13P 11/2011-141
IČS: 1411200594
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave v konaní pred samosudkyňou
JUDr. Tomanicovou Nadeždou vo veci starostlivosti o maloleté deti Sojkové:
Miroslava narodená 10.7.1997 a Barbora narodená 9.7.2000, zastúpené
kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave,
Vazovova 7/A, Bratislava, deti rodičov: Miroslav Sojka, nar. 11.6.1974, tlačiar,
bytom Bratislava, Považanova 4, zastúpený Mgr. Mariannou Paulíkovou,
advokátkou, Dunajská 39, Bratislava, Denisa Sojková rodená Glónerová, nar.
2.2.1971, t.č. nezamestnaná, bytom Bratislava, Osuského 2476/1A, zastúpená
advokátskou kanceláriou DVORSKÁ&MREKAJOVÁ, s.r.o., JUDr. Andreou
Dvorskou, Panenská 33, Bratislava, o zníženie výživného, zverenie maloletej
Barbory do osobnej striedavej starostlivosti a o zmenu úpravy styku s maloletou
Barborou takto
rozhodol
Návrh otca na zníženie výživného pre maloleté deti Sojkové: Miroslavu
narodenú 10.7.1997 a Barboru narodenú 9.7.2000 sa zamieta.
Konanie o zverenie maloletej Barbory do striedavej osobnej starostlivosti
otca sa zastavuje.
Zároveň sa upravuje právo otca stretávať sa s maloletou Barborou každý
párny víkend v mesiaci od 19.00 hod. piatok do 18.00 hod. v nasledujúcu
nedeľu, každý párny rok počas jarných prázdnin od 10.00 hod. v sobotu
predchádzajúcu jarným prázdninám do 18.00 hod. v nasledujúcu sobotu, každý
nepárny rok počas Veľkonočných sviatkov od 10.00 hod. vo štvrtok do 18.00
hod. v nasledujúci pondelok, každý párny rok počas jesenných prázdnin od
2
10.00 hod. prvý deň jesenných prázdnin do 18.00 hod. posledný deň jesenných
prázdnin, každý rok počas Vianočných prázdnin od 10.00 hod. 27.12. do 18.00
hod. 2.1., každý rok počas letných prázdnin od 10.00 hod. 1.7. do 18.00 hod.
15.7. tak že si v uvedený deň a hodinu maloletú prevezme od matky pred jej
bytom a v uvedený deň a hodinu maloletú matke vráti na tom istom mieste.
Týmto sa mení rozsudok tunajšieho súdu č.k. 8C 306/2005-17 zo dňa
17.10.2006 v časti o úprave styku otca s maloletou Barborou.
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie
Návrhom zo dňa 24.1.2011 otec žiada, aby súd znížil jeho vyživovaciu
povinnosť voči deťom tak, že na výživu maloletej Miroslavy by platil na miesto
130 € mesačne sumu 77 € mesačne a na výživu maloletej Barbory by platil na
miesto 120 € mesačne sumu 67 € mesačne počínajúc dňom 1.2.2011.
V návrhu uviedol, že naposledy bolo o výživnom pre maloleté deti
rozhodnuté rozsudkom tunajšieho súdu č.k. 13P 102/09-43 zo dňa 25.8.2009
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 14.2.2010 v spojení s rozsudkom Krajského
súdu v Bratislave č.k. 11CoP 370/09-75 zo dňa 23.3.2010. Nakoľko od tejto
úpravy o výživnom došlo na jeho strane k podstatnej zmene, navrhol
rozhodnutie prehodnotiť. V čase posledného rozhodnutia o výživnom podnikal
v oblasti stavebníctva. Vzhľadom na finančnú celosvetovú krízu, ktorá sa
predovšetkým odrazila na trhu s nehnuteľnosťami, aj v stavebníctve bol nútený
požiadať o prerušenie podnikateľskej činnosti od 1.2.2010. Dlhšie obdobie
nemal žiadne nové zákazky od objednávateľov, tretích osôb a tieto ani
v budúcnosti neočakával. Ako živnostník zodpovedal za svoje prípadne
vzniknuté záväzky pri výkone svojej podnikateľskej činnosti voči tretím osobám
celým svojím majetkom. Je pravdepodobné, že pokiaľ by výkon živnosti
nepozastavil, celosvetová kríza dopadajúca na odvetvie v ktorom podnikal by
mohla spôsobiť značné straty na jeho majetku. Táto zhoršená situácia ohrozila aj
jeho povinnosť prispievať na výchovu maloletých detí. Z rovnakého dôvodu
požiadal aj o prerušenie podnikateľskej činnosti za subjekt MI-BAU s.r.o., ktorá
podnikateľská činnosť mu bola prerušená od 1.11.2010. Roky praxe
v stavebníctve ho prinútili k tomuto nevyhnutnému rozhodnutiu a keďže mu
záleží na tom, aby mali jeho deti aj po materiálnej stránke čo najlepšie
zabezpečený rozvoj nechcel podstupovať ďalšie podnikateľské riziko. Hoci
nedisponuje takým príjmom ako počas doby kedy bol živnostník a podnikateľ,
naďalej má záujem prispievať dávkami na svoje maloleté deti.
3
K návrhu pripojil rodný list maloletej Miroslavy, rodný list maloletej
Barbory, rozsudok 13P 102/09-43, výpis zo živnostenského registra týkajúci sa
obchodného mena Miroslav Sojka a MI-BAU s.r.o.
Matka maloletých detí sa písomne dňa 3.3.2011 k návrhu otca vyjadrila
pričom namietala tvrdenie otca, že má zhoršenú finančnú situáciu, uviedla, že už
ani doterajšie výživné nepokrýva riadne všetky odôvodnené výdavky detí
a z týchto dôvodov navrhla súdu, aby návrh otca zamietol. Vo svojom vyjadrení
uviedla aké výdavky majú maloleté deti, ktoré sú od posledného súdneho
rozhodnutia o výživnom staršie, aktívne obidve športujú. Rozhodnutie MV SR
zo dňa 25.3.2010 o priznaní výsluhového dôchodku od 1.1.2010, ktorý poberá
v sume mesačne 425,81 € a v sume 435,61 € od 1.7.2010. Rozpis všetkých
mesačných výdavkov Miroslavy a Barbory, ktoré vyčíslila na sumy pre maloletú
Miroslavu 569,71 € a pre Barboru 305,90 €.
Dňa 18.5.2011 otec v písomnom podaní namieta vyjadrenie matky, ktorá
spochybňuje jeho zhoršenú finančnú situáciu. Pozastavenie živnosti
a podnikania je jasným dôkazom toho, že životná úroveň navrhovateľa už nie je
ani zďaleka taká ako bola kedysi. Celosvetová kríza zasiahla najmä malých
a stredných podnikateľov pre ktorých je dôležitá každá jedna zákazka, aby
„prežili“ v ťažkom podnikateľskom prostredí. Veľké obchodné spoločnosti
takisto pocítili následky celosvetovej krízy avšak jej dopad na ne im nespôsobil
tak katastrofálne následky ako práve malým a stredným podnikateľom.
Navrhovateľ už nedisponuje takými príjmami ako v minulosti a preto je jeho
životná úroveň na značne nižšej úrovni. Aby bol schopný hradiť výživné
a zaplatiť svoje životné náklady musel si priebežne podľa potreby požičiavať
nemalé finančné prostriedky od priateľky, ktorá s ním žije v spoločnej
domácnosti. Dlžná suma ku dňu 16.2.2011 predstavuje sumu 13 464,54 €
pričom nevidel inú možnosť splatenia ako predať garáž zapísanú na LV č. 4223
za sumu stanovenú dohodou 13 000 €, z ktorej sumy splatil dlh. Je pravda, že
má vlastnícke právo k nehnuteľnostiam LV č. 3229, 3561,3562,4223 v k.ú.
Dúbravka avšak sú to lesné pozemky a orná pôda a on ani nevie kde presne sú.
Za byt v ktorom býva, zapísaný na LV č. 3229 platí úver. Odmieta tvrdenia, že
by sa účelovo bez dôležitého dôvodu vzdal výhodnejšieho zamestnania t.j.
pozastavenia živnosti a podnikania, získaval príjmy z iných zdrojov avšak
celosvetová kríza ho k tomuto kroku donútila. Po dlhšom čase od 1.3.2011 sa
mu podarilo nájsť zamestnanie v spoločnosti ALP propagačný servis, s.r.o., kde
mu priznali mzdu 317 € mesačne brutto. Okrem výživného pre maloletú
Miroslavu a Barboru platí výživné na ďalšiu vyživovaciu povinnosť 33,19 €.
V tomto vyjadrení otec navrhuje, aby súd rozhodol o zverení maloletej
Barbory do jeho striedavej osobnej starostlivosti s tým, že jeho bydlisko je
v blízkosti bydliska Barbory, navštevovala by tú istú školu, on sa chce o ňu
4
starať a navyše aj Barbora prejavila o túto formu osobnej starostlivosti záujem.
Navrhol, aby bola Barbora u neho vždy druhý nepárny týždeň v mesiaci od
pondelka do nasledujúceho pondelka, výživné navrhol, že bude platiť k rukám
matky 50 €.
Dňa 22.11.2011 otec uviedol, že na návrhu na zverenie maloletej Barbory
do jeho osobnej striedavej starostlivosti netrvá vzhľadom k tomu, že psychológ
mu vysvetlil záujem maloletej na udržaní rodiny. Zároveň však navrhol, aby súd
zmenil rozsudok tunajšieho súdu č.k. 8C 306/05-17 zo dňa 17.10.2006
právoplatný 7.3.2007 o rozvode manželstva v časti úpravy styku otca
s maloletou Barborou (pôvodná úprava bola bez obmedzenia po
predchádzajúcom súhlase matky) tak, že sa s ňou bude môcť pravidelne a riadne
stretávať, každý druhý víkend, každý druhý rok alebo striedavo jarné prázdniny,
jesenné prázdniny, Veľkonočné sviatky, Vianočné sviatky a letné prázdniny.
Súd vykonal dokazovanie výsluchom rodičov, oboznámením sa so
správami o ich finančnej situácii, vypočul maloletú Barboru, oboznámil sa
s rozpisom mesačných výdavkov detí, s potvrdeniami, že navštevujú školu
a s potvrdeniami o ich aktívnej športovej činnosti a zistil, že:
Otec je rozvedený, má ďalšiu vyživovaciu povinnosť k maloletej
Alexandre Sojkovej, narodenej 26.6.1994, študentke, pracuje ako tlačiar a má
ukončené úplné stredoškolské vzdelanie.
S priateľkou, ktorá je rozvedená a ktorá má dve deti plnoletú samostatnú
zamestnanú dcéru a plnoletého syna, ktorý študuje v 3.ročníku VŠ v Banskej
Bystrici (býva na internáte) býva v 3-izbovom byte.
Matka je rozvedená bez ďalšej vyživovacej povinnosti, poberateľkou
výsluhového dôchodku, toho času nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce, na
svojom vyjadrení trvala a uviedla, že vzhľadom k športovej aktivite dievčat sa
presťahovala do Petržalky, aby mali kratšiu a rýchlejšiu cestu do Čunova kde
trénujú a aby s týmto mali menšiu časovú stratu a nižšie finančné náklady.
Návrh otca na zníženie výživného navrhla zamietnuť, so späťvzatím časti
návrhu otca na zverenie maloletej Barbory do osobnej striedavej starostlivosti
súhlasila a takisto uviedla, že nenamieta, aby súd upravil právo otca pravidelne
sa stretávať s maloletou Barborou, ktorej v kontakte s otcom nikdy nebránila ale
vždy chcela a chce len to, aby otec rešpektoval režim maloletej Barbory v škole,
v čase tréningov a to po celý rok.
Maloletá Miroslava navštevuje 9. triedu ZŠ, maloletá Barbora 5.triedu ZŠ
pričom maloletá Barbora v neprítomnosti rodičov pri výsluchu uviedla, že
5
v škole sa jej páči, pravidelne trénuje – navštevuje kajakársky krúžok a pokiaľ
ide o stretávanie sa s otcom chcela, aby sa o tomto rodičia vždy dohodli, lebo
ona sa chce stretávať sa s otcom vtedy keď bude mať na to priestor. Možno by
ju oco na tréningy vozil autom, jej by to nevadilo, ale zatiaľ to takto neskúšali.
Kolízny opatrovník maloletých detí po vykonanom dokazovaní navrhol
návrh otca na zníženie výživného zamietnuť, nakoľko nie je podaný v záujme
maloletých detí, súhlasil so späťvzatím návrhu otca na zverenie maloletej
Barbory do osobnej striedavej starostlivosti a pokiaľ ide o úpravu styku otca
s maloletou Barborou tomuto navrhol rozhodnúť podľa prezentovaného
stanoviska obidvoch rodičov vo vykonanom dokazovaní.
Pokiaľ ide o maloletú Miroslavu otec uvádzal, že by sa chcel stretávať aj
s ňou, ale takýto návrh zatiaľ nepodal, pretože maloletú Miroslava styk s ním
odmieta.
Podľa § 24 ods. 2) Zákona o rodine č. 36/05 Z.z. v spojení č. 217/10 Z.z.
ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú
starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak
budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou
starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či
bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
Podľa § 25 ods. 3 Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd
obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.
Podľa § 26 zákona o rodine č. 36/05 Z.z. ak sa zmenia pomery, súd môže
aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností,
alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.
Podľa § 62 ods. 1 Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich
zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Podľa ods. 2 Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa
svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať
sa na životnej úrovni rodičov.
Podľa ods. 3 Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti
a majetkové pomery, je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť
v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na
nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného
zákona.
6
Podľa ods. 4 Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na
to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu,
prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Podľa ods. 5 Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri
skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd
neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Podľa § 75 ods. 1 Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené
potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery
povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne
súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho
zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na
neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.
Podľa § 78 ods. 1 Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno
zmeniť, ak sa zmenia pomery.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za
uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia
Podľa ods. 3 Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných
nákladov.
Po vykonanom dokazovaní v záujme ďalšej riadnej výživy maloletých
detí a ďalšieho riadneho zabezpečenia ich pravidelných mesačných výdavkov
súd návrh otca na zníženie výživného zamietol.
Dievčatá dospievajú, úmerne veku sa zvyšujú ich výdavky na ktorých
pokrytí sa musia rodičia riadne podieľať kým sa maloleté deti pripravujú na
budúce povolanie.
Súd vo svojom rozhodnutí neprihliadol na argumenty otca pre ktoré tvrdí,
že nemôže platiť naposledy súdom zvýšené výživné. Pokiaľ nebol ziskový
v podnikaní v oblasti stavebníctva (ktorú oblasť je možné považovať vo
všeobecnosti v súčasnosti za lukratívnu) bolo jeho povinnosťou v prvom rade
nájsť si iné adekvátne zamestnanie zodpovedajúce skutočnosti, že sa musí riadne
a pravidelne podieľať na výdavkoch svojich troch detí. Tejto povinnosti má otec
prispôsobiť všetky svoje možnosti a schopnosti nakoľko v konaní nebolo
preukázané, že by trpel závažným zdravotným problémom ani iným pre ktorý by
bola jeho práceschopnosť obmedzená. Zmeny, ktoré na strane otca nastali súd
nevyhodnotil ako dôvodné a v súlade s cit. zák. ust. za podstatné na základe
7
ktorých by bolo v záujme detí potrebné zmeniť posledné súdne rozhodnutie
o výživnom. A preto jeho návrh na zníženie výživného zamietol.
Konanie o zverenie maloletej Barbory do osobnej striedavej starostlivosti
súd zastavil podľa § 96 ods. 1 O.s.p.
O úprave styku otca s maloletou Barborou súd rozhodol tak, že upravil
jeho právo stretávať sa s maloletou Barborou každý párny víkend v mesiaci,
každý párny rok počas jarných prázdnin, každý nepárny rok počas
Veľkonočných sviatkov, každý párny rok počas jesenných prázdnin, každý rok
počas Vianočných prázdnin, každý rok počas letných prázdnin tak, aby bol
dostatočný priestor na čas stretnutia otca s maloletou v ktorom by sa navzájom
upevňoval ich vzájomný kladný citový vzťah. Je v záujme maloletej Barbory,
aby otec rešpektoval jej požiadavky na plnenie školských a tréningových
povinností.
O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p.
Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie, písomne trojmo do
15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods.1 O. s. p.).
V Bratislave dňa 31.1.2012
JUDr. Nadežda Tomanicová
s a mo s u dk yňa
Za správnosť vyhotovenia:
Helena Weisenpacherová
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY