Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia
športového klubu ŠK Baňa Špania Dolina z 14.1.2011
Prítomní členovia:
Boris Bezák
Marcel Nyárjas
Peter Vajcík
Miroslava Longauerová
Emil Jelínek
Andrea Sýkorová
Marián Sýkora
Ján Rýs
Marián Malaj
Marián Slobodník
Členovia v zastúpení: Miroslav Herman
Tatiana Bezáková
Zuzana Hermanová
1.
Na základe účasti bolo skonštatované, že Valné
je uznášaniaschopné, zapisovateľ – A. Sýkorová, overovateľ – P. Vajcík.
zhromaždenie
2.
Na základe e-mailu p.Stefulovej bol pridaný ďalší bod rokovania – List p.Daniely
Stefulovej.
3.
Vyhodnotenie činnosti klubu za sezónu 2010. V roku 2010 náš športový klub mal
plánovaných 9 športových podujatí. Z toho bolo vykonaných len 7 športových podujatí.
Neboli vykonané nasledovné podujatia: Sanica, Otvorenie športovej sezóny na Flúdri.
V roku 2010 bolo usporiadaných 6 brigád na ktorých bolo odpracovaných 284.1 hodiny
brigádnických prác.
Správnou radou bolo schválené vykonanie úpravy hornej unimobunky ako sociálneho
zabezpečenia (WC a 2 sprchy), táto práca bola zverená súkromnému podnikateľovi p.
Romanovi Schmidtovi z Čerína. Práca bola plánovaná na mesiac jún 2010, termín nebol
splnený a po dohode s dodávateľom bola cena za dielo znížená o 100 eur. Celková cena
bola 1750 eur.
16.8.2010 boli záplavovou vlnou zničené tenisové a volejbalové ihriská. Do konca
mesiaca september bol náplavový materiál odstránený aj s pomocou mládeže z DCM.
Obecný úrad Špania Dolina poskytol mechanizáciu na odstránenie nánosu.
Tohto roku z osobných dôvodov p. Georg Stefula opustil športový klub.
K dnešnému dňu máme registrovaných 21 členov klubu, z ktorých má platné členstvo
14 členov.
Správna rada nedostatočne vykonávala informačnú povinnosť, ktorá bola dohodnutá
na poslednom valnom zhromaždení – za to preberá zodpovednosť Marcel Nyárjas.
Schôdze správnej rady sa konali celkom v šiestich termínoch. zápisnice sú uložené u p.
Longauerovej.
V uplynulom roku 2010 nebola vykonaná inventarizácia.
Finančné hospodárenie predložila p. Miroslava Longauerová, toto vyhodnotenie je
prílohou zápisnice.
4.
Na rok 2010 bolo stanovené členské nasledovne: 13,50 € - návrh bol prijatý
jednohlasne.
5.
Plán športových a spoločenských podujatí organizovaných ŠK Baňa na rok 2011:
január-február 2011
2. júla 2011
9. júla 2011
16. júla 2011
23. júla 2011
30. júla 2011
6. augusta 2011
13. augusta 2011
20. augusta 2011
september 2011
– Špaňodolinská sanica, organizuje Andrea Sýkorová
- tenis dvojhra, organizuje Emil Jelínek
- nohejbal, organizuje Ján Rýs
- beachvolejbal, organizuje Marcel Nyárjas
- tenis štvorhra, organizuje Emil Jelínek
- bedminton, organizuje Miroslava Longauerová
- futbal, organizuje Peter Vajcík
- Turnaj vo volejbale „Pod Pánskym dielom“ organizuje Marcel
Nyárjas
- tenis veteránov, organizuje Emil Jelínek
- Špaňodolinské hry, organizuje Andrea Sýkorová
Okrem tradičných podujatí Emil Jelínek navrhol zorganizovať súťaž v hode na
basketbalový kôš, termín bude spresnený v priebehu roku.
6.
Určenie pravidiel činnosti športového klubu na rok 2011. Príspevky na
internetovú stránku budú zasielané prostredníctvom prezidenta klubu, ktorý príspevok
prepošle starostovi obce a ten ho prepošle správcovi stránky. Brigády budú
v nasledovnom roku dobrovoľné, za 1 odpracovanú hodinu budú poskytnuté dva poukazy
v hodnote 1 €. Pre členov klubu z toho plynie výhoda, že za 1 hodinu na tenisovom kurte
zaplatí člen 2 € (buď poukážkou alebo menou). Ďalej bolo navrhnuté aby deti do 15
rokov zo Španej Doliny a deti členov klubu mohli hrať na tenisovom ihrisku zadarmo.
Navrhnuté poplatky za používanie ihrísk sú ako v minulom roku 2010.
7.
List pani Daniely Stefulovej – Marcel Nyárjas prečítal list pani Daniely
Stefulovej. Vyjadrenie k požiadavkám pani Stefulovej, bude prerokované na najbližšej
schôdzi Správnej rady, najneskoršie v termíne do 31 kalendárnych dní od konania
Valného zhromaždenia t.j. 14.1.2011.
8.
Diskusia:
Prijatie člena športového klubu, za člena športového klubu bol prijatý p. Jozef Hílek.
Marcel Nyárjas navrhol bezplatné poskytnutie tenisového kurtu pre Diecézne centrum
mládeže denne v čase od 9,00 do 10,00 hodiny, okrem dní kedy sú organizované turnaje
Šporotvým klubom Baňa Špania Dolina.
Marcel Nyárjas – odstúpil z funkcie prezidenta šporotového klubu, dňom 14.1.2011 (viď
príloha). Súčasne s ním odstúpili ďalší traja členovia Správnej rady a to Emil Jelínek,
Miroslava Longauerová a Peter Vajcík.
Na základe týchrto skutočností bola vykonaná voľba členov Správnej rady.
Správna rada je od 14.1.2011 v nasledovnom zložení:
Daniela Stefulová
(za 6, proti 5, zdržal sa hlasovania 2)
Ing. Boris Bezák
(za 11, proti 0, zdržal sa hlasovania 2)
Ing. Ján Rýs
(za 12, proti 0, zdržal sa hlasovania 1)
Miroslava Longauerová
(za 12, proti 0, zdržal sa hlasovania 1)
Mgr. Emil Jelínek
(za 9, proti 0, zdržal sa hlasovania 4)
V Španej Doline 14.1.2011
Zapísala: Andrea Sýkorová
Overil: Peter Vajcík
Prílohy:
Vyhodnotenie činnosti klubu v roku 2011 prezidentom klubu Marcelom Nyárjasom
Vyhodnotenie hospodárenia klubu v roku 2011 Miroslavou Longauerovou.
List pani Daniely Stefulovej
Odstúpenie z funkcie prezidenta ŠK Baňa
Download

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady z 18.2.2011