İçindekiler (Table of Contents)
A. Orjinal Araştırma / Original Research
1-3
Laparoskopik Kolesistektomide İlk Trokar Girişi, Hangi Teknik?
The First Trocar Entry in the Laparoscopic Cholecystectomy, Which Technique?
4-7
Primer Pterijium Cerrahisinde İntraoperatif 5-Florourasil ve Mitomisin C Uygulaması ve Konjunktival Biyopsilerdeki Fibroblast Sayımına Etkileri
Intraoperative Application of 5-Fluorouracil and Mitomycin C in Primary Pterygium Surgery and its Effect on the Fibroblast Counts of Conjunctival Biopsies
8-11
Ahmet Serdar Karaca, Muzaffer Çapar, Rıdvan Ali
Yesim Altay, Seza Petricli, Nagihan Ugurlu
Acil Servise Başvuran Kuduz Riskli Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases with Rabies Risk Presenting to Emergency Department
Fevzi Yılmaz, Ahmet Sami Akbulut, Mahmut Taş, Cemil Kavalcı, Engin Deniz Arslan, Müge Sönmez
12-14
Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Lipid Profili: Bastar’da Hastalar Üzerine Bir Çalışma
Lipid Profile in Thyroid Dysfunction: A Study on Patients of Bastar
15-18
Hayat Kurtarıcı Perkütan Koroner Girişim Sonrası Koroner Arter Baypas Cerrahisi
Early Coronary Artery Bypass Grafting Following Life-Saving Percutaneous Coronary Intervention
19-24
Postoperatif Ampiyem Gelişiminde Risk Faktörleri
Risk Factors in Development of Postoperative Empyema
25-28
Postmenapozal Kadınlarda Tiroid Disfonksiyonu Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkilememektedir
Thyroid Dysfunction Does Not Affect the Bone Mineral Density in Postmenopausal Women
29-34
Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması
A Research on Patient Satisfaction with Primary Health Care in the Center of Afyonkarahisar
35-38
Vücut Kitle İndeksi Artışı Gastroözofagial Reflü Hastalığını Ağırlaştırır Mı?
Does the Increase of the Body Mass Index Aggravate Gastroesophageal Reflux Disease?
39-41
Ankara’da Sağlık Çalışanlarının Emniyet Kemeri Kullanım Sıklığının Araştırılması
Investigation of Seatbelt use Frequency of Healthcare Providers in Ankara
42-45
Cinsel Şiddete Maruz Kaldığı İddia Edilen Çocuk Olguların Analizi
Analysis of Children Cases were Claimed Exposed to Sexual Violence
46-49
Kırmızı Filtreden İshihara Testi Levhalarının Ayırt Edilmesi
Discrimination of Ishihara Test Plates Through a Red Filter
50-54
Ostium Sekundum Tipi Atriyal Septal Defektlerin Cerrahi Tedavisi Sonrası Erken ve Uzun Dönem Takip Sonuçları
Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results
55-58
Epilepsi Hastalarında Levetirasetam Tedavisinin Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri
The Effect of Levetiracetam Therapy on the Autonomous Nerve System in Epilepsy Patients
Farah Aziz Khan, S.K.B.Patil, Amar Singh Thakur, Mohammad Fareed Khan, K. Murugan
Kerem Yay, Ertekin Utku Ünal, Emre Boysan, Adem Diken, Veysel Başar, Ahmet Barış Durukan, Tulga Ulus, Fehmi Katırcıoğlu
Serdar Özkan, Ülkü Yazıcı, Ertan Aydın, Ali Çelik, Asuman Akın, Nurettin Karaoğlanoğlu
Hatice Ceyda Deniz, Hüseyin Levent Keskin, Elçin Işlek Seçen, Gülin Feykan Yeğin Akçay, Işık Üstüner, Ayşe Filiz Avşar
Şensoy Nazlı, Özmen Alparslan, Doğan Nurhan, Ercan Atilla, Karabekir H. Selim
İsa Sevindir, Fatma Ela Keskin, Kayhan Ertürk, Nurgül Yaşar, Özlem Harmankaya Kaptanoğulları, Aliye Soylu
Dede Serdar, Kavalci Cemil, Arslan Engin Deniz, Yilmaz Fevzi, Uyanık Bunyamin, Arslan Ozgür
Murat Tutanç, Vefik Arıca, Seçil Günher Arıca, Cem Zeren, Fikret Yeşiloğlu, Muhammet Mustafa Arslan, Mustafa Arı
Zuleyha Yalniz Akkaya, Ayse Burcu, Mehmet Akif Acar, Güner Özkan Üney, Firdevs Ornek
Yunus Keser Yılmaz, Münacettin Ceviz, Abdurrahim Çolak, Necip Becit, Yahya Ünlü, Uğur Kaya, Azman Ateş, Hikmet Koçak
Kazım Ekmekçi, Yaşar Altun, Yener Tümay, Yaşar Özkul
B. Olgu Sunumu / Case Report
59-61
Tanısı Geciken Septik Artrite Bağlı Fiz Ayrışması ve Kalça Çıkığı – Olgu Sunumu
Hip Dislocation and Physis Separation Related to the Delayed Diagnosis of Septic Arthritis - Case Report
62-64
Romatoid Artrite Bağlı Pseudoşilotoraks; Çok Nadir Bir Antite
Pseudochylothorax due to Rheumatoid Arthritis; A Very Rare Entity
65-66
Zinc Phosphide ile Meydana Gelen Bir Suisid Vakası (Olgu Sunumu)
A Suicide Attempt Using Zinc Phosphide (A Case Study)
67-68
Kemik Metastazı Yapmış Prostatın Primer Nöroendokrin Tümörü
Primary Neuroendocrine Tumor of the Prostate with Bone Metastasis
69-71
Anterior Mediasten Yerleşimli Paratiroid Adenomu ve Aç Kemik Sendromu; Olgu Sunumu
Parathyroid Adenoma Located on Anterior Mediastinum and Hungry Bone Syndrome; Case Report
Mehmet Ata Gökalp, Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Uğur Türktaş, Levent Ediz
Makbule Ergin, Ali Yeginsu, Kursat Gurlek, İsmail Ergin
Ayşenur Sümer Coşkun, Canan Atalay, Celalettin Dağlı, Nazım Doğan, Hüsnü Kürşad
Abdullah Sivrikaya, Ersagun Karagüzel, İlke Onur Kazaz, Doğan Sabri Tok, Sevdegül Mungan
Ali Çelik, Ertan Aydin, Ülkü Yazici, Nurettin Karaoğlanoğlu
C. Derleme / Review
72-74
Retinal Ven Tıkanıklığı ve Gen Polimorfizmleri
Retinal Vein Occlusion and Polymorphisms
75-79
Anjiyogenez ve Anti-Anjiyogenik Tedaviler
Angiogenesis and Anti-Angiogenic Treatments
80-84
Genç Erişkinlerde Akut Koroner Sendrom Nedenleri
Causes of Acute Coronary Syndrome in Young Adults
Huseyin Ortak, Selim Demir
Ersin Demirer, Ömer Ayten, Dilaver Taş
Barış Buğan, Turgay Çelik
D. Orjinal Görüntü / Original Image
Nadir Görülen Dev Primer Piyomiyozit
Rare Giant Primary Pyomyositis
Sancar Serbest, Hacı Bayram Tosun
Eş Zamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks Görülen Silikozis Olgusu
A Silicosis Case With Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax
Selim Bozkurt, Hasan Kahraman, Mahmut Tokur
Anatomiye Meydan Okuyan Deformite
The Deformity Challenging to Anatomy
Mehmet Elmadağ, Hasan Hüseyin Ceylan, Şafak Sayar
E. Editör’e Mektup / Letter to Editor
Appendiks Mukoseli
Mucosele of the Appendix
Muhammet Yener Akpınar, Ozan Namdaroğlu
Download

İçindekiler (Table of Contents) A. Orjinal Araştırma / Original