı
sunulacak ve rapor BVTD tarafından incelenecektir.
İşletme aşamasından önce (altı ay
önce)
ÖMK
İzleme Planı, Borç Veren uzmanı sahayı ziyaret eder
İnşaat işleri başlamadan önce
başlar ve inşaat süresince
uygulanır.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat aşaması boyunca Davranış Kurallarının (DİA
Altyapı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası) işçilere
nasıl verildiğine ilişkin kanıt
İşçiler, inşaat aşaması süresince yapılan görüşmelerde
Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını
rapor eder
2.4
2.5
Gerekli tıbbi olmayan destek
personelini yeni hastanelere çekmek
amacıyla olası istihdam gerekliliklerinin
ve Ankara’daki mevcut hastanelerin
sağlık kampüsü Projesi için
kapatılmasıyla bağlantılı sonraki
işlemlerin incelenmesi ve
değerlendirilmesi. İnceleme ve
değerlendirme, proje bölgesinde
bulunan mevcut hastanenin kapanması
örneğini kapsayacaktır.
İşçi Koruma
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
2.6
Ulusal iş kanununa uyma
PS2 doğrultusunda bireysel
ve iş sözleşme sağlama
Göçmen ve/veya muhacir
inşaat
işçilerinin
insan
haklarına tamamen saygı
duyulmasını sağlama
Geçici
konaklama
sağlanacaksa,
IFC
Geçici
Konaklama
Kılavuzlarına
uygun olması gerekir.
Alt yüklenici ücret oranları, sosyal
yardım ve zamanında ödemeler gibi
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS2
Türkiye İşçi Kanunu
Madde 29: Toplu İşten
Çıkarma
Türkiye İş Kanunu
Madde 5: Eşit muamele
ilkesi
IFC PS2
İSG yönetimi ve şikayetlerin sayısı ve kimden geldiği,
kaçının nasıl çözüme kavuşturulduğu konusunda Borç
Veren Denetçisine bilgi verilir.
Aylık rapor sunma
Türk Makamına arz edilen iş sözleşmelerinin şablonu.
İnşaat boyunca İşçilerin Konaklama Planının
uygulanması hakkında rapor
IFC PS2
Türkiye İş Kanunu
Bağımsız denetçilerle incelenmeye hazır üç aylık kısa
raporlar (Gerek görülürse daha sık).
İnşaatın başlangıcında başlar ve
Proje süresince devam eder.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Ekim 2014
Sayfa: 15/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
2.7
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
konulara karşı MTY yüklenicisi
tarafından yapılacak maaş bordrosu
kontrolleri
Madde 61:
Tüm işçilere yönelik, ulusal iş mevzuatı
ve IFC PS2’nin tüm gerekliliklerini
kapsayan İK Politikası.
IFC PS2
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
Sosyal güvenlik primleri
Türkiye İş Kanunu
Madde 8: İK Politikası
İşçilerle görüşüldüğünde politikanın uygulandığını
gördüklerini belirtirler.
İnşaat süresince uygulanacaktır.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat faaliyetleri süresince
devam eder.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat faaliyetleri süresince
devam eder.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İK Politikası ve İşçi El Kitabı özetinin, tüm personele
verilen işyeri intibak eğitimine dâhil edilmesi.
Saha çevresinde seçili duyuru panolarında İK Politikası
görüntülenir.
2.8
İnşaata yönelik büyük iş faaliyetleri için
yöntem beyanları geliştirmek.
IFC PS2
Güvenlik ve işyeri intibak eğitiminin,
ilkyardım görevlilerinin isimlerinin
kaydını tutmak.
IFC Genel ÇSG
Kılavuzları
Personeli ilk yardım görevlilerinin kim
oldukları konusunda bilgilendirmek.
Günlük kaza ve olay kayıtlarını tutmak.
AB İSG gereklilikleri
Sağlık tesislerine ilişkin
IFS ÇSG Kılavuzları
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
MTY emniyet görevlileri, saha güvenliği
ve sahada KKE kullanımı konusunda
düzenli denetimler yürütecektir.
Yöntem beyanları; BVTD; çevre, sağlık ve güvenlik
konularında önemli etkileri bulunan inşaat faaliyetlerine
ilişkin inşaat yöntemleri benimseyecektir.
Eğitim kayıtları;
İlk yardım görevlileri listesi ve işçilerin görevlilerin kim
olduklarını bildiğine dair kanıt;
Günlük kaza ve olay kayıtları;
Güvenlik denetimi kayıtları ve
Personel dosyaları.
Her işçinin personel dosyasında en
yakın akraba iletişim bilgilerinin
kayıtlarını tutmak.
Tehlikeli işlerde genç insanlar
çalıştırılmayacaktır.
2.9
Alt yüklenicilerden, sözleşme şartları
aracılığıyla MTY yüklenicilerinin İSG
politika ve planlarına bağlı kalmalarını
talep etmek.
Alt yüklenicilerden kaza, olay ve
güvenlik ihlallerini rapor etmelerini
talep etmek.
IFC PS2
Sözleşmeler
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Kaydı tutulan alt yüklenici kazaları, olayları ve ihlalleri
(ve)
Alt yüklenici personel dosyaları.
Alt yüklenicilerden, çalışanlarının en
yakın akraba iletişim bilgilerinin
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 16/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
kaydını tutmalarını talep etmek.
2.10
2.11
Gelecekteki bakım ve işletme süresince
dikkate alınması gereken proje sağlık ve
güvenlik bilgilerini içermesi gereken bir
sağlık ve güvenlik dosyası hazırlamak.
Tüm işçilerin şikâyet mekanizması
konusunda bilgilendirilmesini ve bu
mekanizmanın işçilerin kolayca
kullanımına açık olmasını sağlamak.
ÇSED Raporu’nda belirtilen zaman
çerçeveleri kapsamında şikâyetlerin
çözüme kavuşturulmasını taahhüt
etmek.
92/57/EEC sayılı AB
Direktifi
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
MTY’den Proje Şirketine devir belgesi nüshası.
İnşaat işi tamamlandığında
ÖMK/MTY Yüklenicisi
İnşaat süresince
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İşletme aşaması için entegre sağlık ve güvenlik
politikaları ve prosedürleri konusunda Sağlık Bakanlığı
ile nasıl işbirliği yapılacağına dair Sağlık Bakanlığı ile
görüşme başlatmak.
IFC PS2
Şikayetlerin ve nasıl giderildiklerinin kaydının tutulması
ve
Madde 5: Eşit muamele
ilkesi
İşçilerin şikayet mekanizması hakkında nasıl
bilgilendirildiğine dair kanıt gösterilmesi.
Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin
tekrarlanmasını önlemeye yönelik
önlem almayı taahhüt etmek.
2.12
Alt yüklenicilerden, ihale belgelerine ve
sözleşmeye dayalı anlaşmalara İK
Politikası dahil etmek suretiyle işçilerini
İK Politikasına uygun şekilde
yönetmelerini talep etmek.
IFC PS2
İhale belgeleri ve sözleşmeler.
İnşaat süresince.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
2.13
İhale teklifleri incelenirken, yükleniciler
için kendilerinin sağlık ve güvenlik
performanslarına dayanan
geçme/kalma faktörünü dâhil etmek.
IFC PS2
Alt yüklenici incelemelerinin süreç ve sonuçlarını
gösteren kayıtlar.
Alt yüklenicilerle sözleşmeler
imzalamadan önce.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Tedarik işlemi, ÇSG politikasını
kapsayacaktır. Tüm tedarikçiler
ÇSG standartlarına göre hareket
eder.
Sözleşme imzalamadan ve bu süreci
belgelendirmeden önce alt
yüklenicilerin saygın ve meşru
işletmeler olduğunu doğrulamak üzere
kontroller yapmak.
2.14
Hayatı tehdit eden sorunlar, çocuk ve
zorla işçi çalıştırma hususunda bilgi
edinmek üzere büyük tedarikçiler
üzerinde kontroller yürütmek ve IFC
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS2
Tedarikçi incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren
kayıtlar
Büyük tedarikçilerden alım
yapılmadan önce.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
ve
Ekim 2014
Sayfa: 17/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
2.15
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
PS2 doğrultusunda ele alınacak gerekli
adımları atmak.
Üstlenilecek işlemin, Proje’ye yönelik mevcut ‘Tedarik
Zinciri Yönetim Sistemi’ belgelerine dâhil edilmesi.
Yüklenicilerin tamamı, yolsuzlukla
mücadele ve sorumlu tedarik politikası
imzalayacaktır.
Yüklenicilerden alınan imzalı beyanlar
Çalışanlar ve alt yüklenici çalışanları
hakkında, çalışanların yaşını, sosyal
güvenlik numarasını, kimlik
numarasını, cinsiyetini, uyruğunu ve
memleketini gösteren bir veritabanı
tutmak.
IFC PS2
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
Bağımsız denetçilerle incelenmeye hazır veritabanı.
Proje süresince
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Proje Şirketi tarafından aylık olarak, ilgili IFC ve AB
Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren ÇSYS raporu
sunulması.
Aylık rapor sunma
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Türkiye İş Kanunu
Madde-75
Çalışanların personel
dosyası
PS 3 – Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi
3.1
Gürültü İzleme/



3.2
İnşaat boyunca (hassas alıcıda)
gürültüyle ilgili aylık rapor
sunulmasını taahhüt etmek. İlk 6
ay boyunca gürültü sınırlarına
bağlı kalınması halinde izleme, üç
aylık dönemlerle yapılacaktır.
Gece çalışmanın teklif edilmesi
halinde, Yerel Çevre
Komisyonu’ndan izin almak ve
ÇSYİP’in bir parçası olarak
Gürültü Yönetim planı
geliştirmek.
Su/Atıksu İzleme /
Proje Şirketi, ilgili IFC ve AB
Kılavuzuyla uyumluluğu izleyecek ve
bu uyumluğu gösteren bir raporu aylık
olarak BVTD’ye sunacaktır.
2002/49EC sayılı AB
Direktifi
Türkiye Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi ve
Yönetilmesi Yönetmeliği
İyi Uygulama
IFC PS 3
Proje No: 12/005

Aylık veya üç aylık gürültü izleme raporları
Gece gürültü değerlendirmesi (gerek görülmesi
halinde)
Yürürlükteki gürültü yönetim planı
İnşaat boyunca
IFC ÇSG Kılavuzları
EU Directive
91/271/EEC
IFC PS3
İyi Uygulama
IFC ÇSG Kılavuzları
Nihai Taslak


IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek
amacıyla BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın
gözetimi.
İlgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık
ÇSYS raporunun Proje Şirketi tarafından BVTD’ye
sunulması
Aylık rapor sunma
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat boyunca
Ekim 2014
Sayfa: 18/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
3.3
Konu/Eylem
Atık/
İnşaat Atık Yönetimi Planı aşağıdaki
hususları içerecektir:


3.4
Geri dönüştürülebilir atıklar,
uygun konteynırlarda
toplanacak ve geçici olarak
Atık Depolama Alanında
saklanacaktır.
Yasal Çerçeve
Türkiye 167 sayılı Yeraltı
Suları Kanunu

Alıcı ortama hiç atıksu deşarjı yapılmaması

Türkiye Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği
IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluk

Yakıt, yağ ve diğer kimyasal sızıntılarının
sonucu olarak yeraltı ve yerüstü sularına
yönelik etkilerin engellenmesi / azaltılması /
kontrolüne ilişkin önlemlerin uygulanması.

Yakıt ve yağların, %110 kapasiteli toprak setle
çevrilmiş konteynırlarda saklanması.

Yakıt veya yağların depolandığı veya
kullanıldığı yerlerde damlama tavalarının
mevcut olmasının sağlanması.

Belirlenmiş, toprak setle çevrilmiş bir yakıt
ikmali lokasyonunun tespit edilmesi.

Uygun yakıt yönetimi konusunda sürücü ve
ekipman operatörlerine eğitim verilmesi.
2008/98EC sayılı AB
Direktifi
IFC PS3
İyi Uygulama
IFC ÇSG Kılavuzları

Kamyon hızı 30 km/saat ile
sınırlı tutulacaktır.

Kaplamasız yollar için su
püskürtme üstlenilecektir.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere
BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
İlgili IFC Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık ÇSYS
raporunun Proje Şirketi tarafından sunulması.
Son teslim tarihi
Aylık rapor sunma
Uygulama
Sorumluluğu
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat boyunca
İnşaat aşaması boyunca atık taşıma belgeleri ve sahada
geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan atık
miktarlarının analizi ve Aylık İnşaat İlerleme Raporu
kapsamında sunulan atık geri dönüşüm/yeniden
kullanım hedeflerine karşı değerlendirme.
Geri dönüştürülebilir atıklar,
lisanslı bir geri dönüşüm
tesisinde bertaraf edilecektir.
Hava Kalitesi /
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
IFC PS3
Türkiye Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği
IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere
BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
Aylık rapor sunma
İlgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık
ÇSYS raporunun Proje Şirketi tarafından sunulması.
İnşaat boyunca
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Ekim 2014
Sayfa: 19/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
3.5
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve

Malzemeler taşınırken
kamyonlar üzeri
kapatılacaktır.
Türkiye Egzoz
Gazlarının Kontrolü
Yönetmeliği

Rüzgarlı mevsimsel hava
koşulları söz konusu
olduğunda rüzgar siperleri
(gerek duyulması halinde)
kurulacaktır.
96/62EC sayılı AB
Direktifi

Özlelikle kuru ve rüzgarlı
hava koşullarında, su
püskürtme sistemi (gerek
duyulması halinde) kurulacak
ve kırıcı faaliyetleri için
sürekli olarak işletilecektir.

Potansiyel olarak toz üreten
malzemelerin düşme
yüksekliği, mümkün
olduğunca düşük tutulacak ve
yedek stoklara püskürtme
uygulanacaktır.

İnşaat tesisi ve ekipmanları
düzenli olarak teftiş edilecek
ve bakımları yapılacaktır.

Egzoz emisyonlarının düzenli
ölçümü yapılacaktır.

PM10 ile ilgili olarak akredite
bir laboratuvar tarafından
aylık üçüncü şahıs denetimi
üstlenilecektir.
Tehlikeli Atık

Tehlikeli atıklar, atıkların
kimyasal bileşimine uygun
kapalı konteynırlarda ayrı
olarak toplanacaktır (uygun
olduğu durumlarda).
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS3
2008/98EC sayılı AB
Direktifi
En İyi Uygulama
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi

Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
Aylık toz izleme raporları
IFC kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere
BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
Ulusal Atık Formları ve Aylık ÇSYS rapor sunumu
kapsamında sağlanan, sahada bulunan tehlikeli atıkların
Aylık rapor sunma
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
İnşaat boyunca
Ekim 2014
Sayfa: 20/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem

3.6
Bu atıklar, yürürlükteki
mevzuata göre belirlenecek
Geçici Atık Depolama
Alanında ayrı yerlerde
depolanacaktır.

Tehlikeli atıklar bu alanda en
çok altı ay süreyle
depolanacaktır.

Tehlikeli atıklar, lisanslı
nakliye şirketleri aracılığıyla
lisanslı atık yakma tesislerine
veya geri dönüşüm tesislerine
gönderilecektir.
Yasal Çerçeve
IFC ÇGS Kılavuzları
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
miktarı.
Yıllık Atık Beyan Formları
IFC Kılavuzuyla uyumlu olacak
Tehlikeli Malzeme Depolama /
IFC PS3
Proje Şirketi, tehlikeli malzemelerin IFC
Kılavuzu uyarınca depolanmasını
sağlamak amacıyla projenin inşaat ve
işletme aşamaları boyunca tehlikeli
malzemelerin depolanmasına ilişkin
prosedürleri hazırlayacaktır. Ayrıca
Proje Şirketi tarafından sahada
depolanan tehlikeli malzemelerle ilgili
kayıt tutulmalıdır. BVTD, tehlikeli
malzeme depolamaya ilişkin
prosedürleri inceleyecek ve
onaylayacaktır.
IFC ÇSG Kılavuzları
İyi Uygulama
ÇSYS’nin bir parçası olarak tehlikeli malzemelerin
depolanması ve kullanımına ilişkin prosedürler. (Kapalı)
Mali kapanıştan önce geliştirilir.
ÖMK/MTY
İşletmeden 6 ay önce (işletme
aşaması için)
Proje Şirketi, tehlikeli madde ve
malzemelerin kullanımı önlemeye,
azaltmaya veya ortadan kaldırmaya
çalışacak ve bu tür madde ve
malzemelerin olası zararlı etkilerinden
insan sağlığını ve çevreyi korumak için
bu madde ve malzemelerin yerine
geçecek daha az zararlı yedeklerini
kullanma konusunu değerlendirecektir.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 21/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
PS 4 – Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği
4.1
İnşaat aşamasında toplum sağlığı ve
güvenliği önlemleri uygulamak (örneğin
ADHMP, Trafik Güvenliği Planları,
alanda ağır vasıtaların hareket etmesiyle
ilgili riske ilişkin farkındalık artırma
kampanyası).
Sakinler için Trafik Güvenliği Önlemi
uygulamak
i) Yeterli bir inşaat trafik yönetim
planının geliştirilmesi ve üçüncü
şahıslara zarar gelmesini önlemek
amacıyla kontrol önlemlerinin
uygulanması (Sakinler).
IFC PS4
BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
AB yönetmelikleri
Her türlü trafik kazası ve şikâyetinin kayıt altına
alınması
WHO (Uluslararası
Sağlık Örgütü) sınırları,
IFC Çevre, Sağlık ve
Güvenlik Genel
Kılavuzları ve sağlık
tesislerine ilişkin IFC
ÇSG Kılavuzları;
Aylık rapor sunma
ÖMK/MTY Yüklenicisi
İşletme aşamasından önce
(işletmeden altı ay önce)
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
Kaza bilgilerini içeren aylık ÇSYS raporu sunulması
Erişim sorunları hakkında alınan şikayetler
Akredite bir hizmet sağlayıcı tarafından düzenli olarak
gerçekleştirilen ve belgelendirilen araç bakım kontrolleri
(rutin bakım çizelgesini izleyin)
Türk kanunu
(ii) Tüm inşaat trafiği için, sakinlerin
erişimden ayrı özel bir erişim noktasının
uygulamaya koyulması. Erişim açıkça
işaretlenmeli ve yeri konusundaki
bilgiler tüm işçilere, yüklenicilere ve
tedarikçilere iletilmelidir.
(iii) Yürürlükteki standartlara uygun
şekilde gürültü, toz ve titreşimi
azaltmak
(iv) Proje Sahasında yardımcı tesislerin
yıkımı ve inşaatı sırasında komşu
toplumlar için yardımcı tesis
hizmetleriyle bağlantılı her türlü
rahatsızlığın en aza indirilmesi ve
hafifletilmesini sağlamak.
4.2
İlgili yerel makamlarla işbirliği içinde
işletme aşamasına yönelik ADHMP
geliştirmek.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS4
ADHMP
Ekim 2014
Sayfa: 22/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
4.3
Sponsor, sahadaki ofis, işçi konaklama
alanları, depo ve diğer binaların, söz
konusu binaların kullanılmadan önce
Binaların Yangından Korunması
Hakkında yerel Yönetmeliği yerine
getirmesini sağlamak amacıyla yangın
denetimi için bir yangın uzmanı
istihdam etmek zorundadır.
IFC PS4
Yönetmelik’le uyumluluğu gösteren üçüncü şahıs
denetim raporu / teyidi.
İnşaat dönemi boyunca inşaat
sahasında her bir nakil
bölümünün kurulumundan
sonra.
ÖMK/MTY
Yüklenicisi
4.4
Şirketin görevini ve güç kullanımının
ele alınmasına yönelik önlemleri,
güvenlik görevlilerinin eğitilmesi,
donatılması ve izlenmesini, kanunsuz
davranışlara ilişkin raporların
soruşturulması ve inşaat aşamaları
açısından tekrarlanmalarının
önlenmesini ayrıntılarıyla veren
güvenlik politikası ve planı temin
etmek.
IFC PS4
Güvenlik politikası ve planı.
İşletme aşamasından önce
(işletmeden altı ay önce).
ÖMK/MTY ve Hizmet
Sağlayıcı Şirket
4.5
IFC PS4 doğrultusunda topluluklara
ADHMP’yi açıklamak.
IFC PS4
ADHMP
İnşaat yapı ruhsatı öncesinden
ilk Fon Alımına kadar
MTY Yüklenicisi
Kamuya açıklama ve güncelleme kanıtı (ADHMP
internet sitesine eklenecektir)
Planların değişmesi halinde
topluluklara ve yerel makamlara son
durumu bildirmek.
Devam eden
Sondaj kayıtları.
Aylık ilerleme raporlarında bildirilen sondaj
uygulamaları belgesi
Düzenli sondaj / acil durum önlemleri
egzersizleri yürütmek.
4.6
Tanımlanmış her türlü etki, risk ve
hafifletmenin proje hazırlama aşaması
boyunca ve bu aşamadan sonra en
azından yıllık olarak topluluklarla
yapılan görüşmeleri belgelendirmek.
IFC PS4
Toplantı tutanakları dosyada tutulacaktır.
İnşaat boyunca sürekli olarak
MTY Yüklenicisi
4.7
Üçüncü şahıs bir can ve yangın
güvenliği (C ve YG) denetimi
uygulamak
IFC ÇSG Kılavuzu
Üçüncü şahıs denetim raporu
İşletmeden önce
ÖMK
NAFS
Sponsor, bir C ve YG uzmanını işe
almak zorundadır; Bu uzman, bir C ve
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 23/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
YG Ana Planının hazırlanması ve
uygulanmasını denetleme amacıyla
tayin edilecektir.
Plan, projenin yerel yapı yönetmeliği,
yerel itfaiye teşkilatı yönetmelikleri ve
yerel yasal/sigorta gerekliliğine uygun
şekilde ve uluslararası alanda tanınmış
C ve YG yönetmeliğine göre
tasarlanması, inşa edilmesi ve
işletilmesinin zorunlu olmasını
sağlayacaktır. Plan, IFC ÇHS
Kılavuzlarını (3.3 C ve YG) takip
edecektir. Plan, iyileştirme önlemlerinin
gerekmesi halinde Düzeltici bir Eylem
Planı’nı (DEP) zorunlu kılabilir ve
DEP’in makul bir zaman çerçevesi
içinde Sponsor tarafından kabul
edilmesi ve uygulanması şarttır. Planı
hazırlayan aynı H, ÇSG ve YG
uzmanları ayrıca C ve YG sistemlerinin
test edildiği ve işletmeye alındığı
zamanda bir inceleme yapmayı taahhüt
edecek ve C ve YG sistemi inşaatının
kabul edilen tasarım planı ve ana plana
uygun şekilde yürütülmüş olduğunu
tasdik eder.
Engelli kişilerin erişimine ilişkin tüm
hükümler, uluslararası standartlar
doğrultusunda yürürlüktedir.
PS 5– Arazi Edinimi ve Zorunlu yeniden İskân
5.1
İnceleme ve değerlendirmeye
dayanarak (eylem 5.1 ön yatırım
aşaması), gerektiği üzere IFC PS5’nin
30-32 şartlarına uygun şekilde devlet
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
IFC PS5
ÇSED/ÇSYİP ve
Gerekli görülmesi halinde IFC PS5’e uygun şekilde ve
Borç Verenin onayına tabi olmak suretiyle Ek İskân Planı
Proje için yapılacak herhangi bir
başka yer değiştirmeden önce.
ÖMK
Ekim 2014
Sayfa: 24/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
yönetimli iskan sürecindeki her türlü
eksiğin giderilmesine yönelik
önlemlerin önerilmesi.
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
veya Geçim İyileştirme Çerçevesi geliştirmek.
PS 8– Kültürel Miras
8.1
Tesadüfi bulgu prosedürlerini
uygulamak
IFC PS8
Tesadüfi bulgu prosedürü ÇSYS’de mevcut olacaktır
İnşaat aşaması süresince
ÖMK
Günlük şikâyet kaydı
İnşaat süresince
ÖMK
Sürekli olarak
ÖMK
Yıllık olarak
ÖMK
Türkiye Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma
Yönetmeliği
PS1/ PG 10– Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Paydaş Katılımı
10.1
Proje Performansı Şikâyet
Mekanizmasının Uygulanması.
IFC PS1
Yazışma kayıtları
Broşür, levha gibi yayınların üzerine
şikâyet mekanizması iletişim bilgilerini
koymak ve halk toplantısı ile diğer
toplantılar boyunca bu bilgileri
kullanıma sunmak (örneğin bir sunum
slaytında veya bir şikâyet formunda).
10.2
10.3
Broşür, levha ve diğer kamu materyalleri üzerinde
şikâyet mekanizması iletişim bilgilerinin gösterilmesi.
Her türlü istişare ve bilginin kamuya
açıklanmasına ilişkin belgeler kayıt
altında tutulacaktır.
IFC PS1
ÇSYS’nin uygulanması ile toplulukları
etkileyeceği tespit edilen her türlü yeni
etki ve risk konusunda Borç Verene
yıllık olarak rapor sunmak.
IFC PS1
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Danışmanlık faaliyeti günlük kaydı ve
toplantı tutanakları.
Kamuya açıklama ve kullanılabilirliğe ilişkin kanıt
(internet sayfası vb.)
Harici denetçilerde mevcut raporlar
Ekim 2014
Sayfa: 25/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
4 HASTANE İŞLETME AŞAMASI1
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Uygulama
Sorumluluğu
Son teslim tarihi
PS 1 – Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim
1.1
Projeye Özel Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi ve ÇSG Eğitim
Programı Geliştirmek ve Uygulamak
IFC PS1 & PS2
IFC ÇHS Kılavuzları
Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS)
tesis edilecektir. (İşletme aşamasına yönelik ÇSYS’nin
aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili diğer
kurumlarla istişare edilmek suretiyle erkenden
geliştirilmesi gerekir). Bu sistemin bir parçası olarak
sistem, sahaya özgü aşağıdaki prosedürleri/planları
kapsayacaktır:
İşletmeden altı ay önce
ÖMK
İşletme aşaması süresince
ÇSYS’nin uygulanması.
Üç aylık rapor sunulması
 Tıbbi Atık Yönetim Planı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından talep edilen formatta)
 Acil durum hazırlık ve müdahale planı (yangın ve can
güvenliği planı dâhil olmak üzere),
 Atık Yönetim Planı,
 Atıksu Yönetim Planı
 Tehlikeli malzeme depolama planı;
 Hava kalitesi yönetim planı;
 Gürültü yönetim planı;
 Sızıntı müdahale planı;
 İş sağlığı ve güvenliği planı,
 Güvenlik planı,
1
Burada belirtilen tüm eylemlerin, Sağlık Bakanlığı ile resmi bir açıklayıcı toplantı yapıldıktan sonra teyit edilmesi ve sonuçlandırılması gerekir.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 26/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
 Şikayet Prosedürleri (işçiler ve toplum)
 Trafik yönetim planı.
ISO14001 ve OHSAS18001’i içeren Çevresel ve Sosyal
Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, İşletme aşaması için
işletme aşamasının üç ayı içinde.
Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan Çevre, Sağlık
ve Güvenlik (ÇSG) şefinin adıyla güncellenecek
organizasyon şeması. Çalışanların işi etkili bir şekilde
yürütecek bilgi ve becerilere sahip olması amacıyla
çalışanların yeterince eğitime tabi tutulduğunu gösteren
eğitim programı ve kayıtlar.
Eğitim planı
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık
ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
1.2
İlgili tüm işletmeye alma testlerini
başarıyla yürütmek.
IFC PS 1
Borç Verene arz edilecek Onay Belgeleri
Hastane faaliyete geçtikten sonra
ÖMK
IFC PS1 & PS2
Güncellenen sözleşme gerekliliklerinin, yükleniciler ve
alt yüklenicilerin çevresel ve sosyal riski yönetmeye
yönelik ÇSG gerekliliklerine uymalarını ve ÇSYİP ile
ÇSED’de tanımlanan ve ortaya koyulan azaltıcı önlem ve
eylemlere bağlı kalmalarını gerektiren uygun şartları
içerdiğinden emin olmak amacıyla BVTD tarafından
incelenmesi
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Hastanenin faaliyete başlaması için
gerekli tüm onayları almak.
Gerekli tüm izinleri güncellemek
1.3
Yüklenici Uyumluluğu – Proje İK
Politikası, ÇSYİP, ÇSEP, ÇSG ve
ÇSYİP’le bağlantılı diğer Planlarla
uyumluluğu gerektiren şartları
sözleşmelere dâhil eder.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 27/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
1.4
Sürdürülebilir Tedarik
IFC PS1 & PS2
Proje Şirketi, sürdürülebilir tedarike yönelik prosedürleri
kabul edecek ve gelecekteki hizmetlerin tedarikine ilişkin
çevresel ve sosyal gereklilikleri kapsamına dâhil
edecektir.
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
1.5
Can ve Yangın Güvenliği
IFC PS2
İnşaat aşamasındaki Can ve Yangın Güvenliği
denetiminin devamı niteliğinde olmak üzere, Hizmet
Sağlayıcı Şirket IFC ÇSG Kılavuzlarına uygun şekilde bir
C&YG ana planı geliştirecektir.
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Bu planları, daha ayrıntılı görüşmelere/SB ile anlaşmaya
tabi tutulacak ve incelenmek üzere BVTD’ye
sunulacaktır.
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Aşağıdaki hususlarda belge şeklinde kanıt:
İşletmeye alma ve işletme sırasında ÖMK/ Hizmet
Sağlayıcı Şirket
IFC ÇSG Kılavuzları
Uluslararası en iyi
uygulama
IFC PS4
1.6
1.7
Proje Anlaşması Plan 14 Hizmet
Gereklilikleri / Proje Şirketi, SB ile P1
ve P2 hizmetleri konusunda anlaşmaya
varacaktır
IFC PS 3
İzin ve lisanslar
IFC PS1
IFC ÇSG Kılavuzları
Uluslararası en iyi
uygulama
Türkiye Çevre Mevzuatı
1.8
Tüm personelin güvenliğini sağlamak,
riskli durumlara karşı önlem almak ve
yeterli koşullarda hizmetleri yürütmek
amacıyla Sağlık Bakanlığı ile birlikte
karşılıklı iletişim ve bildirim
mekanizmaları oluşturmak.
Bunun için uygun şekilde nitelikli bir profesyonelin
yukarıda bahsedilen planı hazırlaması ve can ve yangın
güvenliği sistemlerinin test edilmesi, işletmeye alınması
ve belgelendirilmesi sırasında proje bitimi testinin bir
parçası olarak inceleme yapması gerekecektir.
IFC PS2
IFC PS4
Çevre ve Su İzinleri
Karşılıklı iletişim mekanizması için belgelerin
kanıtlanması.
İşletmeden önce
ÖMK
PS 2 – İş ve Çalışma Koşulları
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 28/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
2.1
İşletme aşamasında Proje için İK
Müdürünü tayin etmek.
IFC PS2
Proje personelinin bir üyesi olarak ve organizasyon
şemasında gösterilen İK Müdürü.
İşletmeye başlamadan önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
2.2
İşveren sözleşmeleri veya işçilere
yönelik iş tanımları ile Türk Kanunun
istihdam gerekliliklerine uyulacağını ve
İK Politikası ve işçi el kitabının yöntem
beyanının eki olacağını açıklayan bir İK
yöntem beyanı geliştirmek.
IFC PS2
İncelenmek üzere Türk Makamına arz edilen iş
sözleşmelerinin şablonu
İşletmeye başlamadan önce
ÖMK ve Hizmet
Sağlayıcı Şirket
Alt yüklenicilerin maaş ücreti oranları,
ek ödemelerin yapılması ve zamanında
ödeme yapılması gibi konulara karşı
maaş çeklerinin Hizmet Sağlayıcı Şirket
nce düzenlenmesi.
IFC PS2
Harici denetçilerde incelenmeye hazır üç aylık kısa
raporlar (Gerek görülürse daha sık).
İşletme başlangıcında yapılır ve
Proje süresince düzenli olarak
sürdürülür.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
IFC PS2 gerekliliklerinin tamamını
kapsayan, tüm işçilere yönelik İK
Politikası.
IFC PS2
İncelenmek üzere mevcut İK Politikası.
İşletme başlamadan önce yapılır
ve işletme süresince uygulanır.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
2.3
2.4
Türkiye İş Kanunu
Madde 8: İK Politikası,
Türleri ve Fesih
Türkiye İş Kanunu
Madde-61:
Sosyal sigorta primleri
İşçiler, kendileriyle görüşüldüğünde politikayı
gördüklerini belirtir.
İK Politikası özeti ve İşçi El Kitabının, tüm personele
verilen işyeri intibak eğitimine dâhil edilmesi.
Saha çevresinde seçili duyuru panolarında İK Politikası
görüntülenir.
2.5
İşçilerin tamamının iş sözleşmelerinin
içeriğinin bilincinde olmasını sağlamak.
IFC PS2
Türkiye İş Kanunu
Madde 5: Eşit muamele
ilkesi
İmzalanan iş sözleşmeleri
İşletme süresince
Hizmet Sağlayıcı Şirket
2.6
İSG Müdürü tayin etmek ve işletme
aşaması için İSG Planı’nı gözden
geçirmek.
IFC PS2
Sorumlulukları açıkça belirtilmek suretiyle İşletme ve
İnşaat Şirketinde İSG Müdürünün tayin edilmesi.
İşletme başlamadan önce yapılır
ve işletme süresince uygulanır.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Gözden geçirilen plan.
Sağlık Bakanlığı
Fiziksel her türlü İSG sorununun derhal Borç Verene
rapor edilmesi
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık
ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 29/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
2.7
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
İşletmeye yönelik her iş faaliyeti için
yöntem beyanları geliştirmek.
IFC PS2
Güvenlik ve işyeri intibak eğitiminin,
ilkyardım görevlilerinin isimlerinin
kaydını tutmak.
AB İSG gereklilikleri;
Personeli ilk yardım görevlilerinin kim
oldukları konusunda bilgilendirmek.
Günlük kaza ve olay kayıtlarını tutmak.
Hizmet Sağlayıcı Şirket emniyet
görevlileri, saha güvenliği ve sahada
KKE kullanımı konusunda düzenli
denetimler yürütecektir.
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Yöntem beyanları;
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
İşletme başlangıcı.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
İşletme başlangıcı.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
İşletme başlangıcı.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Eğitim kayıtları;
IFC Genel ÇSG
Kılavuzları;
Sağlık Tesislerine ilişkin
IFC ÇSG Kılavuzları;
İlk yardım görevlileri listesi ve işçilerin görevlilerin kim
olduklarını bildiğine dair kanıt;
Günlük kaza ve olay kayıtları;
Güvenlik denetimi kayıtları ve
Personel dosyaları.
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Her işçinin personel dosyasında en
yakın akraba iletişim bilgilerinin
kayıtlarını tutmak.
2.7
Alt yüklenicilerden, sözleşme şartları
aracılığıyla Hizmet Sağlayıcı Şirket
yüklenicilerinin İSG politika ve
planlarına bağlı kalmalarını talep
etmek.
IFC PS2
Sözleşmeler;
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Kaydı tutulan alt yüklenici kazaları, olayları ve ihlalleri
ve
Alt yüklenici personel dosyaları.
Alt yüklenicilerden kaza, olay ve
güvenlik ihlallerini rapor etmelerini
talep etmek.
Alt yüklenicilerden, çalışanlarının en
yakın akraba iletişim bilgilerinin
kaydını tutmalarını talep etmek.
2.8
Tüm işçilerin şikâyet mekanizması
konusunda bilgilendirilmesini ve bu
mekanizmanın işçilerin kolayca
kullanımına açık olmasını sağlamak.
Belirtilen zaman çerçeveleri
kapsamında şikâyetlerin çözüme
kavuşturulmasını taahhüt etmek.
IFC PS2
Şikâyetlerin ve nasıl giderildiklerinin kaydının tutulması
ve
Türkiye İş Kanunu
Madde-5:
İşçilerin şikâyet mekanizması hakkında nasıl
bilgilendirildiğine dair kanıt gösterilmesi.
Eşit muamele ilkesi
Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 30/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
tekrarlanmasını önlemeye yönelik
önlem almayı taahhüt etmek.
2.9
Alt yüklenicilerden, ihale belgelerine ve
sözleşmeye dayalı anlaşmalara İK
Politikası dâhil etmek suretiyle işçilerini
İK Politikasına uygun şekilde
yönetmelerini talep etmek.
IFC PS2
İhale belgeleri ve sözleşmeler.
İnşaat ve işletme süresince
Hizmet Sağlayıcı Şirket
2.10
İhale teklifleri incelenirken, yükleniciler
için kendilerinin sağlık ve güvenlik
performanslarına dayanan
geçme/kalma faktörünü dâhil etmek.
IFC PS2
Alt yüklenici incelemelerinin süreç ve sonuçlarını
gösteren kayıtlar.
Alt yüklenicilerle sözleşmeler
imzalamadan önce.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Tedarikçi incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren
kayıtlar
Büyük tedarikçilerden alım
yapılmadan önce.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Proje süresince.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Türkiye İSG Kanunu
(6331 sayılı)
Sözleşme imzalamadan ve bu süreci
belgelendirmeden önce alt
yüklenicilerin saygın ve meşru
işletmeler olduğunu doğrulamak üzere
kontroller yapmak.
2.11
Hayatı tehdit eden sorunlar, çocuk ve
zorla işçi çalıştırma hususunda bilgi
edinmek üzere büyük tedarikçiler
üzerinde kontroller yürütmek ve IFC
PS2 doğrultusunda ele alınacak gerekli
adımları atmak.
IFC PS2
ve
Üstlenilecek işlemin, Proje’ye yönelik mevcut ‘Tedarik
Zinciri Yönetim Sistemi’ belgelerine dâhil edilmesi.
Yüklenicilerden alınan imzalı beyanlar.
Yüklenicilerin tamamı, yolsuzlukla
mücadele ve sorumlu tedarik politikası
imzalayacaktır.
2.12
Çalışanlar ve alt yüklenici çalışanları
hakkında, çalışanların yaşını, sosyal
güvenlik numarasını, kimlik
numarasını, cinsiyetini, uyruğunu ve
memleketini gösteren bir veritabanı
tutmak.
IFC PS2
Bağımsız denetçilerce incelenmeye hazır veritabanı.
Türkiye İş Kanunu
Madde-75:
Çalışanın personel
dosyası:
PS 3 – Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 31/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
3.1
3.2
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Kirliliğin Azaltılması /
IFC PS1 & PS 3
Prosedürler ve ÇSYİP; aşağıdaki
hususlarla ilgili IFC ÇHS Kılavuzlarının
yanı sıra ÇSYİP ve ÇSED’de belirtilen
Borç Verenlere yönelik Çevresel ve
Sosyal Standartlarla uyumluluğu
sürdürmek için gerekli azaltıcı
önlemleri bünyesine katacak şekilde
güncellenecektir:
En İyi Uygulama

Atıksu;

Hava kalitesi;

Gürültü;

Atık;

Tıbbi ve Radyoaktif atık;

Tehlikeli atık ve

Sera Gazı emisyonları.
İşletme aşaması – Atık Yönetimi
Ulusal çevresel, sağlık ve güvenlik
gereklilikleri ile Sağlık Tesislerine ilişkin
IFC Çevresel, Sağlık ve Güvenlik
Kılavuzu’yla (30 Nisan 2007) uyumlu
bir Atık Yönetim Planı’nın bulunmasını
sağlamak.
Her türlü atığın kaynağında azaltılıp
yerinde ayrıştırılmasını ve ulusal kanun
ile Sağlık Tesislerine ilişkin IFC
Çevresel, Sağlık ve Güvenlik
Kılavuzu’na (30 Nisan 2007) uygun
şekilde taşınması/ nakledilmesi/
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Proje Şirketi, ISO14001’in eşdeğer standardı oluşturacak
veya işletimsel çevresel yönetim sistemini bu standarda
göre güncelleyecektir.
Proje Şirketi, sorumlulukları açıkça belirtilmek suretiyle
İşletme için Çevre Müdürü tayin edecektir
Son teslim tarihi
Bir işletme yılı içerisinde
Uygulama
Sorumluluğu
ÖMK
Üç aylık rapor sunulması
Fiziksel her türlü çevresel sorununun derhal Borç Verene
rapor edilmesi
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık
ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere
BVTD işletme izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
IFC PS1 & PS 3
En İyi Uygulama
IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere
BVTD işletme izleme süreci boyunca sahanın
gözlemlenmesi
İşletme sırasında.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Üç aylık rapor sunulması
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu ve Tıbbi Atık
Yönetim Planının uygulandığını gösteren üç aylık ÇSYS
raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
Ulusal Atık Taşıma Formları
Yıllık Atık Beyan Formları
Ekim 2014
Sayfa: 32/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
bertaraf edilmesi.
Nihai bertaraf alanına yıllık
ziyaret/nihai bertaraf ile şirket ilgilenir
3.3
İşletme aşaması – Atıksu Yönetimi
Laboratuvar atıksuyunun belediye
kanalizasyon sistemine girmeden önce
ön arıtmadan geçmesini sağlamak.
IFC PS1 & PS 3
En İyi Uygulama
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık
ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
İşletme sırasında.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Üç aylık rapor sunulması
IFC ve AB Kılavuzları atıksu bertaraf sınırlarına
uygunluk.
Kemoterapi koğuşunun, genel hastane
atıksuyundan ayrı bir hatta akan atıksu
boru tesisatıyla donatılmasını sağlamak.
Tuvalet ve lavabo gibi radyoaktif
malzeme kullanılan alanların özel
ayrılmış toplama tanklarına
yönlendirilmesini sağlamak.
Büyük miktarlarda tıbbi ilaç ve her
türlü antibiyotik ile sitotoksik ilaçların
belediye kanalizasyon sistemlerine
deşarjını önlemek.
3.4
3.5
Ulusal kanun ile Sağlık Tesislerine
ilişkin IFC Çevresel, Sağlık ve Güvenlik
Kılavuzu’na (30 Nisan 2007) uygun bir
radyoaktif madde yönetimi.
IFC PS1 & PS 3
Tehlikeli Madde Depolama /
IFC PS3
Proje Şirketi, tehlikeli madde kayıt ve
yöntemlerini sunacaktır
İyi Uygulama
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Radyoaktif madde yönetim planı sunulacaktır
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Proje Şirketi, ulusal mevzuat ve uluslararası en iyi
uygulamayla uyumluluğu teyit etmek amacıyla tehlikeli
madde depolama ve kirlilik önleme önlemlerine ilişkin
tehlikeli madde kayıt ve yöntemlerini temin edecektir.
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
En İyi Uygulama
Türk Kanunu
IFC ÇSG Kılavuzları
İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık
Ekim 2014
Sayfa: 33/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik
Danışmanına sunulması.
3.6
Trijenerasyon emisyonları /gürültü
Proje Şirketi izleyecek ve rapor
sunacaktır
IFC PS3
IFC ÇSG Genel
Kılavuzları
Türkiye Çevre Mevzuatı
Çevre İzinleri hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda
üstlenilecek trijenerasyon emisyonu ve gürültü izleme.
İzleme sıklığı, Çevre İzni prosedürü başladığında
belirlenecektir.
İzinde tanımlanan zaman
aralıkları
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Bu bilgileri içerecek Atıksu Yönetim Planı ve Atık
Yönetim Planı.
İşletmeden önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Hava emisyonlarına ilişkin IFC ve AB Kılavuzlarına
uygunluk (kaynakta).
Çevre İzni kapsamında hazırlanacak hava ve gürültü
izleme raporu.
NO2’ye ilişkin ortam havası izleme çalışması, sürekli
istasyonlara kıyasla aylık veya dönemsel ortalamalara
ulaşmak için azami zemin seviyesi konsantrasyonlarının
(GLC) elde edildiği iki noktada yapılacaktır.
Atıksu Arıtma Altyapısı ve Tıbbi Atık
Yakma Tesisine ilişkin bilgiler /
IFC PS3
Sponsor, bu tesislere ilişkin bilgileri
atıksu ve atık yönetim planlarına dâhil
edecektir
IFC ÇSG Genel
Kılavuzları
3.8
Çevre kazaları ve alınan önlemler
hakkında rapor tutmak
IFC PS3
Fiziksel çevre sorunları ve bunların ele alınış şekli
hakkında günlük kayıt.
Hastanenin işletmeye
alınmasından hemen sonra
Hizmet Sağlayıcı
Şirket, Sağlık Bakanlığı
Çevre /Teknik
Müdürü
3.9
Sera Gazı emisyonları /
EBRD PG3
Proje Şirketi izleyecek ve rapor
sunacaktır
IFC PS3
Proje Şirketi, projenin işletilmesi sırasında sera gazı
emisyonlarını izleyecek ve rapor sunacaktır
Bir işletme yılı içerisinde yapılır
ve her yıl rapor sunulur
Hizmet Sağlayıcı Şirket
/ÖMK
3.7
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 34/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
PS 4 – Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği
4.1
İşletme aşamasında güncellenmiş
toplum sağlığı ve güvenliği önlemleri
(örneğin ADHMP, Çocuk odaklı trafik
güvenliği kampanyaları) uygulamak
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,
vektörle bulaşan hastalıklara maruz
kalma hakkında yeterli eğitime sahip
tüm personel için güncellenecektir.
Bu planların değişmesi halinde toplum
ve yerel makamları güncellemek.
Acil durum iletişim bilgilerinin düzenli
olarak güncellenmesini sağlamak.
IFC PS4
BVTD işleme izleme süreci esnasında sahanın
gözlemlenmesi
AB yönetmelikleri
Kaza bilgilerini içeren üç aylık raporlar (0 kaza hedefi)
WHO sınırları, IFC
Çevre, Sağlık ve
Güvenlik Genel
Kılavuzları ve sağlık
tesislerine ilişkin IFC
ÇSH Kılavuzları;
Erişim sorunları hakkında alınan şikayetler (0 hedef)
İşletme süresince
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Türk kanunu
4.2
İşletme sırasında gerektiği gibi
toplumlarla her türlü tanımlanmış etki,
risk ve azaltma önlemine ilişkin
görüşmeyi belgelendirmek.
IFC PS4
Toplantı tutanakları dosyada tutulacaktır.
İşletme sırasında sürekli olarak
Hizmet Sağlayıcı Şirket
4.3
Geçmiş suçları kontrol etmek amacıyla
kamuya hizmet verilirken istihdam
edilecek tüm personele sabıka kaydı
sorgulaması yapmak.
IFC PS4
Bireysel personel dosyalarında tutulan kontrol kayıtları.
İşletmeye başlamadan önce ve
her işe alım sırasında.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
4.4
Güvenlik politikası ve planını
güncellemek.
EBRD PG4
Güncellenmiş güvenlik politikası ve planı.
İşletmeye başlamadan önce.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
/SB/AdB/İB
IFC PS4
Güvenlik politikası ve planı
kapsamında, adli tıp hastanesinde ve
hastanenin diğer güvenli kısımlarda
güvenliğin sağlanmasına yönelik
planlarda, Sağlık Bakanlığı, Adalet
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile
işbirliğine, hastaların, topluluk
üyelerinin ve personelin ihtiyaçlarına
özel önem gösterilecektir.
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 35/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
4.5
Uluslararası ve Türk kanununa uygun
şekilde güvenliğe ilişkin beklentilerin
genel hatlarını çizmek suretiyle
güvenlik personeline yönelik bir
yönetim planı geliştirilecek ve Proje
Şirketi tarafından geliştirilecektir.
IFC PS4
Güncellenmiş güvenlik politikası ve planı.
İşletmeye başlamadan önce.
Hizmet Sağlayıcı Şirket
4.6
Sağlık ve güvenlik dosyasının ilgili
sağlık ve güvenlik bilgileriyle güncel
tutulmasını ve ilgili kısımların her türlü
bakım, inşaat veya yıkımı taahhüt eden
yükleniciler tarafından gözden
geçirilmesini sağlamak
92/57/EEC sayılı AB
Direktifi
Sağlık ve güvenlik dosyası güncellemeleri hakkındaki
bilgilerin Borç Verene Üç Aylık ÇSYS Raporu halinde
sunulması
İşletme sırasında kesintisiz
olarak
Hizmet Sağlayıcı Şirket
4.7
İşletme aşaması sırasında Sponsorun C
ve YG hükümlerinin düzenli bakımını
ve işletimsel kontrolünü yapması şarttır.
IFC PS4
Kontrollerin kayıt altına alınması ve Üç Aylık ÇSYS
Raporunda sunulması.
Belirli aralıklarla
Hizmet Sağlayıcı Şirket
PS1/ PG 10– Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Paydaş Katılımı
10.1
Yeterli mekânlar, Hizmet Sağlayıcı
Şirket ’nin hastane kampüsünü
işletmesi hakkında hasta ve halk ile
iletişim kurma yolları dâhil olmak üzere
Proje işletme aşamasına geçtiğinde PKP
güncellenecektir. ÖMK ve patent
hakları arasında bir mekanizmanın
uygulanması gerekir.
IFC PS1
Güncellenmiş ve kamuya açıklanmış PKP
İşletme aşamasından önce
Hizmet Sağlayıcı Şirket
10.2
Hizmet Sağlayıcı Şirket , şikâyet
mekanizmasını uygular.
IFC PS1
Günlük şikâyet kaydı;
İşletme sırasında kesintisiz
olarak
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Hukuk Görevlisi Şefi, şikâyetlerin ve
şikâyet sahipleriyle yapılan
yazışmaların kayıtlarını tutacaktır.
Şikâyet sahipleriyle yazışma;
Broşür, levha ve diğer kamu materyalleri üzerinde
şikâyet mekanizması iletişim bilgilerinin gösterilmesi.
Broşür ve levha gibi yayınların üzerine
şikâyet mekanizması iletişim bilgilerini
koymak ve kamuya açık toplantılar ve
diğer toplantılar sırasında bunları
(örneğin bir sunum slaytında veya bir
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 36/37
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
No
Konu/Eylem
Yasal Çerçeve
Teslime Hazır /Tamamlanma Göstergesi
Son teslim tarihi
Uygulama
Sorumluluğu
şikayet formunda) hazır bulundurmak.
10.3
10.4
Her türlü bilginin kamuya
açıklanmasına ilişkin belgeler kayıt
altında tutulacaktır.
Ekvator Prensibi 5
Danışmanlık faaliyeti günlük kaydı ve
Toplantı tutanakları.
İşletme sırasında kesintisiz
olarak
Hizmet Sağlayıcı Şirket
IFC PS1
ÇSEP/ÇSYS’nin uygulanması hakkında
yıllık rapor sunmak.
IFC PS1
Bağımsız denetçilerle incelenmeye hazır raporlar
Yıllık olarak
Hizmet Sağlayıcı Şirket
Nihai Taslak
Proje No: 12/005
Ekim 2014
Sayfa: 37/37
Download

Türkçe Versiyonu - Ana Sayfa Duyurular Çevresel ve Sosyal