13P 251/2011-94
IČS: 1411213539
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave v konaní pred samosudkyňou
JUDr. Tomanicovou Nadeždou vo veci starostlivosti o maloletého XY
narodeného X bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa rodičov: AA,
konateľ, bytom X, zastúpený advokátskou kanceláriou, JUDr. Ivana Zmeková,
advokátka, Bratislava, Zámocká 30, QQ, konateľka, bytom X, zastúpená
PROIURIS Lukačka s.r.o., Gajova 11, Bratislava, o zvýšenie výživného takto
rozhodol
Otec je povinný platiť zvýšeným
výživným na maloletého XY
narodeného X zo sumy 2 000,- Sk mesačne sumou 200 € mesačne počínajúc
dňom 1.3.2012 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky.
Otec je povinný platiť 50 € mesačne výživné určené na tvorbu úspor pre
maloletého počínajúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku vždy do 15. dňa
v mesiaci vopred na osobitný účet maloletého, ktorý v jeho prospech zriadi
matka v lehote 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku, číslo účtu otcovi
oznámi pričom na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého je potrebný
súhlas súdu.
2
Konanie o zvýšenie výživného pre maloletého od 12.10.2008 sa zastavuje
a o zvýšenie výživného pre maloletého od 12.10.2011 sa zamieta.
Týmto sa mení rozsudok Okresného súdu Bratislava V č.k. 68Croz 61/0363 zo dňa 21.10.2004 v časti o výživnom pre maloletého XY.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie
Dňa 12.10.2011 podala matka maloletého návrh na zvýšenie výživného
pre maloletého, ktorým navrhla, aby súd tri roky spätne výživné zvýšil na 400 €
mesačne (300 € bežné + 100 € úspory) zo strany otca, nakoľko maloletý je od
6.12.2004 (kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok OS BA V č.k. 68 Croz
61/03-63 zo dňa 21.10.2004 o rozvode ich manželstva) podstatne starší, aktívne
športuje, pričom jeho mesačné výdavky predstavujú sumu 411 € + 100 €
náklady na bývanie a na domácnosť.
K návrhu pripojila rozsudok 68 Croz 61/03-63, potvrdenie, že XY
navštevuje 8. triedu ZŠ X v X, výpis z obchodného registra firmy Q, s.r.o.,
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok
2010, súvahu a potvrdenie o podaní daňového priznania z príjmov právnickej
osoby, výpis z LV č. X, rozpis výdavkov rodiny, poistky detí, potvrdenie
o splatení úveru.
Otec vo svojom vyjadrení zo dňa 16.1.2012 uviedol, že navrhované 400
mesačne výživné je suma neprimeraná, neodôvodnená, pričom on, okrem
bežného výživného platí výdavky maloletého aj inak a okrem toho má dve
ďalšie vyživovacie povinnosti k plnoletému DD narodenému X a k maloletej JJ
narodenej X. Jeho mesačné výdavky sú: platba hypotekárneho úveru 1 276,29 €
mesačne, platba za bývanie 124 € + 18,86 € fond opráv + 7,23 € garážové státie,
57,28 € elektrina, poistka za dom 220,50 € ročne, životná poistka JJ 36,20 €,
jeho 132,80 € mesačne.
Navrhol výživné zo sumy 2 000,- Sk (66,39 €) zvýšiť na 150 € mesačne
od právoplatnosti rozsudku.
3
Pripojil rodný list JJ, LV č.X, kúpnu zmluvu o kúpe nehnuteľností na LV
č. X v kat. úz. X, potvrdenie o daňovom priznaní k dani z príjmu právnickej
osoby za rok 2010 (základ dane 45 734,75 € s daňou 8 689,38 €) s daňovým
priznaním, rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Q o schválení riadnej
individuálnej účtovnej uzávierky za rok 2010, zmluvu o výkone funkcie
konateľa, s mesačnou odmenou 317 €, výpisy z účtov o povinných splátkach.
Súd zistil, že matka je rozvedená, spolu s otcom majú ďalšiu vyživovaciu
povinnosť k plnoletému DD študentovi 4. ročníka X v X, ktorú denne študuje.
Matka je konateľka firmy W, ktorú prácu vykonáva 5 rokov. Zdrojom jej
príjmu je výživné od otca pre deti cca 153 € mesačne, rodinné prídavky 40,02 €
mesačne a jej príjem cca 1 500 € mesačne. S deťmi býva v 3.-izbovom byte.
Obaja chlapci sa aktívne venujú vodnému športu – vodnému slalomu, pravidelne
absolvujú tréningy a sústredenia. Otec je s deťmi v kontakte, hradí ich výdavky
aj inak, ako len platením bežného výživného.
Otec je tiež rozvedený. Okrem DD a XY má ďalšiu vyživovaciu
povinnosť k maloletej JJ, s ktorou žije, spolu s jej matkou v spoločnej
domácnosti v rodinnom dome. Pracuje ako konateľ firmy Q s.r.o.. Súhlasil
s platením výživného 150 € mesačne + 50 € mesačne úspory. S DD uzavrel
zmier, že od 15.3.2012 bude platiť na jeho výživu 300 € mesačne. Je pravda, že
s chlapcami je v kontakte a pravidelne sa snaží platiť ich výdavky (spojené
hlavne so športom) aj inak. Chlapci majú v jeho rodinnom dome svoju izbu, on
je konateľom firmy asi 3 - 4 roky. Stav na účte pokladnice je 15 000 €.
Kolízny opatrovník maloletého, po vykonanom dokazovaní doporučil
návrhu vyhovieť, nakoľko od posledného rozhodnutia o výživnom uplynula
dlhšia doba, výšku zvýšeného výživného ponechal na úvahu súdu, podľa
výdavkov dieťaťa a aj o tvorbe úspor navrhol rozhodnúť podľa úvahy súdu.
Matka, prostredníctvom právneho zástupcu uviedla, že na zvýšené
výživné pre maloletého tri roky spätne netrvá, pričom navrhla, výživné zvýšiť na
200 € mesačne od 12.10.2011 kedy návrh podala a k tomu 50 € mesačne úspory,
s tým, že otec by tak, ako doteraz platil iné výdavky dieťaťa.
Otec a kolízny opatrovník maloletého so späť vzatím časti návrhu matky
súhlasili, súd preto konanie v tejto časti podľa ust. § 96 ods. 1 O.s.p. zastavil.
4
Otec ďalej uviedol, že 200 € mesačne výživné a 50 € mesačne úspory je
maximum čo bude môcť poslať, a preto inak výdavky maloletého hradiť nebude
v jeho možnostiach. Má ešte ďalšiu vyživovaciu povinnosť k JJ a platí 1 267 €
mesačne úver.
Podľa § 26 zákona o rodine č. 36/05 Z.z. ak sa zmenia pomery, súd môže
aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností,
alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.
Podľa § 62 ods. 1 plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich
zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Podľa § 62 ods. 2 obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa
svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať
sa na životnej úrovni rodičov.
Podľa § 62 ods. 3 každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti
a majetkové pomery, je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť
v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na
nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného
zákona.
Podľa § 62 ods. 4 pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada
na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú
spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Podľa § 62 ods. 5 výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov.
Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd
neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Podľa § 75 ods. 1 pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené
potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery
povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne
súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho
zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na
neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.
Podľa § 78 ods. 1 dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno
zmeniť, ak sa zmenia pomery.
5
Podľa § 78 ods. 3 pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj
životných nákladov.
Po vykonanom dokazovaní, v súlade s cit. ust. §-ov Zákona o rodine,
v záujme maloletého súd o návrhu rozhodol tak, že od 1.3.2012 výživné zo
strany otca zvýšil na 200 € mesačne. Zároveň, od právoplatnosti rozhodnutia
určil otcovi 50 € mesačne tvorbu úspor pre maloletého. Vo zvyšku konanie
zastavil a zamietol.
Zmenil týmto posledné súdne rozhodnutie o výživnom zo dňa 21.10.2004.
S prihliadnutím na zmeny, ktoré na strane účastníkov konania nastali.
Maloletý je podstatne starší, aktívne športuje.
Rodičia riadne zabezpečujú jeho odôvodnené mesačné výdavky, tak, ako
mu postupne vznikajú, pričom zároveň hradia obidvom chlapcom výdavky,
ktoré im vznikajú inak.
Súd je toho názoru, že otec na výživu maloletého XY nie je dlžný peniaze,
výživné preto zvýšil, až od 1.3.2012. Je v záujme zabezpečenia odôvodnených
mesačných potrieb, aby otec hradil výživné v sume 200 €, tak ako matka navrhla
a otec súhlasil. Zároveň je súd toho názoru, že je v možnostiach otca platiť
úspory po 50 € mesačne (možnosť má aj matka) s tým, že v prípade potreby je
možné, so súhlasom súdu, úspory použiť na výdavky dieťaťa.
Vo svojom rozhodnutí súd prihliadol na záujem dieťaťa, možnosti
rodičov, ich ďalšie vyživovacie povinnosti a ich majetok.
Je v záujme plnoletého DD a maloletého XY, aby otec podporoval ich
aktívnu športovú účasť aj hradením výdavkov inak, ako bežným výživným,
podľa svojich možností, tak, ako mu to zárobkové schopnosti umožnia.
O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p.
Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie, písomne, trojmo, do
15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods.1 O. s. p.).
6
Pri rozsudkoch predbežne vykonateľných plynie lehota na plnenie
od ich doručenia. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá
vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na výkon
rozhodnutia.
V Bratislave, dňa 21.2. 2012
JUDr. Nadežda Tomanicová
samosudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Helena Weisenpacherová
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY