BRAVÄČAN 3
Štvrťročník pre občanov horehronskej obce Braväcovo
ROČNÍK IV
OKTÓBER 2014
vých zasadnutí OZ, vrátane prípravy
prislúchajúcich materiálov, ktoré
boli zasielané poslancom sedem dní
Vážení spoluobčania,
ka“, ďalej bol schválený nájom
pred zasadnutím, aby si ich mohli
Dovoľte, aby som Vás v prvej časti príhovoru časti pozemku pri Garáži pod
naštudovať, prípadne počas týchto
informoval o najdôležitejších aktivitách za obdobie strediskom PD , predaj, resp.
dní navrhnúť zmenu, alebo doplnky
od júna do septembra 2014. V tomto období sa ko- nájom pozemku pre p. Petra
programu. Toto sa počas štyroch
nali 2 plánované a 1 neplánované zasadnutie OZ. Murgaša bol z rokovania stiahrokov nedialo a hlavne od kritikov
Poslanci schválili nákup rezača asfaltu a vibračnej nutý a preložený na najbližz radov poslancov. Jednoduchšie pre
dosky na drobné opravy MK (miestnych komuni- šie OZ. O všetkých výstupoch
nich bolo počkať na deň konania OZ
kácií). Ďalej bol schválený odpredaj pozemku na z rokovaní OZ sa podrobne
a tam odmietnuť návrh, no bez altervýstavbu RD na Vyhonisku, no aj napriek prvotné- dočítate v samostatnej časti
natívy, alebo odkladať rozhodnutia na
mu záujmu, následnom zverejnení, sa do súťaže ON, prípadne na úradnej tabuli
neskôr. Škoda, že sa ostatní poslanci
neprihlásil žiadny záujemca o kúpu. V tomto ob- obce, alebo na našej internetovej stránke.
dali veľakrát pri rozhodovaní ovplyvniť jednotlivdobí sme okrem údržby verejných priestranstiev
Vážení spoluobčania
cami, aj keď mali na vec iný názor.
a kosenia, dokončili východnú časť stredu obce
1, Hlavná investičná akcia – dobudovanie
V druhej časti príhovoru, by som zhodnotil volebné
(javisko s imitáciou dreveníc), vykonávali sme obdobie, ktoré sa onedlho skončí. Určite viacerí kanalizačnej siete a II. sekcie ČOV.
opravy fekálneho vozidla PV3S. Tento je v súčas- poslanci a občania nebudú so mnou súhlasiť, majú
V priebehu tohto volebného obdobia sme
nosti už opravený a po pridelení špeciálnych ŠPZ , na to, čo sa udialo odlišný názor, no keď ostalo len získali z EF MŽP SR len 1 dotáciu v roku 2012
ho skúsime využiť na čerpanie žúmp s vypúšťaním pri odmietnutí návrhov a nepredložení alternatív vo výške zhruba 37 tis. eur. Avšak vybudovaním
do našej ČOV. Na neplánovanom OZ 11. augusta alebo vlastných návrhov, tak to bolo len v nepro- len dvoch krátkych úsekov sa na kanalizáciu
2014 poslanci určili rozsah výkonu funkcie starostu spech obce.
napojilo ďalších 50 spoluobčanov. V roku 2011
pre nadchádzajúce volebné obdobie 2014 – 2018,
Myšlienky a plány, potrebné pre rozvoj Braväcova, sme zrušili funkciu odbornej obsluhy ČOV, ktorá
a určili počet volebných obvodov a počet poslan- ktoré som predstavil na začiatku volebného obdobia bola vykonávaná dodávateľsky, čím šetríme 100
cov na VO 2014 – 2018. Ďalšie plánované OZ sa v predvolebnom bulletine, bolo možné uskutočniť eur/ mesačne. Taktiež sme dosiahli zníženie mekonalo 10.09.2014, na ktorom boli okrem iných len po diskusiách na OZ, schválení konkrétnych sačných nákladov na odborného prevádzkovateľa
materiálov poslancom predložené podklady na návrhov a to nie len starostu obce, ale aj poslancov, ČOV o 70 eur/mesačne.
opravu MK, ktoré si poslanci vyžiadali spracovať prípadne aj občanov našej obce.
S rekonštrukciou vodovodnej siete sme neod OcÚ, no po následnej rozprave a predložení
Neboli to neuskutočniteľné plány, ale konkrétne pokročili aj preto, že ich prevádzkovateľom je
pozmeňovacieho návrhu poslanca Mgr. Pôbiša, myšlienky, ktoré sa dali postupne realizovať. K ich StVPS a.s. Banská Bystrica a pre nedostatok
poslanci väčšinou hlasov prítomných opravu realizácii bolo treba hlavne dobrú spoluprácu or- finančných zdrojov sa tieto práce nezačali realiMK neschválili. Podrobnejšie sa o tomto bode gánov obce, starostu a poslancov OZ, aby sme sa zovať. V mesiaci október 2012 sa nám podarilo
programu a dôvodoch neschválenia dočítate v sa- za 4 roky, aby sme zlepšili základnú infraštruktúru, ukončiť rokovanie s StVPS a.s., výsledkom čoho
mostatnom článku ON. Na tomto OZ sme riešili aj zlepšili každodenný život našich občanov.
bolo uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
majetkové záležitosti, poslanci schválili cenu za
Preto som sa snažil v súčinnosti s obecným stavebnej časti vodojemu Srnkovo a priľahlého
výkup pozemkov pod „Miestnu komunikáciu Skal- úradom pripravovať návrhy programov jednotli(Dokončenie na str. 2,3)
Očami starostu
Letný putovný tábor pre deti
Ááááh. To sa cez prázdniny nádherne
v posteli hovie! Pokojne aj do deviatej,
pokojne aj do pol desiatej, niektorí aj do
desiatej... Ale nebola by to škoda, takto
prespať prázdniny? Obzvlášť, keď OZ
Čučoriedka opäť zorganizovala Letný
putovný tábor pre deti.
A, čuduj sa svete, 43 detí nemalo
problém skoro ráno vstávať, aby s
Čučoriedkou zažili malé aj veľké letné
dobrodružstvá.
Hoci tento rok bolo počasie veľmi
premenlivé, našim aktivitám takmer
celý týždeň prialo. :-)
Prvý deň sa už tradične niesol v
duchu hesla “V zdravom tele, zdravý
duch”. Na deti čakali rôzne športové
súťaže, inovatívne športové aktivity ako
florbal a zumba s Ivkou a Luckou, ale aj
tradičná hra - futbal s Miňom.
V utorok sme vstávali ozaj veľmi skoro a do upršaného rána. Čakal nás výlet
za krásami Liptova. Cestou sme sa ešte zastavili v 3D kine v Banskej Bystrici,
kde sme mali premietaciu sálu kina len
pre seba, a tak sme si mohli vychutnať
takmer domácu atmosféru pri pozeraní
rozpávky Ako vycvičiť draka 2.
Medzitým sa počasie umúdrilo, spoza
oblakov vykuklo slniečko, a tak sme
mohli pokračovať v ceste na Liptov.
Našim cieľom bola pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec,
ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO. Deti mali možnosť prejsť sa
obcou, ktorá predstavuje typ stredovekého sídla s architektúrou horských a
podhorských oblastí, s typickou zrubovou výstavbou a tersovitými políčkami.
Obec je dodnes trvale obývaná.
Po malom obede v miestnej reštaurácii náš výlet po Liptove pokračoval.
Každý rok počas letného tábora spolu
s deťmi spoznávame jednu z našich
jaskýň. Tento rok sme mali možnosť
obdivovať krásu Demänovskej jaskyne
Slobody.
Nie každý sa môže stať nositeľom
Nobelovej ceny, nie každý môže byť
významným umelcom, spisovateľom,
vynálezcom, vedcom... Každý však
môže urobiť niečo pre to, aby bol tvorivejší a pomocou tvorivosti si pootvoril
dvere k úspechu. Keďže si my členovia
OZ Čučoriedka uvedomujeme význam
rozvoja tvorivosti už v útlom detskom
veku, v letnom tábore nesmie chýbať
deň tvorivých dielní. Tento rok sme pre
deti pripravili viac možností kreatívne
sa prejaviť. V stredu deti vyrábali podľa
vlastnej fantázie “stromčeky šťastia”,
zdobili črepníky servítkovou technikou
a naučili sa pliesť z farebných gumičiek
náramky, ktoré sú celosvetovým hitom
tohto leta.
Štvrtkové ráno bolo opäť upršané, a
tak cestou autobusom na Spiš Čučoriedky vymýšľali alternatívny program. No
niekto tam hore nás musí mať rád, pretože Východné Slovensko nás privítalo
slniečkom. Naše plány sme už nemuseli
meniť, mohli sme navštíviť krásne historické mesto Levoču a v nej kostol s jedinečným oltárom rezbára Majstra Pavla, a
jeden z najväčších hradných komplexov
strednej Európy Spišský hrad, ktorým
nás previedla pútavo rozprávajúca
sprievodkyňa. Deti však najviac zaujalo
predstavenie šermiarov. Po dobrej teplej
polievočke na Spišskom salaši nás ešte
čakala návšteva ZOO v Spišskej Novej
Vsi. Okrem fenomenálnych zážitkov sme
sa presvedčili, že ľudia na Spiši vedia
ako si svojim podnikaním môžu urobiť
dobré meno.
Nuž a v posledný deň letného putovného tábora sme absolvovali turistickú
vychádzku po okolí Braväcova a už
tradične sme tábor zavŕšili opekačkou
na amfiteátri, tento-krát s bodkou na
záver v podobe búrky (dospelí opekali
aj za dažďa ).
Na záver nám dovoľte poďakovať sa
za finančnú podporu Obecnému úradu
v Braväcove, poslancom BBSK, P. Noskovi, Mgr. S. Pôbišovi, Danke Kánovej,
Rastislavovi Gašperanovi, ochotným
predavačkám v COOP Jednote v Braväcove a členom OZ Čučoriedka.
OZ Čučoriedka
2
BRAVÄČAN
Očami starostu
pozemku, ktoré sú majetkom obce
a StVPS ich využíva. Nájomné nám
bolo zaplatené spätne od roku 2006
do roku 2011 a následne každý rok
500 eur.
2, Odpadové hospodárstvo obce,
separovanie odpadu, nákup traktora s príslušenstvom.
Medzi dobré správy môžeme zaradiť získanie dotácie z Environmentálneho fondu MŽP SR pre rok 2011
vo výške 25 492,00 EUR na 205 ks
domácich kompostérov o objeme 720
litrov. Využívané sú na zhodnocovanie
biologického odpadu, hlavne pokosenej trávy priamo v každej domácnosti.
Hneď v roku 2011 sme prehodnotili
pôvodnú ekonomiku zberu a odvozu
TKO. Sústreďovaním odpadu do VO
kontajnerov a jeho následný odvoz
na skládku do Brezna nám vznikali
náklady za 1 tonu odpadu zhruba 77
eur. V riešení tejto situácie sme mali
na výber len dve možnosti, zostať pri
starom a pre obec ekonomicky nevýhodnom spôsobe, alebo prijať výhodnejšiu ponuku spoločnosti Brantner
Gemer, s.r.o. Aj keď sa táto zmena
v OZ presadzovala ťažko, čas ukázal,
že sme sa rozhodli správne. Nový
spôsob bol zavedený od 01.01.2012.
Je zabezpečený pravidelný zvoz zo
všetkých domácností, do ktorých boli
dodané 240 litrové KUKA nádoby v
počte 290 ks v hodnote 21 tis. eur., za
ktoré obec nezaplatila ani 1 euro. Súčasťou spolupráce bolo aj rozšírenie
a skvalitnenie separovaného zberu
odpadu, ktorí u nás vykonávame.
Takto ročne ušetríme cca 20 – 30 %
nákladov na odpadové hospodárstvo.
Okrem zníženia nákladov máme čistejšiu obec, bez zápachov od veľkých
kontajnerov a neporiadku okolo ich
stanovíšť.V roku 2012 sme odstránili
sklad druhotných surovín pri J. Libicovi, v tomto roku sme od AGB Beňuš,
družstvo kúpili bývalú garáž pod strediskom ako budúci Zberný dvor na
separovaný odpad.
V roku 2011, opakovane v roku
2012 sme podali okrem iných žiadostí
žiadosť o dotáciu z EF MŽP SR na
riešenie odpadového hospodárstva
a rozšírenia separácie TKO – zakúpenie traktora s vlečkou. Nakoľko sme
neboli úspešní, táto otázka bola pre
našu obec aktuálna a nie len v súvislosti so zabezpečovaním separovaného zberu odpadu, údržby verených
priestranstiev v letných mesiacoch, ale
aj so zabezpečovaním zimnej údržby
ciest, prípadne zabezpečovaním ďalších služieb pre občanov (odvoz dreva
a ďalších materiálov).
Na jeseň roku 2013 bol zakúpený
traktor s radlicou a nebol kupovaný
len na pluhovanie a zimnú údržbu
MK. Napriek presviedčaniu poslancov,
aby sme zakúpili aj vlečku a mohli
sme letných mesiacoch využiť tento
stroj naplno, poslanci zakúpenie vlečky
nechválili.
3, Dobudovanie stredu obce podľa
schválenej projektovej dokumentácie.
Práce na dobudovaní „Centra
obce“, konkrétne fontány, oporných
múrikov, lavičiek a sadových úprav
sme začali budovať v lete minulého
roka. Dňa 07.05. 2014 bola táto naša
„Kattošova fontána“ slávnostne spustená. Zostávalo dokončiť sochu z kmeňa vyrezaného stromu a po dohode
s COOP Jednota Brezno, vybudovanie
javiska a architektonické dotvorenie
štítovej steny obchodu tak, aby svojim terajším vzhľadom nenarúšala
centrum obce. Všetky tieto práce sa
nám podarilo dokončiť do 19.07.2014
a to za značnej finančnej podpory
darcov a sponzorov. Tiež sme v týchto
priestoroch zabezpečili bezplatné wifi
pripojenie, ktoré môžu využívať tak
domáci, ako aj návštevníci našej obce.
V súčasnosti prebieha majetkoprávne
usporiadanie časti pozemkov pod
stavbami (tržnica, fontána), nakoľko
ich doposiaľ nemáme vo vlastníctve,
len v užívaní.
OKTÓBER 2014
4, Ekonomické prehodnotenie
využitia Klubu dôchodcov – Turistickej ubytovne Kečka, Základnej
školy.
Klub dôchodcov – Turistická ubytovňa Kečka.
Vzhľadom na ekonomiku prevádzky,
keď už v letnom období sme vytvárali
pri prenajímaní priestorov na poriadanie akcií stratu, sme od 01.08.2011
zrušili všetky zľavy pre zamestnancov
obce a našich občanov. Občania
v ankete rozhodli budovu ponechať
vo vlastníctve obce, aby naďalej slúžila na tie účely ako v súčasnosti
a uvažovať s jej rekonštrukciou. Dňa
14. marca 2012 sme na stretnutí
s občanmi diskutovali o koncepte
projektového zámeru rekonštrukcie
Turistickej ubytovne Kečka v zmysle
vyhodnotenia ankety „Ako ďalej s Kečkou“. OZ uznesením č.18/12 schválilo
vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu na túto stavbu.
V prípade vyhlásenia príslušnej výzvy
v rámci programovacieho obdobia
2014 -2020 je naša obec pripravená
požiadať o dotáciu. V súčasnosti tieto
priestory poskytujeme záujemcom za
vopred dohodnutých podmienok, ktoré
sú všeobecne známe. Čistiace a upratovacie práce v objekte vykonávajú
pracovníčky na aktivačných prácach,
čím nezaťažujeme obecný rozpočet
mzdovými prostriedkami. Na budove
sme v roku 2013 vykonali výmenu
poškodených žlebov a zvodov.
Základná škola.
V tejto budove sú okrem Materskej
školy a Obecnej knižnice, umiestnené
v nájme aj občianske združenia, BKZ
a STK Braväcovo. Hneď na začiatku
tohto volebného obdobia OZ schválilo
nové nájomné zmluvy a rozhodlo, že
obec nebude v budúcnosti požadovať
nájomné (pomernú časť nákladov za
energie tak ako doposiaľ), ale poskytovať tieto priestory zadarmo. Nie
som proti kultúre, ani športu, ale treba
zvážiť, či je potrebná ešte aj takáto
štedrosť obce. Obec dáva k dispozícii
pre všetky OZ a spolky počas celého
roka Kultúrny dom zadarmo, pre BKZ
– usporiadateľa FF na BH, každoročne
Hore dolinami, dievča s malinami...
Keď som v lete oberala s vnúčatami na záhrade maliny,
spomínala som im, ako som ja trávila prázdniny, keď som
bola v ich veku. Detstvo sme mali ťažké, ale krásne. Slovo „nuda“ sme veru nepoznali. Ako deti sme chodili pásť
husi, teliatka. Popri tom sme sa naháňali a skrývali poza
kopence na lúkach. Chodili sme do hory na drevo, druzg
(popadané ihličie), prasličku pre husi, nažať trávy pre
kravy k dojeniu. Keď som bola už staršia, cez prázdniny
som pravidelne prvý mesiac chodila do roboty do hory,
najviac s tetou Margitou od Miťou. Keď začali dozrievať
maliny, to sme už s kamarátkami chodili
najradšej na maliny, lebo tam sme
si zarobili viac. Doma nás bolo
dosť detí, ale peňazí sme veľa nikdy nemali. Do školy
a na internát som vždy
niečo potrebovala, aj
obliecť som sa chcela ako ostatné dievčatá. Vtedy maliny
vykupovali v Jednote – obchode.
Najprv sme chodili
len bližšie: do Hudcovej, k Bocianovi,
na Grúň, Polianku
či Vojtkovô. Keď tam už nebolo, chodili sme na druhú
stranu: do Brestovej, Fortni, Ranžovej a Junčiarok. Vstávali sme zavčasu, lebo to bolo dosť ďaleko. V báne sme
sa rozišli a oberali. Len čo sme začali oberať, už sme po
sebe vykrikovali: Koľko máš? Ja mám zakrytô dno a ty?
Ja mám za štvrť (akože kandličky). Takto sme po sebe vykrikovali párkrát kým sme šli vysýpať do vedra. Pritom sme
sa aj klamali. Koľko krát som už mala po gogolec (hrdlo na
kandličke) a povedala som, že mám za pol. Keď sme už tak
ďaleko zašli, tak sme sa snažili nabrať čo najviac a potom
nám po chrbte tiekol zaft z malín. Raz, keď sme nabrali
veľmi veľa, tak sme z vedra sirup povylievali. Doma
nás riadne vysmiali a poučíli a odvtedy
sme si sirup odlievali do kandličiek a tie
sme si niesli v rukách. Ochranárom
odkazujem, že hora zato rástla, medvede mali tiež čo papať, naše národné
hospodárstvo tiež získalo veľa a my sme
si zarobili. A ešte:
Prevaliť dievča
s malinami sa nepodarilo hocikomu,
ale vedru sa to podarilo viackrát.
(ML)
pripravuje Amfiteáter a každoročne na
FF na BH prispieva aj finančne. STK
Braväcovo dosahuje v stolnom tenise
vynikajúce výsledky, reprezentuje
našu obec, ale položme si otázku, aké
je zastúpenie hráčov z Braväcova? Či
sa napľňa dôvod založenia, kde bolo
prezentované do tohto športu zapojenie väčšieho počtu detí a mládeže
z našej obce. Dnes hrajú za STK,
okrem dvoch Braväčanov, len cudzí
stolní tenisti z okolitých dedín, no na
tento šport im prispieva hlavne naša
obec. A nie sú to len priestory vrátane
energií zadarmo, je to aj každoročná
dotácia z rozpočtu obce. Aj ponúkané
termíny tréningových hodín pre verejnosť zostali len na stránkach našich
novín Braväčan č.3/2012.
Podľa môjho názoru, je táto budova
energeticky náročná, preto bolo nesprávne zrušiť nájom a tváriť sa, že
je všetko v najlepšom poriadku. Skôr,
či neskôr, bude musieť obec riešiť
čo s touto budovou ďalej, aby svojim
doterajším využitím nezaťažovala
obecný rozpočet.
5, Rekonštrukcia a prestavba Kultúrneho domu.
Obec má spracovanú projektovú
dokumentáciu, v súčasnosti bola
spracovaná a podaná žiadosť na EF
MŽP SR v rámci podpory L1 – tepelnoenergetické zhodnotenie budovy
Naši
jubilanti
V treťom štvrťroku tohto kalendárneho roka sa pekného životného
jubilea dožili niektorí naši občania.
K ich sviatku im v mene obce
i kolektívu redakčnej rady srdečne
blahoželáme.
50 rokov
Ján Šperka
Mgr. Zuzana Ľuptáková
Ing. Vladimír Vrbovský
Jaroslav Gašperan
55 rokov
Ján Laurinc
Jaroslav Pôbiš
60 rokov
Ján Fraňa
Gabriela Békyová
Eva Ľuptáková
Ernest Tapajčík
65 rokov
Jozef Molnár
Eva Krajanová
Ing. Ján Libič
70 rokov
Mária Pôbišová
Marta Pauliaková
75 rokov
Margita Švidraňová
Božena Gašperanová
85 rokov
Dezider Poliak
90 rokov
Júlia Podholská
((VI)
BRAVÄČAN
Očami starostu
na zateplenie, výmenu okien a krovu v hodnote 200
tis. eur. Treba čakať a veriť, že nám budú finančné
prostriedky schválené.
6, Rozpracovanie schváleného územného
plánu, príprava pozemkov a inžinierskych sietí
pre IBV.
Obec Braväcovo má schválené platné VZN č.
21/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP
Obce Braväcovo, kde je riešený okrem iných aj nový
stavebný obvod N 7 v časti obce Skalka. V tomto
volebnom období bolo k tejto problematike prijatých
na OZ viac ako 10 rôznych uznesení, ktoré sa týkali
vylepšenia prístupu len k jednému RD. Skoro na
každom zasadnutí OZ sme sa opätovne k tejto
otázke vracali, dotknutí poslanci navrhovali vždy
nové neštandartné riešenia, no zabúdali na skutočnosť, že poslanec má v prvom rade hájiť záujmy
obce a občanov, nie vlastné. Bolo na škodu, že títo
jednotlivci dokázali ovplyvniť aj ostatných poslancov
a vždy sa návrhy schvaľovali. Riešenie vylepšenia
prístupu k RD požadovali napriek skutočnosti, že
tento predmetný rodinný dom bol postavený pred
schválením ÚP. Prístupová cesta k RD bola podmienkou na vydanie stavebného povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Aby obec v budúcnosti neriešila ďalšie čiastkové
požiadavky jednotlivca, ale riešila stavbu ako celok
podľa platného ÚP, navrhol som OZ, zrušiť všetky
doposiaľ prijté uznesenia a prijať jedno uznesenie
na vypracovanie projektu a následné vykúpenie
pozemkov pod celú miestnu komunikáciu v novom
stavebnom obvode N 7 Skalka, ktoré OZ prijalo
28.06.2012. Postupujeme podľa tohto uznesenia.
ÚP rieši aj iné stavebné obvody N 9 a N 10 na Vyhonisku, ktoré sú určené na výstavbu RD. Spomeniem tu
aj pozemky v užívaní AGB Beňuš, družstvo o výmere
viac ako 12 ha, z ktorých obec dala do prenájmu zhruba 5,2 ha za 35 €/ha/rok. V prípade rozpracovania ÚP
v nových stavebných obvodoch N1-N6 (Pačesovo),
môže obec riešiť tento obvod zámenou obecných
pozemkov. Obec tiež prenajala pozemky pod strediskom AGB Beňuš, družstvo (PD Beňuš), ktoré sú
vlastníctvom obce - ročné nájomné 1000 €.
7, Presťahovanie Obecného úradu s príslušenstvom do stredu obce
Táto otázka bola premetom diskusií na Obecnom
zastupiteľstve ešte počas môjho pôsobenia vo
funkcii starostu obce v rokoch 2002 - 2006, no pre
odmietavý a váhavý prístup niektorých poslancov
nebolo možné sa v tejto otázke posunúť ďalej.
Nastolil som ju opäť v tomto volebnom období,
nakoľko súčasné priestory sú v kritickom stave, čo
sa týka nielen tepelnoizolačných vlastností stavby,
ale aj priestorových kapacít. Stav, keď pracovisko
mzdy, pokladňa a výber daní bolo v jednej kancelárii
s ostatnými činnosťami, ktoré zabezpečuje OcÚ
(matričné úkony, evidencia obyvateľstva, administratíva OH, MŠ,ŠJ, TU Kečka), je v rozpore s platnými
právnymi predpismi. Napriek strategickej polohe,
nadobudnutie budovy RD v strede obce Braväcovo
č. 49, poslanci dňa 26.06.2012 na OZ tento návrh
odmietli. Bola by to pre obec vhodná investícia do
budúcnosti, umiestnili by sa tam okrem priestorov
OcÚ, aj Materská škola a Obecná knižnica. Ešte
raz sme túto otázku riešili na OZ 30.11.2013, no
poslanci neschválili ani kúpu susednej nehnuteľnosti
s.č. 151 (Bývalé pohostinstvo u Baliakov), ktorá je
na predaj. Upozorňujem, že môže v blízkej budúcnosti nastať situácia, že dom kúpia neprispôsobiví
občania, čoho svedkami sme vo veľmi veľa obciach
na Slovensku (Horná Lehota, Závadka nad Hronom,
Tisovec, Beňuš...) Toto by sme určite nechceli.
8, Vybudovanie multifunkčného ihriska.
Vo volebnom období 2006-2010, keď som bol
poslancom OZ, sme riešili ponuky viacerých firiem
na vybudovanie multifunkčného ihriska v Braväcove.
V tých časoch Vláda SR prostredníctvom dotácií
podporila celkom 600 takýchto ihrísk v obciach po
celom Slovensku. My sme neboli dostatočne aktívni,
a aj ponuku súkromného podnikateľa z Braväcova
na vybudovanie ihriska z roku 2007 za vlastné
3
finančné prostriedky, sa v poslaneckom zbore nestretlo s pochopením. Škoda, že sme to nevyužili,
taká situácia sa už nezopakuje.
V súvislosti s multifunkčným ihriskom, už aj odporcovia z minulosti zmenili názor, a dnes hovoria, že ho
treba hlavne pre deti a mládež. Je tu šanca, v tomto
roku bola ÚV SR vyhlásená výzva na prideľovanie
dotácií na športové aktivity, medzi ne sú zaradené aj
stavby mutifunkčných ihrísk, ktorých sa má vybudovať ešte 100. Naša žiadosť bola spracovaná na OcÚ
a zaslaná v stanovenom termíne 19.09.2014 na Úrad
vlády SR. Treba nám hľadať podporu, veriť a dúfať,
že nám splnomocnenec vlády pre mládež a šport p.
Dušan Galis pomôže, tak ako pri získaní dotácie 7
tis. eur pre FK SOKOL Braväcovo na rozvoj športu
pre deti a mládež, ktorú sme získali v tomto roku.
9, Údržby a opravy obecných budov a obecného majetku.
Na ochranu obecného majetku sme v roku 2012
z MV SR získali dotáciu na kamerový systém vo
výške 4 tis. eur. Za tieto prostriedky sme nainštalovali 3 kamery na prevenciu kriminality a ochranu
obecného majetku, konkrétne priestory Centra obce, Amfiteátera a priestory pred Obecným úradom
a pred budovou ZŠ.
Futbalové ihrisko a šatne.
V roku 2012 sme vďaka aktivite funkcionárov,
členov a fanúšikov FK SOKOL, tiež pracovníkov na
aktivačných prácach, vykonali výmenu ochranných
sietí za bránkami a po obidvoch šírkach ihriska,
rekonštrukciu hľadiska, povestných stupňov a namontovanie 305 ks sedadiel. Na prelome rokov
2012/2013bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia
futbalových šatní. Na túto rekonštrukciu získali dotáciu z MF SR vo výške 10 500 eur. Išlo o rekonštrukciu WC, elektrických rozvodov, novej NN prípojky so
samostatným meraním. Aktivační pracovníci vykonali
náter strešnej krytiny šatní a zateplenie povaly za 1
tis. eur. V roku 2013 boli na tejto budove vymenené
poškodené žľaby a zvody.
Amfiteáter.
Obec za pomoci aktivačných pracovníkov vykonávala každoročnú bežnú údržbu, drobné opravy
a pravidelné kosenie celého areálu. V roku 2012 bola
v celom objekte vybudovaná nová elektroinštalácia
vrátane novej NN prípojky s vlastným meraním za
cca 3 500 eur, s vlastnými kapacitami sme čiastočne
rozšírili hľadisko a vybudovali sme okolo neho nové
schody. V tom istom roku sme začali majetkoprávne
usporiadať pozemky pod touto stavbou.
K dohode z vlastníkmi došlo až koncom roka 2013.
V súčasnosti máme stavbu s pozemkami na LV
obce. Usporiadanie, vrátane vypracovania GP, znaleckého posudku, vyplatenia vlastníkov pozemkov,
si vyžiadalo zhruba 3 500 eur.
V roku 2013 sme vybudovali nový prístrešok pri
vstupnej bráne v hodnote 1 tis. eur. V súvislosti s prípravou na FF na BH bolo v tom istom roku zakúpené
prenosné osvetlenie vrátane rozvádzačov za 700
eur. V tomto roku obec získala dotáciu z VÚC BB
na výmenu šindľov vo výške 400 eur. Za tieto prostriedky, ktoré nám pridelil zo svojej kvôty poslanec
VÚC Mgr. Slavomír Pôbiš, prekryjeme ešte tohto
roku aspoň drevený domček (šatňu).
Obavy niektorých poslancov, tiež niektorých členov
z vedenia BKZ ohľadom spravovania amfiteátra
obcou od roku 2012, že sa obec nebude vedieť
postarať o poriadok na ňom tak ako BKZ, alebo to
bude len medzistupienok k vlastníckemu presunu
amfiteátra do súkromných rúk, sa nepotvrdili. Obec,
tak ako uvádzam vyššie, je vlastníkom areálu, riadne
sa oň stará. Takisto sa nevyskytli žiadne problémy
v súvislosti s prechodom na amfiteáter cez penzión
vrátane zásobovania drevom, pieskom a ostatným
materiálom.
Počas celých 4 rokov sme sa v rámci možností
snažili udržiavať v riadnom stave, vykonávať opravy
aj na ostatných obecných budovách (Kultúrny dom
– žleby, zvody, Hasičňa – vykurovacie teleso, Dom
smútku – sklad, zvony).
9, Dotácie z rozpočtu obce.
Tak ako som napísal v našich ON z marca 2013,
najvyššiu aktivitu prejavovali poslanci práve pri
rozdeľovaní dotácií našim občianskym združeniam
a spolkom. Nie som nepriateľom kultúry, športu a os-
OKTÓBER 2014
tatných aktivít našich občanov, ale zopakujem. Obec
musí v prvom rade plniť základné úlohy, ktoré nám
vyplývajú zo zákona. Udržiavať a opravovať miestne
komunikácie, udržiavať verejné priestranstvá, budovať základnú infraštruktúru, odstraňovať a separovať
KO, v noci zabezpečiť verejné osvetlenie, vykonávať
bežné údržby a opravy majetku, ktorý máme vo
vlastníctve, usilovať sa o rozvoj, potrebné investície
a primerane k možnostiam a potrebám podporovať
kultúrny a duchovný život občanov. Kúltúru, divadlo
a šport vykonáva len určitá skupina spoluobčanov,
ale riadnu miestnu komunikáciu požadujeme všetci,
kanál požadujú aj ostatní, ktorí ho ešte nemajú,
svietiť treba pre všetkých atď..
V zmysle VZN o poskytovaní dotácií, obec každoročne rozdelí OZ (občianskym združeniam)
a spolkom 6 tis. eur. na podporu ich činnosti. Okrem
priamej finančnej podpory, poskytujeme spolkom
a združeniam bezplatné poskytovanie príslušných
budov v zmysle platného VZN. Ich morálnou povinnosťou by malo byť informovať spoluobčanov, na
čo použili obecné prostriedky. Veď máme obecné
noviny Braväčan. Aj keď je to zakotvené v príslušných ustanoveniach zmlúv o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce, pri uzávierkach jednotlivých čísiel
sa opakuje pravidelný scenár, že nemáme do novín,
čo dať.
10, Zabezpečenie základných potrieb obce a
kompetencií obce.
Chod a organizačná štruktúra OcÚ je výlučne
v kompetencii starostu obce a všetky tieto zmeny
boli vykonané v súlade so zákonom a sú kontrolované príslušnými orgánmi obce.
Počas uplynulých 4 rokov bolo zabezpečené riadne
fungovanie Obecného úradu, ktorý zabezpečoval
originálne a prenesené kompetencie, opatrovateľskú
službu, riadny chod MŠ. Stránky boli vybavované
zodpovedne. Zmeny uskutočnené na OcÚ Braväcovo od 1. marca 2013, boli vykonané z dôvodu
odchodu administratívnej pracovníčky na materskú
dovolenku. Na zastupovanie počas MD nebola prijatá
žiadna pracovníčka. Bola vytvorená funkcia pracovného asistenta na chránené pracovisko zriadené
na obci s poskytnutím nenávratného finančného
príspevku na činnosť pracovného asistenta z ESF
a ŠR SR. Z dôvodu vylúčenia konfliktu záujmov,
v prípade zamestnania blízkej osoby (manželky),
bola vykonaná zmena organizačného poriadku
Obecného úradu obce Braväcovo a to zriadenie funkcie prednostu obecného úradu. Týmito zmenami bol
zabezpečený riadny chod Obecného úradu, zároveň
sme šetrili a šetríme aj v súčasnosti časť mzdových
prostriedkov jednej administratívnej pracovníčky, ktorú nám prepláca ÚPSVR z ESF a ŠR SR. V súčasnej
dobe obec využíva finančné príspevky z ESF a ŠR
na zamestnancov cez 2 projekty podľa zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti (koordinátor
AČ, administratívna pracovníčka).
Schválené dotácie.
Rok 2011
Dotácia z Environmentálneho fondu MŽP SR pre
rok 2011 vo výške 25,5 tis. EUR na kompostéry.
Dotácia z VÚC BB 300 € - Horehronské stolnotenisové nádeje - materiálové zabezpečenie podujatí.
Dotácia KÚ ŽP BB 2 tis. € - vykonanie protipovodňových zabezpečovacích prác.
Rok 2012
Dotácia z Environmentálneho fondu MŽP SR
pre rok 2012 vo výške 37 tis. EUR na budovanie
kanalizácie.
Dotácia z MV SR na kamerový systém na znižovanie kriminality vo výške 4 tis. Eur.
Dotácia z MF SR vo výške na rekonštrukciu Šatní
FK SOKOL vo výške 10,5 tis. Eur.
Dotácia MK SR 500 € - knihy.
Rok 2013
Dotácia z VUC BB na rozvoj športových aktivít
mládeže vo výške 500 eur (Pavol Belko)
Rok 2014
Dotácia z ÚV SR na podporu športových aktivít pre
deti a mládež 7 tis. Eur (FK SOKOL)
Dotácia VÚC BB 400 € výmena šindľov na amfiteátri.
Braväcovo 30.09.2014.
Peter Baliak – starosta obce
BRAVÄČAN
4
OKTÓBER 2014
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Braväcovo č. 117/23/04/2014
zo dňa 23.apríla 2014
predaj majetku obce Braväcovo,
predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Braväcovo, k.ú. Braväcovo, parcelu registra „C“ KN
Uznesenie č. 21/25/06/2014
386/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
202 m2 v celosti, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
Schvaľuje
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. neskorších predpisov, v prospech Jána Nemčopolrok roku 2014
ka, Braväcovo 31, za cenu 5,00 €/m2. Cena bola
stanovená dohodou zmluvných strán s prihliadUznesenie č. 22/25/06/2014
nutím na aktuálne ceny nehnuteľnosti v uveObecné zastupiteľstvo v Braväcove
denej lokalite. Kupujúci znáša všetky náklady
Schvaľuje
nákup rezača asfaltu a vibračnej dosky, max. za spojené s prevodom nehnuteľnosti.
Poveruje
cenu 4 tis. eur
obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné
Schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 2 – navýšenie finančných právne, ekonomické a organizačné opatrenia
prostriedkov na kapitálové výdavky na nákup k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného
rezača asfaltu a vibračnej dosky, max. do výšky uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovej
4 tis. eur, kryté prevodom z rezervného fondu stránke obce.
zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich rokov
Uznesenie č. 26/25/06/2014
Uznesenia
z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 25. júna 2014
Uznesenie č. 23/25/06/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, podľa §
11 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 7a ods. 2 písm. c/ zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie
že, schválilo zámer predať majetok obce svojim uznesením pod č. 18/23/04/2014 zo dňa
23.04.2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
žiadosť, rímsko-katolíckeho farského úradu
v Beňuši, o finančný príspevok
Uznesenie č. 27/25/06/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
informatívnu správu o vykonaných prácach
„Centrum obce“
Uznesenie č. 28/25/06/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
schvaľuje
Berie na vedomie
spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom
1) tohto uznesenia a to priamym predajom naj- správu o oprave „PV3S Fekál“
menej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
Uznesenia
majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. v platnom znení, minimálne za
z neplánovaného zasadnutia
cenu 8,50 €/m2, maximálne 800 m2
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
podmienky predaja: do 20.08.2014, do 12.00
konaného dňa 11.augusta 2014
hod. lehota na predkladanie cenových ponúk
Uznesenie č. 29/11/08/2014
poveruje obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
aby zverejnil zámer predať zhora uvedený majetok formou priameho predaja v regionálnej tlači v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákospolu s uvedením miesta, kde sú zverejnené na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
podmienky tohto priameho predaja majetku obce neskorších predpisov
Určuje
aby zabezpečil zverejnenie podmienok priameho
rozsah
výkonu
funkcie
starostu obce Braväcovo
predaja majetku obce na úradnej tabuli obce
Braväcovo a oznámením na internetovej stránke na volebné obdobie 2015 – 2018 na plný úväzok
obce Braväcovo.
Uznesenie č. 30/11/08/2014
v znení neskorších predpisov
Určuje
pre volebné obdobie 2015-2018 celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom
obvode pre celú obec Braväcovo
Uznesenia
z plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
konaného dňa 10. septembra 2014
Uznesenie č. 31/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
predloženú kontrolu plnenia uznesení k
30.06.2014
Uznesenie č. 32/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 3 – navýšenie finančných
prostriedkov vo výške 1.500 eur, kryté prevodom
z rezervného fondu zo zostatku zdrojov z predchádzajúcich rokov, na odstránenie nedostatkov v MŠ
Uznesenie č. 33/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove:
Schvaľuje
cenu na výkup pozemkov pod stavbu „Miestna
komunikácia Skalka“ stanovenú znaleckým
posudkom č. 46/2014, t.j. vo výške 4,03 €/m2
Uznesenie č. 34/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Berie na vedomie
odvolanie Jána Nemčoka, Braväcovo 31
Uznesenie č. 35/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
zámer prenájmu časti pozemku, parcela KN
E 4961 (KN C 1099) maximálne 100 m2, doba
nájmu 5 rokov, požadované nájomné 100 €/rok.
Podrobné podmienky prenájmu budú určené
vo zverejnenom zámere prenájmu a následne
v nájomnej zmluve.
Uznesenie č. 36/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Schvaľuje
stiahnutie bodu z rokovania
OZ a prizvať p. Murgaša na najbližšie rokovanie OZ
a opätovne zaradiť tento bod na rokovanie OZ
Uznesenie č. 37/10/09/2014
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
Obecné
zastupiteľstvo v Braväcove
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákoObecné zastupiteľstvo v Braväcove:
Berie na vedomie
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
Poveruje obecný úrad
neskorších predpisov a § 9 zákona č. 346/1990 stanovisko RÚVZ - stánkový predaj počas
aby zabezpečil vypracovanie znaleckého poZb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí festivalu
sudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre účel prevodu nehnuteľnosti, podľa
vypracovaného geometrického plánu na určenie Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ sú zverejnené na úradnej tabuli v obci (po dobu
vlastníckych práv a oddelenie pozemkov parc. č. 15 dní od podpísania starostom obce a overovateľmi), na internetovej stránke obce:
148/1-3, 164/1-4, 169/3-5, 172/1.3-5 a odňatie z http://www.bravacovo.sk/ v časti „Dokumenty“, a sú k dispozícii k nahliadnutiu aj na
poľnohospodárskej pôdy, číslo plánu: 33763020- Obecnom úrade v Braväcove v úradných hodinách.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú v zmysle § 12, ods. 9., Zákona SNR č. 369/1990
05/13, najneskôr do 20.08.2014
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zásadne verejné (okrem výnimky
Uznesenie č. 25/25/06/2014
uvedenej v menovanom odseku). Z tohto dôvodu, chceme osloviť všetkých občanov, aby
Obecné zastupiteľstvo v Braväcove
sa viac zaujímali o dianie v obci a zúčastňovali sa na zasadnutiach OZ, svojimi podnetmi,
Schvaľuje
názormi a pripomienkami by mohli prispieť k zlepšeniu života v našej obci.
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č.
(VI)
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
Uznesenie č. 24/25/06/2014
5
BRAVÄČAN
OKTÓBER 2014
Hasičské leto konečne úspešné
Prvú hasičskú súťaž v roku už tradične absolvovalo
naše najmladšie družstvo. Dňa 10. mája sa mladé hasičky z Braväcova zúčastnili Okresného kola hry Plameň
v Nemeckej, kde obsadili veľmi pekné 3. miesto. Touto
cestou im gratulujem a ďakujem za zodpovednú reprezentáciu našej obce. Vďaka patrí aj vedúcim mládeže
Dominike Molnárovej, Miroslavovi Košíkovi a Miroslavovi
Bacúšanovi.
Začiatkom sezóny sa našim mužom až tak nedarilo,
zúčastnili sa súťaží v Utekáči a v Drábsku, no bez väčšieho úspechu.
Práve preto prešlo družstvo mužov podstatnou zmenou, kde si členovia vyskúšali rôzne pozície a poskladali
sa takým spôsobom, aby bol ich výkon čo najoptimálnejší. Ďalej sa nám rozrastá partia nadšencov o hasičský
šport a chlapci dotiahli medzi seba novú krv a tým pádom
aj väčšiu konkurenciu na jednotlivé pozície čo je z hľadiska výkonnosti to najlepšie.
Výsledok nenechal na seba dlho čakať. Hneď prvá súťaž v novom zložení priniesla vydreté ovocie. Dňa 2. augusta družstvo mužov zvíťazilo
na súťaži o memoriál Júliusa Makušu v Medveďove s časom 19,2 s (hurá
systém, PPS s výkonom do 1500 cm3). Ďalší historický úspech sa nám
podaril dňa 9. augusta na domácej súťaži o memoriál Jána Gašperana,
kde sme po veľmi dlhej dobe zvíťazili s časom 20,1 s (systém klasika)
a hlavný pohár súťaže bude minimálne rok konečne tam kde patrí – doma. Exhibícia po súťaži znovu vyšla najlepšie našim mužom a vyhrali
ju s vynikajúcim časom 17,7 s (hurá systém).
Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať súťažnému družstvu a to najmä bratom Gabovi a Robovi Urbanovcom, Patrikovi Ľuptákovi, Tomášovi
Bacúšanovi, bratom Paľovi a Ľubovi Predajňovcom a aj našim najnovším
posilám za výbornú reprezentáciu zboru a aj našej obce.
Najnovšie nás čakajú súťaže v Dobroči a Gašparove (Filipove) 27. 9.
2014. Naši muži sa plánujú zúčastniť oboch súťaží a my im držíme palce,
nech potvrdia výbornú formu.
(MŠ)
Poslanci neschválili opravu
miestnych komunikácií
Na neplánovanom Obecnom zastupiteľstve, ktoré sa
konalo 11.08.2014 sme sa okrem iných úloh s poslancami zaoberali aj zlým stavom ciest v obci, jedná sa
hlavne o úseky po budovananí kanalizácie. Na zlý stav
miestnej komunikácie v Podholí poukázal aj poslanec
Ivan Kuvik. Po diskusii bolo dohodnuté, že OcÚ pripraví
materiál, kde bude vyčíslená približná čiastka potrebná
na opravu miestnych komunikácií a na najbližšom OZ
sa rozhodne, ktoré úseky a v akom rozsahu sa budú
opravovať. Jednalo sa o tieto úseky: na Prednej ulici od
Farárikov smerom k 9. bytovej jednotke, od Ľuptákov
smerom k Elene Pačesovej, v strede obce smerom
k Hostincu pod Hruškou, v Hrádzi (križovatka pri rodinnom dome č. 175), a pred OcÚ smerom na Skalku. Po
zmeraní vyššie uvedených úsekov, predbežným zistením prác za zarezanie, vyčistenie rýh a asfaltovanie
bola vyčíslená predbežná výška nákladov na 40 tis. eur.
Na plánovanom OZ konanom 10.09.2014, kde boli
poslancom okrem príslušných materiálov k prerokovávanej problematike opravy MK, premietnuté aj fotografie
predmetných úsekov, pri rozprave nastala nečakaná
zmena. Po vyjadreniach poslanca, že keby sa cesty
opravovali ešte tohto roku, pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, mohlo by to narušiť rovnováhu šancí pre
poslancov, ktorí kandidujú opäť, oproti novým kanditátom, samozrejme aj rovnováhu šancí pre kandidátov na
starostu, a tiež, že sa blíži zima, poslanci hlasovaním
opravu miestnych komunikácií neschválili. Takže kvôli
voľbám si musíme na opravu miestnych komunikácií
v Braväcove počkať minimálne do jari. Čo na tom, že
na rezervnom fonde máme dostatok finančných zdrojov a na tieto práce by sme si nemuseli brať úver, ako
susedné obce, ktoré opravujú nielen cesty. U nich sa
tiež budú konať komunálne voľby.
Peter Baliak – starosta obce
Ako je to v skutočnosti s výrubom drevín v Braväcove
- informácia pre občanov
Obec Braväcovo vydala rozhodnutím č. 242/201304/VD zo dňa 14.1.2014 súhlas na výrub drevín
žiadateľovi: Poľnohospodárske družstvo so sídlom
v Beňuši, 97664 Beňuš, IČO 00220451 (v súčasnosti AGB Beňuš, družstvo, 976 64 Beňuš, IČO:
00220451). Obec Braväcovo ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vykonal kontrolu dodržiavania podmienok ním vydaného rozhodnutia
o povolení na výrub drevín.
Pre nesplnenie podmienok uvedených v rozhodnutí bola vykonaná dňa 18.8.2014 kontrola
s miestnou ohliadkou v teréne, v zmysle ustanove-
ní § 89 zákona o ochrane prírody a krajiny Obec
Braväcovo, na základe zistených skutočností
a na návrh Správy NAPANT Banská Bystrica
zmenila uvedené rozhodnutie č. 242/2013-04/VD
zo dňa 14.1.2014 tak, že skrátila pôvodné trvanie
súhlasu do konca marca 2018, na nové trvanie do
31. októbra 2014 vydaním nového rozhodnutia č.
175/2014-03/VD zo dňa 2.9.2014.
Obec Braväcovo okrem vydania nového rozhodnutia vyzvala AGB Beňuš, družstvo, na odstránenie nedostatkov do 15.11.2014. V prípade
neplnenia podmienok vydaného rozhodnutia bude
obec postupovať podľa príslušných ustanovení
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
(VI)
BRAVÄČAN
6
OKTÓBER 2014
Braväcké všešportové hry mládeže
Po minuloročnom nultom ročníku sa v sobotu
27. septembra stretli súťaživé deti v priestoroch
nášho spoločensko – kultúrneho areálu opäť.
Táto akcia v peknom slnečnom počasí aspoň
čiastočne vynahradila nevyspytateľné leto, kedy
kvôli častým prehánkam a búrkam, bolo plánovať
podobné aktivity pomerne zložité. Celkovo viac
ako 20 detí si zmeralo sily v jedenástich rôznorodých disciplínach, zameraných na rýchlosť, silu,
obratnosť i vedomosti, za ktoré získavali body.
Aj keď sa pri súťažiach zvykne hovoriť, že všetci
vyhrať nemohli, táto súťaž bola výnimkou, lebo
každý účastník odišiel domov so zlatou medailou
a sladkou drobnosťou. Všetci však boli víťazmi
najmä preto, že strávili príjemný deň na čerstvom
vzduchu a ešte naviac urobili niečo pre svoje zdravie. Podujatie pripravilo OZ Horehronské športová nádeje, za podpory Obce Braväcovo a Banskobystrického samosprávneho kraja. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pomohli s priebehom súťaží a
ďalším spoluorganizátorom. Všetci spoločne sa v závere zhodli, že sa radi pri takejto
príležitosti stretnú aj v budúcnosti. Najneskôr znovu o rok.
(sp)
Nonstop 2014
Ten, kto by v piatok 1. augusta videl volejbalové ihrisko pri
amfiteátri okolo tretej hodiny poobede, len ťažko by uveril, že
už o necelé tri hodiny tam má začať dlho očakávaná športová
akcia. Nonstop však nenesie svoje meno len tak nadarmo a
aj v situáciách, kedy by už možno inde uvažovali o zmene
termínu, tu sa robí všetko preto, aby sa mohlo hrať. Vďaka
enormnému úsiliu hŕstky organizátorov, ku ktorému sa neskôr
pridalo aj mimoriadne priaznivé počasie, sa to napokon podarilo. V priebehu nepretržitých 24 hodín sa na ploche vystriedalo
8 tímov, rozdelených do výberu Braväcova a výberu Sveta,
ktoré reprezentovali najmä hráči z Brezna, Balogu, Závadky, naši tradiční hostia zo Svinnej a v neposlednom rade,
samozrejme, domáci Braväčania. A tak môžeme zhodnotiť,
že 26. ročník volejbalového maratónu patril určite k tým vydarenejším, s početnou diváckou kulisou, kvalitným športovým
zápolením v duchu fair play a svojou jedinečnou atmosférou,
keďže Nonstop už dávno nie je len športovým, ale zároveň tiež
spoločenským podujatím. Aj preto sa mnohí už teraz tešíme
na nasledujúci ročník, s poradovým číslom 27.
(sp)
Program zápasov
stolnotenisovej
IV. a V. ligy
Koncom septembra odštartovali regionálne súťaže v
stolnom tenise a opäť po dvoch rokoch v nich bude
mať Braväcovo dvojnásobné zastúpenie, keďže po
vlaňajšom potupe do IV. ligy sa do súťažného ročníka
2014/2015 prihlásilo aj Braväcovo B. Obidve naše
družstvá majú hrací deň v piatok, béčko začína svoje
zápasy od 16:30, áčko o 19:00. V prípade záujmu
neváhajte a príďte našich pingpongistov povzbudiť,
lebo v nabitej konkurencii obidvoch líg budú určite
potrebovať aj podporu fanúšikov.
10. 10. 2014 (16:30)
10. 10. 2014 (19:00)
24. 10. 2014 (16:30)
24. 10. 2014 (19:00)
14. 11. 2014 (16:30)
14. 11. 2014 (19:00)
21. 11. 2014 (19:00)
28. 11. 2014 (16:30)
5. 12. 2014 (16:30)
12. 12. 2014 (16:30)
Braväcovo B – Predajná B
Braväcovo A – Selce A
Braväcovo B – Slov. Ľupča
Braväcovo A – Ľubietová
Braväcovo B – Lučatín C
Braväcovo A – Lučatín A
Braväcovo A – Brezno B
Braväcovo B – Dubová A
Braväcovo B – Medzibrod C
Braväcovo B – Lučatín B
(sp)
7
BRAVÄČAN
OKTÓBER 2014
SNP – POVSTANIE PROTI BARBARSTVU
Adolf Hitler a nacistické Nemecko
patrili k tomu najohavnejšiemu, čo
v dejinách existovalo. Pred 70. rokmi
29. augusta 1944 sa slováci hromadne
postavili na odpor vojenskému obsadzovaniu svojej vlasti nemcami. Do
povstania sa zapojilo okolo 18 tisíc
partizánov a 60 tisíc vojakov riadnej
armády, ktorá bola hlavnou silou.
Boli to posádky armády Slovenského
štátu na strednom Slovensku, ktoré
sa postavili na odpor cudzím okupantom. 29. august je štátny sviatok
SR, deň osláv, keď sa Slováci prihlásili k slobode a demokracii a odmietli
spoluprácu a kolaboráciu vtedajšieho
režimu s nacistickým Nemeckom
a so zbraňou v ruke sa postavili proti
okupácii vlastného územia. SNP je
jednoznačne v moderných dejinách
Slovenska najvýznamnejšia historická
udalosť. Táto Slovákov zaradila medzi
víťazné národy, ktoré sa po porážke
fašizmu a nacizmu mohli podieľať na
demokratickej obnove Európy i obnove
povojnovej Československej republiky.
Je to odkaz jasný a zreteľný. Väčšina
priamych účastníkov povstania sa ne-
skôr rozhodla prezentovať ciele, zámery a výsledky SNP vo svojej aktívnej
a angažovanej práci v Slovenskom
zväze protifašistických bojovníkov. Sú
to práve členovia SZPB, ale i ostatní
občania, ktorí už 70. rokov nesú odkaz
SNP od pamätného roku 1944 až po
dnešok. Koncom augusta prebehli veľkolepé oslavy 70. výročia SNP. Centrálne, republikové v Banskej Bystrici
a i v našom okresnom meste Brezne
s bohatým kultúrnym programom.
Zúčastnili sa ich aj občania našej obce
i členovia ZO – SZPB. Chýbala tam
mladá generácia, ktorú nepritiahol ani
pestrý kultúrny program. Na Letisku
Sliač, ktoré je spájané s povstaním,
prebehli letecké dni pod názvom SIAF
2014 (Slovak International Air Fest).
A nakoniec miestne oslavy sa konali
za účasti členov ZO-SZPB a funkcionárov obce s tichou spomienkou, položením vencov padlým pri pamätníku
pred obecným úradom a pri hájenke
(pôvodná bola za vojny Nemcami
vypálená do tla a došlo aj k obetiam,
ktorým bol vybudovaný pamätník).
Od povstania uplynul čas, ktorý je
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Braväcove
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Braväcove, podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Peter Baliak, Ing., 53 r., starosta, Braväcovo 90, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
2. Ján Laurinc, 55 r., THP – majster, Braväcovo 136, SMER – sociálna demokracia
3. Jaroslav Pôbiš, 55 r., konateľ s.r.o., Braväcovo 19, nezávislý kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Braväcove
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Braväcove, podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Peter Baliak, Ing., starosta, 53 r.,
starosta, Braväcovo 90, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana
2. Mária Bútorová, 71 r., dôchodca, Braväcovo 176, SMER – sociálna demokracia
3. Peter Fraňa, 30 r., komunálny aktivista,
Braväcovo 174, SIEŤ
4. Michal Gašperan, 26 r., hutník, Braväcovo 198, SIEŤ
5. Adriana Gašperanová, Mgr., 30 r.,
učiteľ SŠ, Braväcovo 201, SIEŤ
6. Margita Libičová, 67 r., dôchodca,
Braväcovo 14, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
7. Leonard Ľupták, Ing., 28 r., manažér
predaja, Braväcovo 217, SIEŤ
8. Peter Ľupták, 51 r., SZČO, Braväcovo
243, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
9. Štefan Ľupták, 50 r., vodič, Braväcovo
217, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
10. Zuzana Ľuptáková, Mgr., 50 r., učiteľ
ZŠ, Braväcovo 251, SIEŤ
11. Ján Martinec, 44 r., majster v.ú., Bra-
väcovo 17, nezávislý kandidát
12. Peter Murgaš, 39 r., manažér, Braväcovo 269, SIEŤ
13. Mária Pavliaková, 64 r., dôchodca,
Braväcovo, Podholie 27, SMER – sociálna demokracia
14. Matej Pôbiš, Mgr., 30 r., programátor,
Braväcovo 221, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
15. Slavomír Pôbiš, Mgr., 24 r., mediátor,
Braväcovo 270, Sloboda a Solidarita
16. Peter Rusnák, 47 r., konateľ s.r.o.,
Braväcovo 120, nezávislý kandidát
17. Jozef Srnka, 50 r., vodič, Braväcovo,
Podholie 33, SIEŤ
18. Radko Srnka, 46 r., robotník, Braväcovo 25, SMER – sociálna demokracia
19. Marek Šmigura, Ing., PhD., 29 r.,
technik PO, Braväcovo 30, nezávislý
kandidát
20. Ján Šperka, 50 r., automechanik,
Braväcovo 144, Slovenská národná
strana
21. Vladimír Vrbovský, Ing., 50 r., technik, Braväcovo 121, nezávislý kandidát
V Braväcove, 26.09.2014
Elena Pôbišová, v. r. predseda volebnej komisie
v priemere jeden ľudský život. Je ešte
pár žijúcich účastníkov (v obci už len
5 vdov). Nových členov ZO by sme
potrebovali doplniť zo sympatizantov
mladej generácie. Veď o pár rokov
sa k slovu dostane práve generácia
ich detí, vnukov... a ponesú odkaz ich
predkov. Históriu národa treba pozná-
vať, zúčastňovať sa osláv a stretnutí
generácií vo vypálenej osade Kalište,
navštevovať pamätné miesta a tak
zachovávať odkaz pre novodobé generácie, aby poznali krutosť fašizmu,
vojny a nikdy ju nezažili.
Jozef Gašperan ml.,
Predseda ZO-SZPB
Ako to bolo s „Gazdovským
dvorom u Ftáčikov“
Obec Braväcovo listom zo dňa
18.07.2014 oznámila na RÚVZ Banská Bystrica organizovanie FF na
Bielych Handľoch, počas ktorého bude
realizovaný aj stánkový predaj.
Oznámenie bolo akceptované, avšak
v záujme ochrany verejného zdravia
bolo potrebné zo strany obce zabezpečiť počas festivalu nasledovné
podmienky pre predávajúcich:
- sprístupnenie zdrojov zdravotne
bezpečnej tečúcej pitnej vody pre
všetkých prevádzkovateľov stánkového predaja potravín a rýchleho
občerstvenia,
- pre personál stánkov aj pre účastníkov podujatia dostupné záchody
o dostatočnej kapacite,
- priebežné odstraňovanie odpadu,
- aby stánkový predaj potravín a rýchleho občerstvenia realizovali len prevádzkovatelia, ktorí majú platné rozhodnutie miestne príslušného orgánu
verejného zdravotníctva k stánkovému
predaju,
- oboznámenie prevádzkovateľov
stánkov na predaj potravín a rýchleho
občerstvenia s nasledovnými povinnosťami :
a) dodržiavať príslušné ustanovenia Výnosu MP SR z 12.04.2006 č.
28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR
upravujúca všeobecné požiadavky na
konštrukciu, usporiadanie a vybavenie
potravinárskych prevádzkární uverejnenom vo Vesníku MZ SR č. 1/2008,
najmä § 14 – 18 Stánkový predaj a iný
ambulantný predaj potravín,
b) používať pri príprave pokrmov rýchleho občerstvenia a predávať výlučne
potraviny s platným nadobúdacím
dokladom, s dodržaním doby spotreby,
resp. doby minimálnej trvanlivosti,
c) na uskladnenie potravín, vyžadujúcich uchovávanie pri osobitných
teplotných podmienkach zabezpečiť
dostatok chladiacich a mraziacich
zariadení,
d) pri príprave a podávaní pokrmov
dodržiavať teplotný reťazec,
e) občerstvenie podávať výlučne v nenávratných obaloch,
f) stánok, v ktorom sa pripravujú pokrmy, vybaviť zariadeniami s tečúcou
studenou pitnou vodou a stečúcou
teplou vodou na umývanie rúk a pracovného náradia,
g) zabezpečiť, aby činnosť vykonávali
len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na
zdravotnú a odbornú spôsobilosť na
výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín a pokrmov na trh,
h) v priestore stánku a jeho bezprostredného okolia udržiavať stály
poriadok.
Na základe horeuvedeného vyjadrenia
Obec Braväcovo, zastúpená starostom obce, Petrom Baliakom, vydala
písomné povolenia len tým subjektom,
ktoré spĺňali predpísané podmienky na
stánkový predaj.
No a čo sa týka povolenia, alebo zákazu predaja v „Gazdovskom dvore
u Ftáčikov“. Kedže sa jedná o jedinečný a tradičný stánok našich iniciatívnych spoluobčanov, ktorý je aj
sprievodným programom festivalu,
a aj obec sa každoročne podieľala
na príprave (dovoz sporáka, dovoz
stolov a lavíc, poskytnutie priestorov kuchyne na prípravu polotovarov) bezplatne, a nemohli sme vydať
písomný súhlas, dohodli sme sa, že
aj bez písomného povolenia môžu
prevádzkovať dvor. Chcem tým len
pravdivo informovať občanov, ako
to v skutočnosti bolo, lebo sa šírili
nepravdivé informácie, že starosta
stánok zakázal...
Peter Baliak – starosta obce
8
BRAVÄČAN
OKTÓBER 2014
Č o p r e z r a d i l a k r o n i k a IX. časť
Rok 1977 -Tento rok sa niesol v znamení 60. výročia VOSR (Veľká októbrová socialistická revolúcia). Všetky mestá, dediny v našej vlasti si na
počesť tohto významného jubilea dali
množstvo záväzkov, usporiadali sa
výstavy a súťažné večery o VOSR
s kultúrnym programom.
Výstavba obce, akcie „Z“
- v tomto roku v marci sa začalo
Kubicová, Valeria Baliaková), Závadky
nad Hronom a Sihly. Súťažná porota
z Banskej Bystrice z OV-SZM rozhodla o konečnom poradí súťažného
večera: Braväcovo, Závadka nad Hronom, Sihla. Naše súťažné družstvo
postúpilo do okresnej súťaže, ktorá sa
konala v Podlaviciach 17. decembra
a umiestnilo sa na 4. mieste z celkového počtu desiatich družstiev z okre-
s rekonštrukciou starej ZDŠ. V súvislosti s rekonštrukciou boli prevedené
tieto práce: búranie starých priečok,
vytrhávanie podlahy, elektroinštalácia. Budova sa vyvakovala zvnútra
i zvonku. Miestnosť pre kultúrne
účely a ZPOZ bola obložená smrekolitom. Bola prevedená prístavba
hygienických zariadení a premietacej
kabíny. Rekonštrukciou starej ZDŠ
sme takto získali priestory pre kultúrnu miestnosť, MNV, miestnosť pre
ZPOZ a knižnicu. Kolaudácia bola
prevedená dňa 20. decembra 1977.
Táto akcia mala byť ukončená len v r.
1978, no zásluhou dobrého vedenia
a organizácie, najmä predsedu MNV
Ladislava Libiča a za aktivity našich
občanov sa podarilo stavbu dokončiť
pred termínom. Stavebný dozor na
tejto výstavbe mal s. Július Pôbiš.
Celková hodnota diela: 649 000 Kčs.
Ďalej v akcii „Z“ sa začalo s výstavbou
cesty do starého obvodu „Gazdová“.
V tomto roku sa urobili prvé zemné
práce. Hodnota diela má činiť 52 000
Kčs. Ďalej sa začala úprava cesty
do osady Srnkovo-hodnota diela
40 000 Kčs. Prevádzala sa aj úprava
bezprašných ciest v obci v hodnote
257 000 Kčs. V obci boli zabudované
autobusové čakárne v hodnote diela
22 000 Kčs.
Politické udalosti, oslavy, súťaže
Na počesť 60. výročia VOSR sa v šatniach TJ konali miestne oslavy v mesiaci novembri. Program pripravili deti
MŠ a SZM. Slávnostný prejav predniesol predseda DO-KSS s. Marian
Nemčok. 11. novembra usporiadala
miestna organizácia SZM súťaž k výročiu VOSR. Konala sa u Pauliakov.
Zúčastnili sa jej súťažiace družstvá
z Braväcova (Slavomír Kupčok, Viera
su. Na počesť 60. výročia VOSR sa
konala ďalšia súťaž medzi obcami
nášho okresu s bohatým kultúrnym
programom, zameraným k tomuto výročiu. Naša obec súťažila s občanmi
obcí Baláže a Čerín. Za Braväcovo
súťažili: kapitán družstva s. Margita
Vrbovská (ŠSČK), s. Peter Pôbiš
(SZM), s. Valéria Pôbišová (PO).
Súťaž prebiehala v 3 kolách: I. kolo
v Balážoch, II. kolo v Čeríne, III. kolo
v Braväcove. Kultúrny program, ktorý
bol tiež hodnotený porotou v rámci súťaže nacvičil Jozef Gašperan
(Vtáčik). Víťazom sa stalo družstvo
z Čerína. Braväcovo sa umiestnilo
na 3 mieste. Táto súťaž bola prvou
akciou, ktorá sa konala v miestnosti
nových priestorov OB.
Obchody
- Personál zamestnancov nezmenený. Koncoročná tržba - Jednota
- zmiešaný tovar
- 2 819 393 Kčs, Chlieb,pečivo - 1 200 006 Kčs, Pohostinstvo
- 1 700 325 Kčs, Mäso-údeniny 1 300 212 Kčs
ZDŠ- Riaditeľ školy - Martin Kán - 3.
ročník, učiteľky: Anna Pikulová - 1.ročník, Valéria Medveďová - 2. a 4. ročník
5. ročník odišiel od 1. IX. 1977 do
ZDŠ v Beňuši. Od tohto dátumu bola
otvorená i druhá trieda školskej družiny. Hlavná vychovávateľka: Anna
Borbuliaková z Braväcova, pomocná
vychovávateľka Katarína Štefancová
- Závadka nad Hronom. Pri ZDŠ funguje i školská jedáleň. Vedúcou je Katarína Štefancová. Hlavná kuchárka
s. Ološtiaková z Bacúcha a pomocná
kuchárka s. Paľusová z Braväcova.
Riaditeľka školy - Anna Straková,
učiteľky: Elena Ľuptáková, Margita
Libičová, Anna Gašperanová, Počet
detí - 42, Vedúca školskej jedálne pri
MŠ Braväcovo - Elena Ľuptáková,
Hlavná kuchárka: Valéria Kupčoková,
Pomocná kuchárka: Viera Vrbovská
Kultúrne podujatia, zábavy
V mesiaci júni organizovala miestna
organizácia SZM zábavu na ihrisku
TJ. Na vianočné sviatky nacvičili požiarnici a SZM divadelnú hru
„Ukradnuté šťastie“. Hra mala veľký
úspech. Uskutočnila sa už v nových
priestoroch kultúrneho domu a prebehla v rámci 60. výročia VOSR.
Telovýchova a šport
V tomto roku existovali tri mužstvá
a to: žiaci, ktorí hrali okresnú súťaž
a postúpili z horšej horehronskej do
lepšej súťaže. Dorastenci hrali okresnú súťaž a postúpili z horehronskej
skupiny do celookresnej. Muži hrali
3. triedu (na jar 2. triedu). V 3. triede
skončili na 11. mieste. 26. júla sa konal na ihrisku TJ turnaj. Zúčastnili sa
ho tieto mužstvá: Beňuš - 1. miesto,
Podbrezová-2. miesto, Braväcovo-3.
miesto, Valaská-4.miesto. V auguste
sa začali rekonštrukčné práce na
ihrisku TJ a to zemné práce a dovoz
skaliny. TJ vo februári usporiadala
lyžiarske preteky v behu i v slalome
vo všetkých vekových kategóriách.
príprava kultúrnych podujatí, politické
vzdelávanie, účasť na festivale dedinských klubov mládeže
8. máj 1977 - tu sa v kategórii rozprávačov umiestnil Peter Pôbiš na
I. mieste a v prednese poézie Peter
Gašperan na 4. mieste.
- súťaž k 60. výročiu VOSR
- súťaž sväzáckych družín „Čo vieš
o ZSSR“, ktorá sa konala 29. decembra.
SZŽ
Predsedníčka MO-SZŽ: Tatiana
Švantnerová. Členky SZŽ boli aktívne na brigádach v obci i na miestnom
JRD. Len pri hrabačke odpracovali
100 brigádnických hodín. Počas
zimných večerov sa stretával čitateľský krúžok našich žien pri knihách
sovietskych autorov. 2x sa spoločne
zúčastnili na divadelnom predstavení
v Brezne.
ČSČK
Predsedníčka MO-ČSČK: Margita
Vrbovská. Zúčastnili sa na brigádach
v obci, pri zalesňovaní i pri hrabačke
na JRD. 9. októbra 1977 prebehlo
terénne cvičenie všetkých členiek,
za účasti obvodného lekára Štefana
Bieleho a inštruktora s. Veselského.
20. októbra - autobusový zájazd
Požiarna ochrana
Predseda MOPO: Libič Vladimír, veliteľ MOPO: Gašperan Ján
V máji sa zúčastnili na súťaži požiarnych družstiev v rámci okresu. Muži
obhájili II. výkonnostnú triedu. Traja
členovia získali II. výkonnostnú triedu
v súťaži jednotlivcov. V rámci okrsku
sa PO Braväcovo umiestnila na I.
mieste. V rámci okresu sa umiestnili
na 17. mieste. Previedli sa preventívne prehliadky a robila sa príprava
na prestavbu požiarnej zbrojnice.
Členovia PO usporiadali autobusový
zájazd „Po stopách SNP“.
SZM
Predseda MO-SZM - Laurinc Ján
Táto organizácia bola v tomto roku
veľmi aktívna. Pripomeniem len ich
niektoré akcie: relácie v miestnom
rozhlase k rôznym výročiam:
brigádnická pomoc na JRD a v obci,
„Trenčín - mesto módy“.
Hromadný odber krvi v Brezne - 11
dobrovoľných darcov z Braväcova.
ZPOZ
19 uvítaní detí do života, 3 strieborné sobáše, 2x rozlúčka s brancami.
Beseda s najstaršími občanmi v obci.
Zúčastnilo sa 33 našich občanov. Najstaršia občianka - Otília Michelčíková.
Mimoriadne udalosti
V mesiaci novembri vznikol požiar
v starom dome Zajacovcov v noci
o 23.00 hod.. Zhorel celý dom. Príčina
požiaru - syn Jozef Zajac hodil ohorok
cigarety v miestnosti domu. Požiar
lokalizovali naši požiarnici. V mesiaci
apríli sa na výzvu filmového štábu
naši občania v počte 28, zúčastnili
pri nakrúcaní masových scén filmu
„Nie“ v Podbrezovej. Film pojednáva
o vzburách robotníkov na Horehroní.
EĽ
Štvrťročník Braväčan vydáva Obec Braväcovo, IČO: 00313301, Braväcovo 196, 97664 Braväcovo, tel.: 048/6198132, e-mail: [email protected] Šéfredaktor: Valéria
Šperková, Redakčná rada: Ing. Peter Baliak, Bc. Matulíková Monika, Elena Ľuptáková, Mgr. Slavomír Pôbiš. Redakčná rada ďakuje za príspevky a spoluprácu zo strany neredakčných prispievateľov. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy poskytovaných príspevkov. Uzávierka vždy k 20. dňu mesiaca končiaceho štvrťroka, okrem mesiaca december
(15.12.). Nepredajné. Náklad: 300 kusov. Grafická úprava a tlač: HLP Grafik, Brezno. Evidenčné číslo EV 4534/12 – Ministerstvo kultúry SR, ISSN 1338-8681.
Download

č. 3/2014 - Obec Braväcovo