İ LA N
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 10 Nisan
2015 Cuma günü saat 14.30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla
Büyükşehir Belediyesi 1 No’lu Hizmet Binasında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek olup;
5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
GÜNDEM
1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları
a) 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren hafriyat toprağı, inşaat ve
yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma
Kabul Belgesi’, ‘Hafriyatın Geçici Depolanması İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı
Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi’, ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi İzin
Belgesi’ ücret tarifesinin belirlenmesi
b) 2015 yılında Ula İlçe Belediyesi Başkanlığınca uygulanacak Gelir Tarifeleri
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları
a) Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi merkezinden Fethiye T tipi Kapalı ve Açık Ceza
Kurumuna giden yolun, isminin “Onüş Caddesi” yerine “Adalet Caddesi” olarak değiştirilmesine
yönelik Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/03/2015 tarih ve 37 sayılı kararının onaylanması
b)İlimiz Bodrum İlçesi Yeniköy Göktepe Mevkii 18 pafta 33 ada 112 parseller 1/5000 ölçekli
Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
c) Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, N20-c-02-a-3c paftasında yer alan 1 adet DM1/1 nolu
trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
ç) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi,
33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
d) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi,
33 pafta, 4069 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
e) İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Armutçuk Mevkii,20 pafta 513,514,515 ve 516
Parseller 25 Tonluk Yeraltı Galeri Tipi Patlayıcı Madde Deposu Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı
f) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde
“Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
g) İlimiz Milas ilçesi, Beçin Mahallesi, Mutluca Mevkii, tapunun 2422 numaralı parsel üzerinde
“Özel Eğitim Tesisi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
2.
3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 16’ıncı Maddesi gereğince Meclis Üyeleri
arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
Sayfa 1 / 5
4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
7. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
9. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,
Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Turizm Komisyonu seçilmesi
(Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
11. Milas İlçesi Ören Mahallesi 4406 parsel numaralı Arsa niteliğindeki 397,19 m² taşınmazın Tuna
Mühendislik Ticaret Limited Şirketi'ne devri
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
12. Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Milas İlçesi Selimiye, Burgaz, Köşk, Danişment,
Pınarcık, Ekindere Mahallesi sınırları içerinde toplam 3.227,47 m² lik alanın, 4650 Sayılı Kanunla
değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları
Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne devrinin yapılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
13. Mülkiyeti Belediyemize ait Fethiye İlçesi Ovacık Mahallesi Kırancagil Mevkindeki 700,00 m2
245 ada 2 nolu Kargir Ev ve Arsası olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942
Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında hissedarı olan Tezcan
GÖKTEPE’ye devrinin yapılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
14. Mülkiyeti Belediyemize ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesindeki 705.00 m2
yüzölçümülü 209 ada 6 numaralı Arsa olarak kullanılan parselin 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942
Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Mustafa KARAKAYA'ya
devrinin yapılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
15. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu
tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya
Sayfa 2 / 5
değerlendirilmeyen taşınmazların, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Dalaman
Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, Taksim Listesi
kapsamında paylaşılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
16. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde,
yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar
üzerindeki Durak, Billboard, Raket, Megalight, Kule vb. işletmelerin 10 yıllığına kiraya verilmesi
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
Menteşe Belediye Encümeninin 01/04/2015 tarih 285 sayılı kararı kapsamında Menteşe İlçesi,
Orhaniye Mahallesi 142 ada, 2 ve 3 parseller, 829 ada 95 ve 97 parseller ile (A) ile gösterilen ihdas parselinin
tevhit, ifraz ve yola terki sonucunda oluşan ekli krokide (E), (F), (G), (H), (I), (İ), (J), (K) parsellerin Medeni
Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, (E), (F), (I), (J), (K) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla
Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği, (H) harfi ile gösterilen taşınmazın Menteşe Belediye Tüzel Kişiliği, (G)
ve (İ) harfi ile gösterilen taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) adına
taksim edilerek paylaşılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
18. 6360 sayılı kanun gereğince Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna bildirilmediğinden paylaşım
konu edilmeyen mülga Gülük Belediyesi Başkanlığına tahsisli Atım Çekim Yeri, Üzerinde Bulunan
Demirbaşlar ile hak alacak ve borçlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Protokol ve Demirbaş Listesi
ile devredilmesi
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
17.
19. Milas İlçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi 192 ada 136 parsel numaralı 37.557,34 m² yüzölçümlü
Su Deposu ve Arsası niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri
uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
20. Ula İlçesi sınırlarındaki listedeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d
maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
21. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu
tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya
değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel
Kişiliği ile Bodrum Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri
gereğince paylaşılması
( Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı)
22. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
23. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde
kullanılmak üzere 1 (bir) adet Mobil Sahne Tır’ın Devlet Malzeme Ofisinden alınması
(Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı)
24. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 (beş) adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması
(Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı)
25. Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Su Ayakizi
ve Temiz Su Eylem Planı” başlıklı, Muğla ilinde başta su verimliliği, su temizliği ve kentsel
sürdürülebilir su politikaları olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, suyun etkin
kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan, su
dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Kanununun 18.
Maddesinin (p) fıkrası hükmü gereğince proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil
Sayfa 3 / 5
etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
26. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca yapılması planlanan katı atık
düzenli depolama sahası yeri için; Milas İlçesi Burgaz Mahallesi Yokuşaltı Mevkiindeki yaklaşık
397.071,39 m2 büyüklüğündeki mülkiyeti Hazine’ye ait arazinin Muğla Büyükşehir Belediyesi
adına tahsis edilmesi
(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
27. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 Adet Damperli
Kamyon, 2 Adet Asfalt Tamir ve Bakım Aracı, 4 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı Yükleyici, 2 Adet
Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet 17+1 Minibüs ile 2 Adet
Çift Kabin Kasalı Kamyonet olmak üzere iş makine ve araçların Devlet malzeme Ofisinden satın
alınması
(Fen İşleri Dairesi Başkanlığı)
28. Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz
önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 135 karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul
edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı
ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
29. Marmaris ve Muğla Engelliler Derneği’nin yazılarıyla talep edilen Toplumda engelli olarak
yaşamını sürdürmeye çalışan tüm engel gruplarından engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal
hayata katılımlarının sağlanması, engelli hastaların evinden hastaneye, hastaneden evine
götürülmesi gibi hizmetlerin yürütülmesi amacı ile kullanılmak üzere D.M.O’den 5 adet engelli
nakil aracı (14+1 minibüs) alınması
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
30. İşletme izni Büyükşehir Belediyemize ait, Bağyaka/ Yatağan 48001, Kapukargın/ Dalaman
48002, Dereköy / Bodrum 48003, Karahayıt / Milas 48004 ve Girmeler / Fethiye 48005 No’lu
“Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular” İşletme Ruhsatlı Sahaların “Kaplıca Turizm
Yatırımları Açısından İrdelenmesi” çalışmaları planlanmaktadır. “Termal Turizm Yatırımları
Kapsamında Beş Jeotermal Kaynağın İrdelenmesi” projemizin Güney Ege Kalkınma Ajansı
Doğrudan Faaliyet Desteği programına dahil olması (Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı)
31. Muğla ili, Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi 383 ada, 237 parselin Konut dışı kentsel
çalışma alanından turizm alanına dönüşmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği’ne itiraz.
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
32. Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi Evi ve Kültür
Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyemizce ortak olunması kararının alınması
(İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
33. S.S. Yatağan Nebi, Yava ve Hisarardı Sulama Kooperatifi, S.S. Köyceğiz Yeşilköy Sulama
Kooperatifi, S.S. Menteşe Kozağaç Sulama Kooperatifi, S.S. Yatağan Deştin Sulama Kooperatifi ve
S.S. Kavaklıdere Çamlıbel Sulama Kooperatifi olmak üzere 5 (beş) adet Sulama Kooperatifine,
kuruldukları Mahallelerdeki Sulama Tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlerini yapabilmeleri
için, işletim hakkının 10 (on) yıl süreliğine, bedelsiz devrinin yapılması
(Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Sayfa 4 / 5
34. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75 maddesinin (c)
bendi hükümleri uyarınca Marmaris Deniz Ticaret Odası tarafından kış aylarında eğitim amacıyla
kullanılan teknelerinin yıl içinde 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında 5 yıl
süreli olarak deniz araçlarının atıklarının alımı faaliyetinde kullanılması için düzenlenecek bir
protokol çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi
(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
35. MELSA (Muğla El Sanatları Sanayi ve Limited Şirketi) tarafından Muğla Büyükşehir
Belediyesi adına hibe edilen 3 adet resmi aracın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Tescili
(Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)
Sayfa 5 / 5
Download

19- BAŞKAN - Muğla Belediyesi