č. k. 13P 55/2011-28
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr.
Nadeždou Tomanicovou vo veci starostlivosti o maloletú XY, narodenú X, bytom u matky,
zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, dieťa
rodičov: XX, oblastný kouč, bytom X, t. č. u XX, zastúpený Mgr. Rastislavom Krippelom
Bratislava, X, XXX, pracovníčka hlavnej pokladne, bytom X, zastúpená Petrom Weismanom,
Bratislava, X o zvýšenie výživného takto
r o z h o d o l:
Otec je povinný platiť zvýšeným výživným na maloletú XY, narodenú X zo sumy
116,18€ mesačne sumou 160,-€ mesačne počínajúc dňom 1. 9. 2011 vždy do 15 dňa v mesiaci
vopred k rukám matky.
Zročné výživné pre maloletú XY za mesiac september 2011 v sume 43,82€ je otec
povinný zaplatiť spolu s bežným výživným v mesiaci október 2011.
Vo zvyšku sa návrh matky zamieta.
Týmto sa mení rozsudok tunajšieho súdu č. k. 12C 75/07-48 zo dňa 21. 2. 2008 v časti
o výživnom pre maloletú XY, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 15Co
287/08-73 zo dňa 31. 10. 2008.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Dňa 29. 3. 2011 podala matka návrh na zvýšenie výživného, ktorým navrhla výživné
zvýšiť od 1. 4. 2011 na 200,-€ mesačne. V súčasnosti otec platí 116,18€ mesačne a ona je
toho názoru, že prihliadnuc na zákon o rodine, dieťa sa má podieľať na úrovni života rodičov.
Rozsudkom tunajšieho súdu č. k. 25P 295/07-49 zo dňa 25. 2. 2009 právoplatným 1. 4.
2009 súd schválil rodičovskú dohodu, podľa ktorej sa maloletá zverila matke, otec sa zaviazal
2
platiť 116,18€ mesačne. V tom čase mala matka príjem 500,-€ netto mesačne, otec mal
1.020,44€ mesačne. Maloletá navštevovala MŠ.
Rozsudkom tunajšieho súdu č. k. 12C 75/07-48 bolo manželstvo rodičov maloletej
rozvedené, rozsudok nadobudol právoplatnosť (v časti o výživnom v sume 3.500,- Sk) dňa
14. 1. 2009, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 15Co 287/2008-73 zo
dňa 31. 10. 2008.
Rodičia sú rozvedení, ďalšie deti nemajú.
Otec sa s maloletou XY pravidelne stretáva, návrh navrhol zamietnuť, neskôr uviedol,
že by súhlasil so zvýšením výživného na 130,-€ mesačne od 1. 4. 2011.
Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s predchádzajúcou a súčasnou situáciou na
strane účastníkov konania, s rozpisom mesačných výdavkov maloletej, s potvrdeniami
o príjmoch rodičov a zistil, že:
Matka býva s maloletou v 3 izbovom byte. Maloletá navštevuje 3. triedu ZŠ v X na
XX, krúžky nenavštevuje. S otcom je v kontakte jeden krát do mesiaca na pár hodín. Výdavky
jej hradí otec aj inak (kupuje jej darčeky na sviatky a príležitostne hračky, knihy a pod.).
Matka má od 1. 5. 2010 živnostenské oprávnenie pre podnikateľa na vykonávanie ohlasovacej
živnosti – sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Túto nevykonáva. Od 1. 1. 2010 do
30. 4. 2010 bola nezamestnaná, od 10. 8. 2010 do 31. 3. 2011 pracovala ako koordinátorka
v XX, od 1. 4. 2011 do 9. 5. 2011 pracovala vo firme XX. ako vedúca smeny a od 1. 8. 2011
pracuje ako pracovníčka hlavnej pokladne vo firme XX, s platom 520,-€ brutto mesačne. Pred
týmto posledným zamestnaním, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzačka
o zamestnanie evidovaná nebola, od 13. 5. 2011 do 6. 6. 2011 pracovala ako sčítací komisár.
Otec býva v podnájme s priateľkou, ktorej platí 200,-€ mesačne do domácnosti,
pričom ona je slobodná a má 7 ročnú X. Deti sa poznajú, sú ako sestry, on sa maloletej XY
v čase stretnutia riadne venuje (stretávajú sa 2 – 3 krát do mesiaca) trávi s ňou dovolenku,
berie ju na východ k rodičom. Jeho priemerný mesačný príjem je 1.126,34€ netto (za
posledných 6 mesiacov).
Kolízny opatrovník maloletej navrhol výživné zvýšiť od 1. 4. 2011 na 150,-€ mesačne.
Podľa § 26 zákona o rodine č. 36/05 Z.z. ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez
návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, alebo dohodu o výkone
rodičovských práv a povinností.
Podľa § 62 ods. 1 Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná
povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Podľa ods. 2 Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich
schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni
rodičov.
3
Podľa ods. 3 Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové
pomery, je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške
30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené
dieťa podľa osobitného zákona.
Podľa ods. 4 Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý
z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na
starostlivosť rodičov o domácnosť.
Podľa ods. 5 Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní
schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy
výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Podľa § 75 ods. 1 Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby
oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti,
možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez
dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako
prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.
Podľa § 78 ods. 1 Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa
zmenia pomery.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas,
spotrebované výživné sa nevracia.
Od 1. 9. 2011 súd výživné zvýšil na 160,-€ mesačne. Maloletá je o 3 roky staršia,
navštevuje 3 triedu ZŠ, niet pochýb, že sa jej výdavky, odkedy začala navštevovať ZŠ,
zvýšili. Pri poslednom rozhodnutí bola v MŠ. Súd je toho názoru, že od 1. 9. 2011 je
v zmenených zárobkových schopnostiach a možnostiach otca platiť zvýšené výživné. Matka
rozpísala výdavky maloletej na 208,44€ okrem bývania a alikvotnej časti výdavkov na
domácnosť. Otec vo svojej starostlivosti deti nemá, jeho príjem sa zvýšil, má možnosť platiť
zvýšené výživné, pretože ak zaplatí 160,-€ mesačne, zostane mu suma 966,34€ na osobné
výdavky, ktoré mu počas mesiaca vzniknú a v porovnaní s ním bude mať matka s maloletou
na pokrytie ich výdavkov podstatne menšiu sumu (520,-€ + 160,-€ + 21,-€ rodinné prídavky =
701,-€) cca 350,50€ (plat matky sa zdaní, možno dostane % z tržby, prípadne osobné
ohodnotenie).
Súd spätne, od 1. 4. 2011 výživné zo strany otca nezvýšil, keď mal za preukázané, že
otec riadne platí výživné, s maloletou sa stretáva a hradí jej výdavky aj inak. Od 1. 9. 2011,
kedy maloletá nastúpila do ďalšieho šk. roka, súd výživné zvýšil s prihliadnutím na zárobkové
schopnosti a možnosti rodičov.
Za mesiac 9/11 otcovi vzniklo zročné výživné 43,82€ (160,-€ mínus 116,18€) ktorú
sumu je otec povinný zaplatiť spolu s bežným výživným v 10/11 (§ 160 ods. 1 O.s.p.), čím
jeho vlastná výživa ohrozená nebude a riešenie je v súlade so záujmom zabezpečenia riadnej
výživy dieťaťa.
4
O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p..
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie písomne, trojmo, do 15
dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s.
p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods.1 O. s. p.).
Pri rozsudkoch predbežne vykonateľných plynie lehota na plnenie od
ich doručenia.
Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné
rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na výkon rozhodnutia.
V Bratislave, 20. 9. 2011
JUDr. Nadežda Tomanicová
samosudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Ľudmila Limová
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY