T.C.
ALTINORDU BELEDİYESİ
TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tiyatro Müdürlüğünün kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü
personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Kanuna ek olarak 14.03.2014 tarih ve
6447 sayılı “12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Belediye
: Altınordu Belediyesini
b) Meclis
: Altınordu Belediye Meclisini
c) Müdürlük
: Tiyatro Müdürlüğünü
d) Müdür
: Tiyatro Müdürünü
e) Personel
: Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü personelini ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün yönetim şekli
aşağıdaki gibidir.
a)Yönetim Organları
1.Müdürlük
2.Yönetim Kurulu
3.Disiplin Kurulu
Yönetim Kurulu
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulunu Belediye Başkanı belirler ve yönetim
kuruluna başkanlık eder. Belediye Başkan yardımcısı, Belediye Başkanı tarafından atanan
Belediye Meclis Üyesi, Tiyatro Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve yardımcısı olmak
üzere en az beş üyeden oluşur.
1
(2) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. Tiyatro Müdürü ve Genel Sanat
Yönetmeni her zaman olağanüstü toplantı çağrısı yapabilir. Ancak, özel durumlarda
ilgililer yönetim kurulu başkanı tarafından oturuma çağrılabilir.
(3) Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde kendisine belediye
başkan yardımcısı vekâlet eder. Kurul gündemindeki her konu görüşüldükten sonra,
onaylanıp karara bağlanmadıkça diğerine geçilemez. Her üyenin tek oyu vardır. Eşitlik
durumunda Başkanın oyu çift sayılır. Alınan kararlar derhal Belediye Başkanınca tasdik
edilmiş olan karar defterine geçirilip üyelerce imzalanır ve dönem sonunda bu defter yine
Belediye Başkanınca kapatılarak zimmet ile arşive teslim edilir. Defter arşive teslim
edilinceye kadar Tiyatro Müdürünün zimmetinde bulunur.
(4) Özürsüz olarak arka arkaya üç oturuma katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.
Bu üye Genel Sanat Yönetmeni ise istifa etmiş sayılır. Durum sonucu, oturumda
tutanakla saptanıp, Belediye Başkanının onayına sunulur.
(5) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün bütün çalışmalarından yönetim
kurulu sorumludur. Oynanacak oyunlar yönetim kurulunca saptanır. Tiyatroda oynanacak
oyunlar için Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Tiyatro Müdürünün teklifi ile
Belediye Encümeni tarafından izin verilecektir.
Disiplin Kurulu
MADDE 11 - (1) Disiplin Kurulunu Belediye Başkanının tayin edeceği bir
Belediye Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Müdür Yardımcısı veya Şefi, Genel Sanat
Yönetmeni, Hukuk İşleri Müdürlüğünden bir Hukukçu olmak üzere 5 üyeden oluşur.
(2) Disiplin Kurulu olağan toplantısı her ayın ilk haftası Kurul’un tespit edeceği
bir günde yapılır. Birim Müdürü veya Disiplin Kurulu Başkanının yazılı isteği ile
olağanüstü toplantı yapılır.
(3) Disiplin Kurulu kararı çoğunlukla alınır, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy
sayılır.
(4) Disiplin Kurulunun bu yönetmelikte tespit edilen cezaları hakkındaki verdiği
kararlar kesindir. Uyarı ve kınama cezaları savunma alındıktan sonra Belediye Başkanı
veya Müdür tarafından da verilebilir. Temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş
bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediyenin tabi olduğu Üst Disiplin Kuruluna
aittir.
(5) Disiplin Kurulu Provalara izin almadan katılmayan,oyunlara devamlı geç
gelen oyuncular hakkında savunma alabilir,bu olaylar tekrarladığı halde uyarı ve kınama
cezaları savunma alındıktan sonra verilir. Olaylar tekrarlarsa geçici bir süre veya temelli
işten çıkarma hakkında karar verir bu kararı Belediye Başkanına iletir.
(6) Disiplin Kurulu teknik elamanlardan (ışıkcı, dekorcu vs.) gibi Genel Sanat
Yönetmeninin oyun hakkında istedikleri verimi alamadıkları hallerde (oyunun dekorunu
istenilen gibi kasıtlı yapmama, ışıkcı oyunu zamanında başlatmama, oyuna gerekli
yerlerde verilecek ışık düzenini vermeme gibi) Disiplin Kurulu uyarı ve kınama cezaları
savunma alındıktan sonra Belediye Başkanı veya Müdür tarafından da verilebilir. Bu
olaylar tekrarlarsa yukarıdaki madde gibi geçici bir süre veya temelli işten çıkarma
cezaları Disiplin Kuruluna aittir.
Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı
MADDE 12 - (1) Genel Sanat Yönetmeninin bu alanla ilgili yüksek öğrenim
görmesi tercih sebebidir.
(2) Tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı veya
çevirmen olmalıdır.
2
(3) Yukarıda belirtilen koşullara sahip Genel Sanat Yönetmeni Belediye Başkanı
tarafından atanır.
(4) Genel Sanat Yönetmenliğine vekâlet edecek kişilerde Genel Sanat
Yönetmeninde aranan koşullar aranır.
(5) Genel Sanat Yönetmeni, OBKT Müdürlüğünün bütün sanat üretim ve
çalışmalarını düzenlemek, sanat disiplini sağlamakla yükümlüdür.
(6) Protokolün gerektirdiği durumlarda yerine sanatçıları görevlendirebilir..
(7) Yıllık oyun repertuarına alınmasına uygun bulduğu oyunlar ile rejisörlerine
Yönetim Kuruluna önerir. Gerektiğinde tanınmış Yönetmenlerden, konuk olarak
Yönetmen davet edebilir.
(9) Önerilen oyunların başlama tarihlerine ve hangi sahnede ve sürede
oynayacağını saptar, rol dağılımlarını yapar
(10) Ulusal ve uluslararası düzeydeki festivaller ve sanat gösterilerine (Turneler
vs.) Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra, Tiyatro Müdürü ile birlikte
gerçekleşmesini sağlar.
b)Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir.
1.Müdür
2.Genel Sanat Yönetmeni
3.Oyuncu, Sanatkâr ve Memurlar bölümü:
Genel Sanat Yönetmeni, Oyuncular, Rejisörler, Sanatkârlar, Sahne Direktörü,
Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Stajyer Sanatkârlar, Müzikçiler ve Dansçılar
4.Büro Sorumlusu (Kayıt Kontrol Yetkilisi)
5.Kütüphane ve Arşiv Sorumlusu
6.Dekor ve Kostüm Sorumlusu
7.Işık ve Efektçi
8.Hizmetli
9.Kaloriferci
Bağlılık
MADDE 6 - (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Çerçevesinde Birimlerin hizmet alanları,
görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve
işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi, Belediye
Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği şef ve diğer personellerin
görevlendirilmesi yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7 - (1) Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak
halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine
katkıda bulunmak.
(2) Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak.
(3) Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek.
(4) Halkın tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak.
(5) Birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Müdürlüğüne
göndermek.
3
(6) Birim bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
(7) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün yurt içi ve yurt dışında
tanıtımının yapılması ve devamlılığını sağlamak.
(8 )Müdürlüğün gösterime sunmuş olduğu Tiyatro Oyunlarının brüt hâsılatın %5’
ini Belediye Gelirlerine bırakılmasını sağlayacaktır.
(9) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde sahnelenecek eserlerin yazarları,
çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları, yürürlükteki yasalar ve Türkiye’nin bağlı olduğu
uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenir.
(10) Telif haklarının sınırları her yıl Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünce
Bütçe Kararnamesinde yer alacak bir madde ile belirlenir.
(11) İdare telif hakları sahipleri ile bu sınırın üstünde özel anlaşma yapabilmek
için Yönetim Kurulu İzni ve Belediye Başkanının Onayını almak zorundadır.
Yıllık Çalışma Düzeni
MADDE 8 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü her yıl Kasım
ayında perdelerini açar Mayıs ayı sonunda perdelerini kapatır. Özel
durumlar Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 9 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün görev ve
sorumluluk alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve / veya Başkan Yardımcısından
gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun
olarak yerine getirmek.
(2) Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli
görevlendirmeleri yapmak. Müdürlük faaliyetlerini denetlemek varsa aksaklıkları
gidermek. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlamak veya
hazırlatmak. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin etmek. Bu konularda üst
makamlara gerekli raporları sunmak.
(3) Çalışma koşullarını iyileştirmek. Müdürlük personelinin performans
durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat için üst
makamlara teklifte bulunmak.
(4) Stratejik Planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
(5) Müdürlüğün bütçesinin hazırlanmasını sağlamak.
(6) Ulusal ve uluslararası düzeydeki festivaller ve sanat gösterilerine (Turneler
vs.) Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte
gerçekleşmesini sağlamak.
(7) Müdür, çalışma ve görev yönünden Belediye Başkanlığına karşı
sorumludur.Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri
de yapmak.
(8) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar
düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
(9) Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim
ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini
içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.
(10) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda
Mahkemelere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak.
(11) Çalışma verimini artırma amacıyla,kanunları, idari ve genel yargı kararlarını
ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin
yararlanmasını sağlamak.
4
(12) Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler
olduğu, Müdür tarafından düzenlenecek bir İç Yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde
belirtilerek personele imza karşılığında verilmeli ve personelin bu yönergede belirtilen
görevleri eksiksiz yerine getirerek sürekli olarak çalışma masasında bulundurmasını
sağlamak.
Oyuncu, Sanatkâr ve Memurlar Bölümü
MADE 13 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde kadrolu sanatçı olarak
çalışabilmek için, Devlet Memurları Yasası ile diğer yasaların aradığı bağlayıcı genel
niteliklere sahip olmak şarttır.
(2) Oyuncuların, Sanatçıların, Stajyerlerin, Yevmiyelilerin, Uzman Memurlarla,
Uygulatıcı Uzman Memurların Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğüne alınma, terfi
ve ödüllendirilmeleri ile diğer yükümlülüklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesine,
sözleşmelerinin yenilenmesine, gönüllü oyuncuların ücretlerinin tespitine Yönetim
Kurulu karar verir. Yukarıda sözü edilen personelin alınma ve çıkarılma kararları,
Belediye Başkanının Onayı ile geçerlilik kazanır.
Stajyerlik
(1) Belediye Konservatuarların ve Üniversitelerin Tiyatro Bölümlerini bitirenler
ile,
(2) Genel Sanat Yönetmeni ile Yönetim Kurulu yeteneğini onayladığı kişilerden
(her yaş grubundan) yetenek gösterenler stajyer sanatçı kadrosuna alınırlar.
(3) Stajyerlikte ancak bir yıl çalışılabilir. Çalışma süresi içinde Belediye
Tiyatrosu’na faydalı olmayacakların süre dolmadan da ilişkileri kesilebilir.
Sanatçılar
(1) Stajyer sanatçılıkta başarılı olanların sözleşmeleri birer yıl süre ile devam
ettirilir.
(2) Genel Sanat Yönetmeninin önereceği ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı
sanatçılarla sözleşme yapılabilir.
Büro Sorumlusu (Kayıt kontrol Yetkilisi)
MADDE 14 - (1) Müdürün kendilerine tevdii ettiği görevleri tam ve eksiksiz
olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.
(2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.
(3) Gelen – giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve
dosyalama işlerini yürütür.
(4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek,
incelemeye hazır bulundurur.
(5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar,
cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek
görevleri yerine getirir.
(6) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum,
ölüm ve benzeri konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
(7) Taşınır Kayıt kontrol işlerini yapar, demirbaşları kayıt altına alır
Kütüphane ve Arşiv Sorumlusu
MADDE 15 - (1) Müdürün kendilerine tevdii ettiği görevleri tam ve eksiksiz
olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.
(2) Yerli ve yabancı oyunlar için teksir,kitap ve video arşivi oluşturmak.
5
(3) Oynanmış veya oynanmamış teksir, el yazması oyunların fotoğraflanması ses
bantlarının ve gazete kupürlerinin sınıflandırılmasını yapmak.
(4) Bütün eserlerin korunmasını sağlamakla görevlidir.
(5) Gerekli durumlarda Devlet Tiyatrolarından veya diğer Şehir Tiyatroların arşiv
sorumlularıyla diyalog kurup, bilgi ve eser alış verişinde bulunmak.
(6) Elimizde bulunan eserlerin istenildiği taktirde tutanak karşılığında verilmesi
ve geri dönüşümünün takibinin yapılmasını sağlamak.
Dekor ve Kostüm Sorumlusu
MADDE 16 -( 1) Arşivde bulunan kostümleri, aksesuarları, enstrüman ve vb.
malzemeleri düzenleyip, temizleyip korunmasını sağlamak.
(2) Arşivde bulunan malzemelerin sayılarak dokümanını çıkartmak.
(3) Oynanacak tiyatro oyunlarıyla ilgili dekorların ve kostümlerin hazırlanmasını
sağlamak
(4) Elimizde bulunan kostümleri, aksesuarları, enstrüman ve v.b. malzemeleri
istenildiği taktirde tutanak karşılığında verilmesi ve geri dönüşümünün takibinin
yapılmasını sağlamak. (Malzemelerin okullar vs. gibi yerlere verilmesi)
Müzikçiler ve Dansçılar
MADDE 17 - (1) Oyunların müzik, şarkı ve dans çalışmalarını gerçekleştirecek
sanatçılar, tiyatroya sözleşmeli olarak alınabilecekleri gibi, geçici olarak da
görevlendirilebilirler.
(2) Sözleşmeli olarak alınacakların konuları ile ilgili bir yüksekokul veya
konservatuarı bitirmiş ya da konularında kendilerini kanıtlamış olmaları gerekir.
(3) Belediye konservatuarının Müzik ve Dans bölümlerinden gerekli durumlarda
faydalanılması.
Işık ve Efektçi
MADDE 18- (1) Müdürlüğün hizmetinde bulunan ses yayın ve ışık sistemlerinin
korunmasını sağlayıp bakımlarını yapmak.
(2) Oynanacak tiyatro oyunlarıyla ilgili yönetmenin bilgisi dahilinde ışık, ses ve
efektlerin yapılmasını sağlamak.
(3) Elimizde bulunan teknik
malzemeleri istenildiği taktirde, Başkanlık
Makamının Olurları doğrultusunda tutanak karşılığında verilmesi ve geri dönüşümünün
takibinin yapılmasını sağlamak, ,malzemeleri kontrol edip sağlam bir şekilde teslim
almak. (Malzemelerin okullar vs. gibi yerlere verilmesi)
Hizmetli-Odacı
MADDE 19 - (1) Müdürlüğe ait binanın genel temizliğini yapmakla sorumludur.
(2) Müdürlük adına yapılan yazışmaların imza takibi, ilgili birim ve kuruluşa
evrakı imza karşılığında teslim etmek ve almak görevleri arasındadır.
Kaloriferci
MADDE 20 - (1) Kalorifer odasının ve kazanın temizliğini ve bakımını yapmak.
(2) Kış sezonunda Müdürlük Binasının ısıtılmasını sağlamak.
(3)Yakacak maddelerini idareli ve kurallara uygun olarak yakmak.
6
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Alınması
MADDE 21- (1) Kâtipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen
belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 22- (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğündeki iş ve işlemler
Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 23- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri
yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 24- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve
koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan
sonra Müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
Diğer kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 25 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve
Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan
Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının
imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
.
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 26 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür
tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve
noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden
evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. Dış Müdürlük evrakları yine
zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri
elektronik ortamda da yapılır.
(3) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek
şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve
belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak, sayfa numarası verilmek ve yetkililerince
imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
7
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 27- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına
göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
a) Gelen Evrak Dosyası
b) Giden Evrak Dosyası
c) Müteferrik Dosyası
d) Maaş Dosyası
e) Avans Dosyası
f) Ayniyat, Demirbaş Dosyası
g) Genelge ve Bildiriler Dosyası
h) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Dosyası
i) Resmi Kurumlarla İlgili Dosyalar
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından
arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim, Personel Disiplin Hükümleri
MADDE 28- (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürü tüm personelini her
zaman denetleme yetkisine sahiptir.
(2) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin
mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor,
derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin
belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
(4) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden
Birim Müdürü ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı sorumludur.
SEKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Devir Teslim İşlemleri
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir
nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her
türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı
olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapmadan
yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
(2) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Birim
Amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 30– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa daha
önce yürürlükte olan Tiyatro Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
8
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 31 – (1) İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki
ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Meclisinin Onayından
itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınordu Belediye Başkanı
yürütür.
9
10
11
12
13
14
15
16
Download

Tiyatro Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği